Riskinarvioinnin työkalut MINERA-mallissa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


MINERA-malli on avoimessa verkkotyötilassa toteutettu ympäristö- ja terveysriskejä arvoiva malli metallikaivosten aiheuttamille riskeille. MINERA-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa taustatietoa, ohjeistusta ja määrällisiä laskentamalleja riskien arvioimiseen. Tässä kappaleessa esitetään keskeisimpiä menetelmiä ja työkaluja, joilla nämä toiminnallisuudet on toteutettu ja joiden avulla voidaan tehdä kohdekohtaisia riskinarviointeja jonkin kaivoksen tilanteeseen.

Opasnet-verkkotyötila on Mineran toimintaympäristö

Opasnet on avoin, yleiskäyttöinen verkkotyötila, jossa voi tehdä monenlaisia arviointeja ja kerätä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Yksi aihepiiri muiden joukossa ovat metallikaivokset ja niiden ympäristö- ja terveysriskit. Verkkotyötila on kokonaisuudessaan avoin ja avointa lähdekoodia, joten kaikki siellä olevat tiedot ja mallit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä, kunhan lähde mainitaan. Verkkotyötilan olennainen etu on, että yhteen tarkoitukseen kehitetty toiminnallisuus on helposti lainattavissa, muokattavissa ja uudelleenkäytettävissä toisentyyppiseen tarkoitukseen. Minera-osion osoite Opasnetissa on http://fi.opasnet.org/fi/Minera.

Verkkotyötila tarkoittaa internet-sivustoa, jossa on lukuisia sivuja ohjeita, mallikuvauksia ja tekeillä olevia tai valmiita arviointeja. Ihmiset voivat nähdä kaikki sivut eli myös toisten arvioinnit ja ottaa niistä oppia. On myös mahdollista tehdä ns. standardiarviointeja, joissa arvioinnin rakenne on ennalta määrätty, ja arvioija yksinkertaisesti kopioi tietyt kohdekohtaiset tiedot standardiarviointiin. Tuloksena saadaan vakiomuotoisia arvioita halutuista asioista. Standardiarvioinnin voi toteuttaa myös siten, että kohdekohtaiset tiedot eivät lainkaan tallennu Opasnet-järjestelmään eivätkä siis päädy kenenkään muun kuin arvioinnin suorittajan tietoon. Tällöin kuitenkin menetetään mahdollisuus jakaa ja oppia.

Arvioinnin esimerkkisivu toimii uuden työn pohjana

Minera-mallissa on yhdistetty arvioinnin sanallinen kuvailu ja laskentamallit uudella tavalla toisiinsa. Ajatuksena on, että arvioinnin keskeiset lähtötiedot annetaan arviointisivulla taulukkoina, jotka ovat toisaalta helposti ymmärrettäviä sitä tukevien selitysten kanssa, ja joita toisaalta suoraan käytettään laskennan pohjana. Mallien testattavuus on olennaisesti parempi kuin yleensä, koska käyttäjä voi muuttaa lukuja taulukossa ja ajaa mallin uudestaan uusilla luvuilla. Arvioinnin työskentely-ympäristö, laskentaympäristö ja tulosten raportointiympäristö ovat siis yksi ja sama asia.

Tästä toimintaperiaatteesta seuraa muutamia asioita. Ensinnäkin sisältöjen ja taulukoiden rakenne on ennalta määrätty, jotta tiedot ovat yhteensopivia laskentamallin kanssa. Tämän voi ajatella kangistavan arvioinnin tekemistä, mutta toisaalta valmis rakenne myös ohjaa ja näin helpottaa arviointityön tekemistä. Arvioinnin aloittaminen onkin helppoa. Ensin on hankittava itselleen käyttäjätunnus Opasnetiin, ja kaikki voivat sellaisen hankkia. Kirjauduttuaan sisään käyttäjä luo arviointiaan varten uuden sivun ja kopioi sinne arvioinnin esimerkkisivun koko sisällön, joka toimii työskentelyn pohjana. Esimerkkisivu sisältää valmiita taulukoita ja ohjeita työn edistämisestä. Arviointiesimerkki löytyy Opasnetin sivulta http://fi.opasnet.org/fi/Kohdekohtaisen_Minera-arvioinnin_esimerkkisivu.

Arvioinnin tärkeimpiä vaiheita on arvioinnin kysymyksen ja rajauksen määrittely. Tähän voi antaa vain yleisiä ohjeita, koska arviointikysymys on aina tiettyyn tilanteeseen ja yleensä myös täsmälliseen päätökseen (esimerkiksi ympäristöluvitukseen) liittyvä. Kysymys voi olla hyvinkin suoraviivainen, jolloin tarvitaan vain jonkin kapean osa-alueen tarkastelua. joskus taas kysymys on laaja ja vaatii perusteellista paneutumista ja mahdollisesti uutta tutkimustakin.

