Terveysvaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Seuraavissa kappaleissa on altistetyypeittäin suosituksia, miten kunkin altisteen aiheuttamaa ympäristöterveysriskiä voidaan arvioida kaivosympäristössä kaivosalueen ympäristön väestölle. Lisäksi tässä on kappale ohjeistusta, miten riskin kuvaus suositellaan tehtäväksi (lopullinen riskinarvio). Riskinarvio on esitetty ketjuna/prosessina kaivokselta tulevien päästöjen määrittelystä ihmisten altistumisen arvioinnin kautta terveysriskin kuvaukseen. Ketjua noudattamalla riskinarvio etenee johdonmukaisesti. Se on samalla muistilista, mitä asioita riskinarvossa tulisi vähintään huomioida.

Ohjeistus on jaettu suosituksiin, miten riskinarviota voitaisiin tehdä kaivoksen suunnitteluvaiheessa, ennen kaivoksen rakentamista ja avaamista, ja miten jo toimivalla kaivoksella. Kaivoksen suunnitteluvaiheessa terveysriskin arviointi perustuu syntyvien päästöjen hahmottamiseen ja niiden luonteen ja määrän perusteella ennakkoarviointiin ja simulointiin mahdollisista terveysriskeistä. Tietoa todellisista päästöistä ei ole. Systemaattinen riskinarvio kuitenkin johdattaa arvioimaan kaikki päästöt ja paljastaa potentiaalisesti ongelmallisimmat päästöt, joihin suunnittelussa ja kaivoksen rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunnitteluvaiheen riskinarvion tietoja tarvitaan kaivoksen lupaprosessissa (mm. ympäristövaikutusten arviointi, YVA-prosessi).


Jo toimivasta kaivoksesta on todettua kohdekohtaista tietoa riskinarvioon. Päästöt tiedetään, niiden pohjalta voidaan tehdä toteutuneita altistumisen arvioita ja terveysriskit voidaan tarkemmin arvioida, myös kvantitatiivisesti. Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheen ja toimivan kaivoksen terveysriskinarviot ovat prosessina samanlaisia, mutta niihin käytetään osin erilaisia lähtötietoja. Siksi arviointiprosessit on esitetty erikseen, vaikka paikoitellen ne ovat toistoa. Luultavasti riskinarvion tekijän on helpompi seurata aina yhtä johdonmukaista polkua. Polulta koukataan tarvittaessa laskemaan esimerkiksi saatua altisteen annosta toiseen osaana MINERA-mallia. Mallin internet/Opasnet-versiossa asianomaiset linkitykset voidaan helposti tehdä. Tässä hankkeen loppuraportissa mallin käyttäjä joutuu selaamaan vastaavan kohdan raportista.


Riskinarvio-ohjeistuksen lisäksi kuhunkin osioon on koottu altistekohtaisesti riskinkuvauksessa tarvittavia viite- ja raja-arvoja tai niiden lähteitä ja suosituksia käytettävistä viitearvoista. Kuhunkin osioon on pyritty kokoamaan suomalaisen ympäristön kannalta relevantteja arvoja, mutta riskinarviossa tulisi käyttää aina arvion kannalta relevanteimpia vertailuarvoja. Riskinarvioijan on syytä aina myös varmistaa, että tässä esitetty viite/raja-arvo on arviointihetkellä vielä voimassa. Altistekohtaisissa riskinarvio-osioissa on myös jossakin määrin tietoa altisteiden taustatasoista Suomessa ja yksittäisten altisteiden terveysvaikutuksista ja niitä aiheuttavista annoksista. Tieto ympäristössä esiintyvistä aineiden pitoisuuksista ei ole kattavaa, mutta suuntaa antavaa. Uutta, ajantasaisempaa tietoa kertyy, myös kaivosympäristöistä esimerkiksi velvoitetarkkailun yhteydessä.


Terveysriskin riskinarvio-ohjeistus on laadittu riskinarvion teoreettisesta lähtökohdasta (kohta Terveysriskinarvioinnin rakenne), samojen tai samantyyppisten altisteiden arvioinnin kokemuspohjalta muista kuin kaivosympäristöistä. Riskinarvioinnin periaatteet ovat samat, ympäristöstä riippumatta. Kaivosympäristö on tutuin sen parissa työskenteleville. Ehdotettua mallia on syytä muokata ja soveltaa kohdekohtaisesti, ja tarvittaessa riskinarvioon käyttää paremman lopputuloksen antavia menetelmiä.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png