Kaivostoiminnan melupäästöt

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Kaivosprosesseista louhinta aiheuttaa eniten melua ja tärinää etenkin avolouhoksissa. Melu- ja tärinähaittojen ehkäisemiseksi räjäytysaikoja rajoitetaan lupamääräyksillä [1]. Luonnonkivituotannossa pölyn, melun ja tärinän vaikutuksia on arvioitu mittaustulosten ja päästömallien perusteella (Aatos 2003 -reffi puuttuu). Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä vertailuaineistona avolouhoksina toimiville metallikaivoksille. Kaivosalueen eläimistö voi häiriintyä louhinnan ja liikenteen aiheuttamasta melusta ja tärinästä [1].

Lastauksen ja kuljetuksen aiheuttama melu

Malmin lastaus sekä kuljetukset hihnakuljetuksena ja kuorma-autoilla/dumppereilla aiheuttavat melua kaivosalueella. Melupäästöjen suuruus riippuu oleellisesti kokonaislouhintamääristä, kuljetettavista kivimääristä, kuljetusten ajoreiteistä ja asutuksen läheisyydestä. Lastauksen sijainti maan alla/päällä vaikuttaa myös melupäästöihin. Huoltoajoneuvot ja työkoneet voivat myös aiheuttavat ympäristöön kantautuvaa melua. Maaston topografia, puuston vähyys sekä vesistön läheisyys vaikuttavat ääneen kantautumiseen kauemmaksi (vrt. meluvallit).


Kaivostoiminnasta aiheutuvia melupäästöjä. Lähde: Jokisivun kaivos, Huittinen. ESAVI Päätös Nro 58/2010/1. [2]

Laskennallisen meluselvityksen ääniteho-tasot LWA, dB Mitatut ääniteho-tasot LWA, dB
Sivukiven/malmin tyhjennys välivarastoon (dumpperi) 105 110
Malmin lastaus rekkaan (pyöräkuormaaja) 108 111
Malmin rikotus 116 117
Poraus 120 120
Sivukiven lastaus dumpperin kyytiin (kaivinkone) - 115

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

SY25/2010: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa (pdf Erac-intrassa)

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>