Louheen lastaus ja pudotus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Image-Lastaus ja pudotus.PNG

Kysymys

Kuinka lasketaan metallimalmilouheen lastauksen ja purkamisen aiheuttamat hiukkaspäästöt avolouhoksessa?

Vastaus

Maamassan lastausmäärä (ton):

Maamassan kosteus (paino-%):

+ Näytä koodi

Perustelut

Malli ja kaava metallimalmilouheen lastauksen ja purkamisen aiheuttamille hiukkaspäästöille.

Lastauksen ja pudotuksen aiheuttama pölypäästö

 E_{ld} = A_m * (EF_l + EF_d)

jossa
Eld = lastauksen ja pudotuksen aiheuttama PM10-hiukkaspäästö (kg /ton)
Am = käsiteltävän metallimalmilouheen määrä (ton)
EFl = lastauksen PM10 päästökerroin (kg /ton)
EFd = pudotuksen PM10 päästökerroin (kg /ton)

Malmilouheen lastauksen ja purkamisen päästökertoimet (kuparimalmille).

Päästökertoimet(kg /ton)
ObsProsessiTSPPM10
1Lastaus0.0250.011
2Pudotus0.020.016
3Kuljetus0.07547170.04

TSP:n lukemat taulukossa on saatu jakamalla PM10-päästökerroin PM10/TSP-suhteella (0.011/0.44; 0.016/0.8; 0.04/0.53).

Louheen lastauksen ja pudotuksen kaava on muokattu EPAn käyttämästä kaavasta, joka kuvaa metallikaivosten maanpoiston, kairauksen, räjäytyksen, lastauksen ja pudotuksen aiheuttamien PM10 päästöjä. Perustuen NEI (National Emission Inventory, EPA) menetelmään, kaavassa ei oteta huomioon alueen päällystämättömällä tiellä tapahtuvaa kuorma-autoliikennettä. NEI päästöjen arviointimenetelmän kuparikaivostoimintaan kehitetyt TSP päästökertoimet ovat sovellettavissa kaikkien metallimalmien (maanpoisto, kairaus ja räjäytys, lastaus/pudotus) kaivostoimintaan. PM10 päästökerroin perustuu lastaus/pudotuksen PM10/TSP suhteeseen 0.43. [1]. EPAn kaavoista johdettuja kaavoja löytyy myös julkaisusta: National Pollution Inventory. [2].

NPI:n ohjeessa [3] pidetään US-EPA:n kauhakuormaajalastauksen TSP-päästökerrointa 0.018 kg/ton liian alhaisena, mutta esitetään US-EPA laskentakaavat kauhakuormaajalastauksen pölypäästöille.

EF = k * 0.0016 * \frac{(\frac{U}{2.2})^{1.3}}{(\frac{M}{2})^{1.4}}

jossa
k = hiukkaskokokohtainen kerroin
U = keskimääräinen tuulen nopeus (m/s). Oletusarvona käytetään 4 - 8 m /s.
M = aineksen keskimääräinen kosteus (paino-%)

Pintamaan kauhakuormaajalastauksen kokonais- (TSP), hengittyvien- (PM10) ja PM2.5 hiukkasten aerodynaamiset kertoimet.

Lastauksen päästökerroinparametrit(kg /ton)
ObsHiukkaskokok
1TSP0.74
2PM100.35
3PM2.50.053
Tuulen nopeus(m /s)
ObsKorkeusNopeus
1Maanpinta4 - 8

Tuulen nopeudet vaihtelevat vuodenaikojen ja sijainnin mukaan. Tietoja tuulista löytyy esimerkiksi Tuuliatlaksesta, matallimmillaan 50 m korkeustasolla, tai yksittäisten sääasemien tiedoista matalammilta korkeuksilta.

Laskenta

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet

  1. http://www.wrapair.org/forums/dejf/fdh/content/FDHandbook_Rev_06.pdf
  2. http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/mining.pdf
  3. Australian National Pollutant Inventory (NPI) Emission Estimation Technique Manual for Mining, ver 3.0, 2011 (s. 45).

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>