Luottamuksen palauttaminen internettiin

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus

Sivun Luottamuksen palauttaminen internettiin avainsanat.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Käyttäjätietojen käyttö

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin Käyttäjätietojen käyttö. Edistetään pelisääntöjä, joilla käyttäjää koskevia tietoja voidaan hyödyntää palvelutarjonnassa henkilön yksityisyyden suoja varmistaen. Käyttäjätietojen käyttö. Laaditaan digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytön myötä kertyvän tiedon omistajuutta koskevat pelisäännöt. Varmistetaan kuluttajan mahdollisuus hallita päätelaitteiden käyttöä koskevan tiedon keruuta (tietoturvan palomuuri). Käyttäjätietojen käyttö. Edellytetään, että tiettyjä palveluita voi halutessaan käyttää antamatta suostumustaan tietojen keräämiseen (tietosuojan yleispalvelu).


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Rohkea Suomi: Suomen käyttäjätietoja koskevasta lainsäädännöstä ja sen valvonnasta tehdään maailman tiukin, mikä tarjoaa maahamme sijoittuville yrityksille mahdollisuuden osoittaa sitoutuminen tietosuojan korkeimpaan tasoon. - Effi PS: FICOM - jos haluamme erottua, on pakko myös tehdä asiat eri tavalla kuin muut.
 • Lähtökohdan tulee olla, että käyttäjästä ei tallenneta tietoja ilman nimenomaista suostumusta. Palveluiden käytön aikana muodostuvia tietoja ei tule tallentaa henkilöön yhdistettävässä muodossa laajemmin kuin palvelun toimittamiseksi on välttämätöntä. Päätelaitteet tulee voida kytkeä pois verkosta ja kokonaan pois päältä.
 • FiCom ry: Onko Uudistuvan Suomen ajatus tietoturvan palomuurista toteuttamiskelpoinen kansallisena ratkaisuna vai edellyttääkö toimiakseen EU:n laajuisia markkinoita?
 • FiCom ry: Ajatus anonyymista palvelujen käyttämisestä on sinänsä hyvä, mutta tulisi yksilöidä mitä palveluja tällä tarkoitetaan.
 • DNA: Pelisääntöjen määrittäminen haasteellinen tehtävä. Ei erityissääntelyä vain Suomeen, suomalaisten yritysten sääntelykenttä ei saa olla merkittävästi erilainen kuin kv-OTT-toimijoide. Pitäisi määrittää tarkkarajaisesti, mihin tietoihin ei tarvitse tietoja antaa. Esim prepaid-liittymät ovat jo nykyisellään palveluita, joissa verkkotietoja ei voi yhdistää käyttäjätietoon

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Tietoturvaosaaminen

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Tietoturvaosaaminen. Parannetaan tietoisuutta siitä, mitä tietoja digitaalisten palvelujen käyttö kerryttää palvelun tarjoajille ja muille tahoille sekä mihin tietoja voidaan käyttää. Tietoturvan perustaidot jokaiselle kuluttajalle ja pk-yritykselle. Tietoturvaosaaminen. Luodaan edellytykset julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle tietoturvaan liittyvän osaamisen kartuttamiseksi (tietoturvaklusteri). Kehitetään digitaalisten tuotteiden vertailua helpottava merkintä, joka osoittaa laitteen tai ohjelmiston tietoturvallisuuteen vaikuttavia toiminnallisuuksia (tietoturvamerkintä). Suunnataan erityistukea pk-yritysten tietoturvaosaamisen vahvistamiseen. Tietoturvaosaaminen. Tietoturvavalmiuksia kehitetään kaikilla opetusasteilla ja lisätään tietoturvaopetus eri koulutusasteiden opetusohjelmiin (digitaalinen "ympäristöoppi"). Luodaan kansallinen tukiohjelma tietoturvaosaamisen tukemiseen ja koulutuksen lisäämiseen. Tietoturvaviestit osaksi kriittisen infrastruktuurin liiketoimintaa.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • FiCom ry: Tietoturvaosaamisen edistäminen pitäisi erityisesti huomioida koulutuspolitiikassa ja tutkimuksessa.
 • FiCom ry: Onko digitaalisten tuotteiden tietoturvamerkinta käytännössä toteutettavissa? Kuka vastaa jos merkinnän saanut laite / palvelu osoittautuu turvattomaksi? Jotta vaatimus vaikuttaisi tehokkaasti markkinan toimintaan, tulisi sen olla EU-laajuinen.
 • DNA: Hyvät linjaukset, tärkeä asia edistää.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Tietoturva kilpailuetuna