Arvioinnin esimerkkisivulle on pyritty keräämään tyypillisiä arvioinnin kohteena olevia asioita kuten sellaisia kaivoksen toimintoja, joista syntyy päästöjä ilmaan tai veteen. Minera-malli auttaa laskemaan tyyppillisiä päästöjä, niiden kulkeutumista ympäristössä ja niiden aiheuttamaa altistumista ja vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ekosysteemeihin. Joihinkin asioihin on tarjolla varsin pitkälle meneviä malleja, jotka laskevat tuloksia helposti löydettävissä olevista toimintatiedoista. Joissakin tapauksissa mallien sijasta on vain ohjeita ja kuvailuja siitä, millaisiin asioihin arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota. Kaikki mallit tarjotaan kuitenkin sellaisina kuin ne ovat, eikä Minera-hanke voi ottaa vastuuta siitä, ovatko ne käyttökelpoisia juuri jossain tietyssä arvioinnissa; malleja ja ohjeita käytetään siis omalla vastuulla.

Opasnet-järjestelmässä on se ainutlaatuinen piirre, että kaikki mallit ovat lähdekoodia myöten kuvattuna Opasnetin sivuilla. Myös koodin muuttaminen on helppoa, koska sivuja muokkaamalla myös koodia voi muuttaa ja tuottaa parempia tuloksia. Tulosten laadun kannalta tämä kuulostaa arveluttavalta, mutta ei sitä ole, koska kriittiset koodit on sijoitettu sivuille, joita eivät voi ulkopuoliset muokata. Kuitenkin kuka tahansa voi kopioida koodin toiselle sivulle ja alkaa parannella sitä omiin tarpeisiinsa paremmin sopivaksi. Jos uusi koodi todetaan paremmaksi, muut käyttäjät voivat siirtyä käyttämään sitä omissa arvioinneissaan. Näin pyrimme luomaan kaivosarviointeja tekevän yhteisön, joka jakaa omaa tietoaan muiden käyttöön ja näin auttaa kaikkia saamaan aikaan entistä parempia arviointeja ja vieläpä nopeammin. Koska Opasnet on yleiskäyttöinen verkkotyötila, eri alojen arvioijat voivat jakaa tietoa keskenään ja ottaa käyttöön esimerkiksi ilmansaastemalleja, jotka on alunperin kehitetty johonkin muuhun käyttöön kuin kaivospäästöjen arviointiin.

Kaivoksen perustiedot kuvataan yhteenvetotaulukossa, yksityiskohdat omilla sivuillaan

Tärkeimmät kaivosta kuvailevat tiedot kuvataan kohdekohtaisen arvioinnin pääsivulla. Jos jostain osa-alueesta tarvitaan yksityiskohtaisempi tarkastelu tai esimerkiksi mittauskampanja, on usein järkevää kuvata tämä osa-alue omana kokonaisuutenaan toisella sivulla. Tämä parantaa pääsivun luettavuutta, koska se ei kasva kohtuuttoman pitkäksi. Usein tällä osa-alueella on myös oma, tärkeä kysymyksensä, johon pyritään vastaamaan osana arvioinnin kokonaisuutta. Tämä osa-alueen kysymys toimii alasivun tarkastelun lähtökohtana ja ryhdittää sen sisältöä. Tarkoituksena on alasivulla vastata tuohon osakysymykseen, ja sitä vastausta sitten käytetään hyödyksi, kun vastataan koko arvioinnin pääkysymykseen.

Valmiita osamalleja on tarjolla ja lisää tulee

Esimerkkisivulla on useita linkkejä erilaisiin osamalleihin, joita tarvitaan päästöjen, kulkeutumisen, pitoisuuksien, altistumisen ja terveys- tai ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kullakin osamallilla on Opasnetissä oma sivunsa, jossa kuvataan mallin tarkoitus, toimintaperiaatteet ja käytettävät lähtötiedot. Lisäksi malleista kuvataan, millaista tietoa ne vaativat toimiakseen, ja millaisia tuloksia mallilaskennat antavat. Minera-hankkeessa on tuotettu osamalleja erityisesti päästöjen arviointiin, yksinkertaisia altistus- ja vaikutusmalleja, ja ilmansaasteiden leviämismalli. Sen sijaan esimerkiksi melun leviämisestä ei ole valmiita malleja vaan vain ohjeita ja kuvauksia. Joissakin tapauksissa syynä on se, että mallittaminen on niin paljon dataa vaativaa tai mallit niin monimutkaisia tai kaupallisia, ettei niitä ole voitu ottaa osaksi Minera-mallia. Tilanne on myönteinen joidenkin toisten osamallien osalta, kuten elinajanodotemallin: sellainen osamalli on työn alla toisessa projektissa Opasnet-verkkotyötilassa, ja valmistuttuaan se on myös kaivosriskejä arvioivien ihmisten käytettävissä ilmaiseksi ja vähällä vaivalla.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet