Nikkeli

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Terveysriskin laskenta

Vertailu terveysperusteisiin raja/ohjearvoihin

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000
    • Kemialliset laatuvaatimukset (enimmäispitoisuus), nikkeli 20 µg/l

Vertailu raja-arvoihin

Nikkelin sallittu enimmäispitoisuus talousvedessä (μg/l):

Pitoisuus arvioitavassa vedessä(μg/l):

+ Näytä koodi

Vaaraosamäärä

Vaaraosamäärä (HQ) = Altistuminen/Viitearvo. Viitearvona käytetään yleensä esimerkiksi hyväksyttävän päiväsaannin arvoa (acceptable daily intake; ADI) tai siedettävän päiväsaannin arvoa (tolerable daily intake; TDI). Kun HQ > 1, tuloksesta nähdään, monikokertaisesti viitearvo ylittyy.

Vaaraosamäärä

TDI, siedettävä päiväsaanti (mg/kg bw/d) (WHO 2011):

Paino (kg):

Keskimääräinen taustasaanti ruoasta (mg/d):

Juomaveden kulutus, aikuinen (l/d):

Juomaveden nikkelipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Turvamarginaali (Margin of safety, MOS)

Turvamarginaali (MOS) kuvaa altistumisen suuruutta suhteessa ylimpään haitattomaksi havaittuun annokseen eli NOAEL-arvoon (No Observed Adverse Effect Level). Turvamarginaali lasketaan seuraavasti:

MOS = NOAEL / Altistuminen

Turvamarginaalin laskeminen tunnetulle nikkelialtistukselle:

  • Muuta lähtötietoihin tutkimasi veden nikkelipitoisuus asianomaiseen kohtaan.
  • Tarkista ja muokkaa myös muut lähtötietojen luvut (esim. paino sen mukaan tarkastellaanko aikuisia vai lapsia).
  • Aja koodi - saat tulokset.

Turvamarginaali 1

NOAEL, postimplantaatio- ja perinataalikuolleisuus ym. lisääntymis- ja kehitysvasteet, rotta, 2 sukupolven tutkimus (mg/kg/d) (WHO 2007; SLI 2000; EU 2004):

Paino (kg):

Keskimääräinen taustasaanti ruoasta (mg/d):

Juomaveden kulutus, aikuinen (l/vrk):

Juomaveden nikkelipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi


Turvamarginaali 2

LOAEL, ihottuman puhkeaminen kerta-annoksen jälkeen, nikkelille herkistyneet henkilöt (mg/kg) (WHO 2007):

Paino (kg):

Keskimääräinen taustasaanti ruoasta (mg/d):

Juomaveden kulutus, aikuinen (l/vrk):

Juomaveden nikkelipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet


Viitteet

EU 2004. Nickel sulphate risk assessment. Draft, May 2004. Prepared by the Danish Environmental Protection Agency for the European Union.

SLI 2000. An oral (gavage) two-generation reproduction toxicity study in Sprague-Dawley rats with nickel sulphate hexahydrate. Prepared by Springborn Laboratories, Inc., Spencerville, OH, for Nickel Producers Environmental Research Association, Durham, NC (Study No. 3472.2).

WHO 2007. Nickel in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/SDE/WSH/07.08/55. [1]

WHO. 2011. Nickel. in: Guidelines for drinking -water quality, 4th edition. Chapter 12. Chemical fact sheets. s. 396-97. [2]

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.