Raportti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämän sivun alle rakennetaan MINERA-loppuraportti, ja siirretään lopuksi paperi/e-versioksi.

Huom! Tälle sivulle viitteet 'perinteisellä menetelmällä' (Harvard-menetelmällä), ei siis ref-tageja käyttäen. Lähdeluettelo jokaisen 'luontevan' kappaleen loppuun (otsikoidaan: Lähteet) ja lopuksi kootaan myös yksi yhteinen lähdeluettelo. Ohjeet lähdeluettelon muodosta löydät täältä!

Perusmalli välimerkkien käytöstä käy selville esimerkiksi tästä:

Halkoaho, T., Liimatainen, J., Papunen, H. & Välimaa, J. 2000. Exceptionally Cr-rich basalts in the komatiitic volcanic association of the Archaean Kuhmo greenstone belt, eastern Finland. Mineralogy and Petrology 70 (1-2), 105-120.

Tekstiviittauksiin ei tule pilkkua nimien ja vuosiluvun väliin (Tuomisto 2010), jolloin useamman perättäisen viitteen voi erottaa pilkuilla.

Editorit: Tommi Kauppila, Hannu Komulainen, Sari Makkonen, Jouni Tuomisto


OSA 1 Metallimalmikaivosalueiden ympäristöriskinarviointi

Seuraavassa how to-osio: miten MINERAssa mallinnetaan/huomioidaan seuraavat asiat:

OSA 2 Syventävät tutkimukset

OSA 3 Tapaustutkimukset

Luikonlahden tapaustutkimus

  • Päästöt

Kylylahden kaivosalue


Luikonlahden rikastamoalue

Rikastuskemikaalin kulkeutuminen ja haitallisuuden arviointi Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehdas- ja kaivosalueella

(Antti Pasanen)

Sekundääriset high-tech -metallit

Sekundääristen high-tech -metallien hyödynnettävyys Suomessa

Liitteet

Kaivosten energiantuotannon päästökertoimet (Antti)

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png