Biopolttoainearvioinnit

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Pääviesti
Kysymys:

Mitä sellaisia seikkoja liittyy Jatropan ja kalateollisuuden jätteiden käyttöön biopolttoaineiden tuotannossa, jotka voisivat heikentää toiminnan hyväksyttävyyttä ja ekologista kestävyyttä. Erityisesti, millaisia ovat toiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja toisaalta hyväksyttävyyteen asiakkaiden ja muiden ihmisten silmissä?

Vastaus:

Jatropa-pensaan hyödyntäminen biodieselin tuotannossa ei näytä niin lupaavalta vaihtoehdolta kuin kalankasvatuksen jätteiden hyödyntäminen. Jatropan kohdalla törmätään samoihin ongelmiin liittyen suoriin ja epäsuoriin maankäytön muutoksiin ja kilpailuun ravinnontuotannon kanssa, mitkä ovat tulleet esille myös muiden bioenergiaksi viljeltävien kasvien kanssa. Jatropan etuna on ollut sen kyky kasvaa köyhilla ja kuivilla mailla, mutta tällaisilla mailla kasvaessaan sen öljyntuotanto kärsii. Kalajätteen kohdalla kyseessä on kasvatuksen sivuvirtana syntyvä jäte, ja voidaan ajatella, ettei jätteen tuotanto aiheuta lisäpäästöjä. Kalantuotannon päästöjä- ja vaikutuksia ei kuitenkaan voida kokonaan jättää huomiotta, sillä jätteiden hyödyntäminen voi tehdä myös primääriprosessista kannattavampaa, ja lisätä näin päästöjä ja vaikutuksia alueella.


Rajaus

Tämä on yhteenvetosivu Jatropan käyttö bioenergian lähteenä sekä Kalanjalostuksen öljyjäte bioenergian lähteenä sivustoista.

Kysymys

Mitä sellaisia seikkoja liittyy Jatropan ja kalateollisuuden jätteiden käyttöön biopolttoaineiden tuotannossa, jotka voisivat heikentää toiminnan hyväksyttävyyttä ja ekologista kestävyyttä. Erityisesti, millaisia ovat toiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja toisaalta hyväksyttävyyteen asiakkaiden ja muiden ihmisten silmissä?

Rajat

  • Tarkastellaan suomalaisten roolia maailmanlaajuisessa bioenergiatuotannossa.
  • Mielenkiinnon kohteena on erityisesti biodieselin ja muiden liikenteen polttonesteiden tuotanto.
  • Toiminnan vaikutuksista tarkastellaan lähinnä ekologisia, eettisiä ja ilmastollisia vaikutuksia, mutta olennaisen tärkeitä terveys-, kustannus- tai muitakaan vaikutuksia ei rajata ulos.

Tarkasteltavat vaihtoehdot (skenaariot)

  • Nykytila ja tätä menoa (vain toteutetaan jo päätettyjä asioita ja toimeenpannaan markkinaehtoisia muutoksia). Jatropan käytöllä ja kalanjalostuksen jätteillä ei ole roolia suomalaisessa energiantuotannossa.
  • Aloitetaan Jatropan ja kalanjalostuksen öljyjätteen pienimuotoinen käyttö osana energiantuotannon kokonaisuutta.
  • Aloitetaan Jatropan ja kalanjalostuksen öljyjätteen suurisuuntainen käyttö bioenergian tuottamisessa.

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Arvioinnilla on välitöntä merkitystä Neste Oilille ja muille energiantuotantoyhtiöille järkevien tulevaisuuden suuntien valitsemiseksi. Samoin sillä on merkitystä kaikille asiasta kiinnostuneille henkilöille ja tahoille, jotka haluavat kehittää tietämystään biopolttoaineiden valintaan liittyen.

Osallistujat

Arvioinnin vastuullisena tutkijana toimi erikoistutkija Jouni Tuomisto (LT) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Neste Oil tuki arviointia taloudellisesti ja osallistumalla työhön. Osallistujina myös avoimen arvioinnin iskuryhmä: Minttu Hämäläinen, Pauli Ordén, Tiia Sorjonen, Jaakko Örmälä, Matleena Tuomisto, Johannes Kröger, Elina Hirvonen. Mukana myös Vilma Sandström sekä arviointien toteutuksen ohjaamisessa avustaneet Teemu Rintala ja Mikko Pohjola. Tämä oli avoin arviointi, joten kuka tahansa sai osallistua. Arviointi on nyt siis päättynyt. Kuitenkin sisällön kommentointi on edelleen mahdollista. Voit käyttää sivun alalaidassa olevaa kommentointimahdollisuutta.

Vastaus

Jatropa

Verrattuna muihin öljykasveihin Jatropan hyvänä puolena on pidetty sen kykyä kasvaa niukkaravinteisella maalla ja tuottaa runsasta satoa. Jatropa on myrkyllinen eikä kelpaa ihmisravinnoksi, kuten vaikka maissi ja palmuöljy. Jatropa ei kuitenkaan ole pystynyt vastaamaan kaikkiin sille asetettuihin odotuksiin. Jatropan satoisuus on suuresti riippuvainen kastelusta sekä maan ravinteikkuudesta. Se kyllä kasvaa kuivalla ja köyhällä maalla, mutta tällaisissa olosuhteissa sen öljyntuotanto jää vähäisemmäksi kuin sen kasvaessa rikkaammalla kastellulla maalla. Alueille, joilla viljelykelpoinen maa ja kasteluvesi ovat viljelyä rajoittavia tekijöitä Jatropan viljely voi kilpailla maankäytöstä ruoantuotannon kanssa. Sillä voi myös olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia alueen luonnon ekosysteemeihin: Jatropan viljely voi suoraan viedä maa-alaa ekosysteemeiltä tai epäsuorasti vaikuttamalla muun toiminnan siirtymiseen luonnontilaisille alueille. Hajautetusti ja pienimuotoisesti kasvatetun Jatropan kanssa logistiikka muodostuu ongelmaksi, ja Jatropan kaupallinen hyödyntäminen voi osoittautua kannattamattomaksi.

Jatropa-pensas kasvaa tropiikissa, missä sen kasvatus voi tuoda lisätuloja alueelle, ja vaikuttaa positiivisesti alueen kehitykseen. Jatropan sadonkorjuu on edelleen pitkälti käsityötä, mikä vaatii paljon työvoimaa ja lisää alueiden työllisyyttä. Alipalkkaus ja työn kausiluontoisuus voivat aiheuttaa ongelmia työvoiman kanssa.

Kalantuotannon öljyjäte

Kalantuotanto aiheuttaa vuosittain merkittävät määrät jätettä. Tässä arvioinnissa keskityttiin nimenomaan kalankasvatukseen. Näiden jätteiden hyödyntäminen biodieselin valmistuksessa näyttää lupaavalta vaihtoehdolta. Kalankasvatuksen sivuvirtana syntyvä jäte on halpaa, eikä sen tuotanto aiheuta lisäpäästöjä. Tässä arvioinnissa keskityttiin erityisesti Kaakkois-Aasian kalankasvatusalueen jätteisiin, muttei rajattu pois muita mahdollisia alueita jotka voisivat tarjota tarpeeksi suuria määriä kalajätettä biodieselin kaupalliseen tuotantoon.

Kalajätteen käytön kanssa täytyy ottaa huomioon jätteen muut vaihtoehtoiset käyttömuodot. Jos painavaa jätettä joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja, voi kuljetus aiheuttaa kasvihuonekaasuja, jotka saattavat ylittää käytöstä aiheutuvat hyödyt. Jätteen käytön kohdalla on hyvä myös tarkastella jätettä tuottavan prosessin ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, tässä tapauksessa kalankasvatuksen vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Toisaalta voidaan argumentoida, että kalajätettä syntyy joka tapauksessa, eikä sen hyödyntäminen vaikuta kalankasvatuksen vaikutuksiin. Jätteen hyödyntäminen saattaa kuitenkin tehdä kalankasvatuksesta kannattavampaa ja lisätä sen määrää ja näin ollen myös ympäristövaikutuksia alueella. Kalankasvatuksen ympäristövaikutukset riippuvat suuresti siitä, minkälaista ravintoa kaloille syötetään. Mikäli kaloille syötetään kalastettua kalaa voi tämä aiheuttaa painetta alueen kalakannoille, jotka ovat uhattuina ympäri maailmaa. Myös kasvatuslaitosten käsittelemättömät jätevedet voivat aiheuttaa alueen vesistöjen rehevöitymistä. Kalankasvatus voi lisätä alueen työllisyyttä, mutta toisaalta se voi kilpailla alueen resursseista, kuten vedestä ja maa-alasta paikallisen ruoantuotannon ja muun toiminnan kanssa.

Yhteistä

EU:n ja Suomen tavoitteena on biopolttoaineiden kautta vähentää liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä EU:n alueen energiaomavaraisuutta. Molemmat arvioinnissa käsitellyt raaka-aineet tuotetaan unionin ulkopuolella, joten EU:n alueella käytettynä ne eivät vähentäisi tuontiöljyriippuvuutta. Arvioinneissa ei kuitenkaan tarkemmin otettu kantaa siihen, mihin tuotettu biodiesel markkinoitaisiin.

Perustelut

Katso myös

Tuoreet muutokset jatropa- ja kalaöljyarviointeihin liittyen

Jatropan käyttö bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Jatropa | Biopolttoaineen valmistusprosessi Jatropaöljystä

Vaikutuskaavio jatropan käytöstä bioenergian lähteenä.
Taustamuuttujat:

Jatropan mahdolliset viljelyalueet | Jatropaviljelmäalueiden käyttömahdollisuudet | Jatropan siementen saanto viljelystä | Öljyn saanto jatropan siemenistä | Biodieselin saanto jatropaöljystä | op_en:Market prices of raw materials

Tuotantomuuttujat:

Jatropan viljelyalueet | Jatropaöljyn tuotanto maailmassa | Biodieselin tuotanto jatropaöljystä

Vaikutukset:

Jatropan viljelyn ilmastovaikutukset | Jatropan viljelyn ekosysteemivaikutukset | Jatropan viljelyn sosiaaliset vaikutukset

Vaikutuskaavion ulkopuoliset:

Jatropan myrkyllisyys | Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin | Jatropan käytön muut vaikutukset

Kalanjalostuksen öljyjäte bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Biopolttoaineen valmistusprosessi kalaöljystä

Kalaöljyntuotantokaavio.png
Taustamuuttujat:

Kalanjalostuksen kokonaistuotanto | op_en:Market prices of raw materials | op_en:World fisheries production

Tuotanto- ja saantomuuttujat:

Kalajätteen käyttömahdollisuudet | Biodieselin saanto kalaöljystä

Vaikutukset:

Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön sosiaaliset vaikutukset | Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön ekosysteemivaikutukset | Kalanjalostuksen öljyjätteen bioenergiakäytön ilmastovaikutukset

Avainsanat

Jatropa, kalajäte, bioenergia, ilmastonmuutos, energiantuotanto

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png