Kylylahti rakennusaikainen pöly

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on täysluonnos
Sivu on kirjoitettu kertaalleen alusta loppuun eli kaikki olennaiset sisällöt ovat jo paikoillaan. Kuitenkaan sisältöjä ei ole vielä kunnolla tarkistettu, ja esimerkiksi tärkeitä viitteitä voi puuttua.
Kylylahden kaivosalueen rakennusaikaisista maansiirtotöistä aiheutunut pölyäminen

Kirjallisuudessa esitetyt arviointimenetelmät kaivostoimintaan liittyvän pintamaan poistamisen aiheuttaman pölyvaikutuksen laskemiseksi perustuvat pääsääntöisesti pintamaan kuormiseen puskutraktorilla. Suomessa tällainen on harvinaisempaa, joskin maaperän pintaosaa voidaan raivata myös puskutraktorilla. Tyypillisimmin maata kuitenkin siirretään kaivamalla ja kuljettamalla varastokasoihin.

Kylylahden kaivosaluella tehtiin suurin osa rakennustöistä vuonna 2011, jolloin kaivetun ja rakenteeseen sijoitetun (tai varastoidun) materiaalin määrä oli 11 000 m3 eli karkeasti noin 19 000 tonnia. Rakennusaika oli noin 6 kk, joten keskimäärin päivittäin siirrettiin maata 110 tonnia. Käytännössä päivittäin siirretty määrä vaihteli 0 - 2000 t välillä

Pintamaan poiston päästöt Kylylahden rakennustöiden aikana arvioitiin kauhakuormaajatyöskentelyn pölypäästöihin perustuen. Australian National Pollutant Inventory (NPI) Emission Estimation Technique Manual for Mining, ver 3.0, 2011 (s. 45) mukaan kauhakuormaajalastauksen pölypäästöjä voidaan arvioida käsitellyn materiaalimäärän perusteella:

TSP-päästö 0,025 kg/t, 
PM10-päästö 0,012 kg/t. 

Kylylahden tapauksessa arvioitiin sekä aineksen irrottaminen että lastaaminen samalla tavalla.

  • TSP-päästö: 475 kg + 475 kg; päivittäinen keskipäästö 5,5 kg; maksimipäästö 50 kg/d.
  • PM10-päästö: 228 kg + 228 kg; päivittäinen keskipäästö 2,64 kg; maksimipäästö 24 kg/d.

Irrotettua ja lastattua maa-ainesta siirrettiin keskimäärin 500 m kuorma-autolla, jonka paino menomatkalla oli 30 t, paluumatkalla 10 t. Keskimäärin siirrosta aiheutui siis päivittäistä päällystämättömän teollisuustien pölyämisvaikutusta 5,5 km 20 t painoisella ajoneuvolla. Tien pinnan hienoainespitoisuutena käytettiin 15 %, kuten louhinnan aikaisen pölypäästön laskennassakin.

Irrotetun maa-aineksen siirron aiheuttama pölyämisvaikutus laskettiin päällystämättömille teollisuusalueen teille tarkoitetulla yhtälöllä:

E = k(s/12)a(w*0,368)b*281.9

jossa

E = hiukkaskokokohtainen päästökerroin (g/km)

s = tien pintamateriaalin hienoainespitoisuus (%)

W = kulkuneuvon keskimäräinen paino (t)

k , a  ja b  ovat vakioita eri hiukkaskokoluokille (Taulukko 1)


281.9 = muuntokerroin lb/mi --> g/km


Hiukkaskokokohtaiset vakiot (teollisuusalueen päällystämätön tie)

Vakio PM-2.5 PM-10 PM-30 (TSP)
k (lb/VMT) 0.15 1.5 4.9
a 0.9 0.9 0.7
b 0.45 0.45 0.45

Edellä kuvatulla tavalla laskettuna päivittäiset päästöt siirrosta ovat:

  • TSP-päästö 21,8 kg/d
  • PM10-päästö 7,0 kg/d
  • PM2.5-päästö 0,7 kg/d

Aineksen purkaminen lavata siirron jälkeen arvioitiin ominaiskuormitusluvulla 0,016 kg/t (PM10) ja TSP = 0,8*PM10, PM 2,5 = 0,1*PM10.

  • TSP-päästö 2,2 kg/d
  • PM10-päästö 1,76 kg/d
  • PM2.5-päästö 0,18 kg/d

Yhteensä arvioitu keskimääräinen päivittäinen rakennusaikainen pölyvaikutus muodostuu seuraavasti (kg/d):

hiukkaskoko irrotus+lastaus siirto purkaminen yhteensä
TSP 5.5 21.8 2.2 29.5
PM10 2.64 7 1.76 11.4
PM2.5 0.26 0.7 0.18 1.14

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet