Yara Tulokset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
TULOKSET

Vesinäytteet

Vesinäytteistä määritettiin Itä-Suomen yliopistossa nonyylifenolietoksylaatin keskimääräinen pitoisuus sekä keskihajonta. Tulokset on esitetty taulukossa 5. Taulukon 5 tulokset on järjestetty pohjoisesta etelään siten, että ensimmäisenä on rikastamon kiertovesinäyte (näytepiste 104, kuva 2), sen jälkeen ovat Rötikköpuron ja pohjavesiputken MMP1 näytteet (101 ja 110) ja näiden jälkeen Mustin rikastushiekka-altaasta Kuuslahteen Jaakonlammen ja Sikopuron kautta virtaavista vesistä otetut näytteet yläjuoksulta alajuoksulle. Viimeisenä on Kuuslahden selältä otetut näytteet (111-113). Näytepisteestä 105 (SP1) on lisäksi otettu näytteet 4, 5, 14, 15, 24 ja 25 (SP1 Yara) sekä näytepisteestä 108 (SP2) näytteet 9, 10, 19, 20, 29 ja 30 (SP2 Yara). Yara Suomi Oy:n ottamien näytteiden näytenumeroita ei ole kuvattu kartalle selkeyden vuoksi (kuva 2).

Näytteista analysoitiin myös nonyylifenolipitoisuudet. Nonyylifenolia ei havaittu analyyseissä.


Näytepiste Näytetunnus Selite Pitoisuus μg/l (sd)
104 Tehdasvesi Rikastamon kiertovesi 1180  (865)
101 Suoto1 Suotovesinäyte lähellä Rötikönpuron mittapatoa ja pohjavesiputkea MMP1 90,3  (6,6)
110 MMP1 Pohjavesinäyte. Putki tyhjennettiin edellisenä päivänä, näyte otettiin imupumpulla suoraan pulloon, näytteenottosyvyys 3-6m vesipinnasta (putken syv. 9,9m) 1,23 (1,08)
102 Jaakonlampi_Suod. Jaakonlammen suodatettu (0,45µm) näyte puhdistamon imuputkesta (suodatin: Whatman FP30/0,45 Ca-S).  103,5*
103 Jaakonlampi Jaakonlammen suodattamaton vesinäyte puhdistamon imuputkesta 71,0 (0,9)
105 SP1 Puhdistamosta selkeytysaltaan jälkeen Sikopuroon tuleva 44,2 (8,2)
4 SP1 Yara Sikopuroon tuleva. Sijainti sama kuin SP1 113 (17)
5 SP1 Yara Sikopuroon tuleva. Sijainti sama kuin SP1 112 (44)
14 SP1 Yara Sikopuroon tuleva. Sijainti sama kuin SP1 98,7 (3,7)
15 SP1 Yara Sikopuroon tuleva. Sijainti sama kuin SP1 126 (34)
24 SP1 Yara Sikopuroon tuleva. Sijainti sama kuin SP1 119 (17)
25 SP1 Yara Sikopuroon tuleva. Sijainti sama kuin SP1 136 (12)
108 SP2 Sikopuro, rummun jälkeen Kuuslahteen menevä 47,2 (7,0)
9 SP2 Yara Kuuslahteen menevä. Sijainti sama kuin SP2 100, (4)
10 SP2 Yara Kuuslahteen menevä. Sijainti sama kuin SP2 103 (14)
19 SP2 Yara Kuuslahteen menevä. Sijainti sama kuin SP2 85,8 (4,8)
20 SP2 Yara Kuuslahteen menevä. Sijainti sama kuin SP2 90,4 (0,9)
29 SP2 Yara Kuuslahteen menevä. Sijainti sama kuin SP2 83,2 (13,7)
30 SP2 Yara Kuuslahteen menevä. Sijainti sama kuin SP2 101 (2)
106 Sikopuron suisto_pinta Sikonpuronsuisto/Kuuslahti, Näyte 1 metrin syvyydeltä. 1,23 (0,28)
109 Sikopuron suisto_pohja Sikonpuronsuisto/Kuuslahti, Näyte 8 metrin syvyydeltä 2,14 (0,74)
111 Juurusvesi2_pinta Näyte 1 metrin syvyydeltä Limnoksella 0,77 (0,21)
112 Juurusvesi2_keski Näyte 10 metrin syvyydeltä Limnoksella 0,24 (0,13)
113 Juurusvesi2_pohja Näyte 18 metrin syvyydeltä Limnoksella 0,75 (0,02)

Taulukko 5. Nonyylifenolietoksylaattien (∑NPEO) pitoisuudet ja keskihajonnat (sd) vesinäytteissä. n = 2. Näytepisteiden sijainti on esitetty kuvassa 2.

* Näytettä ei riittävästi rinnakkaisten analysointiin

Sedimenttinäytteet

Sedimenttinäytteistä määritettiin Itä-Suomen yliopistossa nonyylifenolietoksylaatin keskimääräinen pitoisuus ja keskihajonta sekä orgaanisen hiilen määrä. Analyysitulokset on esitetty taulukossa 6 ja näytepisteiden sijainti kuvassa 2. Näytepisteet on järjestetty taulukossa 6 pohjoisesta etelään ja niiden järjestys kuvaa myös pintavesien virtauksen suuntaa Raasion rikastushiekka-altaasta Kolmisopen järveen ja Kuuslahteen. Kuvissa 3-5 on esitetty sedimenttien nonyylifenolietoksylaattipitoisuudet näytepisteissä vaihteluväleineen sekä Sikopuron suiston (SS) ja Juurusveden (Juurusvesi2) sedimentin pitoisuusprofiilit vaihteluväleineen. Sedimenttinäytteiden pitoisuuksien hajonta on suurta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että näytteitä ei seulottu ennen analysointia ja näin ollen näytteet eivät olleet täysin homogeenisia.

Näytteista analysoitiin myös nonyylifenolipitoisuudet. Nonyylifenolia ei havaittu analyyseissä.


Näytepiste Syvyys Selite OC% (sd) ∑NPEO ng/g dw (sd)
RHK 1 60-100 cm Rikastushiekka kokoomanäyte 1,2 (0,2) 167 (105)
Puro 1   Purosedimenttinäyte 6,6  (0,4)  718 (503)
SA1   Sedimenttinäyte laskeutusaltaasta 5,7 (0,03)  153 (68)
SA2   Sedimenttinäyte laskeutusaltaasta. Rinnakkaisnäyte SA1. 6,8 (1,0) 921*
SP2   Purosedimenttinäyte, Sikopuro 2,3 (0,8)  202 (88)
SS 0-4 cm Sikopuronsuisto, järvisedimenttinäyte 1,8 (0,5) 29 (3)
SS 4-12 cm Sikopuronsuisto, järvisedimenttinäyte 2,0 (0,1)  59 (11)
Juurusvesi 2 0-4 cm Järvisedimenttinäyte 3,4 (0,04) 19 (10)
Juurusvesi 2 4-9 cm Järvisedimenttinäyte 3,1 (0,03) 15 (8)
Juurusvesi 2 9-14 cm Järvisedimenttinäyte 2,6 (0,03) 6,6 (1)

Taulukko 6. Orgaanisen hiilen (n = 3-6) ja nonyylifenolietoksylaattien (n = 2) pitoisuudet sedimentissä. Dw = kuivapaino. Näytepisteiden sijainti on esitetty kuvassa 2.

*näytettä ei riittävästi kahteen rinnakkaiseen analyysiin


Kuva3.jpg

Kuva 3. Sedimenttien NPEO-pitoisuudet.


Kuva4.jpg

Kuva 4. Sikopuron suiston (Näytepiste SS) sedimentin pitoisuusprofiili.


Kuva5.jpg

Kuva 5. Juurusveden (näytepiste Juurusvesi2) sedimentin pitoisuusprofiili.

Kenttämittaukset

Kenttämittaukset vesinäytteistä ja avovesistä tehtiin YSI 556 MPS ja YSI 600 XLM –sondeilla. Niillä mitattiin veden lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, liuennut happi prosentteina ja pitoisuutena sekä redox-potentiaali. Mittausten tulokset on esitetty taulukossa 7 ja sijainnit kuvassa 2.

Analyysimenetelmän laadunvarmistus

Toteamisrajaksi määritettiin 0,6 ng/μl. Määritysraja puolestaan on 1,2 ng/μl. Juurusveden vesinäytteiden pitoisuudet jäävät näiden rajojen väliin.

Nollanäytteistä löytyi pieniä määriä nonyylifenolietoksylaatteja mutta niiden pitoisuudet pysyivät lähes vakiona. Nollanäytteiden pitoisuudet vähennettiin varsinaisten näytteiden pitoisuuksista.

Saksalainen laboratorio Dr.U.Noack-Laboratorien määritti Juurusvedeltä otetuista vesinäytteistä nonyylifenolietoksylaattien kokonaispitoisuudeksi 0,42 - 0,47 μg/l. Itä-Suomen yliopistossa määritetyissä Juurusveden vesinäytteissä kokonaispitoisuudet olivat 0,24 – 0,77 μg/l. Näytteet eivät ole identtiset mutta koska pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa, voidaan päätellä menetelmien olevan vertailukelpoisia keskenään.

Katso myös

Minera Yara
Mineran tapaustutkimusten johdanto | Yara Abstract | Yara Johdanto | Yara Kirjallisuusluettelo | Yara Liite1 | Yara Nonyylifenolietoksylaatti | Yara Tiivistelmä | Yara Tulokset | Yara Tulosten tulkinta | Yara Tutkimusalue ja toiminta | Yara Yhteenveto ja pohdinta
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>