Luikonlahti hihnakuljetus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Hihnakuljetuksen pölypäästöt

Hihnakuljetuksen pölypäästöjä (raekoot PM10 ja PM2.5) on tarkasteltu vireillä olevan Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon rikastuskapasiteetin lisääminen -ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA, Kylylahti Copper Oy 2012) esitettyjen vaihtoehtojen mukaan.

Prosessin kuvaus

Hihnakuljetusta käytetään malmin siirtämisessä primäärimurskaimelta sekundäärimurskaimelle sekä tertiäärimurskaimelta varastosiiloon (kaksi hihnan lastausta). Lisäksi seulan ylitteestä jäävää palamalmia siirretään hihnakuljettimella varastosiiloon (kapasiteetti 600t) sekä sieltä palajauhatukseen. Syötteenmäärää ei kuitenkaan ole YVA-selostuksessa ilmoitettu, joten palamalmin kuljettamisesta johtuvaa pölypäästön lisääntymistä ei pystytä arvioimaan. Malmin kosteutta ei ole ilmoitettu YVA-selostuksessa, joten tarkastelussa oletetaan, että malmia ei kastella.

Vaihtoehtoiset skenaariot

Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Kylylahti Copper Oy 2012) rikastamon kapasiteetiksi esitetään kolmea eri vaihtoehtoa.

 • Vaihtoehto 0 (VE0)
  • Rikastamon kapasiteetti säilyy ennallaan 550000 t/a ja hihnakuljetus murskaimelle ja siiloihin tapahtuu kahdessa vuorossa (16h/d)
 • Vaihtoehto 1 (VE1)
  • Rikastamon kapasiteetti nostetaan 800000 t/a ja hihnakuljetus murskaimelle ja siiloihin tapahtuu kahdessa vuorossa (16h/d)
  • Rikastamon kapasiteetti nostetaan 800000 t/a ja hihnakuljetus murskaimelle ja siiloihin tapahtuu kolmessa vuorossa (24h/d)
 • Vaihtoehto 2 (VE2)
  • Rikastamon kapasiteetti nostetaan 1000000 t/a ja hihnakuljetus murskaimelle ja siiloihin tapahtuu kahdessa vuorossa (16h/d)
  • Rikastamon kapasiteetti nostetaan 1000000 t/a ja hihnakuljetus murskaimelle ja siiloihin tapahtuu kolmessa vuorossa (24h/d)

Pölynpoisto

Luikonlahden rikastamolla kaikki hihnakuljettimet ovat koteloituja. YVA-selostuksessa koteloinnin tuuletusta ei ole määritelty, joten päästöjen vähentämismenetelmänä käytetään tässä tarkastelussa heikkotehoisinta menetelmää eli kotelointia ja syklonia. Menetelmä poistaa 65% syntyneestä pölystä (National Pollutant Inventory (NPI) 2011).

Pölypäästöjen arviointi

Hihnakuljetuksesta aiheutuvan pölypäästön arviointi lasketaan alla olevien kaavojen ja kappaleessa hihnakuljetuksen pölypäästöt esitettyjen taulukoiden mukaan.

Hihnakuljetuksesta aiheutuvan rajoittamattoman pölypäästön laskemiskaava:

E=m*t*EF*L

jossa:

E = Päästön massa vuorokaudessa (kg/d) (hallitsematon)
m = Hihnakuljettimelle lastatun materiaalin massa tuntia kohden (t/h)
t = Työtunnit vuorokaudessa
EF = Päästökerroin (kg/t) 
L = Hihnan lastauskerrat

Pölypäästön vähentämisen laskentakaava:

Eh=E*C1*C2...*Cn (kaikissa hihnan lastauksissa on sama kosteusprosentti, massa tai samat pölypäästöjen vähentämismenetelmät)

jossa:

Eh = päästön massa (kg, hallittu)

E = päästön massa (hallitsematon)

C1-Cn = pölypäästöjen vähentämisen tehokkuuskertoimet kullekin käytetylle menetelmälle

Tulokset

Hihnakuljetuksesta aiheutuva pölypäästö Luikonlahden rikastamolla on esitetty Taulukossa 1. Syötteen määrä tuntia kohden on laskettu oletuksella, että murskaus on toiminnassa 365 vuorokautta vuodessa ja vaihtoehdon mukaisen päivittäisten käyttötuntien perusteella. Laskennassa on käytetty päästöjen vähentämisessä kotelointi- ja sykloniyhdistelmälle pölyn läpipäästökertoimena 0,35


Vaihtoehto Prosessi Kosteus Syötteen määrä (t/h) Työtunnit (h/d) Lastauskerrat Rajoittamaton päästö / vaihtoehto (kg/d) Vaimennus- prosessit Rajoitettu päästö / vaihtoehto (kg/d)
TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5
VE0 Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto Kuiva 94,2 16 2 4,52 1,66 ND 3 1,58 0,58 ND
VE1 Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto Kuiva 137 16 2 6,58 2,41 ND 3 2,30 0,84 ND
VE1 Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto Kuiva 91,3 24 2 6,57 2,41 ND 3 2,30 0,84 ND
VE2 Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto Kuiva 171,2 16 2 8,22 3,01 ND 3 2,88 1,05 ND
VE2 Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto Kuiva 114,2 24 2 8,22 3,01 ND 3 2,88 1,058 ND

Taulukko 1. Hihnakuljetuksesta aiheutuva pölypäästö Luikonlahden rikastamolla. Vaihtoehtosarakkeessa ilmoitetaan YVA-selostuksen mukainen vaihtoehto toiminnalle, prosessisarakkeessa on kuvattu pölypäästöjä aiheuttava työvaihe, kosteussarakkeessa on syötteen kosteus, syötteen määrä (t/h) on laskettu jakamalla vuotuisen kuljetuksen määrä 365 päivällä ja päivittäisillä työtunneilla, työtunnit on otettu YVA-selostuksesta, rajoittamaton päästö/vaihtoehto (TSP, PM10 tai PM2.5, kg/d) on lähtötietojen perusteella laskettu pölypäästö kutakin murskausvaihetta kohden, vaimennusprosessit ilmaisee pölypäästöjen vähentämisessä käytetyn menetelmän Taulukon 2. mukaan, rajoitettu päästö/vaihtoehto (TSP, PM10 tai PM2.5, kg/d) on laskettu rajoittamattomasta päästöstä kutakin murskausvaihetta kohden kertomalla rajoittamaton päästö pölyn vähentämismenetelmän läpipäästökertoimella (0,35).


 1. Tuulensuojamuuri
 2. Materiaalin kastelu
 3. Kotelointi, sykloni
 4. Kotelointi, harjaus
 5. Kotelointi, kangassuodattimet
 6. Suljettu tai maanalainen
 7. Sähköstaattinen suodatus

Taulukko 2. Mahdolliset päästön vaimennusprosessit.

Tulosten tulkinta

Tuloksista havaitaan päivittäisen pölypäästön kasvu vuosittaisen kuljetusmäärän kasvaessa. Vuorokautisen kuljetusmäärän laskennasta johtuen päivittäisten työtuntien lisääminen tai vähentäminen ei vaikuta vuorokauden pölypäästön määrään. Tilanne muuttuu jos hihnakuljetus ei ole toiminnassa päivittäin tai laskennassa käytetään todellisia tai arvioituja syötteenmääriä.

Kokonaispartikkelimäärän (TSP) ja alle 10 µm (PM10) partikkelimäärän rajoitetun pölypäästön perusteella voidaan tehdä riskiarviointi päästön aiheuttamasta ympäristö ja terveyshaitasta. Arvion tekeminen edellyttää kuitenkin pölypäästön leviämisen mallintamista kaivosalueella ja sen ulkopuolella. Alle 2,5 µm (PM2.5) partikkelien pölypäästöä ei pystytä laskemaan, koska kuivalle materiaalille ei ole pystytty määrittämään päästökerrointa (US EPA 2009).

Laskennassa käytetyt päästökertoimet ovat laskennallisia keskiarvoja useista eri kohteista. Paikallisella pölypäästöjen mittaamisella voidaan tarkentaa arviota.

Lähdeluettelo

US EPA, 2009. AP 42, Fifth Edition. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Mineral Products Industry. Chapter 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing. http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf

<mffilelist />

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet