Luikonlahti energia

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on täysluonnos
Sivu on kirjoitettu kertaalleen alusta loppuun eli kaikki olennaiset sisällöt ovat jo paikoillaan. Kuitenkaan sisältöjä ei ole vielä kunnolla tarkistettu, ja esimerkiksi tärkeitä viitteitä voi puuttua.


Energiantuotannon päästöt

Energiantuotannon päästöjä on tarkasteltu vireillä olevan Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon rikastuskapasiteetin lisääminen -ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA, Kylylahti Copper Oy, 2012) esitetyn kevyen polttoöljyn kulutuksen mukaan.

Prosessin kuvaus

Luikonlahden rikastamon prosessi ja koneet toimivat sähköllä, joka tuodaan paikalle ilmajohtoja pitkin. Sähkön kulutukseksi arvioidaan YVA-selostuksessa 25000 MWh/a. Ulkopuolelta tuodun energian päästöjä ei arvioida tässä tarkastelussa. Rakennusten ja prosessien lämmittämiseen öljykattilalla arvioidaan YVA-selostuksen mukaan käytettävän 100 m3/a kevyttä polttoöljyä.

Päästöjen rajoittaminen

YVA-selostukssa ei ole ilmoitettu päästöjen rajoittamismenetelmiä energiantuotannossa. Tässä tarkastelussa käytetään lämmitysenergian Päästökertoimina rajoittamattomia arvoja. Päästökerrointaulukossa (Liite Enetgiantuotannon päästökertoimet) ei ole määritelty päästökertoimia erikseen kevyelle polttoöljylle, joten tässä tarkastelussa käytetään dieselin päästökertoimia.

Päästöjen arviointi

Päästöjen arvioinnin laskemisessa on oletettu, että energiantuotanto on käynnissä 365 d/a ja se toimii ympäri vuorokauden. Todellisuudessa tilanne ei ole näin vaan laskenta vaan rikastamon kokonaisriskinarvioinnissa tulisi ottaa huomioon pieni paikallinen energiantuotanto kesäaikaan ja suuri paikallinen energiantuotanto talviaikaan.

Luikonlahden rikastamoalueella tapahtuvan energiantuotannon päästöt lasketaan kaavalla:

Es=A*EFs*t*CE1*CE2*...*CEn

jossa:

Es = Päästön massa (kg/d)
 
A = Polttoaineen kulutus tunnissa (tonnia, m3) tai tuotetun energian määrä (MJ, PJ, kWh)

EFs = päästökerroin (kg/ton, kg/MJ, kg/kWh, kg/m3, kg/PJ)

t = käyttötunnit vuorokaudessa

CE1*CEn = päästöjen vähentämisen läpipäästökertoimet kullekin käytetylle menetelmälle.

Päästökertoimet boilerien päästökerrointaulukossa (Liite Energiantuotannon päästökertoimet) dieselille annetaan kilogrammoina kulutettua polttoainetonnia kohden. Kulutetun polttoaineen tilavuus on muutettu massaksi kertomalla se tiheydellä. Tässä tarkastelussa tiheytenä käytetiin arvoa 830 kg/m3 (Neste Oil, a, 2007). Rajoittamattomalle päästölle päästöjen vähentämisen läpipäästökertoimena käytettiin arvoa 1.

Tulokset

Luikonlahden rikastamon rakennusten lämmittämisestä syntyvät päästöt vuorokautta kohden on esitetty taulukossa 1.


Suure Haitta-aine Polttoaine Tiheys (kg/m3) Kulutus (m3/h) Kulutus (ton/h) Päästöjen rajoittaminen Teho Päästökerroin Käyttötunnit (h/d) Päästö (kg/d)
kg/ton CO Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 6,80E-01 24 0,154420
kg/ton NOx Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 2,72E+00 24 0,617679
kg/ton PM10 Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 1,40E-01 24 0,031792
kg/ton PM2,5 Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 3,00E-02 24 0,006813
kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 2,25E-04 24 0,000051
kg/ton SO2 Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 1,93E-02 24 0,004383
kg/ton Total VOC Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 2,72E-02 24 0,006177
kg/ton As ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 7,72E-05 24 0,000018
kg/ton Be ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 5,79E-05 24 0,000013
kg/ton Cd ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 5,79E-05 24 0,000013
kg/ton Cr(III) yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 5,79E-05 24 0,000013
kg/ton Cu ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 1,16E-04 24 0,000026
kg/ton Pb ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 1,74E-04 24 0,000040
kg/ton Hg ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 5,79E-05 24 0,000013
kg/ton Ni ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 5,79E-05 24 0,000013
kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 4,49E-10 24 0,000000
kg/ton Mn ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 1,16E-04 24 0,000026
kg/ton Se ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 2,92E-04 24 0,000066
kg/ton Zn ja yhdisteet Diesel 830 0,0114 0,0095 Rajoittamaton ≤ 30MW 5,79E-05 24 0,000013

Taulukko 1. Luikonlahden rikastamon lämmitysenergian tuotannosta syntyvät päästöt vuorokautta kohden eri haitta-aineille.

Tulosten tulkinta

Luikonlahden rikastamon lämmitysenergian tuotannosta syntyvät päästöt vuorokaudessa ovat pieniä lukuun ottamatta hiilimonoksidi (CO) ja typen oksidien päästöjä (NO2). Vuosipäästöt voidaan laskea kertomalla kunkin haitta-aineen vuorokausipäästö 365 d. Polykloorattujen dioksiinien ja furaanien päästöt tulisi laskea vielä useamman desimaalin tarkkuudella, jotta vuosipäästöjä voitaisiin tarkastella.


Lähdeluettelo

Kylylahti Copper Oy, 2012. Luikonlahden rikastamon rikastuskapasiteetin lisääminen. Vireillä oleva ympäristövaikutusten arviointiselostus. Osa 1, 56 s. http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/pohjoissavonely/Ymparistonsuojelu/YVA/Vireill%C3%A4/luonnonvarat/Luokonlahdenrikastamo/Sivut/default.aspx. Viitattu 27.6.2012.

Neste Oil, a. Tempera-polttoöljyt - opas. Neste Oil Oyj, Espoo, 12 s. http://www.jakoil.fi/31412_NesteOil_Tempera_esite%5B1%5D.pdf

Neste Oil, 2007. Dieselpolttoaineopas. Neste Oil Oyj, Espoo. 46 s.


<mffilelist />

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet