Päästölähteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunSisällysluettelo

Pölypäästöjen lähteet ja pölypäästöt

Pintamaan poisto

Pintamaan poiston aiheuttama pölypäästö

Oletuksena pintamaan poiston pölypäästö koostuu pintamaan kaivusta (irrotuksesta), lastauksesta kuljetettavaksi ja purkamisesta varastokasaan. Poistopaikan ja kasaamispaikan välinen siirto otetaan huomioon erikseen. Mikäli ainesta ei lastata ja pureta kuorma-auton tai dumpperin lavalle kuljetettavaksi vaan ainoastaan siirretään sivuun, lastaus- ja purkupäästöjä ei huomioida.

 • Kuljetetaanko aines muualle vai pusketaanko sivuun?
 • Tarkasteltava ajanjakso (päivä/viikko/kuukausi/vuosi)
 • Työskentelytunteja tarkastelujaksolla (pintamaan kaivu/irrotus)
 • Irrotettavan pintamaan keskimääräinen silttipitoisuus (%)
 • Irrotettavan pintamaan keskimääräinen kosteus (paino-%)
 • Poistettavan aineksen määrä tarkastelujaksolla (t)
 • Keskimääräinen tuulennopeus tarkastelujaksolla (oletus 5,5 m/s)

Pintamaan poisto

Louhinta

Räjäytykset

Avolouhoksen louhinnan (kaikki louhinta, myös sivukivet) pölypäästöä voidaan arvioida joko räjäytettävän pinta-alan tai käytettävän räjähdysainemäärän perusteella.

Räjäytettävän pinta-alan perusteella

 • Kerralla räjäytettävä vaakasuora kentän pinta-ala (m2; enint. 9600 m2)
 • Räjäytyskertoja tarkastelujaksolla

Räjähdysaineen määrän perusteella

Irrotettavan kiven määrän perusteella

Murskaus

Malmikiven murskauksen aiheuttaman pölypäästön laskeminen. Tarvekiven murskauksen pöypäästö lasketaan erikseen. Päästö sisältää kuhunkin murskausvaiheeseen välittömästi liittyvät toimet (syöttösuppilo, seulat, murskaimen, syöttimet ja hihnakuljettimen purkukohdan), mutta ei esimerkiksi louheen lastausta (pudotusta) murskaimelle.

Ensimmäinen murskausvaihe

 • Valitse murskausvaihe
  • Esimurskaus
  • Välimurskaus
  • Hienomurskaus
 • Aineksen kosteuspitoisuus
  • Alle 4 paino-%
  • Yli 4 paino-%
 • Murskattava määrä tarkastelujaksolla (t)
 • Toimintajakson pituus (d)
 • Valitse vähentämistoimet (voit valita useampia)
  • Tuulensuojamuuri
  • Vesisuihku
  • Kotelointi + sähkösuodatus
  • Kotelointi + sykloni
  • Kotelointi + pesuri
  • Kotelointi + hiukkassuodatus
  • Täysin suljettu tai maanalainen

Toinen murskausvaihe

 • Valitse murskausvaihe
  • Esimurskaus
  • Välimurskaus
  • Hienomurskaus
 • Aineksen kosteuspitoisuus
  • Alle 4 paino-%
  • Yli 4 paino-%
 • Murskattava määrä tarkastelujaksolla (t)
 • Toimintajakson pituus (d)
 • Valitse vähentämistoimet (voit valita useampia)
  • Tuulensuojamuuri
  • Vesisuihku
  • Kotelointi + sähkösuodatus
  • Kotelointi + sykloni
  • Kotelointi + pesuri
  • Kotelointi + hiukkassuodatus
  • Täysin suljettu tai maanalainen

Kolmas murskausvaihe

 • Valitse murskausvaihe
  • Esimurskaus
  • Välimurskaus
  • Hienomurskaus
 • Aineksen kosteuspitoisuus
  • Alle 4 paino-%
  • Yli 4 paino-%
 • Murskattava määrä tarkastelujaksolla (t)
 • Toimintajakson pituus (d)
 • Valitse vähentämistoimet (voit valita useampia)
  • Tuulensuojamuuri
  • Vesisuihku
  • Kotelointi + sähkösuodatus
  • Kotelointi + sykloni
  • Kotelointi + pesuri
  • Kotelointi + hiukkassuodatus
  • Täysin suljettu tai maanalainen

Neljäs murskausvaihe

 • Valitse murskausvaihe
  • Esimurskaus
  • Välimurskaus
  • Hienomurskaus
 • Aineksen kosteuspitoisuus
  • Alle 4 paino-%
  • Yli 4 paino-%
 • Murskattava määrä tarkastelujaksolla (t)
 • Toimintajakson pituus (d)
 • Valitse vähentämistoimet (voit valita useampia)
  • Tuulensuojamuuri
  • Vesisuihku
  • Kotelointi + sähkösuodatus
  • Kotelointi + sykloni
  • Kotelointi + pesuri
  • Kotelointi + hiukkassuodatus
  • Täysin suljettu tai maanalainen

Kuljetus

Kuljetuksen aiheuttama pölypäästö

Malmilouheen kuljetuksen aiheuttama pölypäästö

 • Valitse tietyyppi
  • Päällystämätön tie (kaivosalue)
   • tien pintamateriaalin hienoainespitoisuus (%)
   • ajoneuvon keskimääräinen paino
  • Päällystetty tie (kaivosalue)
   • tien pinnan hienoaineskuormitus (g/m2)
   • ajoneuvon keskimääräinen paino
  • Päällystämätön maantie
   • tien pintamateriaalin hienoainespitoisuus (%)
   • Ajoneuvonneuvon keskimääräinen paino (tn)
   • Ajoneuvon keskimääräinen nopeus (mph)
 • Hiukkaskoko
  • PM2.5
  • PM10
  • PM15
  • PM30
 • Hiukkaskokokerroin (hiukkaskokokohtaiset vakiot)
 • Kilometrimäärä aikayksikköä kohti (km/h)
 • Valitse sateen aiheuttama korjausvaikutus
  • Valitse tarkasteltava periodi = päivien lukumäärä
   • Vuosi (365 pv)
   • Vuodenaika (91 pv)
   • Kuukausi (30 pv)
 • sadepäivien määrä periodin aikana (vähintään 0.254 mm)
  • Valitse tarkasteltava periodi = tuntien lukumäärä
   • Vuosi (8760 h)
   • Vuodenaika (2124 h)
   • Kuukausi (720 h)
 • sadetuntien määrä periodin aikana (vähintään 0.254 mm)


Dieselkäyttöisten työkoneiden aiheuttamat pakokaasupäästöt

 • Valitse työkoneen tai ajoneuvon päästö
  • tehonkäyttöä kohden (g/kWh)
  • polttoaineen kulutusta kohden (g/L)
 • Valitse dieselkäyttöinen työkone
  • Nosturit
  • Muut trukit, diesel
  • Haarukkatrukit, diesel
  • Puskutraktorit
  • Tiehöylät
  • Jyrät
  • Pyöräkuormaajat
  • Traktorikaivurit
  • Minikaivurit
  • Kaivukoneet, tela-alustaiset
  • Kaivukoneet, pyöräalustaiset
  • Teollisuustraktorit
  • Kunnossapitotraktorit
  • Muut traktorit
  • Hakkuukoneet (Moto)
  • Metsätraktorit
  • Dumpperit
  • Monitoimikoneet
  • Teleskooppikurottajat
  • Muut ajettavat dieseltyökoneet
 • valitse käyttötunnit (tehonkäyttö)
 • valitse polttoaineen kulutus
 • valitse työkoneiden päästö
  • CO = hiilimonoksidi
  • NMHC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4)
  • NOX = typen oksidit
  • PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä
  • CH4 = metaani
  • N2O = typpioksiduuli
  • SO2 = rikkidioksidi
  • CO2 = hiilidioksidi
  • CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti

Louheen lastaus ja pudotus

Lastauksen ja pudotuksen aiheuttama PM10 hiukkaspäästö

 • Käsiteltävän malmilouheen määrä (tn)
 • Käsiteltävän malmilouheen määrä aikayksikköä kohden (tn/h)
 • Valitse PM10 päästökerroin lastaukselle
  • kg/tn
  • lb/tn
 • Valitse PM10 päästökerroin pudotukselle
  • kg/tn
  • lb/tn

Hihnakuljetus

Allaoleva pätee hihnakuljetinjärjestelmälle, jonka läpi syötetyn materiaalin massa, kosteus ja päästöjen vähennysmenetelmät pysyvät samana kussakin hihnan lastauspisteessä. Pölypäästö lasketaan erikseen kullekin hihnaukljetinjärjestelmälle ja niiden tulokset lasketaan yhteen.

 • Anna kuljettimen läpi kulkevan syötteen paino tuntia kohden
 • Anna työtunnit (vuorokaudessa?)
 • Monivalinta: materiaalin kosteus(rastita):
  • Materiaali kuiva (kosteus <1,5 painoprosenttia)
  • Materiaali kostea (kosteus >1,5 painoprosenttia)
 • Anna hihnanvaihtojen lukumäärä
 • Monivalinta: Lastataanko kuljettimen päässä autoon? (rastita)
  • Materiaali lastataan hihnalta autoon (kuiva, kosteus <1,5 painoprosenttia)
 • Monivalinta: päästöjen vähentäminen (rastita)
  • Tuulensuojamuuri
  • Materiaalin kastelu
  • Hihnan kotelointi, sykloni
  • Hihnan kotelointi, harjaus
  • Hihnan kotelointi, kangassuodattimet
  • Suljettu tai maanalainen
  • Sähköstaattinen suodatus


Jos hihnakuljetinjärjestelmän sisällä tapahtuu muutoksia materiaalin massassa, kosteudessa tai päästöjen vähennysmenetelmissä. Ylläolevat arvot tulee kysyä erikseen jokaista hihnanlastausta tai -vaihtoa kohden. Tämä tulisi ottaa huomioon kaivoskohtaisia päästökertoimia laskettaessa. Alkuarvioinnissa riittää luultavasti ylläoleva.

Varastointi

Varastoinnin pölypäästöt

Mineraaliaineksen varastoinnin aiheuttaman pölypäästön laskeminen. Päästö sisältää aktiivisten (kasan pintaa häiritään ja eroosiolle altis aines pysyy tuoreena) varastointikasojen tuulieroosion, mutta ei esimerkiksi aineksen siirtämistä varastokasaan tai siitä pois. Kaava ei myöskään ota huomioon talvikauden lumipeitettä, joten kaavan antama laskennallinen tulos on luultavasti todellisuutta suurempi.

 • Valitse tarkasteltavan pölyn partikkelikoko
  • kokonaispölyäminen
  • PM10
  • PM2.5
 • Varastoitavan aineksen silttipitoisuus (%)
  • Oletusarvo 30 %
 • Niiden päivien lukumäärä alueella, jolloin sademäärä on yhtäsuuri tai yli 0.25 mm
  • Oletusarvo 159
 • Aika, jolloin tuulen nopeus kasan keskikorkeudella ylittää 5.4 m/s (%)
  • Oletusarvo 7,2 %
 • Varastoalueen tuulieroosiolle alttiin alan koko (ha)
 • Tarkasteltavan ajanjakson pituus
  • Kaavan oletusarvona kg/ha/päivä
  • Vuotuinen pölypäästö = kaavan tulos x 365
 • Valitse vähentämistoimet (voit valita useampia)
  • Aineksen kastelu (m3 vettä päivässä / hehtaari)
  • Varastoalueen täydellinen tuulenpuoleinen suojaaminen tuuliesteillä

Terveysriskinarvio

(Tämä terveysriskinarviota koskeva teksti on valmis siirrettäväksi loppuraporttiin. 4.1.2013/hk)


Tässä kuvataan, miten kaivostoimintaan liittyvän hengitetyn pölyn (pöly, hiukkaset hengitysilmassa) mahdollista terveyshaittaa voidaan arvioida kaivosalueen ympäristön väestölle.

Pöly ulkoilmassa

Pölyllä tarkoitetaan ilmassa hiukkasmuodossa olevaa ainesta. Kaivoksiin liittyvä pöly on jaoteltu tyypillisesti seuraaviin fraktioihin:

 • TSP (kokonaisleijuma)
 • PM10
 • PM2.5


Termejä ”pöly” ja ”hiukkaset” on käytetty yleisellä tasolla kaivosympäristöön liittyen jossakin määrin korvaamaan toisiaan, hiukkaskoon mukaan.


Hengitettävillä hiukkasilla tarkoitetaan hiukkasfraktiota PM10 ja pienhiukkasilla fraktiota PM2.5 (mm. suomalainen hiukkasiin liittyvä lainsäädäntö ja Ilmanlaatuportaali[1]). Tätä termistöä ja jakoa käytetään MINERA-tekstissä ja suositellaan noudatettavaksi vastaavassa riskinarviossa. Arvioitava hiukkasfraktio on osoitettava aina spesifisesti.


Varsinaiseen kaivostoimintaan liittyen PM2.5 pienempiä hiukkasfraktioita ei ole tässä arviossa eritelty (esimerkiksi ultrapienet hiukkaset, < 0.1 µm), koska kaivosten mineraalipöly on pääasiassa kokoluokaltaan suurempaa kuin PM2.5, ja ultrapienistä hiukkasista ei yleensä ole pitoisuustietoa. PM2.5 sisältää kaikki hiukkaskokoa 2.5 µm pienemmät hiukkaset.


Ilmassa olevaa pölyä päätyy laskeumana ympäristön maaperään ja vesistöön. Maaperään päätyvän pölyn aiheuttamaa päästökuormaa ja siihen liittyvää haittaa ja terveysriskiä arvioidaan kohdassa Maaperä/Pintamaat. (LINKKI tähän osioon). Pintaveteen ilmasta päätyvää pölypäästöä käsitellään ja arvioidaan kohdassa Pintavedet. (LINKKI tähän osioon)


Koska pölyyn liittyvä arvio joudutaan tekemään erilaisen tiedon pohjalta kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa kuin tietoa on käytettävissä toimivasta kaivoksesta, arvio on jaettu:


A. Hengitetyn pölyn terveysriskinarvio kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

B. Hengitetyn pölyn terveysriskinarvio toimivan kaivoksen ympäristössä

A. Hengitetyn pölyn terveysriskinarvio kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa kaivoksen tuottamat pölypäästöt ympäristöön joudutaan arvioimaan, koska mitattua tietoa kohteen pölypitoisuuksista ilmassa ei vielä ole.


Varsinainen kaivostoiminta (malmin käsittely) tuottaa pääasiassa isokokoisia hiukkasia ilmaan, kooltaan yli 10 µm ja PM10-fraktiota. PM10 sisältää myös pienemmät hiukkaskokofraktiot (mm. PM2.5). Polttoperäiset prosessit ja pakokaasupäästöt tuottavat PM2.5 ja sitä pienempiä hiukkasia.


Kaivosympäristön hengitettävien hiukkasten terveysriskinarvio tehdään ensi sijassa PM10-tiedon perusteella. Riskinarviota täydennetään kaivosympäristön PM2.5 tietojen perusteella, koska se kuvastaa spesifisemmin pienempien hiukkasten osuutta ja muita mahdollisia päästöjä (mm. pakokaasupäästöt, energian tuottoon liittyvät ja muut polttoprosessit).


Tulevien arvioiden pohjaksi on oleellista muodostaa käsitys kaivosympäristön ilman hiukkasten yleisestä taustapitoisuustasosta ja hiukkasten kemiallisesta koostumuksesta, jotta mahdollisten muutosten merkitys hiukkaspitoisuuksissa voidaan myöhemmin arvioida.


Menettely arviossa voisi olla seuraava:


Perustilaselvitys ennen kaivostoiminnan aloittamista

 • Kuvaa kaivosalueen ja sen lähiympäristön hiukkasten (ainakin PM10, PM2.5) taustapitoisuudet ilmassa ja hiukkasten kemiallinen koostumus ennen kaivostoiminnan aloittamista.


Tieto voidaan hankkia mittaamalla (pölyleijuma) osana kaivosalueen perustilaselvitystä (suositus) tai käyttää olemassa olevaa muuta mittaustietoa, jos mittaustulosten katsotaan edustavan kaivosalueen taustapitoisuutta.


Ilmanlaatua monitoroidaan jatkuvasti eri mittausasemilla Suomessa[1], ja niistä kertyy myös takautuvaa tietoa ilman laadusta Ilmanlaatuportaaliin. [1]. Hiukkasten taustapitoisuuksista ulkoilmassa Suomessa on lisää kohdassa Perustelut ja taustatietoa (LINKKI).


Hiukkasten kemiallisena koostumuksena tulisi analysoida:

 • epäorgaaniset aineet (vesiliukoiset ionit ja alkuaineet, metallit)
 • orgaanisen aineksen osuus ja endotoksiini
 • PAH-aineet
 • harkinnan mukaan muita orgaanisia aineita


Esimerkki kattavasta PM10-hiukkasfraktion kemiallisen koostumuksen analyysistä on julkaisussa Salonen, R.O. et al. (2004). [2]


Siinä on määritetty PM10-fraktiosta seuraavat epäorgaaniset aineet:[2]


Taulukko. Esimerkki PM10-fraktiosta määritettävistä epäorgaanisista aineista (vesiliukoiset ionit, alkuaineet).

Ioni tai alkuaine
Kloridi (Cl)
Nitraatti (NO2)
Sulfaatti (SO2)
Natrium (Na)
Ammonium (NH4+)
Kalium (K)
Magnesium (Mg)
Kalsium (Ca)
Alumiini (Al)
Kadmium (Cd)
Kromi (Cr)
Kupari (Cu)
Mangaani (Mn)
Nikkeli (Ni)
Lyijy (Pb)
Vanadiini (V)
Arseeni (As)
Rauta (Fe)
Sinkki (Zn)


Saman julkaisun taulukossa 4[2] on lista PAH-aineista, jotka PM10-fraktiosta on määritetty. PAH-aineista on tärkeä määrittää bentso(a)pyreeni, koska sitä käytetään altistumisen indikaattorina karsinogeenisille PAH-aineille ja käytetään syöpäriskin arviointiin. Julkaisun tulokset [2] kertovat, mitä PAH-aineita ja millaisia pitoisuuksia Helsingin kaupunkipölyssä on todettu talvella ja keväällä v. 1999.


Valtioneuvoston asetuksessa ilman laadusta (38/2011) ulkoilman PM2.5-fraktiosta edellytetään mitattavaksi seuraavat aineet ja yhdisteet: [3]


Taulukko. Aineet ja yhdisteet, jotka on suositeltu mitattavaksi kuvaamaan PM2.5-hiukkasten kemiallista koostumusta Asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011).[3].

Aine tai yhdiste
SO4 2-
Na+
NH4 +
Ca2+
NO3 -
K+
Cl-
Mg2+
Alkuainemuodossa oleva hiili (EC)
Orgaaninen hiili (OC)


Näiden lisäksi tulisi mitata PM2.5-hiukkasten

 • metallipitoisuudet
 • PAH-yhdisteet
 • mahdolliset muut orgaaniset aineet, joilla arvioidaan olevan merkitystä kyseisessä kaivoskohteessa


Tietoa kohdekohtaisista taustapitoisuuksista käytetään vertailukohtana arvioitaessa myöhemmin kaivostoiminnan vaikutusta kaivosympäristön ilman hiukkaspitoisuuksiin.


Jos jo mahdollista, mitataan myös kaivosympäristön pölylaskeuma ja sen kemiallinen koostumus, taustatiedoksi kaivostoiminnan aikaisten muutosten toteamiseksi.

Arvio kaivostoiminnan vaikutuksista

 • Kuvaa prosessit, jotka tuottavat pölypäästöjä/hiukkaspäästöjä kyseisellä kaivosalueella.


Kuvauksessa on huomioitava ainakin

 • varsinainen mineraalien käsittely
 • ajoneuvoliikenne (tiepöly, pakokaasupäästöt; koskee kaikkea liikennettä, myös pitkän matkan kuljetuksia)
 • kaivoksen mahdollisen energiatuotannon hiukkaspäästöt


 • Nimeä prosessit, jotka valitaan riskinarvioon pölyä kaivosalueen ympäristöön tuottaviksi prosesseiksi.


Prosessit, joista ei oletettavasti synny (merkittävää) pölypäästöä (osoitettava päästölaskelmalla/arviolla), voidaan jättää kvantitatiivisen jatkoarvioinnin ulkopuolelle.


 • Esitä arvio kunkin prosessin pöly/hiukkasemissio (hiukkaskokojakauma, syntyvien eri hiukkasfraktioiden hiukkasten määrä/aikayksikkö; g/päivä tai vastaava kvantitatiivinen suure, joka kuvastaa päästön suuruutta, ja voidaan käyttää leviämisen mallittamiseen ja arviointiin)


Yksittäisten hiukkasia tuottavien prosessien hiukkasmissioille on laskentakaavoja tämän MINERA-mallin prosessien kuvaus- ja päästöosioissa (LINKIT), siltä osin kuin niitä on malliin sisällytetty.


Hiukkasemissiot on tarpeen esittää päästölähteittäin, jotta niiden osuus tiedetään hiukkasten kokonaispäästössä kaivosalueelta. Erittely auttaa suunnitteluvaiheessa myös kun valitaan eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja myöhemmin, kun arvioidaan yksittäisen päästön vaikutusta kokonaispäästöön prosessin mahdollisesti muuttuessa (toimivassa kaivoksessa).


Emissioiden arvioinnissa on tärkeää huomioida päästölähdekohtaisesti vuodenaika, koska päästöjä syntyy. Esimerkiksi tiet eivät pölise talvella ja teiden ollessa märkiä.


 • Esitä arvio eri hiukkasfraktioiden kemiallisesta koostumuksesta kaivostoiminnan aikana (erityisesti kaivostoiminnan mahdollisesti aiheuttama muutos).


Louhittavan malmin/aineksen mineraalit ja kemiallinen koostumus on suunnitteluvaiheessa tiedossa. Malmin käsittelystä syntyvän pölyn kemiallisen koostumuksen voi olettaa vastaavan koostumukseltaan pääpiirteittään kyseistä materiaalia.[4]Arviossa on syytä nostaa esille ne alkuaineet/metallit, joiden pitoisuus malmissa on tavanomaista suurempi.


 • Esitä arvio eri hiukkasfraktioiden kokonaispitoisuuksista ilmassa kaivoksen ympäristössä (TSP, PM10, PM2.5; µg/m3).


Mallitus emissioista on ensisijainen vaihtoehto. Ellei se ole mahdollista, arvio muulla, kuvatulla perusteella.


Kokonaispitoisuustietoon yhdistetään päästötiedot eri päästölähteistä/prosesseista.


Arvio esitetään todennäköisesti yleisimmin vallitsevan tilanteen mukaan (hiukkasten kokonaispäästön päästölähteiksi valitaan yleensä samaan aikaan vaikuttavat prosessit) ja realistiselle worst case-päästötilanteelle (eniten päästöjä tuottava tilanne: mukana kaikki mahdolliset päästölähteet, vaikuttamassa samaan aikaan).


Ulkoilman hiukkaspitoisuuden ennustamiseen ja hiukkasten leviämisen mallittamiseen käytettyjä malleja on kuvattu mm. lähteessä Ilmanlaadun Arviointi Suomessa. Pienhiukkaspitoisuudet (PM2.5).[5] Valittu/valitut malli(t) on kuvattava riittävällä tarkkuudella, jotta sen soveltuvuus kyseiseen kaivosympäristöön voidaan arvioida.


Mikäli kohdekohtainen mallitus ei ole mahdollista (lähtötieto ei ole riittävää/perustellun luotettavaa), asiaa on arvioitava esimerkiksi muiden vastaavien (kaivos)ympäristöjen tietojen perusteella. Vertaaminen vastaavaan toimivaan kaivokseen on muutenkin suotavaa, kun/jos se selventää arviota.


 • Esitä arvio eri hiukkasfraktioiden kokonaispitoisuuden leviämisalueesta kaivosympäristössä (pitoisuusvyöhykkeet), mallituksen perusteella (ensisijainen vaihtoehto) tai muulla kuvatulla perusteella: TSP, PM10 ja PM2.5.


Tässä on oleellista kuvata kunkin hiukkasfraktion leviäminen ja pitoisuudet suhteessa asutukseen kaivosympäristössä: Mikä väestö altistuu potentiaalisesti poikkeuksellisille hiukkaspitoisuuksille (asumukset, altistuvan väestön lukumäärä ja ominaisuudet).


Tieto leviämisalueesta tarvitaan myös ekotoksikologiseen riskinarvioon. (LINKKI ekotoksikologian riskinarvioon). Tarvitaan tietää vyöhykkeet kaivosalueen ympäristössä, johon syntyy ilmasta kaivoksesta aiheutuvaa pöly/hiukkaslaskeumaa.

Terveysriskin arvio

Terveysriski arvioidaan ensisijassa ilman hiukkaspitoisuuden perusteella (hiukkasten haitallisuus hiukkasina). Hiukkasten sisältämien kemiallisten aineiden aiheuttama haitta hangitysteitse tulisi arvioida erikseen kun hiukkasten kemiallinen koostumus tiedetään.


1. Hiukkasten aiheuttama terveysriski hengitettyinä (hiukkasten haitallisuus hiukkasina)


2. Hiukkasten sisältämän kemiallisen komponentin haitallisuus hengitysteitse saatuna

1. Hiukkasten aiheuttama terveysriski hengitettyinä (hiukkasten haitallisuus hiukkasina)

Hiukkasten terveyshaitat arvioidaan tässä hiukkaskoon perusteella. Terveysriskin arvio tehdään kullekin hiukkasfraktiolle erikseen TSP, PM10, PM2.5.


 • Esitä arvio, miten kaivostoiminta vaikuttaa ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin. Vertailukohtana on valittu hiukkasten taustapitoisuus.


 • Vertaa (LINKKI RISKIN KUVAUKSEEN) arviointiin valittua hiukkaspitoisuutta ulkoilman terveysperusteiseen enimmäispitoisuusohjearvoon (raja-arvo tai muu ohjearvo; ylitys/alitus; turvamarginaalit). Hiukkaspitoisuuksien raja- ja ohjearvoja on kohdassa Perustelut ja taustatietoa. (LINKKI ko. kohtaan).


Vertailu ohjearvoon kuvastaa, kuinka potentiaalinen terveysriski kyseisiin hiukkasiin kaivoksen ympäristössä liittyy. Ohjearvon ylitys merkitsee, että riski on väestötasolla merkittävästi koholla.


Raja/ohjearvoja on annettu pitkäaikaisaltistumiselle (vuosikeskiarvot) ja lyhytaikaisaltistumiselle (vuorokausiarvot). Koska altistuminen hiukkasille on säännöllistä ja pitkäaikaista, terveysriskin arviossa pitkäaikaisaltistumista kuvaavat hiukkastasot ja niitä vastaavat viitearvot ovat ensisijainen vertailukohta.


Vuorokausiarvot sopivat lyhytaikaisten pitoisuuspiikkien ja huippupitoisuuksien arviointiin. Ne kuvastavat välittömiä akuutteja terveysriskejä.


Koska WHO:n ohjearvot (LINKKI ao. kohtaan Perustelut ja taustatietoa) on asetettu terveysperusteisesti, ne ovat ensisijainen vertailukohta terveysriskin raja-arvoarviointiin.


Suomen lakisääteiset raja- ja ohjearvot (LINKKI ao. kohtaan Perustelut ja taustatietoa) pohjautuvat myös terveysriskiin, mutta ne ovat hallinnollisia arvoja terveydensuojeluun. Vertailu niihin kertoo, täytetäänkö lainsäädännölliset normit. Tämä vertailu on tarpeen myös tehdä.


 • Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuden perusteella (ilmassa) voidaan laskea ennusteet seuraavien terveysriskien suuruudesta väestötasolla:[6][7]
 • Kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin
 • Kuolleisuus syöpään
 • Krooninen bronkiitti
 • Vakavat oirepäivät


Tähän MINERA-malliin on sisällytetty laskentamahdollisuus (MIHIN, kuvattava tässä + LINKIT).


Arviossa on huomioitava altistuvan väestön etäisyys kaivoksesta (asuntoalueet ja taajamat). Tautitapausten määrä väestössä on perusteltua laskea kaivoskohtaisesti, kun potentiaalisesti altistuva ihmismäärä on riittävän suuri. Väestö/alue, jolle riski lasketaan on tarpeen arviossa kuvata.


Riskin suuruutta tulisi arvioida simulaatiolaskelmilla eri hiukkaspitoisuuksilla ilmassa? Arviossa tulisi esittää riski ainakin todennäköisesti vallitsevilla pitoisuuksilla ja realistisilla worst case-pitoisuuksilla.


Laskennallinen riski kuvastaa riskiä yleisellä, väestötasolla. Arviosta ei voi päätellä kaivosalueen vieressä asuvan yksittäisen ihmisen tarkkaa riskiä.

2. Hiukkasten sisältämän kemiallisen komponentin haitallisuus hengitysteitse saatuna

 • Arvioi hiukkasten kemiallisen koostumuksen vaikutus niiden haitallisuudelle.


Arvioitavia kysymyksiä mm. ovat:

 • Ovatko hiukkaset kemiallisen koostumuksen perusteella todennäköisesti tavanomaista haitallisempia (sisältävät esimerkiksi poikkeuksellisen paljon tiettyjä metalleja)?


 • Mihin yksittäisiin komponentteihin (aineisiin) hiukkasissa on syytä kiinnittää ainekohtaista huomiota riskinarviossa?


 • Lisääkö aine hiukkasissa merkittävästi sen kokonaissaantia/altistumista elimistöön?(LINKKI ANNOSLASKENTAAN, ALTISTUMISEN ARVIOINTI).


Myös yksittäiseen aineeseen liittyvää terveysriskiä (esimerkiksi syöpäriski hengitettynä) on mahdollista simuloida MINERA-mallilla eri pitoisuuksilla riskin suuruuden arvioimiseksi.


Arviossa on huomattava, että aineen pitoisuus edustaa pitoisuutta hiukkasissa. Aineen biosaatavuus (liukenematon/vesiliukoinen) hiukkasista elimistöön vaikuttaa aineen systeemiseen toksisuuteen ja biosaatavuuden merkitys toksisuudelle on arvioitava tarvittaessa erikseen.


B. Hengitetyn pölyn terveysriskinarvio toimivan kaivoksen ympäristössä

Toimivan kaivoksen ympäristön ulkoilman pöly/hiukkaspaitoisuuksista tulisi olla kohdekohtaista mittaustietoa

 • pölyleijumasta (pitoisuudet ilmassa) ja/tai
 • pölylaskeumasta
 • hiukkasten kemiallisesta koostumuksesta.


Kaivosympäristön ilmasta mitatut hiukkaspitoisuudet (pölyleijuma, fraktioituna hiukkasten kokoluokkiin) on paras tieto riskinarvion toteuttamiseen, koska ne suoraan kuvastavat hengitettävää ulkoilmaa.


Pitoisuus ilmassa kuvastaa hiukkasten kokonaispitoisuutta:

 • taustapitoisuutta ilmassa
 • kaivoksen kaikkien lähteiden päästöjä
 • mahdollisista muista lähteistä tulevaa päästöä


Se kuvastaa tilannetta kaivosympäristössä mittaushetkellä, mittauspisteessä.


Mallittamista on syytä lisäksi käyttää, jos mallittamalla saadaan relevanttia tietoa ihmisten altistumisesta hiukkasille. Hiukkasten ympäristöön leviämisen esittämiseen (PM10, PM2.5) suositellaan mallitusta.


Pölylaskeumasta (LINKKI KOHTAAN PÖLYLASKEUMA) saadaan tietoa ilmassa esiintyvistä hiukkasmääristä kokonaismassatasolla. Pölylaskeuma soveltuu parhaiten

 • ongelma-aineiden tunnistamiseen
 • muutosten seurantaan kokonaislaskeumassa ja sen kemiallisessa koostumuksessa.


Hiukkasiin liittyvän terveysriskinarvion yleisperiaatteet ovat samat kuin kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa. Terveysrikinarviossa eteneminen voidaan paremmin porrastaa todellisen tiedon perusteella toimivasta kaivosympäristöstä.1. Hiukkasten aiheuttama terveysriski hengitettyinä (hiukkasten haitallisuus hiukkasina)

Hiukkasten terveyshaitat arvioidaan hiukkaskoon perusteella, kullekin valitulle hiukkaskokofraktiolle erikseen.


Riskinarviossa on syytä edetä todettujen hiukkaspitoisuuksien, niille altistumisen ja todetun riskin perusteella niin pitkälle/yksityiskohtaiseksi kuin on mahdollista ja tarpeen riskin kuvaamiseksi.


 • Vertaa todettuja kaivosalueen ympäristön ulkoilman hiukkaspitoisuuksia ennen kaivostoiminnan aloittamista todettuihin (tausta)pitoisuuksiin.


Jos hiukkaspitoisuudet ovat suuremmat, kaivoksen osuus pitoisuuden kohoamiseen on syytä selvittää ja hiukkasiin liittyvä riski uudelleen arvioida. Ellei suunnitteluvaiheen arviota ole tehty, arvio on tässä vaiheessa tarpeen tehdä suunnitteluvaiheen periaatteiden mukaan.


 • Vertaa hiukkaspitoisuutta ulkoilman terveysperusteiseen enimmäispitoisuusraja-arvoon (Ylitys/alitus; turvamarginaalit). (LINKIT ao. kohtaan alempana raja-arvoista ja osioon RISKIN KUVAUS).


Koska altistuminen hiukkasille on säännöllistä ja pitkäaikaista, terveysriskin arviossa pitkäaikaisaltistumista kuvaavat hiukkastasot ja niitä vastaavat viitearvot ovat ensisijainen vertailukohta.


Vuorokausiarvot sopivat lyhytaikaisten pitoisuuspiikkien ja huippupitoisuuksien arviointiin. Ne kuvastavat välittömiä akuutteja terveysriskejä.


Koska WHO:n ohjearvot (LINKKI ao. kohtaan Perustelut ja taustatietoa) on asetettu terveysperusteisesti, ne ovat ensisijainen vertailukohta terveysriskin raja-arvoarviointiin.


Vertailu ohjearvoon kuvastaa, kuinka potentiaalinen terveysriski kyseisiin hiukkasiin kaivoksen ympäristössä liittyy. Ohjearvon ylitys merkitsee, että riski on väestötasolla merkittävästi koholla.


Suomen lakisääteiset raja- ja ohjearvot (LINKKI ao. kohtaan Perustelut ja taustatietoa) pohjautuvat myös terveysriskiin, mutta ne ovat hallinnollisia arvoja terveydensuojeluun. Vertailu niihin kertoo, täytetäänkö lainsäädännölliset normit. Tämä vertailu on tarpeen myös tehdä.


 • Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuden perusteella (ilmassa) voidaan laskea ennusteet seuraavien terveysriskien suuruudesta väestötasolla:[6][7]
 • Kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin
 • Kuolleisuus syöpään
 • Krooninen bronkiitti
 • Vakavat oirepäivät


Tähän MINERA-malliin on sisällytetty laskentamahdollisuus (MIHIN, kuvattava tässä + LINKIT).


Arviossa on huomioitava altistuvan väestön etäisyys kaivoksesta (asuntoalueet ja taajamat). Tautitapausten määrä väestössä on perusteltua laskea kaivoskohtaisesti, kun potentiaalisesti altistuva ihmismäärä on riittävän suuri. Väestö/alue, jolle riski lasketaan on tarpeen arviossa kuvata.


Riskin suuruutta tulisi arvioida todennäköisesti vallitsevilla pitoisuuksilla ja realistisilla worst case-pitoisuuksilla.


Laskennallinen riski kuvastaa riskiä yleisellä, väestötasolla. Arviosta ei voi päätellä kaivosalueen vieressä asuvan yksittäisen ihmisen tarkkaa riskiä.

2. Hiukkasten sisältämän kemiallisen komponentin haitallisuus hengitysteitse saatuna

Kaivosympäristöstä kerättävien hiukkasnäytteiden kemiallinen koostumus tulee selvittää ja analysoida kerätyistä pölynäytteistä (pitoisuudet hiukkasmassassa; ng/g, µg/g tms.).


Esimerkki pölyleijuman PM10-fraktiosta määritettävistä komponenteista on kohdassa (LINKKI ko. taulukkoon edellä) ja suositus PM2.5 n määritettävästä koostumuksesta kohdassa (LINKKI ko. taulukkoon edellä).


Pölylaskeumasta (joka kuvastaa kaikkia pölyfraktioita) suositellaan määritettäväksi ainakin seuraavat parametrit.


Taulukko. Pölylaskeumasta määritettäviä parametreja.

Parametri
Kiintoaines (epäorgaaninen + orgaaninen)
Epäorgaaninen kiintoaines
Kiintoaineen hehkutushäviö
pH
Sähkönjohtavuus
Kaivoskohteen kannalta relevantit metallit


Kiintoaineksen ja epäorgaanisen kiintoaineksen erotuksesta lasketaan orgaaninen kiintoaines.


Pölylaskeuman seurannasta ja sen sisällöstä on päätetty kaivoksen toimintaan liittyvässä seurantaohjelmassa.


 • Arvioi hiukkasten kemiallisen koostumuksen vaikutus niiden haitallisuudelle.


Poikkeavatko hiukkaset kemiallisen koostumuksen perusteella tavanomaisista vastaavan kokoluokan ulkoilman hiukkasista ja miltä osin.


 • Nimeä poikkeavat aineet:

Aine, jonka pitoisuus hiukkasissa on tavanomaista suurempi (esimerkiksi metallit) ja/tai pölylaskeuma osoittaa aineen poikkeuksellista laskeumaa.


Ainekohtaiseen riskinarvioon on syytä sisällyttää ainakin ne metallit, joita kaivoksesta louhitaan (jos kyseessä on metallikaivos). Niihin liittyvä todellinen terveysriski hengitettynä on syytä tietää.


 • Arvioi nimettyihin aineisiin liittyvä terveysriski (soveltuvasti) MINERA-mallilla:
 • pelkkä hengitysteihin kohdistuva riski (hengitysteiden altistuminen, paikallinen vaikutus hengitysteissä)
 • lisäys aineen kokonaissaantiin elimistöön, kokonaisannoksen aiheuttama riski
 • syöpäriski (jos aine on karsinogeeninen)


Pöly/kiintoaineslaskeumalle ei ole terveysperusteisia raja- tai ohjearvoja. Laskeuman koostumusta ja siitä määritettyjä parametreja tulisi verrata vertailutietoon muista ympäristöistä (yleinen taustalaskeuma Suomessa, muut kaivokset, metallirikastamoympäristöt, esim. Harjavalta, Raahe) käsityksen saamiseksi, miten laskeuma suhtautuu laskeumaan muissa ympäristöissä.

Perustelut ja taustatietoa

Hiukkasista

Hiukkaset jaetaan primaarihiukkasiin (esim. PM10) ja sekundaarihiukkasiin.[8]


Primaarihiukkaset syntyvät mekaanisesti. Sekundaarihiukkaset muodostuvat ilmassa, esimerkiksi kaasuista (rikkidioksidi, typpidioksidi, ammoniakki, VOC) ja muuntuvat ilmassa kemiallisesti ja kooltaan helposti. PM2.5:ssa on paljon sekundaarihiukkasia ja ultrapienet hiukkaset (< 0.1 µm) ovat niitä pääosin.


PM10 hiukkasissa on tyypillisesti: [8]

 • geologista alkuperää olevaa pölyä
 • katupölyä
 • yleensä maaperästä irtoavaa pölyä
 • myös orgaanista ainesta (esimerkiksi siitepölyä ja mikrobien kappaleita)


Suomessa ulkoilman PM10-pitoisuudet ovat keskimäärin 10-20 µg/m3.[1]


Ulkoilman PM10-pitoisuudet ovat Euroopassa keskimäärin tasoa 20 µg/m3, kaupunki-ilmassa tätä korkeampia (isoissa kaupungeissa jopa 40-60 µg/m3) [8].


Kaupunki-ilman PM10-fraktiossa tyypillisesti esiintyviä alkuaineita ovat mm. Al, Fe, Mn, Ca ja Mg. [9]


PM2.5-fraktiossa on tyypillisesti runsaasti sulfaattia (SO4 2-) ja ammoniumioneja (NH4 +), mutta myös metalleja ja muita alkuaineita, samaa pitoisuustasoa kuin PM10-2.5-fraktiossa. [9]


Nikkeliä (Ni) ja vanadiinia (V) on tyypillisesti erityisesti alle 1 μm kokoisissa hiukkasissa, öljyn poltosta peräisin. [9]


PAH-aineita on erityisesti PM2.5 ja sitä pienemmissä hiukkasissa (palamis-, polttoprosesit). [9]


Endotoksiinia on tyypillisesti erityisesti PM10-fraktiossa mutta myös PM2.5-fraktiossa. [9]


Kaupunki-ilman pienhiukkaspäästöissä (PM2.5) alkuaineista:[10]

 • Cu, Zn, Mn ja Fe tyypillisesti liittyvät paikallisen liikenteen päästöihin
 • Si, Al, Ca, Fe ja Mn maaperään
 • S, K, ja Zn kaukokulkeumaan
 • Ni ja V raskaan polttoöljyn polttoon
 • Na ja Cl meriveden suolaan


Tyypillisiä Helsingin kaupungin ulkoilman eri kokoisten hiukkasfraktioiden alkuainekoostumuksia on kuvattu mm. seuraavissa julkaisuissa: Vallius M. ym. (2003) [10] , Salonen R.O. ym. (2004)[2], Pennanen A. ym.( 2007)[11], Happo M.S. ym. (2010).[9]


Kaivosten mineraalipölyssä PM10 hiukkaset on keskeinen fraktio. Kaivospölyn ja -ympäristön terveysriskinarvio on yleensä tehty pääasiassa PM10 perusteella. PM2.5-fraktiota ei ole kaivosympäristöstä useimmiten mitattu.

Terveysperusteiset viitearvot:

Kaivokselta tuleva mineraalipöly poikkeaa todennäköisesti useimmiten kemialliselta koostumukseltaan muusta ulkoilman pölystä (enemmän epäorgaanista ainesta, enemmän metalleja). Toistaiseksi ei ole tietoa, onko se toksisuudeltaan erilaista kuin esimerkiksi kaupunki-ilman pöly.


Kaivospölylle ei ole erillisiä terveysperusteisia viitearvoja, vaan riskinarviossa käytetään hiukkasten yleisiä viitearvoja ja –tietoja.Raja-arvot:

Suomessa on lakisääteiset terveysperusteiset raja-arvot ulkoilman hengitettäville hiukkasille (PM10) ja pienhiukkasille (PM2.5).[3]


Taulukko. Hiukkasten raja-arvot ulkoilmassa[3]

Hiukkasfraktio Aika Pitoisuus ilmassa, µg/m3
Hengitettävät hiukkaset (PM10) Vuorokausi (24 tuntia) 50
Vuosi 40
Pienhiukkaset (PM2.5) Vuosi 25


Sen lisäksi pitoisuuksien viitearvoiksion käytettävissä joitakin ohjearvoja.

Ohjearvot:

Suomi:

Suomessa on annettu v. 1996 kansalliset ohjearvot kokonaisleijumalle (TSP) ja hengitettäville hiukkasille (PM10).[12]


Ohjearvot ovat tavoitteita, johon ilmanlaadun parantamisessa pyritään. Ohjearvoja on käytetty ympäristöviranomaisten suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä ilmansuojeluun [1], terveydellisten, luontoon sekä viihtyvyyteen kohdistuvien haittojen ehkäiseminen. [13]


Taulukko. Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien ohjearvot Suomessa.[12]

Hiukkasfraktio Aika Pitoisuus ilmassa, µg/m3 Tilastollinen määrittely
Kokonaisleijuma (TSP) Vuorokausi (24 tuntia) 120 Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
Vuosi 50 Vuosikeskiarvo
Hengitettävät hiukkaset (PM10) Vuorokausi (24 tuntia) 70 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo


Hengitettäville hiukkasille (PM10) terveysriskin arviossa tulee käyttää vertailuarvona sen raja-arvoa, koska se perustuu uudempaan arvioon kuin ohjearvo.


TSP:lle ei ole samantasoisia terveysperusteisia viitearvoja kuin on PM10:lle ja PM2.5:lle. Oheinen TSP:n ohjearvo kuvastaa yleistä ilman pölypitoisuuden tasoa, jota ei tulisi ylittää. TSP:lle ei ole lakisääteistä voimassa olevaa ohjearvoa.


Suomessa on asetettu tavoitearvot ilmassa olevalle arseenille, kadmiumille, nikkelille ja polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH), ”jotka on mahdollisuuksien mukaan alitettava määräajassa ja jolla pyritään välttämään haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia”.[14] Ohjearvot astuivat voimaan 1.1.2013.


Aineet määritetään hiukkasten PM10-massapitoisuudesta. [14] PAH-aineiden merkkiaineena käytetään bentso(a)pyreeniä.


Tavoitearvoja voidaan käyttää yhtenä vertailuarvona arvioitaessa näille aineille altistumista ulkoilmassa. Tieto niiden pitoisuuksista saadaan ulkoilman PM10-määrityksistä, hiukkasten kemiallisesta analyysistä.


Taulukko. Arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin tavoitearvot ilmassa.[14] Kalenterivuoden keskiarvo PM10:n massapitoisuudessa.

Epäpuhtaus Keskiarvon laskenta-aika Tavoitearvo (ng/m3)
Arseeni (As) Kalenterivuosi 6
Kadmium (Cd) Kalenterivuosi 5
Nikkeli (Ni) Kalenterivuosi 20
Bentso(a)pyreeni Kalenterivuosi 1


WHO:

WHO on arvioinut ulkoilman hiukkasten terveyshaittoja toistuvasti. Vuoden 2006 arviossa[15] PM2.5:lle ja PM10:lle on asetettu seuraavat terveysperusteiset enimmäispitoisuusohjearvot.


Taulukko. WHO:n enimmäispitoisuusohjearvot (air quality guidelines) ulkoilman PM2.5:lle ja PM10:lle.[15]

Hiukkasfraktio Ohjearvo (µg/m3) Aika Asetetun arvon peruste
PM2.5 10 Vuosikeskiarvo Alimmat pitoisuudet, joilla sydän- ja verisuonitautikuolleisuus ja syöpäkuolleisuus ovat lisääntyneet 95 % luottamuksella.
PM10 25 24 tunnin keskiarvo 24 tunnin ja vuosikeskiarvon PM-tasojen suhde


WHO:n ohjearvot on asetettu terveysperusteisesti tasolle, jota suuremmilla hiukkaspitoisuuksilla terveysriskin tiedetään lisääntyvän merkittävästi. [15] PM2.5:lle ja PM10:lle ei ole haitatonta/turvallista pitoisuutta ulkoilmassa (kynnysarvoa), vaan terveysriski on sitä suurempi, mitä suurempi pitoisuus ulkoilmassa on. [15]


WHO:n PM10:n ohjearvot on asetettu käyttäen PM<sub<2.5</sub>-fraktiota indikaattorifraktiona: PM2.5-ohjearvot on muunnettu PM10-ohjearvoiksi käyttäen muuntokerrointa 0.5 PM2.5/PM10 pitoisuuksien suhteelle. Tyypillinen PM2.5/PM10-suhde on keskimäärin 0.5 kaupunkiympäristössä. [15]PM2.5 terveyshaitan annos-vastefunktiot väestötasolla tunnetaan paremmin kuin PM10-fraktiolle ja PM2.5on pidetty lähtökohtaisesti haitallisempana kuin väliin jäävää PM10-2.5-fraktiota.


WHO:n ohjearvot kuvastavat parhaiten raja-arvotarkastelussa terveysriskiä. Ohjearvo on asetettu erikseen välittömille haittavaikutuksille (24 tunnin keskiarvo) ja pitkäaikaishaitoille (vuosikeskiarvo), mutta ulkoilman hiukkaspitoisuuden ollessa jatkuvasti/säännöllisesti hieman koholla, vuosikeskiarvo on oikeampi vertailukohta pitoisuudelle.


Ohjearvojen lisäksi WHO on asettanut ulkoilman PM2.5 ja PM10 ohjearvojen saavuttamiselle välitavoitteita pyrittäessä raja-arvoihin. Välitavoitteista käy ilmi seuraava terveysriskin annos-vasteisuus.


Taulukko. WHO:n välitavoitteet ulkoilman hiukkaspitoisuuden vähentämiselle ja niihin liittyvä terveysriski, pitoisuuksien vuosikeskiarvo.[15]

Välitavoite PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) Riskin suuruus
Välitavoite-1 (IT-1) 70 35 Noin 15 % suurempi kuolleisuusriski kuin ohjearvotasolla (PM10 20 µg/m3; PM2.5 10 µg/m3).
Välitavoite-2 (IT-2) 50 25 Muiden terveyshyötyjen lisäksi noin 6 % pienempi ennenaikaisen kuolleisuuden riski kuin tasolla IT-1.
Välitavoite-3 (IT-2) 30 15 Muiden terveyshyötyjen lisäksi noin 6 % pienempi ennenaikaisen kuolleisuuden riski kuin tasolla IT-2.


Pienhiukkaspitoisuuden lyhtaikaisvaihteluun ulkoilmassa liittyy oma terveysriskinsä. Siksi 24 tunnin pitoisuusohjearvo asetetaan erikseen. PM10:n aiheuttama kuolleisuuden lisäys on 0.5 % per 10 µg/m3 (päivittäinen pitoisuus). [15]


WHO:n välitavoitteisiin hiukkasten vuorokausipitoisuuksien alentamisessa (24 tunnin pitoisuudet) liittyy seuraava terveysriski.


Taulukko. WHO:n välitavoitteet ulkoilman hiukkaspitoisuuden vähentämiselle ja niihin liittyvä terveysriski, 24 tunnin hiukkaspitoisuudet.[15]

Välitavoite PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) Riskin suuruus
Välitavoite-1 (IT-1) 150 75 Noin 5 % suurempi lyhytaikaiskuolleisuuden riski kuin ohjearvotasolla (PM10 50 µg/m3; PM2.5 25 µg/m3).
Välitavoite-2 (IT-2) 100 50 Noin 2.5 % suurempi lyhytaikaiskuolleisuuden riski kuin ohjearvotasolla (PM10 50 µg/m3; PM2.5 25 µg/m3).
Välitavoite-3 (IT-2) 75 37.5 Noin 1.2 % suurempi lyhytaikaiskuolleisuuden riski kuin ohjearvotasolla (PM10 50 µg/m3; PM2.5 25 µg/m3).


Kiintoaineslaskeumalle (TSP) ei ole olemassa WHO:n raja- tai enimmäisohjearvoja.


Ultrapienille hiukkasille (UF) ei ole olemassa terveysperusteisia enimmäispitoisuus raja- ja ohjearvoja. Niiden haitallisuuden annos-vasteesta ei ole riittävästi tietoa väestötasolla, jotta raja-arvo olisi voitu asettaa.

Hiukkaspitoisuudet ja niiden kemiallinen koostumus ulkoilmassa

Hiukkasten pitoisuuksista ulkoilmassa on runsaasti tietoa taustatiedoksi, mutta tietoa pitoisuuksista kaivosympäristöissä, liittyen spesifisesti kaivostoimintaan ei hakujen mukaan (huhtikuu 2012) juuri ole tieteellisessä kirjallisuudessa .


Hiukkaspitoisuuksista kaivosympäristöissä on tietoja kaivosten YVA-arvioissa ja tietoa kertyy kaivosten tarkkailuohjelmissa kaivoksille, ja raportoituna viranomaisille.


Kaivostoiminnan vaikutuksista ulkoilman pienhiukkaspitoisuuksiin (PM2.5) ei ollut käytettävissä MINERA-malliin merkittävää julkaistua tutkimustietoa (mitattuja pitoisuuksia ulkoilmassa).


Hiukkasten, raskasmetallien ja hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöistä (tonnia vuodessa) ilmaan Suomessa on tietoa Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuilla. [13] Taulukoista näkee, ilmaan päätyvien aineiden määriä ja voi tehdä niiden keskinäistä vertailua.


Suomessa mitataan reaaliaikaisesti hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuksia useilla ilmanlaatua mittaavilla mittausasemilla ja tiedot kootaan valtakunnalliseen verkkopalveluun, Ilmanlaatuportaali (www.ilmanlaatu.fi). [1] Sieltä on saatavissa reaaliaikainen tieto ja tietoja takautuvasti mittauspisteistä. Ilmatieteen laitos on kerännyt vuosittain kattavasti Suomen ilmanlaadun rutiiniseurannan mittaustulokset ilmanlaadun seurannan tietojärjestelmäänsä vuodesta 1994 lähtien.


Suomessa on myös tehty useita selvityksiä ulkoilman hiukkasista lainsäädäntöä varten, joissa on taustatietoa ulkoilmassa esiintyvistä hiukkas- ja niiden kemiallisten komponenttien pitoisuuksista, mm seuraavia:


 • Raportti: Ilmanlaatu Suomessa – Mitatut pitoisuudet suhteesa ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailua eurooppalaisiin pitoisuustasoihin. [16]


Yhteenvedossa on tietoa hengitettävien hiukkasten (PM10) ja kokonaisleijuman (TSP) pitoisuuksista Suomessa v. 2000 saakka.


 • Raportti: Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (=PAH yhdisteet).[17]


Raportissa esitetään
 • kyseisten metallien päästöt Suomessa
 • mittaustuloksia pitoisuuksista ulkoilmassa erityisesti metalliteollisuuspaikkakunnilta (Harjavalta, Raahe), kaupunkiympäristöistä mutta myös luonnon taustapitoisuuksia (Pallaksen Matorova)
 • tietoa raskasmetallilaskeumista sadevedessä
 • raskasmetallipitoisuuksia sammalissa (bioindikaattoritutkimuksia)
 • mallinnettuja metalli- ja PAH-pitoisuuksia pistelähteistä


Pallaksen Matorovan pitoisuudet kuvastavat puhtainta metallien taustatasoa ilmassa Suomessa, pääkaupunkiseudun pitoisuudet taajamien ilman keskimääräistä pitoisuutta.


Taulukko. Ilman epäpuhtauspitoisuuksia Pallaksen Matorovan mittausasemalla ja pääkaupunkiseudulla.[17]

Epäpuhtaus Mittauspaikka Hiukkasfraktio josta mitattu Pitoisuus ulkoilmassa
Arseeni (As) Matorova PM10 0.2-0.3 ng/m3
Pääkaupunkiseutu TSP alle 2 ng/m3
Kadmium (Cd) Matorova PM10 0.03-0.05 ng/m3
Pääkaupunkiseutu TSP 0.05-0.2 ng/m3
Nikkeli (Ni) Matorova PM10 0.4-0.8 ng/m3
Pääkaupunkiseutu TSP 2-4 ng/m3
Elohopea (Hg) Matorova PM10 0.001-0.003 ng/m3
Bentso(a)pyreeni Matorova PM10 0.01-0.03 ng/m3
Pääkaupunkiseutu PM10 0.1-2 ng/m3


Elohopea ilmassa on pääasiassa kaasumaisessa muodossa, kaukokulkeumaa. Pallaksella kaasumaisen elohopean pitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 1.3-1.5 ng/m3. [17]


PAH-aineiden pitoisuus hiukkasissa vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Yleensä talvikautena (lämmityskausi) pitoisuudet ovat suurempia. [17]


 • Raportti: Ilmanlaadun arviointi Suomessa. Pienhiukkaspitoisuudet (PM2.5) [5]


Raportti on tuore (v. 2011) yhteenveto pienhiukkaspäästöistä, laindäädännöstä, pienhiukkaspitoisuuksien mittauksista, pienhiukkaspitoisuuksista ja niiden mallituksesta Suomessa.


Sen lisäksi on toteutettu useita erilaisia tutkimushankkeita, joissa on kehitetty malleja hiukkaspäästöjen, niiden leviämisen ja riskin arviointiin, esimerkiksi:


 • Tutkimushanke: Kokonaismalli pienhiukkasten päästöjen ja riskin arviointiin – KOPRA [18]


 • Tutkimushanke: Pienhiukkasten lähipäästöjen terveysriskit: puun pienpoltto ja tieliikenne (PILTTI).[19]


Näiden tutkimushankkeiden raporteissa on yleistä tietoa erityisesti pienhiukkasista. Tulokset on julkaistu myös julkaisuina tieteellisessä kirjallisuudessa.


PM2.5

Pienhiukkasia (PM2.5) vapautuu ilmaan erityisesti polttoaineiden palamisessa[5]:

 • autoliikenne
 • energian ja lämmöntuotanto
 • puun pienpoltto
 • muun biomassan poltto


Merkittävimmät pienhiukkasten päästölähteet Suomessa ovat:[5]

 • liikenteen pakokaasut
 • katupöly
 • energian ja lämmöntuotanto (erityisesti kotitalouksien puun pienpoltto)


Liikenteen pienhiukkaspäästöjä tulee pakokaasupäästöistä, mutta lähes yhtä suuri osuus tienpintojen, renkaiden ja jarrujen kulumisesta sekä liikenteen maasta nostattamasta pölystä. [5]


Pienhiukkasille altistutaan myös sisäilmassa, ulkoa tuleville hiukkasille ja hiukkasille sisälähteistä. Ihmisten kokonaisaltistumisesta PM2.5:lle noin 50 % saadaan ulkoilmasta. [8]


Auto- ja työkoneliikenne ja mahdolliset polttoon perustuvat lämpölaitokset ovat potentiaalisia PM2.5 –lähteitä kaivoksilla. Varsinainen malmin käsittely päästölähteenä on tiedon puuttuessa epäselvä.


Pienhiukkasia syntyy ilmakemiallisissa reaktioissa myös kaasuista. Pienhiukkaset koostuvat pääasiassa erilaisista suoloista/ioneista.


Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuksista ulkoilmassa Suomessa on äskettäin tehty yhteenveto ja siinä on mitattua ja mallitettua pitoisuustietoa. [5]


Sen mukaan, pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvo on alittanut ulkoilman raja-arvon 25 µg/m3 Suomessa ilmalaatuseurannassa vuosina 2004-2008 kaikkialla. [5]


Pienhiukkaspitoisuudet ovat suurimmillaan Suomen etelä- ja kaakkoisosissa. Pitoisuudet pienenevät pohjoiseen ja länteen mentäessä. [5] Pitoisuuksien arvioidaan olevan pienimmillään Pohjois-Suomen puhtailla tausta-alueilla. Hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuudet ovat olleet Pallaksella noin 3 µg/m3 ja oletettavasti valtaosa siitä on PM2.5-fraktiota. [5]


Pienhiukkasten (PM2.5) vuosipitoisuudet ovat olleet keskimäärin seuraavat: [5]

 • Helsingin vilkkaasti liikennöity keskusta-alue: 12-14 µg/m3
 • Helsingin taustataso (Kallio): noin 9-12 µg/m3,
 • Etelä-Suomi: noin 7-10 µg/m3 (maaseututausta-alue)
 • Keski-Suomi: noin 4-7 µg/m3 (maaseututausta-alue)
 • Pohjois-Suomi: noin 3 µg/m3 (maaseututausta-alue)


Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa kaivokset pääasiassa sijaitsevat, PM2.5 keskimääräinen taustapitoisuus on 3-7 µg/m3.


Suurin osa ilman PM2.5 on kaukokulkeumaa, joka tulee ilmavirtojen mukana etäämpää, jopa tuhansia kilometrien päästä. Pitoisuudet kohoavat kaukokulkeumaepisodien aikana (itä- ja eteläilmavirtaukset; metsä- ja maastopalot). Pienhiukkasia kulkeutuu Venäjän ja Baltian suunnalta. Tällöin tuntiarvot voivat huomattavasti kohota. Lisäksi sekundaarisia pienhiukkasia muodostuu muuntumalla kaasumaisista epäpuhtauksista. Kaukokulkeuma aiheuttaa suurimman vaihtelun PM2.5pitoisuuksissa. [5]


Mallittamalla on arvioitu, että kotimaisten päästölähteiden aiheuttamat PM2.5-pitoisuudet ovat olleet seuraavaa luokkaa v. 2000: [5]

 • Pääkaupunkiseutu 1-3 µg/m3
 • Muut suurimmat kaupungit 0.6-2 µg/m3
 • Etelä-Suomen tausta-alueet 0.3-1 µg/m3
 • Keski-Suomen tausta-alueet 0.3-0.6 µg/m3
 • Pohjois-Suomen tausta-alueet 0.3 µg/m3


Vertaamalla kaivoksilta tulevia PM2.5-päästöjä näihin todettuihin tasoihin saadaan käsitys, toimiiko kaivos PM2.5- päästölähteenä.

Ultrapienet hiukkaset:

Ultrapieniä hiukkasia (< 0.1 ) syntyy kaasumaisista epäpuhtauksista fotoksidaatioreaktioissa mutta myös palamisreaktioissa. [8] Siten niitä voi syntyä myös kaivoksella (pakokaasupäästöt, muut polttoprosessit).


Ultrapienet hiukkaset muuntuvat ilmassa nopeasti, puoliintumisaika ilmassa on ainoastaan tunteja.


Ultrapienet hiukkaset ovat mukana PM2.5-fraktiossa, eikä niitä ylipäänsä hallinnoida toistaiseksi erillisenä omana fraktionaan.

Pölylaskeuma:

Pölylaskeuma kuvastaa ilmasta laskeutuvia kaikkia hiukkasia, kaikista mahdollisista ympäristön lähteistä (myös muut lähteet kuin kaivos).


Laskeumassa on orgaanista ainesta (luonnosta tulevaa ainesta: roskia, siitepölyä, hyönteisiä jne.) ja epäorgaanista ainesta (maaperän epäorgaaniset ainekset, kaivospöly).


Pölylaskeumasta

 • saadaan tietoa ilmassa esiintyvistä hiukkasmääristä kokonaismassatasolla
 • voidaan takautuvasti määrittää kerättyjen hiukkasfraktioiden kemiallinen koostumus
 • voidaan tunnistaa keskeisimpiä arvioitavia aineita
 • voidaan seurata ajallisia muutoksia päästöissä (esimerkiksi vuodenaikaisvaihtelu; kesä-talvi)
 • voidaan tunnistaa päästöjen leviämisalue
 • voidaan analysoida alueellisia eroja päästöissä kaivosalueen ympäristöön


Pölylaskeuma sopii paremmin kokonaistilanteen arviointiin (onko merkittäviä pölypäästöjä) ja muutosten seurantaan pölypäästöissä kuin varsinaiseen terveysriskin arviointiin.


Pölylaskeuman kerääminen olisi syytä tehdä jatkuvana, edustavasti myös kaivoalueelta sieltä tulevien komponenttien ja madollisesti myös niiden lähteiden tunnistamiseksi.


Jatkuvalla keräyksellä saadaan luotettavin tieto kokonaislaskeumasta. Laskeumasta tehtävin analyysien riittävän tiheällä jaksotuksella saadaan tietoa myös laskeuman vuodenaikaisvaihtelusta (talvi, kesä) ja se auttanee tarvittaessa myös selvittämään syitä muutoksille (muutokset kaivoksella tai muussa ympäristössä).


Koska laskeumanäyte kerätään pitemmältä ajanjaksolta, muutokset näytteessä, sen keräystavasta riippuen, ovat mahdollisia. Tämä on syytä huomioida tulosten tulkinnassa.


Pölylaskeuman parametreista pH kuvastaa näytteen happamuutta ja siten periaatteessa happolaskeumaa maahan jos kaivoksella on asiaa selittäviä päästöjä (esimerkiksi rikkidioksidi).


Ioneja kuvastavaan sähkönjohtavuuteen vaikuttaa myös näytteen sisältämä orgaaninen aines. Siksi orgaanisen aineksen osuus kiintoaineesta on syytä aina selvittää.


Terveysriskinarvion kannalta hyödyllisimpiä parametreja ovat:

 • kokonaislaskeuma
 • tieto jakaantumisesta orgaaniseen ja epäorgaaniseen ainekseen
 • laskeuman metallipitoisuudet


Laskeumatiedot auttavat myös laskeuman vaikutusalueen määrittelyssä.


Pölylaskeumalle (jota TSP kuvastaa) ei ole lakisääteistä, sitovaa raja- eikä ohjearvoa. TSP:lle on kuitenkin vanha ohjearvo Suomessa [12], jota on käytetty "epävirallisena" vertailuarvona TSP:lle näihin päiviin saakka muiden arvojen puuttuessa. (LINKKI kohtaan Ohjearvot).


Bioindikaattoritutkimuksilla voidaan lisäksi yleisellä tasolla kartoittaa päästöjen vaikutusaluetta kaivoksen ympäristössä.(LINKKI asiaa käsittelevvän kohtaan, Pintamaat tai Ekotoksikologian puolelle, tai molempiin)

Hiukkaspäästöt jätekasoista:

USA:ssa Oklahomassa on tutkittu hiukkaspäästöjä (PMs10, PM10-2.5, PM2.5) ilmaan peittämättömistä kaivoksen jätekasoista 0.5-20 km etäisyydellä lähteestä.[20]Jätekasoista irtosi ilmaan lähinnä hiukkasfraktiota PM10-2.5 (ns. karkea fraktio, lisäys ilmaan maksimissaan 20 %). PM2.5 –hiukkasia jätekasoista irtosi vähän (lisäys maksimissaan ilman PM2.5-fraktioon 6 %).


Hiukkaspitoisuudet ilmassa eivät kokonaisuudessaan olleet kovin suuria (PM10 päästöpaikalla 23+ /- 6.4 µg/m3, keskiarvo + / -SD), mutta pitoisuus oli koholla vielä 5 km päässä jätekasoista. Pitoisuus pieneni etäisyyden kasvaessa jätekasoista.

Hiukkasten terveyshaitoista

WHO on arvioinut ulkoilman hiukkasten (particulate matter) terveysriskiä toistuvasti. Viimeisin kattava yhteenveto on vuodelta 2006. [8]


Hiukkasten tyypillisiä toksisia vaikutuksia elimistössä ovat

 • tulehdus (hengitysteissä, myös hengitysteiden ulkopuolella)
 • genotoksiset vaikutukset, karsinogeenisuus
 • vaikutus veren hyytymistekijöihin (koagulaatiotaipumus)
 • vaikutus verisuonien seinämiin (endoteeli)


Tulehdus on osallisena luultavasti useimmissa hiukkasten aiheuttamissa terveyshaitoissa.


PM10-koon hiukkaset eivät pääse keuhkoista verenkiertoon, mutta ultrapienet hiukkaset pääsevät ja vaikuttavat mm. verisuonistoon, sydämeen ja laajemmin elimistössä. [8]


Hiukkasten solutason vaikutusmekanismeja ei täysin tunneta, mutta lisääntyneen reaktiivisten happiradikaalien (ROS) tuotannon uskotaan olevan solutasolla keskeisessä osassa [8], siihen liittyvä oksidatiivinen stressi.


Hiukkasen kemiallinen koostumus vaikuttaa niiden toksisuuteen.[8]


PM10:ssä todennäköisesti haitallisia komponentteja ovat mm. [8]

 • metallit
 • PAH-aineet
 • mikrobeista tulevat yhdisteet, kuten endotoksiini


PAH-aineissa on mutageenisia ja karsinogeenisia yhdisteitä (esimerkiksi bentso(a)pyreeni).


Endotoksiini aiheuttaa tulehdusta.


Metalleista erityisesti transitiometallit stimuloivat happiradikaalien (ROS) tuotantoa ja metallit on todennäköisesti hyvin keskeinen toksisuutta tuottava komponentti PM2.5-hiukkasissa.


Toistaiseksi ei tiedetä, mitkä kaikki alkuaineet/metallit hiukkasissa tuottavat toksisuutta, mutta useat metallit ovat korreloituneet hiukkasten aiheuttaman toksisuuteen ja haittoihin, erityisesti: [8]

 • vanadiini (V)
 • nikkeli (Ni)
 • sinkki (Zn)
 • rauta (Fe)
 • kromi (Cr)
 • mangaani (Mn)


Hiukkasten koostumus, ja siten myös toksisuus, vaihtelee lähteittäin. Myös vuodenaika voi vaikuttaa. Talvella ilmassa on vähemmän maaperästä tulevia komponentteja, siitepölyä ja mikrobeja.


On todennäköistä, että maaseutuympäristössä olevalta kaivokselta tulevan PM10-päästön kemiallinen koostumus on erilaista kuin tyypillinen kaupunki-ilman PM10-koostumus, sisältäen enemmän mineraaleja. Siten arvioitavan hiukkasfraktion koostumus ja sen vaihtelu on tarpeen tuntea.


Niukkaliukoiset hiukkaset jäävät keuhkoihin pitkiksi ajoiksi, osa jopa pysyvästi (esimerkiksi noki, black carbon). [8]


Väestötason ja kliinisissä tutkimuksissa hiukkaset (PM) on kytketty useisiin terveyshaittavaikutuksiin:[8]

 • tulehdus keuhkoissa,
 • astman paheneminen, lisääntynyt astmalääkkeen käytön tarve
 • lisääntyneet sisäänotot sairaalaan keuhkoahtaumataudin takia ja siihen kuolleisuus
 • lisääntynyt kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin, lisääntyneet sisäänotot sairaalaan ko. tautien takia
 • lisääntynyt sydäninfarktin riski
 • tulehdus muualla elimistössä
 • lisääntyneet infektiot
 • lisääntynyt kuolleisuus sokeritautiin, lisääntyneet sairaalaotot sokeritaudin takia
 • verisuoniston ja sen seinämien (endoteeli)toimintahäiriöt
 • sepelvaltimotaudin puhkeaminen
 • lisääntynyt keuhkosyöpä


Ulkoilman pienhiukkaset on EU:ssa[21] ja Suomessa[22] merkittävin ympäristöterveysriski.


Pienhiukkasten terveyshaitoista on väestötasolla tietoa eniten PM2.5-fraktiosta kvantitatiiviseen riskinarvioon. Siksi hiukkasten terveysriskin kvantitatiivinen riskinarvio tehdään yleensä PM2.5-fraktiolla. Tulokset PM2.5 ja PM10 käyttäen ovat olleet hyvin samansuuntaisia.[21]


Pitkäaikaisen pienhiukkasaltistuksen aiheuttaman terveysriskin arvioissa on käytetty indikaattoreina erityisesti sydän- ja versisuoisairauksia, hengitystiesairauksia ja keuhkosyöpää. [6]


Pienhiukkasten päivittäinen vaihtelu lisää[6]

 • sydän- ja hengitystieoireita
 • lääkkeiden käyttöä
 • sairaalaottoja em. syistä
 • alentunutta toimintakykyä
 • kuolleisuutta


Henkilöt, joilla on ennestään sydän- ja verisuonisairauksia, astma tai muita hengityselinsairauksia ovat ensisijainen riskiryhmä.


PM2.5 ja sairastavuuden väliselle yhteydelle ei ole havaittu kynnyspitoisuutta. Pienhiukkasille siten ei ole/tiedetä haitatonta pitoisuutta.


PM (käytettäessä PM2.5 indikaattorina) aiheuttaa 6000-10 000 (non-discounted) DALY:n sairauskuorman miljoonaa ihmistä kohti.[21]


Ulkoilman pienhiukkasten (PM2.5) on arvioitu tuottavan terveyshaittaa seuraavasti Suomessa (arvio julkaistu v. 2010). [6] Luvut edustavat keskimääräistä väestöpainotettua PM2.5-pitoisuutta 8.5 µg/m3 Suomessa.


Taulukko. Ulkoilman pienhiukkasten (PM2.5) aiheuttama terveyshaitta Suomessa.[6]

Altistuneita Vaikutus Tapauksia vuosittain Yksilöriski
Koko väestö Ennenaikainen kuolleisuus 1800 2.3 %
3.6 milj. (yli 27-vuotiaat) Krooninen bronkiitti 1200 1.7 %
3.5 milj. (15-64-vuotiaat) Vakava oirepäivä 2.1 milj 30 päivää


Taulukossa yksilöriski tarkoittaa pienhiukkasten aiheuttamaa ylimääräistä riskiä saada kyseinen sairaus altistuttaessa koko eliniän tietylle hiukkaspitoisuudelle. Esimerkiksi 1 % elinaikainen lisäriski tarkoittaa että keskimäärin yksi henkilö sadasta sairastuu elinaikanaan altistumisesta johtuen. [7]


Ultrapienet hiukkaset pääsevät keuhkoista verenkiertoon ja vaikuttavat laajemmin elimistössä kuin muut hiukkaset. Erityisesti hiukkasaltistumiseen liittyvät välittömät kuolemat on yhdistetty ultrapieniin hiukkasiin. Vaikutukset näkyvät tyypillisesti 2-4 päivän viiveellä altistumisesta (pitoisuuspiikit) ja toistuva, kertyvä altistuminen saattaa pahentaa niihin liittyvää haittaa. [8] Ultrapienille hiukkasten annos-vastefunktioita ei tunneta vielä sillä tarkkuudella, jotta niihin liittyvää terveysriskiä voitaisiin arvioida pelkän pelkän ultrahiukkaspitoisuuden perusteella.


Koska hiukkasilla ei ole haitatonta pitoisuutta, ainoastaan kvantitatiivinen riskinarvio tekee mahdolliseksi riskien vartailun.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Ilmanlaatuportaali. www.ilmanlaatu.fi
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Salonen,R.O., Hälinen, A.I., Pennanen, A.S., Hirvonen, M.-R., Sillanpää, M., Hillamo, R., Shi, T., Borm, P., Sandell, E., Koskentalo, T. & Aarnio, P. Chemical and in vitro toxicologic characterization of wintertime and springtime urban particles with an aerodynamic diameter below 10 µm in Helsinki. Scand. J. Work. Health Suppl. 2, 80-90.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta. 38 / 2011.
 4. Kauppila, P.P., Räisänen, M.-L., Myllyoja, S. (eds.). 2011. Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt. Suomen ympäristö 29 / 2011. Suomen ympäristökeskus 2011.http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134447&lan=fi
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 Alaviippola, B. & Pietarila, H. Ilmanlaadun Arviointi Suomessa. Pienhiukkaspitoisuudet (PM2.5). 2011. Ilmatieteen laitos – Asiantuntijapalvelut. 5.10.2011. 63 s.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Hänninen, O., Leino, O., Kuusisto, E., Komulainen, H., Meriläinen, P., Haverinen-Shaugnessy, U., Miettinen, I. & Pekkanen, J. 2010. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja Terveys-lehti 3:12-35.
 7. 7,0 7,1 7,2 Pekkanen, J., Hänninen, O., Karjalainen, A., Kauppinen, T., Komulainen, H., Kurttio, P., Kuusisto, E., Leino, O. & Priha E. 2010. Elin- ja työympäristön altisteet ja terveys Suomessa. Käytetyt menetelmät. Ympäristö ja terveys-lehti 3, 6-11. Viittausvirhe: Virheellinen <ref>-elementti; nimi "JUPE" on määritetty usean kerran eri sisällöillä
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 Air Quality Guidelines. Global Update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. WHO 2006.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 Happo, M.S., Hirvonen, M.-R., Hälinen, A., Jalava, P., Pennanen, A.S., Sillanpää, M., Hillamo, R. & Salonen, R.O. 2010. Seasonal variation in chemical composition of size-segregated urban air particles and the inflammatory activity in the mouse lung. Inhalation Toxicology. 22, 17-32.
 10. 10,0 10,1 Vallius, M. , Lanki, T., Tiittanen, P., Koistinen, K., Ruuskanen, J. & Pekkanen J. 2003. Source apportionment of urban ambient PM2.5 in two successive measurement campaigns in Helsinki, Finland. Atmos. Environ. 37, 615-623.
 11. Pennanen, A., Sillanpää, M, Hillamo, R. et al. 2007. Performance of high-volume cascade impactor in six European urban environments: Mass measurement and chemical characterization of size-segregated particulate samples. Sci. Tot. Environment 374, 297-310.
 12. 12,0 12,1 12,2 Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista. 480 / 1996.
 13. 13,0 13,1 Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot.www.ymparisto.fi. 20.4.2012.
 14. 14,0 14,1 14,2 Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista (As), kadmiumista (Cd), elohopeasta (Hg), nikkelistä (Ni) ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. 164 / 2007.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 WHO Air guality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment. WHO 2006. http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf
 16. Anttila, P., Alaviippola, B. & Salmi T. 2003. Ilmanlaatu Suomessa – Mitatut pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailua eurooppalaisiin pitoisuustasoihin. Ilmanlaadun julkaisuja 33. Ilmatieteen laitos. 105 s.
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Alaviippola, B., Pietarila, H., Hakola, H., Hellén, H. & Salmi T. 2007. Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (=PAH yhdisteet). Ilmatieteen laitos – Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut. 119 s.
 18. Kukkonen, J., Karvosenoja, N., Johansson, M,. Porvari, P, Tuomisto, J., Tainio, M., Koskentalo, T., Aarnio, P., Kousa, A., Pirjola, L. & Kupiainen K. 2007. Kokonaismalli pienhiukkasten päästöjen leviämisen ja riskien arviointiin – KOPRA. Tutkimuksia No. 1, Ilmatieteen laitos. 41 s.
 19. Ahtoniemi, P., Tainio, M., Tuomisto, J.T., Karvosenoja, N., Kupiainen, K., Porvari, P., Karppinen, A., Kangas, L. & Kukkonen J. 2010. Health Risks from Nearby Sources of Fine Particulate Matter: Domestic Wood Combustion and Road Traffic. National Institute for Health and Welfare. Report 3 / 2010. 60 s.
 20. Zota, A.R., Willis R., Jim, R., Norris, G.A., Shine, J.P., Duvall, R.M., Schaider L.A. & Spengler, J.D. 2009. Impact of mine waste on airborne respirable particulates in Northeastern Oklahoma, United States. J. Air & Waste Manage. Assoc. 59:1347-1357.
 21. 21,0 21,1 21,2 Hänninen, O. & Knol, A. (eds.). 2011. European Perspectives on Environmental Burden of Disease. Estimates for Nine Stressors in Six European Countries. Report 1 / 2011, National Institute for Health and Welfare. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b75f6999-e7c4-4550-a939-3bccb19e41c1
 22. Pekkanen, J. 2010. Elin- ja työympäristön riskit Suomessa. Ympäristö- ja Terveys-lehti 3, 4-5.