Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan?

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Johdanto

Tässä esitetään malli sille, mitä tietoja aineesta kerätään vesiympäristön ekologista riskinarviointia ja riskin kuvausta varten, eli menettelytapa "kemikaalikortin" laatimiseksi.

Pintaveden kemiallisen tilan arviointi perustuu kemiallisten yhdisteiden pitoisuuksiin ja niiden myrkyllisyyteen vedessä. Aineen pitoisuutta verrataan ensisijaisesti veden ympäristönlaatunormeihin, jotka ovat sekä ihmiselle että vesieliöille turvallisia pitoisuuksia. Ympäristönlaatunormien puuttuessa vertailua voi tehdä olemassa oleviin raja-arvoihin huomioiden kuitenkin kaikki epävarmuustekijät, jotka liittyvät arvojen soveltamiseen tutkittavassa ympäristössä. Esimerkiksi on hyvä huomioida, onko arviointiin valittua ympäristönlaatunormia testattu Suomen oloissa.


Tieto altistustasosta eli ympäristöpitoisuudesta

Altistustason määrittämistä varten tarvitaan kemiallisen aineen pitoisuus pintavedessä arvioinnin ajankohtana, pitoisuus lähtötilanteessa ennen kaivostoiminnan aloittamista sekä alueen vallitseva taustapitoisuus. Metallipitoisuuksille käytetään vedestä mitattuja liukoisia pitoisuuksia. Muiden aineiden pitoisuudet ovat vedestä mitattuja kokonaispitoisuuksia (Vuori et al. 2009) [1]. Vedenlaatu (pH, kovuus, muut ionit) voivat muuttaa metallien biosaatavuutta, mikä on huomioitava kemiallisen tilan arvioinnissa. Katso lisää metallien biosaatavuuden korjauksesta Mineran sivustosta: Vesistöjen ekologisten riskien arviointi#Biosaatavuuden korjaus.


Kemiallisen tilan arviointi

Vesistön kemiallisen tilan arvioinnissa aineen pitoisuutta vedessä vertaillaan ympäristönlaatunormeihin (EQS, Environmental Quality Standards), raja/ohjearvoihin tai alueen taustapitoisuudella korjattuihin raja-arvoihin. Jos aineelle on annettu eliöstöä koskeva ympäristönlaatunormi, on käytettävä tätä normia (VNa 1022/2006)[2].

EQS + tausta = taustapitoisuus + eqs 


Mihin tiedot aineen ympäristönlaatunormeista tai raja-arvoista perustuvat?

Kemialliselle yhdisteelle arvioitujen ympäristönlaatunormien ja raja-arvojen oletetaan suojelevan koko ekosysteemiä, kun niiden pitoisuudet ovat turvallisia yhteisön herkimälle lajille tai tietylle elinvaiheelle. Raja-arvojen on perustuttava tieteelliseen näyttöön, joten tietojen luotettavuus ja epävarmuustekijät on tunnistettava ja kuvattava.

Anna riskinarvioinnissa käytettävistä kemiallisen aineen ympäristönlaatunormeista tai raja-arvoista seuraavat tiedot:

  • Kuka on määrittänyt raja-arvon?
  • Mitä menetelmiä ja menettelyä raja-arvon arvioinnissa on käytetty?
  • Mikä on arvioinnin luotettavuuden taso?
  • Selvitä, vaikuttavatko pintaveden ominaisuudet kuten kovuus, pH, muiden ionien läsnäolo tms. kemiallisen aineen toksisuuteen. Selvitä myös, onko veden laatutekijät otettava huomioon raja-arvoa käytettäessä.

Katso myös MINERA: Vesistöjen ekologisten riskien arviointi#Perusarviointi.


Vertailu ympäristönlaatunormiin tai raja-arvoihin

  • Vertaile aineen pitoisuutta ympäristölaatunormiin tai saatavilla oleviin ohjearvoihin seuraavan laskentamallin avulla:

Vertailu ympäristölaatunormiin tai muihin ohjearvoihin

Aineen sallittu enimmäispitoisuus (EQS) (tai muu ohjearvo) pintavedessä (µg/l):

Aineen sallittu enimmäispitoisuus (EQS + tausta) pintavedessä (µg/l):

Aineen pitoisuus arvioitavassa vedessä (µg/l):

+ Näytä koodi

  • Jos aineelle ei ole ympäristönlaatunormia tai ohjearvoa, jatka kohtaan Haitaton pitoisuus.


Mikä on aineen haitaton pitoisuus?

Haitaton pitoisuus (Predicted No Effect Concentration, PNEC) perustuu kemiallisen aineen ekotoksikologisiin testituloksiin. Katso tarkempi kuvaus PNEC-arvojen johtamisesta MINERAn sivulta Vesistöjen ekologisten riskien arviointi#Yleisen PNECaq arvon johtaminen vesistöille.


Anna taulukkoon 1 tiedot kemiallisen aineen haitattomista pitoisuuksista (PNEC-arvot) eri ympäristön osissa ja taulukkoon 2 tiedot arviointikertoimesta ja mihin arvio haitattomasta pitoisuudesta perustuu (alhaisin pitoisuus/eliö, testimenetelmät ja eliölaji). Kemikaalien olemassa olevia PNEC-arvoja voi hakea esimerkiksi ECHA:n rekisteröityjen aineiden tietokannasta, ks. ECHA.

Taulukko 1. Haitattomat pitoisuudet aineelle (PNEC eli Predicted No-Effect Concentration)

PNEC Käytetty arviointikerroin/menetelmä
Haitaton pitoisuus vedessä (mg/l) <arvo> <arvo/menetelmä>
Haitaton pitoisuus jäteveden puhdistamolla (mg/l) <arvo> <arvo/menetelmä>
Haitaton pitoisuus sedimentissä (mg/kg) <arvo> <arvo/menetelmä>
Haitaton pitoisuus maassa (mg/kg) <arvo> <arvo/menetelmä>
Haitaton pitoisuus ilmassa (mg/m3) <arvo> <arvo/menetelmä>
Haitaton pitoisuus merivedessä (mg/l) <arvo> <arvo/menetelmä>

Haitattoman pitoisuuden oletetaan suojaavan 95 % vesiympäristön eliöistä arvioinnin perustuessa herkimmän eliölajin kroonisiin No Observed Effect Concentration (NOEC)- tai Effective Concentration 10 (EC10) -pitoisuuksiin. Käytetty arviointikerroin kuvaa aineiston luotettavuutta: pienen arviointikertoimen (<5) perusteella PNEC-arvoa voidaan pitää luotettavana. Suuri arviointikerroin kertoo riittävän aineiston ja toksisuustietojen puuttumisesta, jolloin PNEC-arvoja voidaan pitää karkeasti suuntaa-antavina. Vaikka vesistöjen ekologinen riskinarviointi keskittyy aineen pitoisuuteen vedessä ja sedimenteissä, kemiallisen aineen haitattomia pitoisuuksia on hyvä tarkastella myös maaperässä ja kaivoksen jätevedessä sekä muissa ympäristön osissa.

Mihin aineen haitaton pitoisuus perustuu?

Yhdisteiden haitaton pitoisuus on yleensä saatu laskennallisesti käyttämällä mm. lajiherkkyysjakaumaa. Arviointi perustuu useamman eliölajin vasteeseen. Lue aiheesta lisää MINERAn sivulta Vesistöjen ekologisten riskien arviointi#Yleisen PNECaq arvon johtaminen vesistöille.

Taulukkoon 2 kuvataan haitattoman pitoisuuden arvioinnissa tulokseksi saatu alhaisin pitoisuus sekä herkin eliölaji, käytetyt testausmenetelmät ja lähdetiedot.

Taulukko 2. Aineen haitattomat pitoisuudet (alhaisin tulos/laji) vedessä on arvioitu seuraavia pitoisuuksia käyttäen:

Eliö Vaste Tulos Menetelmä ja laji
Viherlevä ja vesikasvi Akuutti myrkyllisyys EC50 ja NOEC (mg/l, 72 h) EC50 pitoisuus

NOEC pitoisuus

koesysteemi, aika, laji, viite*
Vesikirppu Akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 48 h) <arvo> <kuvaus>
Kala Akuutti myrkyllisyys LC50 (mg/l, 96 h) <arvo> <kuvaus>
Vesikirppu Krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) <arvo> <kuvaus>
Kala Krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) <arvo> <kuvaus>


Aineen biokertyminen

Vesieliöt säätelevät aineenvaihdunnallaan useimpien kaivosvesissä esiityvien metallien ja muiden epäorgaanisten yhdisteiden ottoa, joten niiden biokertyminen on yleensä vähäistä. Poikkeuksen muodostavat metyylielohopea ja kadmium, jotka rikastuvat ravintoverkoissa ja voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia ja haittaa vesiekosysteemeille. Ks. myös Kaivostoiminnan vaikutukset eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Kemiallisen aineen biokertyvyystietoja voi hakea haitallisten aineiden tietokannoista, esimerkiksi ECHA:n rekisteröityjen aineiden tietokannasta, ECHA.

Taulukko 3.

Biokertyvyyskerroin (Bcf, l/kg) <arvo>
Johtopäätös Tee johtopäätös biokertyvyyskertoimen perusteella aineen kertyvyydestä ja rikastumisesta ravintoketjuissa

Miten aine hajoaa ympäristössä?

Ympäristön kannalta huolestuttavimmat yhdisteet ovat pysyviä ja heikosti ympäristössä hajoavia aineita, jotka mahdollisesti myös kertyvät eliöstöön. Aineen päästyä ympäristöön sille altistuminen jatkuu pitkään ja haitalliset vaikutukset voivat ilmetä vasta pitkänkin ajan kuluttua aineen kerryttyä eliöihin ja ihmisiin. Epäorgaanisten yhdisteiden ja metallien osalta hajoavuuden merkitys on vähäinen tai olematon eikä sitä sovelleta samalla tavalla kuin orgaanisille yhdisteille. Sen sijaan epäorgaaniset yhdisteet ja metallit voivat muuttua normaaleissa ympäristöprosesseissa siten, että ne joko lisäävät tai vähentävät myrkyllisten ionien biokäytettävyyttä. Samasta syystä myös biokertyvyystietoja on käytettävä epäorgaanisten yhdisteiden kanssa varovaisesti, ks. lisätietoa Aineiden luokitus.

Tietoja kemiallisen aineen pysyvyydestä ja hajoamisesta vesiympäristössä voi hakea haitallisten aineiden tietokannoista, esimerkiksi ECHA:n rekisteröityjen aineiden tietokannasta, ks. ECHA. Tiedot suositellaan kuvattavaksi taulukon 4 mukaisesti.

Taulukko 4. Aineen biohajoavuudesta kertovat tiedot.

Tulos Menetelmä
Helposti biohajoava (”Ready Biodegradability”)
Luontaisesti biohajoava (”Inherent Biodegradility”)
Tunnetut hajoamistuotteet
Hydrolyysi
Muuta tietoa hajoamisesta, t½

Viitteet

  1. Vuori KM, Mitikka S ja Vuoristo H. (toim.) 2009. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen, Osa II: Ihmistoiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2009, 120 s.
  2. Valtioneuvosto 2006. Valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006, VESPA–asetus, muutoksia 1308/2015)

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png