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Tietoturva kilpailuetuna. Edistetään eurooppalaisten arvojen mukaisten tietoteknisten standardien kehittämistä ja käyttöä. Tietoturva kilpailuetuna. Tehdään tietoturvasta eurooppalaisen teollisuuden valtti edistämällä luotettavuudella kilpailevan eurooppalaisen laite- ja ohjelmistoteollisuuden tuotannon, tarjonnan ja viennin edellytyksiä globaaleilla markkinoilla. Tietoturva kilpailuetuna. Laaditaan EU-tasolla eurooppalaista tietotekniikkateollisuutta tukevia turvallisuusstandardeja päätelaitteille ja ohjelmistoille. Edellytetään eurooppalaisten standardien mukaisten tuotteiden suosimista julkisissa hankinnoissa. Osoitetaan EU-tason rahoitusta eurooppalaisen tietoturvaklusterin rakentamiseen.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Pakko kysyä - mitkä ihmeen eurooppalaiset arvot? Jos tällä tarkoitetaan EIT:n ym. linjauksia yksityisyydestä ihmisoikeutena, se tulisi kirjoittaa auki. - Effii
 • FiCom ry: Teeman tarkoitus on hyvä. Toimenpiteitä tulisi kuitenkin enemmän yksilöidä. Erityisesti tulisi tarkentaa mitä standardeilla on tarkoitus suojata ja mitä toimia estää. Tulee muistaa että standardi on eri asia kuin de facto turvallinen. Tavoiteltavat oikeushyvät tai eurooppalaiset arvot, kuten viestinnän luottamuksellisuus, tulisi ensin määrittää ja sen jälkeen arvioida parhaat keinot niiden toteuttamiseksi.
 • DNA: Kunhan ei tehdä liian raskaita ja byrokraattisia standardeja. Edellyttäminen ei hyvä, jos jollain parempi tuote tarjolla kuin standardoitu tuote.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Kyberuhkien liennytys

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Kyberuhkien liennytys. Keskustellaan tietoturvasta EU:ssa sekä valtioiden kahdenvälisissä tapaamisissa ja osallistutaan kansainvälisten järjestöjen tietoturvaa edistävään yhteistyöhön. Kyberuhkien liennytys. Kehitetään eurooppalainen tietoturvasymposium luottamuksen palauttamiseksi internetiin, yleiseurooppalaisen tietoturvajulistuksen laatimiseksi ja edistämään EU-kansalaisten oikeutta käyttää sisämarkkinoilla digitaalisia palveluja joutumatta tahtomattaan massavalvonnan kohteeksi. Kyberuhkien liennytys. Luottamuksen palauttamiseksi internetiin järjestetään kansainvälinen foorumi, jossa laaditaan sopimus edistämään jokaisen oikeutta käyttää internetiä kestävällä tavalla ja rajoittamaan ihmiskunnalle vahingollisten kyberhyökkäysten sekä massavalvonnan kehittämistä ja käyttöä (”KyberETYK”, ETYJ).


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • "tahtomattaan massavalvonnan kohteeksi" on hyvin outo muotoilu. Rohkea Suomi olisi: "Suomi laatii lainsäädännön, jolla kielletään kansalaisten yksityisyyttä loukkaava massavalvonta unversaalirikoksena". -Effi
 • DNA: Uudistuva Suomi: Mikäli edellä kirjatun tarkoituksena kehittää EU-lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin FRA-lain kaltainen sääntely? Ei liene realistista.
 • Aktiivista kyberuhkien etsintää ja proaktiivista konsultointia ja ennaltaehkäisymenetelmien tiedottamista yksityisille, yhteisöille ja yrityksille. Lisärahoitusta aihealueen tutkimukselle ja koulutukselle.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Tietoturvalliset laitteet ja palvelut

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Tietoturvalliset laitteet ja palvelut. Jokaiselle taataan oikeus käyttää markkinoilta saatavia menetelmiä luottamuksellisen viestinnän salaamiseen. Edistetään yksityisyyden suojan toteutumista suostumukseen perustuvassa massaluontoisessa digitaalisessa tiedonkeruussa. Tietoturvalliset laitteet ja palvelut. Laaditaan pelisäännöt, joiden mukaan markkinoilla tarjottavien päätelaitteiden ja ohjelmistojen tulee mahdollistaa tavanomaisten hakukoneiden, käyttöjärjestelmien ja muiden viestintäohjelmistojen käyttö tahdonvastaiselta massavalvonnalta, tietomurroilta ja muilta tietoturvaloukkauksilta suojattuna (mm. salaus). Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että kansainvälinen säännöstö kehittyy yksityisyyden suojan varmistamiseksi massaluonteisessa tiedonkeruussa. Tietoturvalliset laitteet ja palvelut. Luodaan EU:n sisämarkkinoille pyrkiville laite- ja ohjelmistovalmistajille kannustimia täyttää eurooppalaisten arvojen mukaiset tietoturvan laatuvaatimukset. Internetin tietoturvallisen toiminnan kannalta keskeisimpiä infrastruktuureja ja palveluita (juurinimipalvelimet, osoiteavaruus, salaustuotteet) ylläpidetään Suomessa.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • FiCom ry: tältäkin osin tulisi määrittää mitä eurooppalaiset arvot (Rohkea Suomi) ovat.
 • DNA: Rohkea Suomi: Maakohtaiset vaatimukset voivat olla haastavia nykypäivän internetmaailmassa.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Tietoturvallisuustyön kehittäminen

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Tietoturvallisuustyön kehittäminen. Kehitetään luottamukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn perustuvaa tiedonvaihtoa tietoturvariskeistä Viestintäviraston koordinoimana. Tietoturvallisuustyön kehittäminen. Laaditaan ja toimeenpannaan digitaalisen ympäristön luotettavuutta ja turvallista hyödyntämistä edistävä tietoturvallisuusstrategia. Strategialla tehostetaan kansallista yhteistyötä tietoturva-asioissa erityisesti suomalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta, parannetaan organisaatioiden tietoturvaosaamista ja riskien hallintaa, tietojen salaus- ja suojausmenetelmien tarjontaa ja käyttöä, tietoturvapoikkeamien havainnointikykyä sekä strategian tavoitteita tukevien suomalaisten tuotteiden, palvelujen ja osaamisen kehittämistä ja käyttöä (tietoturvaklusteri). Tietoturvallisuustyön kehittäminen. Laaditaan ehdotuksia EU- ja kansainvälisellä tasolla tietojen käsittelyn läpinäkyvyyden lisäämiseksi, käyttäjän oman tiedon hallintamahdollisuuksien vahvistamiseksi ja pelisääntöjen luomiseksi massaluontoiseen tietojenkeruuseen tavoitteena turvata yksilölle oikeudet myös digitaalisessa toimintaympäristössä.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • ...Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Viranomaisten tiedonvaihto

