Lyhenteet ja määritelmät

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunTermi/lyhenne Englanninkielinen

termi

Selite
ADT Average Daily Traffic Keskimääräinen päivittäinen liikenne
AMD Acid Mine Drainage Hapan kaivoksen valumavesi
B[a]Peq Benzo[a]pyrene equivalent Benzo[a]pyreeni ekvivalentti-arvo
CH4 Methane Metaani
CO Carbon monoxide Hiilimonoksidi
CO2 Carbon dioxide Hiilidioksidi
CO2ekv. Carbon dioxidi equivalent Hiilidioksidiekvivalentti
DBL Diffusive boundary layer diffuusiorajapinta; seisova vesikerros esim. huokosvesikeräimen pinnalla; lisää diffuusiomatkaa
DGT Diffusive gradients in thin films Diffuusiogradientit ohuissa kalvoissa -keräin (vesille)
DOC Dissolved organic carbon Liuennut orgaaninen hiili, määritetään suodatetusta vesinäytteestä
ERA Ecological Risk Assessment Ekologinen riskinarviointi
HI Hazard Index Vaaraindeksi, useista haitta-aineista aiheutuvan riskin suuruutta kuvaava lukuarvo
HQ Hazard Quotient Vaarasuhde tai vaaraosamäärä, altistumisen suhde haitattomaksi katsottuun altistumiseen tai haitta-ainepitoisuuden suhde haitattomaksi katsottuun pitoisuuteen
LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration Toksisuustutkimuksessa pienin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level Toksisuustutkimuksessa pienin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava altistumistaso
MINERA Mine Environmental Risk Assessment
N2O Nitrous oxide Typpioksiduuli
NMHC Hydrocarbon (excluding methane CH4) Hiilivedyt (poislukien metaani CH4)
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia
NOAEL No Observed Adverse Effect Level Altistuminen, jossa ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia
NOx Nitrogen oxides Typen oksidit
PAH Polycyclic aromatic hydrocholorides Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
PEC Predicted Environmental Concentration Mitattu tai arvioitu ympäristön pitoisuus
PM The total number of particles of exhaust fumes Pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä
PNEC Predicted No Effect Concentration Arvioitu haitaton pitoisuus
SO2 Sulphur dioxide Rikkidioksidi
TEC Threshold effects concentration Ympäristön pitoisuus, jolle altistuminen voi aiheuttaa vasteen eliöissä. Pienemmissä pitoisuuksissa vastetta ei havaita.
TEQ Toxic equivalent quantity Myrkyllisyys ekvivalentti määrä PAH-yhdisteille
TSP Total Suspended Particles Kokonaisleijuma
TVOC Total Volatile Organic Compounds Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus
PM10 PM10 Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm hiukkaset, myös PM10
PM2.5 PM2.5 Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 µm hiukkaset, myös PM2.5
Esimurskaus Primary crushing Karkeamurskaus, yleensä ensimmäinen murskausvaihe
Välimurskaus Secondary crushing Karkeamurskauksen jälkeinen murskausvaihe
Hienomurskaus Tertiary crushing Viimeinen murskausvaihe
ORP Oxidation reduction potential Hapetus-pelkistyspotentiaali (mV)
Päästöjen vähentämistoimet Control measures Tekniset toimet alkuperäisen päästön vähentämiseksi
Pauna/US tonni muuntokerroin lb/tn to kg/t lb/tn = 454 g/ 907 kg = 0,5 (g/t)
Termi englanniksi Kuvaus
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png