Kohdekohtaisen Minera-arvioinnin esimerkkisivu

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä sivu sisältää tyhjän kohdekohtaisen arvioinnin, joka toimii esimerkkinä uuden arvioinnin tekemiselle. Voit perustaa Minera-mallin avulla tehtävän kaivoksen terveys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä varten. Se tapahtuu joko kopioimalla tämän sivun sisällön itsellesi kätevään työskentely-ympäristöön (esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan) ja alkamalla työstää sitä arvioinnin pohjana, tai sitten luomalla uusi arviointi Opasnet-verkkotyötilaan. Voit luoda uuden kaivosvaikutusarvioinnin sivulla [Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi]]. Uuden sivun sisältö on aluksi sama kuin tämän sivun sisältö. Kursivoidut tekstit ovat sivun tekijälle annettuja ohjeita, jotka voit poistaa sisällön tieltä. Sivulla on esimerkkitaulukoita, jotka sisältävät joko kuvitteellista dataa tai Luikonlahden tapaustutkimukseen liittyvää dataa. Ne ovat vain esimerkkinä rakenteesta, ja tarkoitus on korvata ne todellisella, tapauskohtaisella tiedolla.
Kursivoidut tekstit ovat ohjeita sivun muokkaajalle, ja ne on tarkoitus poistaa, kun sivu kypsyy todellisen tapaustutkimuksen kuvaukseksi.


Pääviesti
Kysymys:

Kirjoita tähän arvioinnin peruskysymys lyhyesti.

Vastaus:

Kirjoita tähän arvioinnin keskeinen tulos ja päätelmät lyhyesti.


{{#display_map: centre=62.928986,28.706245| zoom=9| width=500| 62.937734,28.712769~Luikonlahden rikastamo }}

Rajaus

Kysymys

Mikä tai mitkä ovat olennaisia tutkimuskysymyksiä kaivoksen terveys- ja ympäristövaikutuksen arvioimiseksi? Listaa tähän tärkeimmät sinun tapaustasi koskevat kysymykset, joihin sidosryhmät haluavat vastauksia.

Rajat

Maantieteelliset, ajalliset, hallinnolliset ja muut rajaukset, joiden puitteissa arvioinnin tarkastelu pysyy.

Päätökset ja skenaariot

Päätökset ja vaihtoehdot, joita halutaan tarkastella ja vertailla. Tässä kuvataan myös erilaiset skenaariot eli "entä jos" -tyyppiset tarkastelut, joissa tarkastellaan määriteltyä tilannetta riippumatta siitä, onko tilanne oikeasti kuvatunlainen. Katso rakenteen selitys sivulta Päätös ja yksityiskohtaisemmin englanniksi sivulta Decision. Huomaa, että otsikoiden täytyy olla esimerkin mukaiset, koska taulukkoa käytetään suoraan laskennassa (joka joiltakin osin toimii valitettavasti englanniksi).
Päätökset(-)
ObsDecisionOptionVariableCellChangeResultKuvaus
1Kaivoksen.kokoBAUtyökonekulutusTyökone:NosturitIdentity1BAU eli business as usual on toiminnan oletusarvo
2Kaivoksen.kokoSuurempi kaivostyökonekulutusTyökone:NosturitMultiply2Cell-sarake kerto, miltä osin Variable-sarakkeessa mainitun osamallin tietoja muutetaan
3Kaivoksen.kokoBAUvarastopinta.alaIdentity1Identity säilyttää oletusarvon
4Kaivoksen.kokoSuurempi kaivosvarastopinta.alaMultiply2Multiply kertoo oletusarvon annetulla luvulla
5Kaivoksen.kokoBAUhihnanopeusIdentity1Cell-sarake voidaan jättää tyhjäksi, jos muutos koskee kaikkia arvoja
6Kaivoksen.kokoSuurempi kaivoshihnanopeusReplace250Replace korvaa oletusarvon annetulla arvolla

Vastaus

Tulokset

Vastaukset kohdassa Kysymys esitettyihin kysymyksiin.
Esimerkkitulos

Päätelmät

Tulosten perusteella tehtävät päätelmät siitä, mitä pitäisi tehdä.

Perustelut

Kaikki se tieto, jota tarvitaan vakuuttamaan lukija siitä, että tulokset ja päätelmät ovat uskottavia ja hyväksyttäviä esitettyjen kysymysten ja käyttötarpeen suhteen.

Arvioinnin osa-alueet ja muut sivut

Käy tämä taulukko huolella läpi ja perustele, mitä osia arvioinnista tarvitaan sinun kohteessasi ja mitä ei. Taulukko toimii muistilistana ja linkkinä ohjeisiin eri osien tekemiseksi.
Kohdekohtaisen arvioinnin osa-alueet
Aihe Pitääkö käsitellä tässä kohteessa? Perustelu Tilanne ja huomautukset
Kaivostoiminta
Rikastus Kyllä
Kaivosprosessit Kyllä
Pölyn ja hiukkasten päästöt
Pöly (ohje) Kyllä
Lähteet Kyllä
Rakentaminen Kyllä
Pintamaan poisto Kyllä
Tarvekivi Kyllä
Louhinta Kyllä
Murskaus Kyllä
Jauhatus Kyllä
Lastaus ja pudotus Kyllä
Rikastekuljetukset Kyllä
Kuljetukset Kyllä
Työkoneet Kyllä
Hihnakuljetus Kyllä
Energiantuotanto Kyllä
Polttomoottorit Kyllä
Sähköntuotanto Kyllä
Boilerit Kyllä
Varastointi Kyllä
Kaivannaisjäte Kyllä
Sivukivi Kyllä
Rikastushiekka Kyllä
Muut päästöt
Haju Kyllä
Kaasut Kyllä
Typpi Kyllä
Säteily Kyllä
Tärinä Kyllä
Jätevesi Kyllä
Varastoinnin vesipäästö Kyllä
Mallinnusohjelmat Kyllä
Rikastuskemikaalipäästöt Kyllä
Melu Kyllä
Pitoisuus ympäristössä
Pohjavesi Kyllä
Pintavesi Kyllä
Kulkeutuminen vedessä Kyllä
Järvisedimenttien metallipitoisuudet Kyllä
Sedimentit (arviointi) Kyllä
Sedimentit (mittaukset) Kyllä
Sedimentit (huokosvedet) Kyllä
Maaperä (osamalli) Kyllä
Maaperä (ohje) Kyllä
Maaperä Kyllä
Ihmisten altistuminen
Altistumisen arviointi Kyllä
Vaikutukset ihmisiin
Terveysriskinarvioinnin rakenne Kyllä
Riskinarviointiohjeet: Kyllä
Pohjavedet Kyllä
Pintavedet Kyllä
Pöly Kyllä
Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet Kyllä
Maaperä Kyllä
Tärinä Kyllä
Haju Kyllä
Säteily Kyllä
Maaperän terveysriski Kyllä
Kaasut Kyllä
Melu Kyllä
Pienhiukkasvaikutukset Kyllä
Terveysriskin kuvaus Kyllä
Kasviston ja eliöstön altistuminen
Nisäkkäät ja linnut Kyllä
Kasvit Kyllä
Maaselkärangattomat Kyllä
Ravinto Kyllä
Ekologinen riskinarviointi
Vesistöt Kyllä
Maaperä Kyllä
Sedimentti Kyllä
Ekologinen riskinarviointi: Kyllä
Ekologia Kyllä
Kohdekohtainen malli Kyllä
0: Alustus Kyllä
1: Kohdetutkimukset Kyllä
Vaikutusten arviointi Kyllä
2: Riskinarvio Kyllä
3: Luonnehdinta Kyllä
Integroitu riskinarvio
Integroitu riskinarvio Kyllä


Linkit tämän arvioinnin mahdollisiin muihin, tapauskohtaisiin sivuihin sekä yleisiin metodisivuihin.

Kohdekohtaiset tiedot

Lisää tähän kohdekohtaisia tietoja, joita tarvitaan laskennassa. Korvaa esimerkkisisältö tapauskohtaisilla tiedoilla. Voit poistaa ja lisätä rivejä tarpeen mukaan.
Lähtötiedot(-)
ObsMuuttujaKuvausArvo
1varastokasteluVarastointialueen kastelu (mm /d)0
2varastopinta.alaVarastointialueen pinta-ala (ha)1
3varastosilttipitoisuusVarastoitavan maamassan silttipitoisuus (%)30
4hihnanopeusHihnakuljetettavan materiaalin nopeus (ton /h)100
5hihna.aikaHihnakuljetuksen käyttö vuodessa (h /a)2400
6hihnaprosessiProsessin tyyppiHihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto
7hihnojaHihnojen lukumäärä (#)1
8hihnakosteusHihnalla kuljettavan materiaalin kosteusKostea
9hihnavaimennusHihnakuljetuksen vaimennusprosessitTuulensuojamuuri,Materiaalin kastelu
10pintamaasilttipitoisuusMateriaalin silttipitoisuus (%)20
11pintamaakosteusprosenttiMateriaalin kosteusprosentti (%)1
12pintamaatyötunnitKäytetyt työtunnit (h /a)100
13työkoneKäytetty työkoneNosturit
14työkonekulutusRawPolttoaineen kulutus (l /a)10
15ruutuLaskeumamallin ruudun koko (km)0.5
16peittoLaskeumamallin kattaman alueen säde (km)15
17LOKaivoksen sijainti (pituuspiiri °)28.712769
18LAKaivoksen sijainti (leveyspiiri °)62.937734
19pitoisuustiedotTaulukko, joka sisältää mittaus- tai arviointituloksia ympäristöpitoisuuksistaOp_fi3372
Malmin pitoisuudet(mg /kg)
ObsAltisteArvo
1Rikki6000
2Kupari300
3Sinkki200
4Koboltti100
5Nikkeli200
6Arseeni40
7Lyijy50
8Antimoni110
9Kromi1310
10Vanadiini210

(Arvot ovat Luikonlahden rikastushiekasta)

Laskenta

Laskentakaavat ja syöttökentät, joiden avulla tuloksia voidaan laskea ja mallittaa.

Mitkä välitulokset haluat nähdä?:
Tapauskohtaiset lähtötiedot
Varastoinnin päästöt
Hihnakuljetuksen päästöt
Työkoneiden päästöt
Pintamaan poiston päästöt
Hiukkasten kokonaispäästö
Hiukkaslaskeuma
Ihmisten altistuminen maa- ja vesipitoisuuksille
Nisäkkäiden ja lintujen altistuminen
Hiukkaspitoisuus ja terveysvaikutus (laskee yli 10 min)

Näytetäänkö tulokset taulukoina?:

Näytetäänkö tulokset kuvina?:

Montako iteraatiota ajetaan?:

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet


Avainsanat

Kohdekohtainen riskinarviointi, kaivos, terveysvaikutus, ympäristövaikutus.

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>