Kaivosvesien riskin kuvaus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Riskin kuvaus

Oleellista kaivosympäristön vesiin liittyvässä riskinarviossa on mahdollisimman konkreettinen riskin kuvaus, josta on suositukset MINERA-raportissa [1] [2] ja jota on käsitelty myös artikkelissa Komulainen ym. (2014) [3] ja joka sisältää mm. seuraavat asiat:

 • Yleisesti
  • niiden haitta-aineiden tunnistaminen ja nimeäminen, joille riski arvioidaan
  • pitoisuuksien vertailu pitoisuuteen ennen kaivostoimintaa
  • vertailu pitoisuuksiin vastaavissa vesissä yleensä (poikkeaako)
 • Terveysriskinarviota koskien
  • todennäköisimpien altistumisreittien tunnistaminen ja nimeäminen; mille altistumisreiteille riski arvioidaan
  • vertailu terveysperusteisiin raja- ja ohjearvoihin
  • jos edelliset ylittyvät, esitetään soveltuvin osin vaaraosamäärä ja turvamarginaali. Usein huomioitava erikseen aikuiset ja lapset, mahdollisesti jotkin muut väestöryhmät.
  • viihtyvyyshaittojen arviointi
 • Ekotoksikologista riskinarviota koskien
  • vertailu ympäristölaatunormeihin
  • vertailu haitattomiksi arvioituihin pitoisuuksiin (PEC/PNEC-vertailu)
 • Lisäksi
  • vertailu mahdollisiin muihin viitearvoihin
  • vertailu mahdollisiin muissa kaivosympäristöissä todettuihin pitoisuuksiin
  • muut mahdolliset vertailut

MINERA-mallissa on hyödyllistä yleistä tietoa pintavesistä: pontentiaalisesti pintavesissä haittaa aiheuttavia aineita ja niiden pitoisuuksia pintavesissä, terveysriskinarvioon soveltuvia aineiden viitearvoja yms. Tietoa ei toisteta sellaisenaan tämän mallin yhteydessä. MINERA-mallissa on myös Terveysriskin kuvaus -osio.

KAVERI-mallin anti riskin kuvaukseen, mm.

Terveysvaikutusten osalta tässä KAVERI-mallissa on mahdollisuus uusina asioina mm.

 • toteuttaa riskin kuvaukseen liittyvät laskelmat laskentaohjelmalla niiden aineiden osalta, joille laskennat on kehitetty
 • kehittää/luoda itse em. mallien mukaisesti vastaavat laskentatyökalut mille tahansa aineelle, josta on tarpeelliset tiedot
 • tulostaa toteutetut arviot muotoon, jota voi käyttää sellaisenaan osana riskinarvioraporttia

Riskinarvioraportti

Ainekohtaisia sivuja lukuunottamatta KAVERI-mallin kaikki sivut ovat ne asiat, jotka riskinarviossa kuuluu huomioida ja/tai jotka ohjaavat riskinarviota. Ainekohtaiset sivut huomioidaan tarpeen mukaan, eli silloin kun kyseinen aine sisältyy riskinarvioon.

 • KAVERI-mallin jokaisessa alalaidassa on KAVERI-mallin templaatti, jossa kaikki sivut näkyvät.
 • Sivut on templaatissa aihepiireittäin ryhmitelty yläotsikoiden alle.
 • Erityisen tärkeitä ja hyödyllisiä raportin terveysriskinarvio-osuuden kirjoittamisen kannalta ovat yläotsakkeen "Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet" alta löytyvät sivut.
 • Ainekohtaisista sivuista käyttäjä valitsee tarvitsemansa.
 • Jos aineelle ei ole ainekohtaista sivua, käyttäjä voi luoda sille em. mallien mukaan sivun/arvioinnin.
 • Ainekohtaisten terveysriskin laskentamallien sivuilta tulokset voidaan tulostaa ja liittää sellaisenaan osaksi riskinarviointiraporttia.
 • Ekologisten/ekotoksikologisten riskien arvioinnin ja kuvauksen osalta käyttäjä löytää ohjeistuksen yläotsakkeen "Ekologinen riskinarviointi" alta löytyviltä sivuilta.
 • Varsinaisen raportin käyttäjä kirjoittaa haluamassaan muodossa esim. tavallisella tekstinkäsittelyohjelmalla.

Viitteet

 1. Komulainen H, Kollanus V. 2013. Terveysriskin kuvaus. Kauppila T, Komulainen H, Makkonen S, Tuomisto J. (toim.) Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 199, 185-193.
 2. Komulainen H, Makkonen S. 2013. Integroitu riskinarvio. Kauppila T, Komulainen H, Makkonen S, Tuomisto J. (toim.) Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 199, 185-193.
 3. Komulainen H, Kallio A, Tuomisto J. 2014. Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskit. Ympäristö- ja terveys -lehti 8/2014, 56-65
KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png