Integroitu riskinarvio

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Integroitu riskinarvio

Integroidulla riskinarviolla tarkoitetaan tässä terveysriskin ja ekologisen riskin samanaikaista arviointia ja lopuksi näiden keskinäistä vertailua. Integroitu riskinarvio havainnollistaa kummalle puolelle arvioitavassa kohteessa ensisijaiset riskit kohdistuvat, ja mitä keskeisimmät riskit ovat kokonaisuudessaan. Terveysriskinarvio tehdään teknisesti omana prosessinaan ja ekologinen riskinarvio omana prosessinaan. On kuitenkin hyödyksi, että riskinarvion tekijät ovat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa, esimerkiksi keskustelevat ja sopivat riskinarvioon käytettävästä datasta.


Integroidun riskinarvion etu on, että terveys- ja ekologista riskinarviota tehtäessä voidaan käyttää yhteistä tietopohjaa kohteen altisteista ja kohteessa esiintyvistä pitoisuuksista. Teknisesti työmäärä vähenee (voidaan käyttää samoja kohteen pitoisuustietokantoja) ja riskien vertailtavuus myös paranee kun arviossa käytetään samoja tietoja. Riskinarvioinnissa päästöjen, niiden leviämisen ja ympäristön pitoisuuksien muodostumisen osuudet ovat siis mahdollisuuksien mukaan yhtenevät.


Esimerkiksi yksittäisen vesistön pintavedessä olevien epäpuhtauksien haittavaikutuksia arvioidaan sekä terveys- että ekologisten/ekotoksisten vaikutusten suhteen. Terveysriskien puolella arvioidaan vedessä todettujen pitoisuuksien vaikutusta uimavetenä ja ekologisessa arviossa vaikutusta kaloihin. Kala (epäpuhtaudet kalassa) muodostaa potentiaalisen altistumislähteen ihmisille eli integraatiota on myös tällä tasolla. Ympäristöterveysriskinarviossa arvioidaan ihmisten altistumista ympäristön kautta, aste pidemmälle kuin varsinaiseen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.


Integroidulle riskiarviolle ei ole erillisiä ohjeita sen teknisestä toteuttamisesta ylipäänsä. Siinä noudatetaan edellä kuvattua toimintaperiaatetta kuhunkin tapaukseen soveltaen. Riskinarviossa olisi hyvä olla tämänsuuntainen riskejä yhteen vetävä kappale (esimerkiksi otsikolla Kokonaisriskit). Tämä edellyttää, että terveysriskinarvio ja ekologinen riskinarvio esitetään samassa kokonaisuudessa. Jos riskinarviot on tehty erillisinä, mahdollisesti eri aikaan, integroiva yhteenveto riskeistä on tästä huolimatta hyödyllinen riskien hallinnan kannalta. Tällöin ne on esitettävä jossain muussa dokumentissa. MINERA-riskinarviomalli sisältää sekä terveysriskinarvio- että ekologisten vaikutusten arvio-osiot. Niiden antamat tiedot on lopulta arvioitava yhteen ja tulos kirjoitettava sanallisesti auki.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>