Yara Kirjallisuusluettelo

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

KIRJALLISUUSLUETTELO

Ahel, M. & Giger, W. 1993a. Partitioning of alkylphenols and alkyphenol polyethoxylates between water and organic solvents, Chemosphere 26, 1471–1478.

Ahel, M., McEvoy, J. & Giger, W. 1993b. Bioaccumulation of the lipophilic metabolites of nonionic surfactants in freshwater organisms. Environmental Pollution 79 (3), 243–248.

Ahel, M., Schaffner, C. & Giger, W. 1996. Behaviour of alkyphenol polyethoxylate surfactants in the aquatic environment: III. Occurrence and elimination of their persistent metabolites during infiltration of river water to groundwater. Water Research 30(1), 37–46.

Ahel, M., Molnar, E., Ibric, S. & Giger, W. 2000. Estrogenic metabolites of alkylphenol olyethoxylates in secondary sewage effluents and rivers. Water Science & Technology 42 (7), 15–22.

Airaksinen, J. U. 1978. Maa- ja pohjavesihydrologia. Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva, Oulu. 248 s.

Bennie, D. T., Sullivan, C. A., Lee, H. B., Peart, T. E. & Maguire, R. J. 1997. Occurrence of alkyphenols and alkylphenol mono- and diethoxylates in natural waters of the Laurentian Great Lakes basin and the upper St. Lawrence river. Science of Total Environment 193, 263–275.

Blackburn, M. A. & Waldock, M. J. 1995. Concentrations of alkylphenols in rivers and estuaries in England and Wales. Water Research 29, 1623–1629.

Blackburn, M. A., Kirby, S. J . & Waldock, M. J. 1999. Concentrations of alkylphenol polyethoxylates entering UK estuaries, Marine Pollution Bulletin 38, 109-118.

CLP-asetus N:o 1272/2008. Liite 1: Vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset.

Ding, W. H., Tzing, S. H. & Lo, J. H. 1999. Occurrence and concentrations of aromatic surfactants and their degradation products in river waters of Taiwan. Chemosphere 38 (11), 2597–2606.

Dow Chemical Company 2010. Product Safety Assessment - DOWtm Nonylphenol Ethoxylate Surfactants. Saatavissa: http://www.dow.com/productsafety/pdfs/233-00257.pdf Dussault, E. B., Sherry, J. P., Lee, H. B., Burnison, B. K., Bennie, D. T. & Servos, M. R. 2005. In vivo estrogenicity of nonylphenol and its ethoxylates in the Canadian environment, Human and Ecological Risk Assessment 11, 353–364.

EC, 2004. European Union System for the Evaluation of Substances 2.0 (EUSES 2.0). Saatavissa: http://ecb.jrc.it, Kehitetty Euroopan Kemikaalivirastolle RIVM:n (National Institute of Public Health and the Environment Bilthoven, Alankomaat) toimesta (RIVM Report no. 601900005).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY. Yhteisön vesipolitiikan puitteista. 23. lokakuuta 2000. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:FI:PDF

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/11/EY. Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aiheuttamasta pilaantumisesta. 15. helmikuuta 2006. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0052:0059:FI:PDF

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY. Pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta. 12. joulukuuta 2006. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:FI:PDF

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY. Ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY,84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta. 16. joulukuuta 2008. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:FI:PDF

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös n:o 2455/2001/EY. Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta. 20. marraskuuta 2001. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FI:PDF

Ferguson, P. L., Iden, C. R., Brownwell, B. J. 2001. Distribution and fate of neutral alkylphenol ethoxylate metabolites in a sewage-impacted urban estuary. Environmental Science and Technology 35, 2428–2435.

Huttunen, T. 2002. Siilinjärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 3331 11. Geologian tutkimuskeskus.

Huttunen, T. 2002. Kolmisoppi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 3331 12. Geologian tutkimuskeskus.

Isidori, M., Lavorgna, M., Nardelli, A. & Parrella, A. 2006. Toxicity on crustaceans and endocrine disrupting activity on Saccharomyces cerevisiae of eight alkylphenols. Chemosphere 64, 135–143.

Isobe, T., Nishiyama, H., Nakasima, A. & Takada, H. 2001. Distribution and behavior of nonylphenol, octylphenol, and nonylphenol monoethoxylate in Tokyo metropolitan area: their association with aquatic particles and sedimentary distributions. Environmental Science and Technology 35, 1041–1049.

Itä-Suomen Ympäristölupavirasto 2006. Kemphos Oy, Kemira Oyj ja Minelco Oy, yhtiöiden Siilinjärven tuotantolaitoksia koskeva ympäristölupa ja Kemphos Oy:n vesitalouslupa, Siilinjärvi. Päätös 79/06/02. Dnro ISY-2004-Y-272.

John, D. M., House, W. A. & White, G. F. 2000. Environmental fate of nonylphenol ethoxylates: differential adsorption of homologs to components of river sediment. Environmental Toxicology and Chemistry 19, 293–300.

Karvonen, A., Salminen, P., Silvo, K., Virtanen, V., Kulovaara, M., Palosaari, M., Blomgren, K.-E., Vahala, R., Mattila, J., Virtanen, M., Vanhanen, R., Ruokanen, L., Londesborough, S., Mehtonen, J. & Räsänen, S. 2005. Vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet pintavesissä. Vesiensuojeludirektiivien tarkoittamien haitallisten aineiden ja prioriteettiaineiden toimeenpanoa valmistelevan työryhmän mietitintö. 8.6.2005, Helsinki. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=36362

Komission direktiivi 2009/90/EY. Veden tilaa koskevan kemiallisen analysoinnin ja seurannan teknisten eritelmien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti. 31. heinäkuuta 2009. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:201:0036:0038:FI:PDF

Kuch, H. M. & Ballschmitter, K. 2001. Determination of endocrine-disrupting phenolic compounds and estrogens in surface and drinking water by HRGC-(NCI)-MS in the pictogram per liter range, Environmental Science and Technology, 35: 3201–3206.

Lara-Martin, P. A., Gomez-Parra, A. & Gonzales-Mazo, E. 2008. Reactivity and fate of synthetic surfactants in aquatic environments, Trends in Analytical Chemistry 27(8), 684 –694.

Lukkarinen, H. 2000. Siilinjärvi. Suomen geologinen kartta 1 : 100 000, kallioperäkartta, lehti 3331. Geologian tutkimuskeskus.

Lukkarinen, H. 2008. Siilinjärven ja Kuopion kartta-alueiden kallioperä. Summary: Pre-Quaternary rocks of the Siilinjärvi and Kuopio map-sheet areas. Suomen geologinen kartta 1 : 100 000, kallioperäkarttojen selitykset, lehdet 3331, 3242. 228 p., 2 appended maps (Elektroninen julkaisu). Saatavissa: http://arkisto.gtk.fi/kps/kps3331_3242.pdf

Mann, R. M. & Bidwell, J. R. 2001. The acute toxicity of agricultural surfactants to the tadpoles of four Australian ja two exotic frogs, Environmental Pollution 114: 195–205.

Manzano, M. A., Perales, J. A., Sales, D. & Quiroga, J. M. 1999. The effect of temperature on the biodegradation of a nonylphenol polyethoxylate in river water, Water Research 33(11), 2593–2600.

Naylor, C. G., Mieure, J. P., Adams, W. J., Weeks, J. A., Castaldi, F. J., Ogle, L. D. & Romano, R. R. 1992. Alkylphenol ethoxylates in the environment, Text. Chem. Soc. 69, 695 –703.

Neuvoston direktiivi 76/464/ETY. Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästetyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta. 4. toukokuuta 1976. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0464:FI:HTML

Oliveira-Filho, E. C., Geraldino, B. R., Grisolia, C. K. & Paumgartten, F. J. R. 2005. Acute toxicity of endosulfan, nonylphenol ethoxylate, and ethanol to different life stages of the freshwater snail Biophalaria tenagophila, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 75, 1185–1190.

Oliveira-Filho, E. C., Grisolia, C. K. & Paumgartten, F. J. R. 2009. Trans-generation study of the effects of nonylphenolethoxylate on the reproduction of the snail Biophalaria tenagophila, Ecotoxicology and Environmental Safety 72, 458–165.

Patrolecco, L., Capri, S., de Angelis, S., Pagnotta, R., Polesello S. & Valsecchi S. 2006. Partition of nonylphenol and related compounds among different aquatic compartments in Tiber river (Central Italy), Water, Air, and Soil Pollution 172, 151–166.

REACH-asetus 1907/2006. Liite XIII: Perusteet erittäin hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden sekä erittäin hitaasti hajoavien ja voimakkaasti biokertyvien aineiden tunnistamiseksi

Riihimäki, V., Isotalo, L., Jauhiainen, M., Kemiläinen, B., Laamanen, I., Luotamo, M., Riala, L. & Zittig, A. 2005. Kemikaaliturvallisuuden tietolähteet, Mertanen V (Toim.), Edita Prima Oy, Helsinki.

Shang, D. Y., Macdonald, R. W. & Ikonomou, M. G., 1999. Persistence of nonlyphenol ethoxylate surfactants and their primary degradation products in sediments from near a municipal outfall in the strait of Georgia, British Columbia, Canada, Environmental Science and Technology 33, 1366–1372.

Snyder, S. A., Keith, T. L., Verbugge, D. A., Snyder, E. M., Gross, T. S., Kannan, K. & Giesy, J. P. 1999. Analytical methods for detection of selected estrogenic compounds in aquatic mixtures, Environmental Science and Technology 33, 2814–2820.

Sole, M., Lopez de Alda, M. J., Castillo, M., Porte, C., Ladagaard-Pedersen, K. & Barcelo, D. 2000. Estrogenicity determination in sewage treatment plants and surface water from the Catalonian area (NE Spain), Environmental Science and Technology 34, 5076–5083.

Staples, C. A., Weeks, J., Hall ,J. F. & Nylor, C. G. 1998. Evaluation of aquatic toxicity and bioaccumulation of C8-C9-alkylphenol ethoxylates, Environmental Toxicology and Chemistry 17(12), 2470–2480.

Suoanttila, M. 1996. Autojen maahantuontivarastojen jätevesien määrittäminen ja bioakkumuloitumisen selvittäminen GC/MS - laitteistolla. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Finland.

Tsuda, T., Takino, A., Kojima, M., Harada, H., Muraki, K. & Tsuji, M. 2000. 4-Nonylphenols and 4-tert-octylphenol in water and fish from rivers flowing into Lake Biwa, Chemosphere 41, 757–762.

US EPA 2011. Estimation Programs Interface Suite™ for Microsoft® Windows, v 4.10 [or insert version used]. United States Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA.

Valtioneuvoston asetus 1022/2006. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista. Helsinki 23. marraskuuta 2010. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061022

Valtioneuvoston asetus 342/2009. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta. Helsinki 20. toukokuuta 2009. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090342

Valtioneuvoston asetus 1818/2009. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta. Helsinki 7. lokakuuta 2010. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091818

Valtioneuvoston asetus 868/2010. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Helsinki 7. lokakuuta 2010. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100868

Vazquez-Duhalt, R., Marquez-Rocha, F., Ponce, E., Licea, A. F. & Viana, M. T. 2005. Nonylphenol, an integrated vision of a pollutant. Scientific review, Applied Ecology and Environmental Research 4 (1), 1–25.

Vesilaki 264/1961. Helsinki 19. toukokuuta 1961. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1961/19610264

Ying, G.-G., Williams. B. & Kookana, R. 2002. Environmental fate of alkylphenols and alkylphenol ethoxylates – a review, Environmental International 28, 216–226.

Ympäristöministeriö, 2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita 2. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Ympäristönsuojelulaki 86/2000. Helsinki 4. helmikuuta 2000. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000086

Zhang, J., Yang, M., Zhang, Y. & Chen, M. 2008. Biotransformation of nonylphenol ethoxylates during sewage treatment under anaerobic and aerobic conditions, Journal of Environmental Sciences 20,135–141.


<mffilelist />

Katso myös

Minera Yara
Mineran tapaustutkimusten johdanto | Yara Abstract | Yara Johdanto | Yara Kirjallisuusluettelo | Yara Liite1 | Yara Nonyylifenolietoksylaatti | Yara Tiivistelmä | Yara Tulokset | Yara Tulosten tulkinta | Yara Tutkimusalue ja toiminta | Yara Yhteenveto ja pohdinta