Loppuraportti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämän sivun tarkoituksena on dokumentoida listaus niistä Erac-intra-wikin sivuista, joita käytettiin Minera-projektin loppuraportin tekemiseen. Tällä on lähinnä historiallista mielenkiintoa, ei niinkään käyttöarvoa, koska sivuja on uudelleennimetty ja yhdistelty sen jälkeen, kun ne siirrettiin Opasntiin.

Sisällysluettelo

OSA 1 Metallimalmikaivosalueiden ympäristöriskinarviointi

Lyhenteet ja määritelmät

Minera:Lyhenteet ja määritelmät

Johdanto

Minera:Johdanto

Ympäristöriskinarviointi

Minera:Ympäristöriskinarviointi

Terveysriskinarviointi

Minera:Terveysriskinarviointi

Riskin kuvaus

Riskin kuvaus

Ekologinen riskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Riskinarvioinnin työkalut MINERA-mallissa

Minera:Riskinarvioinnin työkalut MINERA-mallissa

Kaivosten ympäristöriskinarvioinnin nykytilanne

Kaivoskohteiden ympäristöriskinarviointi konsultin näkökulmasta

Minera:Riskinarviointi konsultin nakokulma

Kaivoskohteiden ympäristöriskinarviointi viranomaisen näkökulmasta

Minera:Riskinarviointi viranomaisen nakokulma

Ympäristöriskinarviointi ja lainsäädäntö

Minera:Riskinarviointi ja lainsaadanto

How to-osio: miten MINERAssa mallinnetaan/huomioidaan seuraavat asiat

Metallimalmikaivosalueen prosessit ja ympäristöriskinarvioinnin kokonaismalli

Loppuraportti kokonaismalli

Päästöt

Pölypäästöt kaivosalueelta

Minera:Loppuraportti polypaastojen arviointi

Rakentamisvaiheen pölypäästöt

Minera:Rakentamisvaiheen polypaastöt

Louhinnan pölypäästöt

Minera:Loppuraportti louhinta

Murskaus

Minera:Loppuraportti murskaus

Jauhatus

Minera:Loppuraportti jauhatus

Hihnakuljetus

Minera:Loppuraportti hihnakuljetus

Ajoneuvokuljetuksen pölypäästöt

Minera:Ajoneuvokuljetuksen pölypäästöt

Kaivannaisjätteiden varastointi

Minera:Kaivannaisjätteiden varastointi

Päästöt vesiin

Minera:Päästöt vesiin

Päästöt vesiin kaivannaisjätteiden varastoinnista

Minera:Päästöt vesiin kaivannaisjätteiden varastoinnista

Typpipäästöt kaivosalueelta

Minera:Typpipäästöt kaivosalueelta

Melu

Melu

Hajupäästöt

Hajupäästöt

Kaivostoiminnan aiheuttama tärinä

Minera:Kaivostoiminnan aiheuttama tärinä

Kaivosten energiantuotannon päästöt ja ajoneuvojen pakokaasupäästöt

Minera:Energiantuotanto

Leviäminen, kulkeutuminen ja mallinnetut pitoisuudet ympäristössä

Pölyn leviäminen

Minera:Pölyn leviäminen

Melun kuuluvuus ympäristössä

Melun kuuluvuus ympäristössä

Veden ja aineiden kulkeutuminen

Minera:Veden_ja_aineiden_kulkeutuminen

Metallien leviäminen järvisedimentteihin

Minera:Sedimenttien_metallipitoisuuksien_arviointi

Pitoisuuksien mittaaminen

Maaperän pitoisuudet

Minera:Maaperän pitoisuudet

Pinta- ja pohjavesien pitoisuudet

Minera:Pinta- ja pohjavesien pitoisuudet

Sedimenttien mitatut pitoisuudet

Minera:Sedimentin_mitatut_pitoisuudet

Terveysriskinarviointi

Altistumisen arviointi terveysriskinarvioinnissa

Altistumisen arviointi terveysriskinarvioinnissa

Terveysvaikutukset

Terveysvaikutukset

Pohjavedet

Pohjavedet

Pintavedet

Pintavedet

Pöly

Pöly

Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet

Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet

Maaperä

Maaperä

Meluhaitta

Meluhaitta

Tärinä

Tärinä

Haju

Haju

Säteily

Säteily

Ekologinen riskinarviointi

Vaikutusten arviointi ekologisessa riskinarvioinnissa

Minrea:Loppuraportti osa1 vaikutusten arviointi

Maaperän ekologinen riskinarviointi

Minera:Loppuraportti osa1 Maaperän ekologinen riskinarviointi

Vesistöjen ekologinen riskinarviointi

Minera:Loppuraportti osa1 Vesistöjen ekologinen riskinarviointi