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Luottamuksen palauttaminen internettiin
Viranomaisten tiedonvaihto. Edistetään viranomaisten välisen tiedon kulkua olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Viranomaisten tiedonvaihto. Parannetaan viranomaistoimintaa varten kerättyjen tietojen läpinäkyvyyttä. Helpotetaan viranomaisten välisten tietoluovutuksia henkilön omaan suostumukseen perustuen. Viranomaisten tiedonvaihto. Viranomaisten yhteyksien ja palveluiden tarjoajille tekemistä tietopyynnöistä raportoidaan läpinäkyvästi. Käyttäjille tehdään mahdolliseksi saada käyttöönsä keskitetysti omat viranomaisten hallussa olevat tietonsa sähköisesti todennetun henkilöllisyyden avulla. Laaditaan edellytykset, joiden mukaisesti viranomaisten ja teleyritysten tulee julkaista kattavasti tietoja luottamukselliseen viestintään kohdistuvista viranomaisten tietopyynnöistä.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.

' Edistyvä Suomi: Lisätään: "Taataan kansalaisille lakisääteisesti mahdollisuus seurata kaikissa julkisen sektorin tietokannoissa, kuka on käsitellyt heitä koskevia tietoja." - Effi

 • Rohkea Suomi: Kohta tulisi siirtää uudistuvaan Suomeen. - Effi PS: DNA: Ai onko teistä viranomaiselle luovutettavat tiedot tietoturvaongelma - aika rohkea linjaus geneerisenä.
 • Viranomaisten tiedonvaihtoa kehitetään pitäen tiukasti kiinni käyttötarkoitussidonnaisuudesta: jos tiedot on kerätty jotain tarkoitusta varten, tietoja ei luovuteta toiselle viranomaiselle muuta käyttöä varten. Esim. rajavalvonnan tarpeisiin kerättyjä matkustajatietoja ei luovuteta muulle viranomaisille ellei se ole välttämätöntä rajavalvonnan toteuttamiseksi.
 • Viranomaisen suorittamasta henkilön tietojen katselusta tulee ilmoittaa (katselija, aika ja katselun peruste) henkilölle itselleen, ellei katselutiedon salaamiseen ole erityistä perustetta.
 • DNA: Uudistuva Suomi: Luottamuksellista keskustelua / kommunikointia on voitava käydä viranomaisten kanssa jatkossakin, luottamuksen vähentyminen voi heikentää viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia, mikä ei liene linjauksen tavoite. Rohkea Suomi: Operaattoreilla jo nykyisin lakiin perustuva velvollisuus informoida viipymättä tietoturvaongelmista asiakkaitaan

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Oma toimenpide-ehdotus

 • Lisää omat kommenttisi ja ideasi tämän rivin alle. Voit ottaa kantaa skenaarioittain (Edistyvä, Uudistuva, Rohkea) tai yleisesti.
 • Viestintäviraston ehdotus: painopisteen luottamuksen palauttaminen Internettiin etenemispolkuja voitaisiin yhdistää, koska käyttäjätietojen käyttöä, tietoturvaosaamista, tietoturva kilpailuetuna ja tietoturvalliset laitteet ja palvelut-polkuja yhdistää erityisesti laite- ja ohjelmistovalmistajien tuotevalikoimat. Etenemispolkuun pitäisi vaikuttaa vähintään euroopan laajuisesti, Suomi hyvänä esimerkkinä ja asian edistäjänä. Käyttäjän mahdollisuus hallita omia tietojaan on riippuvainen siitä miten laite- ja ohjelmistovalmistaja on huomioinut käyttäjän yksityisyyden suojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. Digitaalisten tuotteiden tietoturvamerkintää tulisi viedä suomalaisten tuotteiden kautta Eurooppaan. Tietoturvamerkintään tulisi luoda minimitaso ja pelisäännöt minimitason saavuttamiseksi. Tietoturvamerkinnän saavuttaminen voisi toimia yhtenä kilpailuetuna markkinoilla. Tämä kokonaisuus olisi myös osa turvallisuutta edistävää tietoturvastrategiaa.

Linkkejä

Paluulinkki katsauksen pääsivulle