Mineran tapaustutkimusten johdanto

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png


Johdanto

MINERA-hankkeen olennainen osa oli testata esitettyjä ympäristöriskinarvioinnin menetelmiä tapaustutkimuksilla. Testikohteita oli kaksi, Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivosalue, jossa testattiin rikastuskemikaalin käyttäytymistä kaivoselueella, sekä Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamoalue Kaavilla, sekä siihen liittyvä Kylylahden kaivosalue Polvijärvellä. Laajin mallin osasten testaaminen tehtiin Luikonlahden kohteessa. Kylylahden kaivoskohteessa testattiin ainoastaan niitä mallin päästöihin liittyviä osuuksia, jotka liittyivät louhintaan. Tällaisia olivat esimerkiksi kaivoksen rakentamisvaiheen ja toimintavaiheen pölypäästöt, räjähdysaineperäisen typen päästöt ja räjäytysten aiheuttama tärinä. Sen sijaan ekologisten- tai terveysriskien arviointia ei tehty Kylylahden aineistolla vaan nämä tutkimukset keskitettiin Luikonlahdelle.

Luikonlahden rikastamoalueelta kerättiin riskinarviointia varten olemassa olevaa seurantatietoja ympäristön pitoisuuksista ja tehtiin uusia geokemiallisia näytteenottoja ja mittauksia maaperästä, sedimenteistä, pintavesistä ja pohjavesistä. Aineiden kulkeutumisen selvittämistä varten tehtiin laaja geofysiikan mittauskampanja ja laadittiin alueelta geologinen 3D-malli. Geologista mallia käytettiin pohjana laadittaessa pohjaveden virtausmallia ja selvitettäessä aineiden kulkeutumista alueella. Suuri osa kenttätutkimuksista Luikonlahdella palveli, paitsi mallin testausta, myös tietämyksen syventämistä valituista aiheista. Tällaisia aiheita olivat mm. metallien siirtyminen maaperästä ravintokasveihin ja geofysiikan menetelmien soveltuvuus kaivoskohteiden rakenteen ja veden kulkeutumisreittien selvittämiseen.

Luikonlahden rikastamoalue oli haastava testikohde pitkän kaivoshistoriansa vuoksi. Alueella on luontaisesti korkeiden taustapitoisuuksien lisäksi aiemman kaivos- ja rikastamotoiminnan aiheuttamia kohonneita pitoisuuksia maaperässä ja vesistösedimenteissä. Toisaalta alueella oli myös tyypillisiä kaivoskohteiden kuormittajia, kuten sivukivi- ja rikastushiekka-alueita, vaikka toiminta oli MINERA-hankkeen aikana vasta käynnistymässä. Kohde edustaa myös yhtä mahdollisesti yhä tyypillisemmäksi käyvää kaivostoiminnan skenaariota, jossa vanhojen kaivos- ja rikastamoalueiden toimintaa jatketaan kun löydetään uusia satelliittimalmeja tai syvämalmeja aiemmin tuotannossa olleilta alueilta.

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet

Minera Yara
Mineran tapaustutkimusten johdanto | Yara Abstract | Yara Johdanto | Yara Kirjallisuusluettelo | Yara Liite1 | Yara Nonyylifenolietoksylaatti | Yara Tiivistelmä | Yara Tulokset | Yara Tulosten tulkinta | Yara Tutkimusalue ja toiminta | Yara Yhteenveto ja pohdinta