Sedimenttien ekologinen riskinarviointi

Minera:Loppuraportti osa1 Sedimenttien ekologinen riskinarviointi

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio

OSA 2 Syventävät tutkimukset

Humustutkimus

Minera:Humustutkimus

Geofysiikan käyttö

Minera:Luikonlahden geofysiikka

Sedimentin huokosvesien tutkimus

Minera:Sedimentin huokosvedet

Sienitutkimus

Minera:Sienitutkimus

OSA 3 Tapaustutkimukset

Luikonlahden tapaustutkimus

Johdanto

Minera:Loppuraportti tapaustutkimukset johdanto

Alueen kuvaus

Kylylahden kaivosalue

Minera:Kylylahti_aluekuvaus

Luikonlahden rikastamoalue

Minera:Luikonlahti_aluekuvaus

Päästöt

Kylylahden kaivosalue

Rakentamisen pölypäästöt

Minera:Kylylahti_rakennusaikainen_poly

Louhinnan pölypäästöt

Minera:Kylylahti_louhinta

Kuljetuksen ja kuormauksen pölypäästöt

Minera:Kylylahti_kuormauspöly

Louhinnan räjähdeperäiset typpipäästöt

Minera:Kylylahti_typpipäästöt

Kaivosalueen jätevesien päästöt

Minera:Kaivosalueen jatevedet

Pölypäästöt sivukivikasoista ja malmivarastoista

Minera:Kylylahti_sivukivipöly

Tärinä

Minera:Kylylahti_tärinä

Luikonlahden rikastamoalue

Kuljetusten pölypäästöt

Minera:Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt

Murskauksen pölypäästöt

Minera:Luikonlahti_murskaus

Hihnakuljetuksen pölypäästöt

Minera:Luikonlahti_hihnakuljetus

Rikastamoalueen vesipäästöt

Minera:Luikonlahti vesipaastot

Pölypäästöt rikastushiekka-alueelta

Minera:Luikolahden rikastushiekkapöly

Energiantuotannon hiukkaspäästöt

Minera:Luikonlahti_energia

Mitatut ja arvioidut pitoisuudet

Pölyn leviäminen

Minera:Pölyn leviäminen

Melun leviäminen

Minera:Melun leviäminen

Pitoisuudet vedessä

Minera:Pitoisuudet_vedessä

Pitoisuudet maaperässä

Minera:Pitoisuudet_maaperässä

Pitoisuudet humuksessa

Minera:Pitoisuudet_humuksessa

Veden liike ja kulkeutuminen Luikonlahden kaivosalueelle

Minera:Veden liike ja kulkeutuminen

Maaperän rakenne

Minera:Luikonlahti_geologinen malli

Pintaveden virtausreitit ja virtaamat

Minera:Luikonlahti_Pinta- ja pohjeveden virtausreitit

Pohjaveden virtaus- ja kulkeutumismallinnus

Minera:Luikonlahti_pohjaveden-virtausmallinnus

Sedimentin ja huokosveden pitoisuudet

Minera:Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet

Terveysriskinarviointi

Minera:Luikonlahden terveysriskinarviointi

Ekologisen riskin arviointi

Vesistöjen ekologinen riskinarviointi

Minera:Vesistöjen ekologinen riskinarviointi

Sedimenttien ekologinen riskinarviointi

Minera:Sedimenttien ekologinen riskinarviointi

Maaperän ekologinen riskinarviointi

Minera:Maaperän_ekologinen_riskinarviointi

Rikastuskemikaalin kulkeutuminen ja haitallisuuden arviointi Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehdas- ja kaivosalueella

Tiivistelmä

Minera:Yara_Tiivistelmä

Abstract

Minera:Yara_Abstract

Johdanto

Minera:Yara_Johdanto

Tutkimusalue ja toiminta

Minera:Yara_Tutkimusalue_ja_toiminta

Nonyylifenolieroksylaatti

Minera:Yara_Nonyylifenolietoksylaatti

Tulokset

Minera:Yara_Tulokset

Tulosten tulkinta

Minera:Yara_Tulosten_tulkinta

Yhteenveto ja pohdinta

Minera:Yara_Yhteenveto_ja_pohdinta

Kirjallisuusluettelo

Minera:Yara_Kirjallisuusluettelo

Liite 1. NP- ja NPEO-pitoisuuksia pintavesissä

Minera:Yara_Liite1

Sekundääriset high-tech -metallit

Sekundääristen high-tech-metallien hyödynnettävyys Suomessa

Minera:High-tech-metallit


Tätä loppuosaa ei ole tarkoitus ottaa mukaan raporttiin, vaan se on sen varmistamiseksi, ettei tekstissä vahingossa ole ylimääräisiä viitteitä.


Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png