Kylylahti aluekuvaus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Kylylahden kaivosalue

Polvijärven Kylylahdella sijaitseva Cu-Co-Ni-Zn-Au -esiintymä löydettiin Outokumpu Oy:n toimesta vuonna 1984. Ensimmäisen aktiivisen etsintävaiheen aikana 1983-1986 malmi onnistuttiin lävistämään kairaamalla, mutta tutkimukset keskeytettiin 1986 Outokumpu Oy:n päätettyä lopettaa koboltin tuottamisen. Toisen aktiivisen etsintävaiheen aikana 1994-1995 malmille löydettiin jatkeita ja yksittäisiä sulfidisulkeumia, joka johti arvioitujen malmivarojen kasvuun (Loukola-Ruskeeniemi ja Sorjonen-Ward 1997). Nykyinen omistaja Altona Mining Ltd. aloitti maanalaisen kaivoksen rakentamisen 2010 ja tuotanto aloitettiin 2012 (Vesanto 2010).

Malmin isäntäkivinä ovat serpentiniitti, talkki-karbonaatti, tremoliitti-karsikivi ja kvartsikivet. Alueen kivilajien synty liittyy ultramafisten kivien metasomaattiseen muuttumiseen paleoproterotsooisen Jormua-Outokumpu ylityöntövyöhykkeen muodostuessa paleoproterotsooisella ajalla noin 2 miljardia vuotta sitten (Peltonen et al. 2008). Kylylahden koillis-lounais –suuntaiset mineralisaatiot syntyivät näiden kivien ja sulfidipitoisten mustien liuskeiden kontakteihin. Alueen kallioperä koostuu pääasiassa kiillegneissistä (Vulcan Resources 2009).

Alueen kumpuinen maaperä koostuu pääasiassa 1-10 m paksuista hiekkaisista moreeni kerroksista, jotka ovat paikoin turvepatjojen peittämiä. Pieni sorainen pohjois-etelä –suuntainen harju jakaa kaivosalueen kahtia. Alueen luontaiset taustapitoisuudet ovat hieman koholla Fe, S, Cu, Cr, Ni ja Zn suhteen. Lähin vesialue on noin 500 m päässä kaivosalueesta etelään sijaitseva Kylylampi-järvi. Kaivosalueella ei ole tärkeitä pohjavesialueita. Lähin tärkeäksi luokiteltu Räiskykorven akviferi sijaitsee noin 800 m päässä Kylylahden kaivosalueen koilliskulmasta (Vulcan Resources 2006).

Kylylahden kaivoksesta louhittu malmi ajetaan rekoilla Luikonlahden rikastamolle, joten alueelle ei keräänny rikastushiekkoja. Toiminnassa muodostuvat sivukivet koostuvat pääasiassa kiilleliuskeista ja serpentiniitistä. Toiminnan aikana on arvioitu muodostuvan noin 350 000 tonnia sivukiveä, josta suurin osa käytetään kaivosalueen rakennustöissä tai kaivoksen täyttämisessä. Loput sijoitetaan alueen länsipuolella sijaitsevalle sivukivikasalle (Vulcan Resources 2006).

Kylylahden kaivosalueen pohjoispuolella sijaitsee kaksi Mondo Minerals Oy:n omistamaa talkkilouhosta, joita on suunniteltu avattavaksi uudelleen vuosien 1977-1982 toiminnan jälkeen.

Kuva 1.Kylylahden kaivoksen sijainti.

Lähteet

Loukola-Ruskeeniemi, K. & Sorjonen-Ward, P. (edit.), 1997, Excursion Guidebook A4; Ore Deposits in Eastern Finland. 4th Biennal SGA Meeting, August 11-13. 1997, Turku, Finland. Geological Survey of Finland, Guide 42

Peltonen, P., Kontinen, A., Huhma, H. and Kuronen, U. 2008. Outokumpu revisited: New mineral deposit model for the mantle peridotite-associated Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au sulphide deposits. Ore Geology Reviews 33, issues 3-4, p. 559-617

Vesanto, J. 2010. Outokummun kupariprojekti. polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo. Kylylahti Copper Oy / Altona Mining Limited. 22p. (in Finnish). http://www.videonet.fi/tem/20101021/6/6.pdf

Vulcan Resources Limited 2006. Kylylahti Copper Oy, Kylylahden kaivos; ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Vulcan Resources Limited 2009. Due diligence report - Kylylahti project. News release 9 April 2009. (Snowden, Final. Vulcan Resources Limited; Review of the Kylylahti Feasibility Study, Project No. 7343. October 2008. 137p

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet