Kylylahden kaivosalueen jätevedet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Kylylahden kaivosalueen jätevesipäästöt

Koska Luikonlahden rikastamoalueella ei ole kaivostoimintaa, käytettiin kaivosalueen jätevesipäästöjen arviointiesimerkkinä Kylylahti Copper Oy:n Kylylahden kaivoksen tapausta. Kylylahden kaivoksen vesistöjärjestelyt ovat nykyisten lupakäytäntöjen mukaiset ja kaikki alueella mahdollisesti kontaminoituvat vedet pyritään keräämään samaan käsittelyjärjestelmään ja hallitun juoksutuksen piiriin. Samalla alueelle tulevat muut vedet pyritään ohjaamaan alueelta siten, että käsiteltävän veden määrä on mahdollisimman pieni.

Kylylahden kaivosalueen vesistöjärjestelyt on esitetty kuvissa 1 ja 2.

Kylylahti layout.jpg

Kuva 1. Kylylahden kaivosalueen yleiskuvaus.

Figure 1. General layout of the Kylylahti mine site.

Kylylahti vesikaavio.jpg

Kuva 2. Kaaviokuva Kylylahden kaivosalueen vesien keruujärjestelmästä.

Figure 2. General flow sheet of the water management system at the Kylylahti mine site.

Kylylahden kaivosalueella kerätään vedet kaivoksen huoltoalueilta sekä malmi- ja sivukivien varastoalueilta. Suurin osa vesistä, arviolta noin 75 %, tulee kuitenkin kaivoksen kuivanapitovesistä. Kerättävät vedet johdetaan ensin altaaseen 1, jossa on esiselkeytys- ja selkeytyslohkot. Varsinkin kaivoksen kuivanapitovesissä on runsaasti kiinoainesta, joka suurelta osin poistuu tässä vaiheessa. Jälkimäisten kahden altaan yhteydessä on mahdollisuus kalkin annosteluun.

Kylylahden kaivosalueen vesiä juoksutetaan eräjuoksutuksina Polvijärveen ja jokaisella juoksutuskerralla otetaan ja analysoidaan myös vesinäytteet (Kylylahti Copper Oy:n kuormitustarkkailuraportit). Esimerkiksi elokuussa 2012 jätevettä juoksutettiin kaksikymmentä kertaa, yhteensä 42 400 m3. Juoksutetun veden pH vaihteli elokuussa 7,6 ja 8,0 välillä ja sen nikkelipitoisuus oli keskimäärin 33 µg/l, mikä vastaa 1,4 kg nikkelikuormitusta kuukauden aikana. Sekä nikkeli että kadmium (keskimäärin 0,24 µg/l; 10 g/kk) esiintyivät juoksutettavassa vedessä pääosin liukoisessa muodossa. Jäteveden kiintoainepitoisuus oli keskimäärin 3,6 mg/l (152 kg/kk). Polvijärven koko vesitilavuuteen levinneenä elokuun 1,4 kg nikkelipäästö aiheuttaisi n. 0,005 µg/l pitoisuuden kohoamisen.

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet