Alustavat tutkimukset ja käsitteellisen mallin luonti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Moduulin tarkoitus

Ekologisen riskinarviointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa 0 (kuva 2) tunnistetaan arvioinnin tarpeellisuus kohteen historiatietojen, pitoisuusmittausten sekä kynnysarvo- ja taustapitoisuusvertailun perusteella. Arvioinnin apuna käytetään maaperän haitallisten aineiden ohjearvoja (YM 2007, Vna 214/2007[1] ). Mikäli tarkasteltavan aineen taustapitoisuus alueen maaperässä ylittää Vna:ssa esitetyn kynnysarvon, niin haitta-aineen pitoisuutta verrataan taustapitoisuuteen. Tarkempi perehtyminen kohdetietoihin kohdekohtaisen mallin muodostamiseksi aloitetaan, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää kynnysarvon tai taustapitoisuuden, tai jos arviointi todetaan aiheelliseksi muun syyn, esim. haitta-aineen kulkeutumisen vuoksi. Edellä mainitun asetuksen lisäksi ERA-prosessiin voivat vaikuttaa mm. suojelualueet, maankäyttösuunnitelmat (kaavoitus), ympäristönsuojelulait ja -asetukset (YVA, YSL) sekä mahdolliset EU-direktiivit (esim. vesipuitedirektiivi).

Arviointitarpeen määrittelyn (lainsäädäntö) jälkeen perehdytään olemassa olevaan kohdetietoon, jonka avulla luodaan alustava käsitteellinen kohdekohtainen malli (KKM) haitta-aineen kulkeutumisesta, mahdollisista altistujista, altistumisreiteistä jne. Malli voi olla piirrosmainen kuva tai laatikkomainen esitys. Mallin avulla selvitetään onko haittojen ilmeneminen (Pellinen et al., 2007[2] ja eliöiden altistuminen haitta-aineille (ERA1, 2008) mahdollista. Mikäli käsitteellisen mallin mukaan esiintyy altistumisriskiä, määritetään suojelutavoitteet, arviointi- ja mittausvasteet, ERA-prosessissa käytettävät työkalut ja -menetelmät sekä mahdolliset lisätiedon tarpeet. Näiden määrittelyjen jälkeen ERA-prosessi jatkuu vaiheeseen 1: kohdetutkimuksilla ja mitattuihin tietoihin perustuvalla (kvantitatiivisella) riskinarvioinnilla.


ERA-prosessin ensimmäisen vaiheen 0 eteneminen

ERA-vaihe 0.png


Aiheeseen liittyviä julkaisuja tai sivuja

<mffilelist />

  1. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Finlex. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070214
  2. Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi (2007). Jukka Pellinen, Jaana Sorvari ja Markus Soimasuo. Ympäristöopas, 114 s. Suomen ympäristökeskus


Takaisin ERA-prosessin sivulle.