Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKAVERI-mallin periaate

  • Kaivosalueelta peräisin olevien vesien mukana lähialueen vesistöihin voi vapautua metalleja ja muita epäpuhtauksia, jotka saattavat aiheuttaa terveydellistä haittaa tai haittaa ympäristölle.
  • Kaivosvesien riskinarviointimalli (KAVERI-malli) mahdollistaa kaivosvesistä aiheutuvien terveys- ja viihtyvyyshaittojen sekä ekologisten/ekotoksikologisten haittojen arvioinnin. Mallin periaate on esitetty oheisessa kaaviossa.
  • Sivun alalaidassa oleva templaatti-laatikko sisältää linkit KAVERI-mallin kaikkiin sivuihin. Yhdessä nämä sivut muodostavat laskentamalleja sisältävän ohjeistuksen kokonaisvaltaiseen kaivosvesien riskinarvioon.

Kaveri-mallin periaate FI.jpg

  • Yleistietoa kaivosten vesipäästöistä löytyy KAVERI-mallin sivuilta

Kaivosvedet

Kaivoksen päästöt vesiin

Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Johdanto kaivosvesiin liittyvien terveysriskien kuvaukseen

  • Terveysriskiä arvioitaessa tulee altisteen pitoisuutta aina ensin verrata terveysperusteisiin raja- ja ohjearvoihin. Jos nämä ylittyvät, edetään terveysriskin kuvaukseen. KAVERI-malli sisältää valmiita tai kehitteillä olevia laskentatyökaluja terveysriskiä kuvaavien suureiden, kuten vaaraosamäärän ja turvamarginaalin, laskemiseksi alla mainituille kaivosvesien yhteydessä mahdollisesti esiintyville altisteille niiden todennäköisimpien altistumisreittien kautta.
  • Terveysriskin laskemiseksi tulee tietää aineen mitattu tai mallinnettu pitoisuus siinä väliaineessa, jota kautta altistuminen tapahtuu ja jolle laskentamalli on kehitetty (tällä hetkellä tyypillisimmät väliaineet), em. väliaineen kulutus- tai käyttömäärä sekä altistuvan (malli)henkilön paino.
  • Veden sisältämien ihmisille haitallisten mikrobien terveysriskinarviointi on toteutettu kvantitatiivisen mikrobiologisen riskinarvioinnin -menetelmää hyödyntäen (Quantivative microbial risk assessment, QMRA).
  • Yleisluontoisia arviointi- ja laskentamenetelmiä kaivosten aiheuttamille ei-karsinogeenisille ja karsinogeenisille terveysriskeille on kuvattu MINERA-mallissa, ks. Terveysriskin kuvaus. Terveysperusteisia viite- ja raja-arvoja joillekin kaivosvesissä esiintyville kemiallisille haitta-aineille löytyy sivulta Ympäristöterveydelliset viite- ja raja-arvot.
  • Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet -osio KAVERI-mallissa sisältää seuraavat sivut:

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen

Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio

Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio

Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentatyökalut

Siirry alla olevista linkeistä ainekohtaisille terveysriskin laskentasivuille sekä ainekohtaisten terveysriskinarvioiden taustatietoihin ja ohjeisiin:

Arseeni

Elohopea ja metyylielohopea

Kadmium

Mangaani

Nikkeli

Sulfaatti

Uraani

Sinilevät ja levät

Mikrobiologinen riskinarviointi

Veden sisältämien ihmisille haitallisten mikrobien terveysriskinarviointi on toteutettu kvantitatiivisen mikrobiologisen riskinarvioinnin menetelmää hyödyntäen (Quantivative microbial risk assessment, QMRA). Siirry alla olevista linkeistä mikrobiologisen riskinarvioinnin sivuille.

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivostoiminnan päästöjen ensisijaiset toksiset vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti useimmiten vesiympäristöön. Päästöjen ekologiset ja ekotoksiset vaikutukset vesistöissä on aina tärkeää selvittää ja arvioida.

Ekologinen riskinarviointi -osio KAVERI-mallissa sisältää seuraavat ohjesivut

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen

Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan?

Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan?

Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski

Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski

Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski

Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

sekä yhden ainekohtaisen arviointisivun:

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesiin liittyvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus

Ohjeistus kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaukseen sekä riskinarvioraporttiin löytyy sivulta

Kaivosvesien riskin kuvaus

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png