Mangaani

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vertailu terveysperusteisiin raja/ohjearvoihin

Vertailu raja-arvoihin

Mangaanin suositeltu enimmäispitoisuus juomavedessä (μg/l) (STM ym. 2013):

Pitoisuus, jonka ylittyessä vettä ei tulisi käyttää juomavetenä mangaania poistamatta (μg/l) (STM ym. 2013):

Pitoisuus, jonka ylittyessä vettä ei tulisi käyttää löylyvetenä (μg/l) (THL:n epävirallinen suositus; Karppinen ym. 2012):

Mangaanin pitoisuus arvioitavassa vedessä (μg/l):

+ Näytä koodi

Terveysriskin laskenta

Vaaraosamäärä

Vaaraosamäärä (HQ) = Altistuminen/Viitearvo. Viitearvona käytetään yleensä esimerkiksi hyväksyttävän päiväsaannin arvoa (acceptable daily intake; ADI) tai siedettävän päiväsaannin arvoa (tolerable daily intake; TDI). Kun HQ > 1, tuloksesta nähdään, monikokertaisesti viitearvo ylittyy.

Juomaveden mangaanille ei ole virallista terveysperusteista viitearvoa (WHO 2011; Komulainen 2014). Näin ollen vaaraosamäärän oikeaoppinen määrittäminen ei ole mahdollista. On tärkeää huomata, että juomaveden mangaanin on todettu olevan yhteydessä alentuneeseen lasten älykkyysosamäärään, käyttäytymishäiriöihin, oppimiskykyyn ja hidastavan hienomotorisia toimintoja. Tämä on havaittu 1-12 vuotiailla lapsilla, jotka ovat juoneet elinikänsä tai pitkiä aikoja vettä, jossa on yli 100 µg/l mangaania. Yhteys haitallisiin vaikutuksiin on ollut sitä vahvempi ja selvempi, mitä suurempi on veden mangaanipitoisuus. Yhteys on tullut selvimmin esille kun veden mangaanipitoisuus ylittää 300-400 µg/l (Komulainen 2014).

Vaaraosamäärä

Juomavettä koskeva mangaanin TDI (µg/kg bw/d):

Paino (kg):

Juomaveden kulutus (l/vrk):

Juomaveden mangaanipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi


Turvamarginaali

Sopivaa NOAEL- tai LOAEL-arvoa juomaveden mangaanille ei ollut parhaan tietomme mukaan löydettävissä tätä tehdessä. Näin ollen turvamarginaalin laskentamallia ei toistaiseksi ole mahdollista esittää.

Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Viitteet

Karppinen H, Komulainen H, Kousa A, Nikkarinen M, Tornivaara A. 2012. Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä. Loppuraportti. Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2012, D:54. [1]

Komulainen H. 2014. Juomaveden mangaaniin liittyy terveysriski. Ympäristö ja terveyslehti 2/2014, 20-24.

Ljung K, Vahter M. 2007. Time to Re-evaluate the Guideline Value for Manganese in Drinking Water? Environ Health Perspect. 115(11): 1533–1538.

STM, THL, Valvira, SYKE. Tietoa mangaanista. 9.12.2013

WHO 2004. Manganese in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/SDE/WSH/03.04/104/Rev/1 [2]

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.