Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus

Sivun 'Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet avainsanat

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Pilvipalvelut

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet Pilvipalvelut. Edistetään internetin yli tapahtuvaa pilvipalveluiden käyttöä ja tarjontaa Suomessa koko yhteiskunnassa julkisen sektorin toimiessa suunnannäyttäjänä. Rakennetaan fyysinen näytösympäristö (show room) esittelemään Suomen saavutuksa digitalisaation saralla. Pilvipalvelut. Rakennetaan aktiivisesti pilviympäristöjä eri sektoreilla ja huolehditaan siitä, että eri kehityshankkeissa tehdään laajaa yhteistyötä. Vahvistetaan kaupunkiseutujen kehittymistä luomalla suunnittelu- ja kehitysympäristö kaupunkien suurien tietomassojen hyödyntämiseen perustuvaksi pilvipalvelumalliksi. Pilvipalveluiden tarjonnan pelisääntöjä selkeyttämään laaditaan käytännesäännöt ja sitoutetaan palveluntarjoajat niihin. Rakennetaan maan kattava näytöstilojen verkosto. Pilvipalvelut. Luodaan Suomeen pilviklusteri, joka kokoaa osaajat yhteen ja houkuttelee myös kansainvälistä osaamista Suomeen. Rakennetaan ja laajennetaan testaus- ja kehitysympäristöjä maailmanluokan pilvipalveluosaamisen kehittämiseksi ja pilvipalveluiden tarjoamiseksi Suomesta. Näytöstilojen verkosto verkotetaan myös muiden Pohjois- ja Baltian maiden toimijoiden kanssa.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Lisätään kansalaisten, ei pelkästään ammattilaisten ja hallinnon, tuntemusta pilvipalveluista, niiden eduista ja riskeistä.
 • FiCom ry: Kuten tietoturvan osalla, pilvipalvelut ja teollinen internet tulisi ottaa huomioon myös koulutus- ja tiedepolitiikassa ja käynnistää erityinen teollisen internetin ja data-analytiikan tutkimus- ja koulutusohjelma.
 • DNA: Jos halutaan Suomen kilpailukykyä, on varmistettava kilpailukykyinen sääntely-ympäristö, ei suomalaisille tiukempaa regulatiivista taakkaa kuin muille kv-pilviyrityksille. Mahdollisissa verohuojennuksissa tmv sääntelytoimissa tulisi huomioida yhtäläisesti eri kokoiset pilvitoimijat.
 • Pitäisi pohtia mahdollisuuksia kotimaisten pilvipalvelujen perustamiseen ja tutkia mihin kehitys menee pilvipalveluiden jälkeen. Pilviväylä-hankkeella olisi tässä mahdollisuus olla tuona näyttelyalustana, jos sen kanssa ei hätiköidä.
 • Kyberturvallisuuskeskuksen rooli pilvipalvelujen käytännesääntöjen tuottamisessa? Miten ulkomaiset palveluntarjoajat saadaan niihin sitoutumaan? EU-tason yhteistyö?

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Konesalit

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet
Konesalit. Edistetään konesaliklusterin syntymistä ja kehittymistä selvittämällä toimintaympäristöä ja ulkomaisten investointien edellytyksiä. Markkinoidaan Suomea tietointensiivisen teollisuuden ja palveluiden tarjonnan sijoituspaikkana eri kansainvälisillä foorumeilla. Konesalit. Varmistetaan, että suomalainen toimintaympäristö kokonaisuutena tukee konesalien ja muun tietointensiivisen toiminnan sijoittautumista Suomeen. Luodaan Suomeen toimiva ja kattava konesaliklusteri, joka pystyy tarvittaessa toimimaan ”avaimet käteen” –periaatteella. Konesalit. Luodaan pelkästään konesali-investointien houkuttelemiseen ja sijoittautumisen helpottamiseen (yhden luukun periaate) keskittyvä tehokas pieni organisaatio (yhden luukun periaate), joka huolehtii myös konesaliklusterin tehokkaasta toiminnasta.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • FiCom ry: Kaupallisen palveluntarjonnan edistäminen hallinnollisen taakan minimoinnilla ja julkisen vallan kannustavilla toimilla tulisi olla tässä Rohkean Suomen keinona, niin kuin sen pitäisi olla läpileikkaava teema kaikissa muissakin Rohkean Suomen teemoissa.
 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Esitetyt tavoitteet ovat erittäin hyvät.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Esineiden internet

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet
Esineiden internet. Selvitetään esineiden internetin kehittymisen edellytyksiä ja vaikutuksia Suomessa. Pilotoidaan teollisen internetin edistämistä Suomessa toimialoittain esim. liikenteen uusien sähköisten palveluiden avulla. Esineiden internet. Vahvistetaan yhteiskunnan eri alojen digitalisaatiota valitsemalla pilottisektorit luomaan toimintamalleja ja parhaita käytänteitä ja levitetään niitä muille sektoreille. Kytketään mukaan kunkin alan omat toimialajärjestöt. Esineiden internet. Suomi osallistuu aktiivisesti esineiden internetin periaatteiden kehittämiseen ja ohjaa suunnitteluun erityisesti mobiilin internetin osalta. Laaditaan kunnianhimoinen ohjelma ja ohjelmaorganisaatio auttamaan koko yhteiskunnan digitalisaatiota nopean liikkeellelähdön varmistamiseksi kaikilla toimialoilla.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Harkitaan vakaasti ennen kuin käytetään "parhaat käytännöt"-tyyppisiä kulahtaneita, vanhentuneita käsitteitä.
 • Tässä ajatuksia/video, joka tuo vähän toivoa siihen visioon, miltä tulevaisuuden yhteiskunta voisi näyttää ilmastonmuutoksen, automaation ym. pelkojen kuormittamana. [1] Tähän kannustetaankin osuuskunta-yrittämisestä tiedottamalla.

Pitämällä tämä visio mielessä, se voi hyvinkin toteutua. Mutta kuten puhuja alleviivaa sitä ennen on ratkaistava valtavia, koko ihmiskuntaa uhkaavia ongelmia kuten ilmastonmuutos. Ennen seuraavan yhteiskuntamurroksen rakentumista elämme läpi siirtymävaiheen, jossa todennäköisesti teknologia (automaatio/robotiikka) kehittyy nopeammin kuin yhteiskunta uudistuu, mikä voi johtaa massatyöttömyyteen, jota valtioilla ei ole varaa hoitaa. Jo tällä hetkellä hyvinvointiyhteiskunta on kriisissä kaikkialla. Suuret tuloerot ja kansainvälisen verotuksen mahdollistama yritysten välinen verokilpailu tunnustetaan ongelmallisiksi. Ja toisaalta tähän liittyvä varojen keskittyminen vain harvoille, mikä on totta globaalisti.

Jotta yhteiskunnat selviäisivät murroksesta ja toisaalta voisivat torjua ilmastomuutoksen aiheuttamia tuhoja yhteistyössä yritysten kanssa ehdottaisin yritysveroprosentin globaalia harmonisointia ja sen muuttamista progressiiviseksi. Näin ei tapettaisi alkavia tai vaikeuksissa olevia yrityksiä.

Yrityksille voitaisiin myöntää verohelpotuksia sen perusteella, missä määrin ne investoivat yhteiseen hyvään ja palkkaavat ihmisiä. Tämä kannustaisi yrityksiä sosiaaliseen vastuunkantoon pelkän voitontavoittelun sijasta. Esim. jos yritysvero menestyville yrityksille olisi 25%, sen saisi laskettua nykyiseen 20% investoimalla ja palkkaamalla ihmisiä. Tälläkin hetkellä on jo yrityksiä/yksilöitä, jotka noudattavat tätä periaatetta, mutta tämä verotusmalli voisi kannustaa lisää yrityksiä/yksilöitä samaan.

Seuraavan tyyppiset kommentit eivät varsinaisesti lisää ihmisten luottamusta siihen, että jokin uusi toimeentulon muoto löytyy palkkatyön vähentyessä yhteiskunnissa: – "Me rikkaat olemme odottaneet tätä luokkasotaa – ja me olemme voittamassa! on maailman kolmanneksi rikkain mies Warren Buffet voitonriemuisesti todennut". Tosin en ole varma, onko edellisen kohdan Buffet-kritiikki täysin oikeaan tietoon perustuvaa. [2]

Yksi tärkeä askel voisi olla big data, joka sisältää verottajien tarvitsemat tiedot omistuksista ym. On ristiriitaista, että samalla, kun esineiden internet tekee yksilöiden elämästä yhä julkisempaa, sitä tiukemmin halutaan salata varallisuustiedot varjotalouden ja veroparatiisien avulla. [3] [4]

 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Esineiden internet tulee joka tapauksessa. Tässä Suomessa on mahdollisuus olla kehityksen kärjessä. Kunnianhimoinen ohjelma ja pilottisektorit ovat siihen hyvä keino.
 • Digita; Yhä suuremman osan yhteiskunnan toiminnoista rakentuessa tiedon säilyttämisen, jalostamisen ja käyttämisen varaan on palveluiden tuotannossa huolehdittava erityisesti tietoturvasta, mutta myös teknisen toimintaympäristön turvallisuudesta. Yksi keino teknisen toimintaympäristön turvallisuudesta huolehtimiseen on teknisten järjestelmien sijoittaminen eri puolille maata. Esim. konesalien hajauttamien maantieteellisesti, kauemmaksi suurista väestökeskittymistä luo osaltaan turvaa monessa uhkaavassa tilanteessa.2. Konesaliliiketoiminnan syntymistä ja kehittymistä on suurien yksiköiden lisäksi huomioitava myös pienemmät yksiköt. Tällä on merkitystä, jotta saadaan syntymään kilpailumahdollisuudet myös suomalaisille pienen- ja keskisuuri konesalipalveluiden tarjoajille. Asialla on helposti nähtävä merkitystä myös alueellisen työllisyyden näkökulmasta.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Robotisaatio

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet
Robotisaatio. Investoidaan robotisaatiokehityksen vauhdittamiseen Suomessa. Liikenteen sääntelyä valmisteltaessa valmistaudutaan liikenteen automatisoitumiseen. Mahdollistetaan alueellisesti rajattu kokeilu liikenteen automatisoitumisesta. Selvitetään automatisoituvan liikenteen vaatimukset infrastruktuurille sekä talviolosuhteiden vaikutukset. Selvitetään mahdollisuuksia lisätä automaatiota. Laaditaan maailman ensimmäinen ”Automatisoitu liikennejärjestelmä” -tiekartta, jossa ovat mukana kaikki liikennemuodot sekä eri taustajärjestelmien ja älypalvelujen kuvaukset, joita tarvitaan saumattoman yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Kartoitetaan suomalaisen tieto- ja viestintätekniikan osaamisen hyödynnettävyss automatisaation ja robotisaation toteutukseen kotimaassa ja globaalisti. Robotisaatio. Luodaan Suomeen robotisaatioklusteri. Vaikutetaan kansainvälisellä tasolla automatisoituvan liikenteen mahdollistamiseksi. Mahdollistetaan valtakunnallinen kokeilu liikenteen automatisoitumisesta. Myös infrastruktuuria suunnitellaan ja kehitetään siten, että se mahdollistaa ilman kuljettajaa toimivien ajoneuvojen kokeilut. Toteutetaan erikseen sovittavissa kokeilukohteissa automatisaatioon perustuvia joukkoliikenteen liityntäliikenneratkaisuja. Selvitetään ja kokeillaan mahdollisuuksia lisätä automaatiota rautatieliikenteessä. Käynnistetään kokeilu etäluotsauksen käyttöönotosta. Lisätään automatisaation ja robotisaation opetusta oppilaitoksissa. Robotisaatio. Huolehditaan siitä, että lainsäädäntö sallii itseohjautuvien järjestelmien ja robotiikan laajan käytön mm. liikenteessä, logistiikassa, asumisessa ja terveydenhoidossa. Luodaan mahdollisuudet automaattiautojen käyttöönotolle liikenteessä. Myös infrastruktuuria suunnitellaan ja kehitetään siten, että se jatkossa mahdollistaa ilman kuljettajaa toimivien ajoneuvojen käytön. Toteutetaan erikseen sovittavan uuden asuinalueen liikennejärjestelmäratkaisu automaattiseen liikennejärjestelmä –tiekarttaan perustuen yhteistyössä alan huippuyritysten kanssa. Lisätään automaatiota rautatieliikenteessä. Mahdollistetaan asteittainen siirtyminen etäluotsaukseen. Perustetaan Suomeen liikenteen automatisaation professuuri.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.

Kommentti/idea: LOGY ry: Kohti robotisaatiota voitaisiin edetä luomalla sopivan viraston aloitteella valtakunnallinen kartta- ja liikennetilannetietopalvelu, jota myös kaupalliset toimijat voisivat hyödyntää. Ensimmäisenä tavoitteena voisi olla Suur-Helsingin liikennetilanteen tosiaikainen ruuhka- ja häiriötilanteista tiedottava palvelu (radioteitse navigaattoreihin?) kuten esim. Saksassa. Tämä mahdollistaisi myös tavaraliikenteelle sujuvampien reittien löytämisen. Toinen mielenkiintoinen tavoite olisi nopeusrajoitustiedon välittäminen navigaatiolaitteisiin (tai myöhemmin auton järjestelmiin ja edelleen vakionopeussäätimeen), jolloin kuljettaja voisi valita automaattisen nopeudensäädön perustuen kunkin tieyhteysvälin nopeusrajoituksiin. Erityisesti Suomessa useilla tieyhteyksillä nopeusrajoitukset vaihtelevat useasti ( 80-60-80-100-80) ja voi syntyä tahattomia nopeudenylityksiä. Ajatus liikenteen automatisaation professuurista on erinomainen kun siihen lisätään logistiikka. Eli "Perustetaan Suomeen liikenteen ja logistiikan automatisaation professuuri".

Rautateiden automatisaatiossa yksi osatekijä on turvallisuustekniikan ja -filosofian muuttaminen nykyaikaan. Samalla rataosuudella peräkkäin kulkevien junien turvallisuusväli riippuu vain niiden etäisyydestä ja nopeudesta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Helsingin ratapihalle voidaan lisätä liikennettä eikä Pisararataa tarvita tai että liikennevalvontajärjestelmän kaatuessa junat voivat ajaa seuraavalle asemalle.

Julkisen vallan tulisi hankkia käyttöönsä erityyppisiä robotteja, jotta niihin totutaan ja niiden hyötyjä opitaan ymmärtämään.


Nimimerkki future: Alla joitain tulevaisuuspohdintoja, vaikkei kirjoittajalla kristallipalloa tulevaan olekaan. Ps. Tekstin ulkoiset linkit ovat olennainen osa argumentointia.

Edellisen esineiden internetin kohdan mielipiteessä Jeremy Rifkin esitti videolla toiveikkaan näkymän älytulevaisuuteen. [5] Mutta kuten puhuja alleviivaa sitä ennen on ratkaistava valtavia, koko ihmiskuntaa uhkaavia ongelmia kuten ilmastonmuutos. Ihmiskunta voi tällä hetkellä arpoa katastrofinsa monien joukosta: [6]

Nykyaika ja EU:n liittovaltion kehityksen suunta eivät edusta kristillisiä arvoja: rahan palvonta ihmisten terveyden ja hengen sekä luonnon kustannuksella. 20 vuotta on riittävän pitkä aikaväli tarkastella objektiivisesti jäsenyyden hyöty-/haittasuhdetta ja tarvittaessa vetäytyä. Samat arvot jakavat maat voivat kehittää keskinäistä yhteistyötään. Ekonomistien olisi korkea aika tehdä 20 vuoden tarkastelu Suomen EU-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Pohjoisen kannattaisi mahdollisesti vetäytyä EU:sta pelkkään taloudelliseen yhteistyöhön.

Uskon kristillisiin arvoihin, mutta uskonnon ja politiikan sekoittamista on kuitenkin varottava siinä määrin, kun tavoitteena on pakkosyöttää omat uskomukset väkivalloin muille; vaikka tarkasteltaisiin vain Euroopan historiaa, pimeä keskiaika vaati 50-100 miljoonaa kuolonuhria katolisen uskonvainon ja inkvisition hallitessa Eurooppaa. Ristiretket ovat toinen verinen esimerkki uskonsodista eurooppalaisittain. Taloudellinen ahdinko ja köyhyys ruokkivat niin poliittisia kuin uskonnollisia ääriliikkeitä kuten maailmaa tarkkailemalla voi tälläkin hetkellä havaita [7].

EU toimii parhaiten itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä, ei liittovaltiona. Kansainvälinen yhteistyö on hyvin tärkää ympäristöasioissa ja oikeudenmukaisuuden kehittämisessä mm.työlainsäädännössä, tuloeroissa ja verotuksessa (mm. veroparatiisien torjunta), mutta perääntyisin Suomen itsemääräämisoikeuden vievästä integraatiosta; tosin EI äärioikeiston/-liikkeiden johdolla, jotka saavat pelottavalla vauhdilla jalansijaa Euroopassa. Maailmalla on todennäköisesti edessä vaikeita aikoja, jotka ruokkivat ääriliikkeitä. Kuten historia osoittaa ääriliikkeiden vaarana on eriasteinen totalitarismi ja väkivalta, mikä koskee niin äärivasemmistoa kuin äärioikeistoa. On käsittämätöntä, että tällaista voi tapahtua nyky-Euroopassa [8]. Psykiatrian dosentti Hannu Lauerma on kirjoittanut useita mielenkiintoisia kirjoja ihmismielen manipuloinnista, mm. Usko, toivo ja huijaus. Murroksessa/kriisissä olevat yhteiskunnat tarvitsevat maltillisia, ihmisten, ei rahan etuja ajavia, asiantuntevia voimia johtoonsa.

Pimeästä keskiajasta on satoja vuosia, Stalinin/Hitlerin ajoista vajaa sata vuotta. Ihmisluonto ei ole muuttunut merkittävästi siinä ajassa [9]. Syy miksi vastustan liittovaltiokehitystä on pelko jonkinlaisen maailmanhallituksen syntymisestä.

Entä jos Euroopan äärimmäiset ääriliikkeet jatkavat voittokulkuaan tulevaisuudessa ja todelliseen valtaan päästyään: 1) tekevät yhteistyötä NSA:n luoman maailmanlaajuisen vakoilukoneiston kanssa, jonka yhteistyöverkosto Euroopan tiedusteluorganisaatioiden kanssa on jo tällä hetkellä hyvin laaja. USA:n poliittinen valtakenttähän on myös hyvin oikeistolainen 2) komentavat valtavaa ihmis-/robottiarmeijaa 3) saavat länsimaalaisen valtauskonnon tuen ja auktoriteetin taakseen

Kuten Snowdenista kertova kirja kuvaa, olemme jo digitaalisesti maailmassa tilassa ”No place to hide”. Tällaisen maailmanhallituksen johdossa totalitarismi voisi saada mittasuhteet, joita historiassa ei ole vielä koskaan koettu. Kukaan ei kyennyt ennustamaan ääriliikkeiden suosiota näissä EU-vaaleissa. Kukaan ei pysty ennustamaan niiden tulevaa suosiota. Pyydän siis olemaan luomatta valtarakennetta, joka voisi mahdollistaa uuden hirmuhallinnon nousun Euroopan/maailman laajuisesti.

Liiallinen itsemäärämisoikeuden vähentyminen integraatiossa saattaisi tarkoittaa mm. sitä, että joku päivä olisi mahdollista direktiivillä pakottaa ihmiset ottamaan nykyään lemmikeillä käytettävä Suomen Kuvalehdenkin kuvailema ihonalainen RFID-implantti [10], jota ilman ei voisi operoida yhteiskunnassa, tai ottaa käyttöön sähköinen, manipuloitavissa oleva äänestäminen. Tällainen yhteiskunta ei enää edusta demokratiaa. Suomen ja yksilöiden on saatava valita tällaisissa kysymyksissä. [11] [12] [13]

Entä demokratia kotimaassa; ei kai yksi puolue/henkilö voi päättää mm. Suomen NATO-kannasta kansan puolesta.: [14]

Robotit/automaatio/analytiikka voivat hyödyttää ihmisiä, mutta ne on otettava hallitusti, harkitusti ja eettisesti osaksi todellisuuttamme. Entisenlainen talouskasvu ja työllisyys eivät välttämättä ole realistisia tavoitteita kuten Gartnerkin arvioi [15]. Työpaikkoja katoaa nopeammin kuin syntyy. Perinteisesti yritykset ovat työllistäneet ihmisiä. Gartnerin tietotekniikka-alan tutkimusyrityksen mukaan jo vuonna 2020 yritykset työllistävät lähinnä robotteja. Mikäli ennuste osuisi oikeaan, varautuminen tähän vaihtoehtoon on aloitettava ajoissa.[16] Julkisuudessa on esitetty mielenkiintoinen ja varmasti useampia miellyttävä ratkaisu, jossa ihmisten kokonaistyöaika pienenee, jolloin yksi työ jakautuu kahdelle. Mikäli siis työpaikkoja poistuu 50 %, työtä jakamalla niitä syntyy uusia sama 50 %. Tämä tietysti koskee lähinnä kehittyneitä maita, kehittyvät maat tarvinnevat muitakin ratkaisuja.

