Yara Tiivistelmä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Nonyylifenolietoksylaatit ovat synteettisiä orgaanisia yhdisteitä, joilla on erinomaiset pinta-aktiivisuusominaisuudet. Ne ovat luonnolle haitallisia erityisesti hajoamistuotteensa nonyylifenolin vuoksi. Nonyylifenoli voi aiheuttaa mm. hengitystoksisuutta, kasvun hidastumista sekä häiritä solujen erilaistumista. Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä nonyylifenolietoksylaatteja sekä nonyylifenolia pidetään vesiympäristölle vaarallisina aineina ja niille on määritelty ympäristönlaatunormi pintavesien osalta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 1) arvioida nonyylifenolietoksylaattien enimmäispitoisuuksia sekä niistä aiheutuvia haittoja, 2) arvioida nonyylifenolietoksylaatin kulkeutumista, kuormitusta ja hajoamista sekä 3) verrata pitoisuuksia EUSES 2.0.3 mallin avulla laskettuihin pitoisuusarvoihin ja arvioida niiden riskejä. Lisäksi raportissa kuvataan Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa kehitetty nonyylifenolietoksylaattien analyysimenetelmä. Tutkimusalueena on Yara Suomi Oy:n tehdas- ja kaivosalue Siilinjärvellä sekä sitä ympäröivät vesistöt.

Alueelta otettiin vesi- ja sedimenttinäytteitä kesällä 2010 sekä mitattiin kenttämittarilla veden fysikaalisia ominaisuuksia näytteenoton yhteydessä. Analyysituloksista havaitaan nonyylifenolietoksylaattipitoisuuksien olevan koholla Yara Suomi Oy:n tehdas- ja kaivosalueella mutta sekoittumisesta johtuen pitoisuudet laskevat Juurusveden Kuuslahdella sekä vesinäytteissä että sedimentissä. Nonyylifenolia ei havaittu analyyseissä. Asetuksessa määrätty pintavesien ympäristönlaatunormi ylitetään tehdas- ja kaivosalueella mutta alitetaan Kuuslahdella. Nonyylifenolietoksylaattien kuormitukseksi Kuuslahteen on arvioitu n. 1080 kg/a ja Mustin rikastushiekka-altaan länsipuolelle n. 27 kg/a. Mallinnuksen mukaan riski ympäristölle Kuuslahdella on merkityksetön. Tutkimuksessa arvioitiin myös, että nonyylifenolietoksylaatin suotautuminen maaperän pohjaveteen on vähäistä.

Nonyylifenolietoksylaatista johtuvien ympäristöriskien vähentämiseksi suositellaan vesien tarkkailuohjelmaa sekä päästöjen vähentämistä.

Katso myös

Minera Yara
Mineran tapaustutkimusten johdanto | Yara Abstract | Yara Johdanto | Yara Kirjallisuusluettelo | Yara Liite1 | Yara Nonyylifenolietoksylaatti | Yara Tiivistelmä | Yara Tulokset | Yara Tulosten tulkinta | Yara Tutkimusalue ja toiminta | Yara Yhteenveto ja pohdinta
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>