Kylylahti tärinä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png


Kylylahden kaivoksen aiheuttama tärinä

Keskeisimpiä tärinän aiheuttajia kaivosalueella ovat räjäytystyöt ja raskas ajoneuvoliikenne. Tässä tarkastelussa arvioidaan ainoastaan räjäytystöiden aiheuttamaa tärinää.

Prosessin kuvaus

Eniten tärinää aiheuttavat louhinnan yhteydessä tehtävät räjäytystyöt. Kaivoksella suoritetaan kahdenlaisia räjäytystöitä: tunnelin louhintaa (vinotunneli ja tuotantoperät, sekä malmin louhintaa eli tuotantolouhintaa. Malmin louhinnassa käytetään suurempia räjähdemääriä. Tunnelin perää louhittaessa tyypillinen käytettävä momentaaninen räjähdysainemäärä on 55 kg. Malmin louhinnassa tyypillinen käytettävä momentaaninen räjähdysainemäärä on noin 400 kg. Malmin louhintavaiheessa etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on pienimmillään 500 – 600 m. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2007)

Tärinän laskeminen

Tärinän voimakkuus voidaan laskea kaavalla:

v = k√(Qm/R1,5)

jossa,

v = odotettavissa oleva heilahdusnopeus (mm/s)

R = havaintopisteen etäisyys räjähdyspaikasta (m)

Qm = samanaikaisesti räjähtävä (momentaaninen) räjähdeainemäärä (kg)

k = kallion tärinänjohtavuusluku

Arvioidaan tärinän voimakkuus tunnelin perää louhittaessa (v1: Qm = 55 kg) ja malmia louhittaessa (v2: Qm = 400 kg) 500 m päässä, käyttäen kallion tärinänjohtavuuslukuna tilastollista arvoa 25:

v1 = 25√(55/5001,5)= 1,75 mm/s

v2 = 25√(400/5001,5)= 4,73 mm/s

Mitatut tärinän voimakkuudet Kylylahden kaivoksen ympäristössä

Lähimmillä kiinteistöillä vuonna 2011 suoritettujen jatkuvatoimisten tärinämittausten mukaan heilahdusnopeudet ovat pääsääntöisesti alle 2 mm/s, suurimman yksittäisen mittaustuloksen ollessa 4 mm/s. Mittalaitteiston rekisteröimät heilahdusnopeudet vaimenevat töiden edetessä syvemmälle kallioperään. (Ramboll 2012)

Lähteet

Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2007, päätös Nro 142/07/2

Ramboll 2012. Kylylahden kaivoksen ympäristötarkkailu, Vuosiraportti 2011.

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet