Minera-malli

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-kokonaismalli.png

Minera-malli on kaivostoiminnan terveys- ja ympäristöriskien arviointiin tarkoitettu vaikutusmalli. Se on kehitetty Minera-hankkeessa. Tällä sivulla on mallin "moottori" eli se osa, joka kokoaa ja yhdistää eri osamallit järkeväksi kokonaisuudeksi. Mallia ei kuitenkaan ajeta tältä sivulta, vaan mallia varten luodaan oma, tapauskohtainen sivunsa, johon kerätään tarvittavat tapauskohtaiset tiedot. Sivu Kohdekohtaisen Minera-arvioinnin esimerkkisivu toimii esimerkkinä tällaisesta sivusta. Sen sisällön voi myös kopioida uudelle sivulle ja korvata uuden tapaustutkimuksen tiedoilla, jolloin saadaan uusi kohdekohtainen malli.

Tapauskohtaiset lähtötiedot

Minera-malli käyttää seuraavia tietoja ja osamalleja:

Laskenta

+ Näytä koodi

Lisätietoa

Muita koodeja
listauksia erilaisista muuttujista, joita voi ehkä ottaa käyttöön Minera-mallissa.

+ Näytä koodi

Metodit Minera-verkkotyötilassa (kaikki eivät ole mukana mallissa)

Ekologisten vaikutusten arviointi · Hajuhaitan arviointi kaivostoiminnassa · Hiukkaslaskeuma · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Kaivannaisjätteiden varastointi · Kaivostöiden aiheuttama tärinä · Kasvien altistuminen metalleille · Kohdekohtainen malli · Kuljetuksen pakokaasupäästöt · Kuljetuksen päästöt · Louheen lastaus ja pudotus · Louhinnan päästöt · Maaperä · Maaperän ekologisten riskien arviointi · Maaselkärangattomien altistuminen metalleille · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Materiaalin varastointi · Metallimalmin hihnakuljetuksen pölypäästöt · Metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt · Nisäkkäiden ja lintujen altistuminen metalleille · Pienhiukkasvaikutukset · Pinta- ja pohjavesien pitoisuudet · Pintamaan poiston päästöt · Pölyn leviäminen kaivosalueelta · Ravinnon haitta-ainepitoisuuden arviointi · Rikastushiekka-alueiden päästöt · Sedimenttien ekologisten riskien arviointi · Sedimenttien metallipitoisuuksien arviointi · Sivukivialueiden päästöt · Säteilyhaittojen arviointi kaivostoiminnassa · Tarvekiven murskauksen päästöt · Terveysriskin kuvaus · Typpipäästöt kaivosalueelta · Työkoneiden päästöt · Veden ja aineiden kulkeutuminen · Vesistöjen ekologisten riskien arviointi · Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen arviointi ·

Ovariablet Minera-verkkotyötilassa (kaikki eivät ole mukana mallissa)

Energiantuotannon päästökertoimet/Boilerit · Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit · Energiantuotannon päästökertoimet/Sähköntuotanto · Kaivannaisjätteiden varastointi · Kaivostöiden aiheuttama tärinä · Kasvien altistuminen metalleille · Kuljetuksen pakokaasupäästöt · Kuljetuksen päästöt · Louheen lastaus ja pudotus · Louhinnan päästöt · Maaperä · Maaperän ekologisten riskien arviointi · Maaselkärangattomien altistuminen metalleille · Materiaalin varastointi · Metallimalmin hihnakuljetuksen pölypäästöt · Metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt · Nisäkkäiden ja lintujen altistuminen metalleille · Pintamaan poiston päästöt · Ravinnon haitta-ainepitoisuuden arviointi · Rikastushiekka-alueiden päästöt · Sedimenttien ekologisten riskien arviointi · Sivukivialueiden päästöt · Säteilyhaittojen arviointi kaivostoiminnassa · Tarvekiven murskauksen päästöt · Terveysriskin kuvaus · Typpipäästöt kaivosalueelta · Työkoneiden päästöt · Veden ja aineiden kulkeutuminen · Vesistöjen ekologisten riskien arviointi · Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen arviointi ·

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>