Riskin luonnehdinta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pohditaan onko mahdollista osoittaa vaikutuksia tarkastelussa olleilla haitta-aineilla (ERA2e 2008)[1] eli määritetään, mikä vaikutus todennäköisellä pilaantumisen altistustasolla voisi olla populaation lajeihin, yhdyskuntiin ja ekosysteemin eri tasoihin. (Riskin luonnehdinta: arvioida haitallisten ekologisten vaikutusten todennäköisyyttä liittyen haitta-ainealtistukseen, Suter 2007 [2]). Tällöin riskinarvioitsija voi ennakoida miten erilaiset kunnostustoimenpiteet saattaisivat vaikuttaa ekosysteemiin. (EA 2003)[3] Lisätutkimukset (kemialliset/ekologiset/biologiset) voivat tulla kyseeseen vähentämään vaiheen 2 epävarmuuksia. Apuna käytetään ravintoverkkomallinnuksia havainnollistettaessa pilaantuneesta kohteesta reseptoreihin kohdistuvaa epäsuoran altistumisen riskiä. Riskin arvioitsijat voivat:

 • mallintaa haitta-aineen kulkeutumisen ja muuttumisen kohteessa
 • mallintaa populaatiomuutoksia
 • suorittaa mikrokosmos-, mesokosmos- tai kenttäkokeita
 • suorittaa tarkennettuja ekologisia selvityksiä/kohdetutkimuksia
 • arvioida/mitata eliöiden ravinnon, maaperän ja veden kulutusta sekä sisäänhengitystiheyttä altistuksen arvioinnin parantamiseksi.
 • ottaa ravintonäytteitä
 • teettää kudosmittauksia


ERA-prosessin vaiheen 3 eteneminen

ERA-vaihe 3.png


14. Aineistotarkastelu ja haitta-aineen ja reseptorin välinen yhteys

Arvioidaan onko havaitulla vasteella yhteyttä kemialliseen haitta-aineeseen korrelaatioiden merkitsevyyden ja/ tai mitattujen kemikaalipitoisuuksien avulla. On tärkeää olla todenmukainen ympäristövaikutuksia aiheuttavien haitta-aineen tai – aineiden varmuudesta. Arvioitaessa aineistoja suositellaan tekemään ns. Hillin (Hill’s) kausaalinen vertailutaulukko, jolla

 • määritetään saatavat todisteet
 • huomataan suurimmat epävarmuudet
 • näytetään päätös voiko kemiallista haitta-ainetta todennäköisesti pitää vaikutusten syynä. (ERA2e 2008)

15. Muiden, kuin kemiallisten, vaarojen arviointi

Tarkastellaan (uudelleen) muiden kuin kemiallisten vaarojen suuruutta, mitkä saattavat olla syynä reseptoreille aiheutuneeseen haittaan, joita ovat esimerkiksi:

 • taudit
 • ihmisen aiheuttamat häiriöt
 • kilpailu tunkeilevien lajien kanssa
 • pitkäaikaiset ympäristömuuttujat (esim. sadevesi ja/tai lämpötilamuutokset)

Jos ekologiset haitat eivät liity kemiallisiin haitta-aineisiin, muiden säädösmenettelyjen harkitseminen saattaa olla tarpeen (esim. lakiperusteinen haitta, ympäristövastuut, jne.).


16. Epäselvä näyttö, kohdekohtaisen mallin tarkastaminen

Jos kemiallisen haitta-aineen yhteys havaittuun ekologisen reseptorin vasteeseen on epävarmaa, lisäselvityksien tekeminen olisi suositeltavaa. Lisätyön tulisi täydentää aineistojen puuttuvia tietoja, jotka helpottaisivat päätöksen tekoa. Käsitemallista havaitaan puuttuvat tiedot, jotka vaativat:

 • ekologisia lisäselvityksiä tai monitorointia pidemmältä ajanjaksolta;
 • kemiallisia lisäanalyysejä;
 • laajempaa konsultaatiota


17. Poistuminen ERA-prosessista, riskinhallintatoimenpiteet

Vaiheen 3 loppuun vieminen vaatii riskin arvioitsijalta päätöstä onko haittaa olemassa reseptoreille, jotka on määritelty käsitteellisessä kohdekohtaisessa mallissa. Kaikki päätökset tulee kirjata ylös. (EA 2003) Huonosti suunniteltu korjaustyö voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä ympäristölle. Pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa tai päätös. Tällöin pilaantuminen täytyy olla riittävästi selvitetty, käytössä yleisesti hyväksyttävä menetelmä sekä toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön muuta pilaantumista. (YM 2007)[4]

Vaihe 3: Riskin luonnehdinta

Metallien ja metalliyhdisteiden ekologisten riskien luonnehdinta

Metallien ja metalliyhdisteiden riskin kuvauksen todenmukaisuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa suuresti se, miten hyvin metallien (bio)saatavuus on voitu sisällyttää arviointiin (ECHA 2008)[5]. Sen tähden arvioidulla ja johdetulla PNEC arvolla on suuri merkitys riskin luonnehdintaan.

Metallien kemikaaliturvallisuuden arvioinnille (REACH) ja ekologiselle riskinarvioinnille on luotu oma ohjeistus (ECHA Appendix R.7.13-2: Environmental risk assessment for metals and metal compounds), koska orgaanisille yhdisteille alun perin kehitetty riskinarviointi menettely ei sovellu suoraan metallien riskinarviointiin.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet

 1. (ERA2e 2008) Guidance on the attribution of cause and effect in ecological risk assessment (2008). Science report SC070009/SR2e. Environment Agency. United Kingdom. http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/40375.aspx
 2. Suter II, G. W. 2007. Ecological risk assessment. 2nd ed Boca Raton (FL) CRC.
 3. (EA 2003) Ecological risk assessment: A public consultation on a framework and methods for assessing harm to ecosystems from contaminants in soil (2003). Environment Agency. United Kingdom. http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/SCHO0608BOFB-e-e.pdf
 4. (YM 2007) Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (2007). Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007. Ympäristöministeriö. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=302022
 5. [ECHA] European Chemicals Agency. 2008. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Appendix R.7. 13-2: Environmental risk assessment for metals and metal compounds. http://echa.europa.eu/documents/10162/17224/information_requirements_r7_13_2_en.pdf