Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.pngPintaveden virtausreitit Luikonlahden kaivosalueella

Valuma-alueet ja vesien virtaus

Luikonlahden kaivos- ja rikastamoalueen pintavedet valuvat vesistöön kahdesta ilmansuunnasta kolmea eri reittiä pitkin (Kuva 1).

Luoteessa pintavedet kulkevat Myllypuroa pitkin Petkellahteen. Myllypuron reitin vedet heijastavat sekä vanhan että nykyisen toiminnan vaikutuksia. Vanhan toiminnan vaikutukset heijastuvat Myllypuron reitin valumavesiin kun niihin sekoittuu Palolammen sekä mahdollisesti vedellä täyttyneiden avolouhosten vettä. Nykyisen toiminnan vaikutukset aiheutuvat sekä rikastushiekka-altaan jätealueen että laskeutusaltaan reunoilta suotavien kosteikkopuhdistettujen suotovesien johtamisesta Myllypuron reittiin.

Etelässä kaivos- ja rikastamoalueen pintavedet valuvat Luikonlahteen kahta eri reittiä. Suurin osa valuma-alueen vesistä kulkeutuu Luikonlahteen Kylmäpuroa pitkin. Kuitenkin osa Heinälampeen päätyneistä pinta- ja prosessivesistä suotaa lammen lounaisrannan reunapadon läpi ja kulkeutuu Luikonlahteen eri reittiä. Heinälammen reunapadon suotovedet virtaavat lammen alapuolisten soiden kautta pieniä metsäojia pitkin Luikonlahteen Kekäleisniemen pohjoispuolelle.


Luikonlahden va.png

Kuva 1. Luikonlahden kaivosalueen valuma-alue ja virtausreittikartta


Päävirtausreitit

Pintavedet virtaavat Luikonlahden kaivosalueelta ympäröiviin vesistöihin kahta päävirtausreittiä pitkin (Kuva 2). Eteläinen reitti virtaa rikastushiekka-altailta Heinälammen ja Kylmäpuron kautta Luikonlahteen ja läntinen reitti Suurisuon kosteikkopuhdistamon ja Palolammen laskuojan kautta Petkellahteen. Osa vedestä kierrätetään Suurisuon jälkeen takaisin rikastamolle. Lisäksi Palolammesta virtaavilla vesillä on merkitystä haitta-aineiden kuljettajina Petkellahteen. Heinälammen pohjois- ja länsipuolelta menee myös pieniä ojia Luikonlahteen, mutta niiden virtaamat ovat pieniä verrattuna kahteen päävirtausreittiin. Heinälammen pinnankorkeutta säädellään juoksutuksilla rajasuon kautta.

Kuvax luikonlahti Virtaamamittaus.jpg

Kuva 2. Purojen ja ojien virtaamamittauspisteet Luikonlahden tutkimusalueella. Vedet on merkitty sinisellä ja rikastushiekka-allas keltaisella, jossa on mustaa katkoviivoitusta.

Virtaamamittaukset

Virtaamamittauksia tehtiin Minera-hankkeen aikana yhteensä viisi kertaa marraskuusta 2010 marraskuuhun 2011 (Taulukko 1). Mittauksissa ei ole pystytty huomiomaan juoksutuksia tai äkillisiä virtaamaan muutoksia vaan ne on tehty samaan aikaan kun on otettu vesinäytteitä ja yhdessä niitä käytetään kaivoksen kuormituksen arvioinnissa.


Mittauspiste 9.11.2010 10.1.2011 24.3.2011 25.5.2011 25.11.2011
VM 2 16,51,2 27,2 21,2 108,2 43,0
VM 3 1,2 ND4 ND4 2,81 0,61
VM 4 16,51,2 13,1 5,51,2 84,6 33,3
VM 5 6,5 3,2 8,0 11,01,2 8,01,2
VM 6 1,5 ND4 ND4 ND ND
VM 7 2,53 10,2 ND4 ND 3,01
VM 8 5,53 9,3 ND4 ND ND
VM 9 2,0 1,8 ND4 ND ND
VM 10 0,13 0,13 ND4 ND ND
VM 11 0,6 0,4 1,1 127,5 127,8
VM 11A2 ND ND 3,3 179,75 136,9
VM 11B ND ND ND 52,2 9,1
VM 12 2,0 1,1 ND4 5,01 3,01
VM 13 2,5 ND4 ND4 8,01 9,01
VM 14 10,01,2 ND4 ND4 137,1 179,3
VM 15 ND ND ND ND ND
VM 16 ND ND ND 18,2 1,01
Virtaama Petkellahteen 17,7 27,2 21,2 111,0 43,6
Virtaama Luikonlahteen Eteläinen reitti6 10,0 ND 3,3 137,1 179,3
Virtaama Luikonlahteen yhteensä 12,5 ND 3,3 163,3 189,3

Taulukko 1. Virtaamamittaukset Luikonlahden kaivosalueella. Taulukkoon on laskettu ja kerätty myös mitattujen virtaamien perusteella kokonaisvirtaamat päävirtausreiteiltä sekä kokonaisvirtaama kaivosalueelta Luikonlahteen. Mittaukset on tehty Flow Tracker- mittarilla (Sontek 2007) ellei ilmoitettu muuta. Yksikkö on l/s. 1 Mitattu mittapadolla. 2 Arvio, ohivirtausta. 3 Silmämääräinen arvio. 4 Jäässä. 5 Laskettu mittausten VM 11 ja VM 11B perusteella. 6VM 14 mukaan paitsi 24.3.2012 jolloin VM 11 A2 mukaan, koska VM 14:a ei mitattu.

Tulkinta

Mittaustulokset kuvastavat pääsääntöisesti virtaaman vuodenaikaisvaihtelua. Suuret erot marraskuun 2010 ja 2011 mittauksissa on selitettävissä aikaisemmalla talven alkamisella vuonna 2010.

9.11.2010 mittauksissa havaitaan että yläjuoksun mittauspisteiden VM 4 ja VM 5 virtaama on suurempi kuin VM 2:ssa alajuoksulla. Kaikki mittaukset on tehty mittapadolla ja niissä on havaittu ohivirtausta. Mitattu virtaaman on 6,5 l/s suurempi yläjuoksulla kuin alajuoksulla ja ohivirtaukseksi VM 2:lla on arvioitu n. 1-2 l/s, joten ohivirtaus ei uskota selittävän virtauksen pienemistä. Mittaukset suoritettiin niin, että ensiksi mitattiin VM 2, jonka jälkeen noin kahden tunnin päästä VM 4 ja VM 5. On mahdollista, mutta epätodennäköistä, että kaivokselta aloitettiin veden juoksutus mittauspisteelle VM 4 tämän kahden tunnin aikana. Kolmantena vaihtoehtona on imeytyminen maaperään. Matkalla VM 4:stä ja VM 5:stä VM 2:een vesi virtaa kosteikkopuhdistamon läpi, joka on rakennettu notkoon glasifluviaalisen harjun viereen. Jos harjun pohjaveden pinta on ollut mittaushetkellä matalalla vesi on voinut imeytyä osittain siihen. Alavirtaan veden vähenemistä ei kuitenkaan havaittu muilla mittauskerroilla.

Lähdeluettelo

Sontek, 2007. FlowTracker®, Handheld ADV®. Technical Manual, Firmware Version 3.3, Software Version 2.20. SonTek/YSI Inc. San Diego, 116 s.

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet