Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vesipolitiikan puitedirektiivi ohjaa arvioimaan ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti tarkastelemalla pintavesien kemiallista ja ekologista tilaa yhdessä (Aroviita ym. 2012 [1], Vuori ym. 2009 [2]). Ekologisen ja kemiallisen tilan muuttumisen arvioinnissa on olennaista tunnistaa pintaveden tyyppi, ks. Pintavesien_luokittelu ja Pilke (2012) [3], sekä pintaveden nyky- tai lähtötilanne ennen kuormitusta ks. Selvitys kaivosympäristön nykytilasta#Pintavesi

Vesienhoitosuunnitelmien kokoamista varten pintavesien tilan kuvauksessa käytetään 5-portaista ekologista luokittelua (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono) ja 2-portaista kemiallista luokittelua (hyvä, huono). Jos yksikin ainepitoisuuden vuosikeskiarvo ylittää mittauspaikassa ympäristölaatunormin, vesien kemiallinen tila on hyvää huonompi. Vesimuodostumakohtaisessa kokonaisarvioinnissa ja riskin kuvauksessa on otettava huomioon myös hydrologis-morfologiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa pintavesien tilaa heikentävästi (Aroviita ym. 2012 [1]).

Ekologisen ja kemiallisen tilan luokitukset soveltuvat myös vesien ekologisen riskinarvioinnin pohjaksi (Vuori ym. 2009 [2]). Suomen ympäristökeskuksen Ympäristötietojärjestelmat tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa pintavesien tilasta, eliölajeista ja ympäristön kuormituksesta sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja, joita voi hyödyntää ja käyttää taustatietona vesimuodostumien ekologisten riskien arvioinnissa.


Taulukko 1. Ympäristöhallinnon ohjeissa (Vuori ym. 2009 [2]) annettu esimerkki pintaveden tilan riskin kuvauksesta ja kokonaisarvioinnista vesimuodostumaan kohdistuvien paineiden ja ekologisten vaikutusten yhdistettyihin tietoihin perustuen.
Paineet ja vaikutukset Kuormituksen ja HyMo-muuttuneisuuden taso
Vertailuoloja vastaava (0) Vähäinen (1-2) Kohtalainen (3-4) Suurehko (5-6) Hyvin voimakas (7-8)
Ekologisen tilan luokka Riskin kuvaus
Erinomainen Hyvä EI RISKIÄ EI RISKIÄ VÄHÄINEN VÄHÄINEN KOHTALAINEN
Tyydyttävä VÄHÄINEN VÄHÄINEN KOHTALAINEN KOHTALAINEN SUURI
Välttävä Huono VÄHÄINEN VÄHÄINEN/KOHTALAINEN KOHTALAINEN/SUURI SUURI SUURI

Pintaveden tilan riskin arvioinnissa päämääränä on ympäristötavoitteiden ylläpitäminen ja saavuttaminen. Taulukon 1 mukainen riskin kuvaus soveltuu vesistöihin, joiden tila on hyvä tai tilaa on mahdollista parantaa hydrologis-morfologisilla toimenpiteillä eli vesimuodostumien kuormituksen ja muuttuneisuuden taso on luokkaa 0-4.

Sen sijaan riskin kuvausta on tarkennettava lisäselvityksillä:

  • voimakkaasti muutetuissa vesissä ja
  • vesissä, joissa haitallisten aineiden korkea pitoisuus aiheuttaa toksisuusvaikutuksia
  • kohteissa, joissa laskennallinen tilaluokka on korkeintaan välttävä, mutta vesistöön ei tiedetä kohdistuvan merkittävää kuormitusta ja muuttavaa toimintaa (Vuori ym. 2009 [2])

Riskin kuvauksen tulkinta

  • ei riskiä/vähäinen = ympäristötavoitteisiin ei todennäköisesti kohdistu merkittäviä riskejä ja tilan kokonaisarvio on todennäköisimmin vähintään hyvä
  • kohtalainen = ympäristötavoitteita ei todennäköisesti saavuteta, tilan kokonaisarvio todennäköisimmin enintään tyydyttävä
  • suuri = ympäristötavoitteita ei todennäköisesti saavuteta, tilan kokonaisarvio enintään välttävä


Viitteet

  1. 1,0 1,1 Aroviita J, Hellsten S, Jyväsjärvi J, Järvenpää L, Järvinen M, Karjalainen SM, Kauppila P, Keto A, Kuoppala M, Manni K, Mannio J, Mitikka S, Olin M, Perus J, Pilke A, Rask M, Riihimäki J, Ruuskanen A, Siimes K, Sutela T, Vehanen T, Vuori KM. 2012. Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille 2012–2013 − päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2012, 146 s.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Vuori K-M, Mitikka S, Vuoristo H. (toim.) 2009. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen, Osa II: Ihmistoiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2009, 120 s.
  3. Pilke A. 2012. Ohje pintaveden tyypin määrittämiseksi. Suomen ympäristökeskus 2012, 49 s.

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png