Ennen seuraavan yhteiskuntamurroksen rakentumista elämme läpi siirtymävaiheen, jossa todennäköisesti teknologia (automaatio/robotiikka) kehittyy nopeammin kuin yhteiskunta uudistuu, mikä voi johtaa massatyöttömyyteen, jota valtioilla ei ole varaa hoitaa ilman ajoissa aloitettua varautumista. Jo tällä hetkellä hyvinvointiyhteiskunta on kriisissä kaikkialla. Suuret tuloerot ja kansainvälisen verotuksen mahdollistama yritysten välinen verokilpailu tunnustetaan ongelmallisiksi. [17]

Yritykset ovat kiistatta yhteiskunnan elinehto, ja omistajat ansaitsevat voittoa yrittämisestään.

Kohtuullisuus on kuitenkin nykyajassa kadonnut, kun 85 ihmistä omistaa saman kuin puolet maailman väestöstä. [18] Voitto kun ei ole yksinomaa omistajien ansiota, vaan sen muodostumiseen osallistuvat niin työntekijät kuin kuluttajatkin. [19] [20]

Varallisuus keskittyy yhä harvempien käsiin globaalisti, ja tämän hetken yhteiskunnassa enemmistön hengissä säilyminen on palkkatyön varassa. Valtiot saavat tulonsa palkansaajilta ja yrityksiltä. Mitä vähemmän palkansaajia ja mitä vähemmän yrityksiä/omistajia, jotka ovat verotuksen piirissä taitavan verosuunnittelun ansiosta, sen vähemmän varoja valtioilla jaettavaksi kansalaisjärjestöille, eri arvoja edustavien puolueiden ylläpitoon ja kansalaisten hyvinvointiin. Suomessa/maailmalla on käsittääkseni keskusteltu kansalaispalkasta, joka kannattelisi työpaikkansa automaatiolle menettäneitä. Idea on hieno. Kysymys kuitenkin kuuluu, mistä rahat kansalaispalkan maksamiseen.

Varallisuusvero puuttuu ongelmaan myös. Varallisuuserot kun ovat syntyneet vuosisatojen kuluessa ja repeävät tällä hetkellä kiihtyvään tahtiin. Varallisuusvero ehkä jopa tärkeämpi väline kuin yritysvero, sillä jos kuluttajien ostovoima vähenee, kulutus tulee kohdistumaan perustarpeisiin kuten asuminen ja ruoka. "Ylellisyystuotteita" kuluttajille tuottavat yritykset kuihtuvat tai kuolevat.

Edellä kuvattu verohyöty toteutuu tietenkin vain, mikäli valtio käyttää verovaroja kansalaisten hyväksi, eikä esimerkiksi johtajiston kohtuuttomiin palkankorotuksiin. Julkisen sektorin turhat menot on karsittava. Mikäli yritykset näkisivät Ohessa on tilastotietoa Suomen kansantalouden tuloista ja menoista [21]. Kevan ennusteen mukaan Suomessa katoaa noin kolmannes työpaikoista robottien myötä. 2000 euroa * 2 miljoonaa ihmistä * 12 kk = 48 miljardia on summa, josta valtio ei selviäisi, mikäli skenaario realisoituisi [22].

Oheinen linkki esittää oivaltavan idean siitä, että myös vauras katolinen kirkko on varmasti halukas ja kykenevä tekemään osansa verotuksellisesti mm. Kreikan vähäosaisten auttamiseksi: [23]

Itse asiassa pk-yritykset ovat samassa veneessä kuin palkansaajat ja pitkällä aikavälillä kaikki yritykset. Tuntematta edes kansantalouden perusteita päädyn arkiajattelun pohjalta seuraavaan päätelmään: Yritykset myyvät tuotteitaan joko muille yrityksille, kuluttajille tai julkiselle sektorille. Kun automaatio tiputtaa suuren määrän ihmisiä palkansaajajoukosta, työttömät kuluttavat lähinnä ruokaan ja asumiseen, mikä kuihduttaa kuluttajille myyvät yritykset.Kun yritys-/varallisuusvero viedään alas ja palkansaajaverot tippuvat työttömyyden vuoksi, julkisen sektorin ostokyky heikkenee, mikä kuihduttaa julkiselle sektorille myyvät yritykset. Kun nämä edellä kuvatut pk-yritykset kuihtuvat, pk-yrityksille myyvät yritykset kuihtuvat jättäen jäljelle vain suuryritykset/-omistajat ja -pankit ja jotkut instituutiot [24], jotka voivat käydä kauppaa jonkin aikaa keskenään. Mikäli tätä kehitystä ei jotenkin ratkaista, hengissä pysyvät ne, jotka ovat onnistuneet luomaan riittävän suuren omaisuuden. Miljoonaomaisuus voi riittää pk-yritysten omistajien käyttöön, mutta jälkeläisten toimeentuloa se ei enää takaa.

Vaikka taloudellisella ja poliittisella vallalla onkin monesti ainakin jonkinlainen yhteys vaihdellen maasta toiseen, kirjoittaja tunnustaa valtion roolin suhteen tietynlaisen naivin pohjoismaalaisen asenteen, jossa yksilö on voinut luottaa siihen, että valtio pyrkii suojelemaan ja huolehtimaan kansalaisistaan. Maailmalla on lukuisia päinvastaisiakin esimerkkejä maista, jossa korruptoituneet valtiot keskittyvät oman valtansa ylläpitämiseen jopa tappamalla ja vainoamalla aktivisteja/toisinajattelijoita, jolleivät muut keinot auta. Liian valtiojohtoisen systeemin riskinä on korruptio, vapaiden markkinoiden taas rahan kertyminen harvojen käsiin. Tosiasiassa suurta julkista sektoria ei tarvittaisi, jos markkinat yritykset havahtuisivat siihen tosiasiaan, että kulutuskykyiset kuluttajat ovat niidenkin etujen mukainen markkinatilanne, kuten Nick Hanauer kuvailee [25].

Suomen oloissa olisi absurdia ajatella, että poliisi julkisesti esittäisi murhattavaksi entistä työntekijäänsä, joka olisi julkisesti (kansainvälisesti) paljastanut organisaation laittomuuksia/kyseenalaisia toimintatapoja uhraten näin oman elämänsä muiden hyväksi. On pelottavaa, että jotkut valtiot voivat esittää julkisia murhauhkailuja kansainvälisen yhteisön reagoimatta asiaan mitenkään, kun vainotun rikoksena on vain totuuden kertominen.

Mikä ratkaisu digitaaliseen yhteiskuntamurrokseen olisi, en tiedä. Kansalaispalkka voisi olla puskuri siirtymävaiheeseen lopullisena tavoitteena Rifkininkin kuvaama liberaali sosialismi, jossa "omistajien ja johtajien sijasta tuotantoa hallitsevat kuluttajat ja työläiset yhdessä". Keskustan Sipilän ehdotus on hyvä avaus tähän suuntaan [26]. Moni haaveilee omasta yrityksestä, ja kaikki ovat hyviä jossain asiassa.

Todettakoon myös, että tälläkin hetkellä on yrityksiä/yksilöitä, jotka omaehtoisesti/vapaaehtoisesti käyttävät voittojaan globaalin hyvän edistämiseksi, esim. viemällä internetin kaikkien saataville. Tieto valtauttaa, ja tietoväylä mahdollistaa yhteistoiminnan. Siksi koen käsittämättömäksi valituksen esimerkiksi Googlen ja Facebookin kaltaisten yritysten verkkomainonnasta. Yritys käyttää saamiaan mainostuloja (paremman) tulevaisuuden rakentamiseen investoimalla teknologiaan, jolla internet saadaan kaikkien ulottuville, tarjoamalla kasan ilmaisia palveluja ja teknologioita lähtien Android-alustasta, Gmailista, Youtubesta, erilaisista koulutusalustoista, suositusta hakupalvelusta ja sosiaalisesta mediasta ym. Mitä tulee käyttäjien yksityisyyteen, nämä yritykset suojelevat sitä linkin vertailun osoittamalla tavalla: [27]

Kaikkein tärkeimmäksi itse koen kuitenkin yhtiöiden negatiivisen suhtautumisen sensuuriin, sillä sananvapaus kaventuu huolestuttavasti kaikkialla maailmassa. Vapaat eurooppalaiset eivät ehkä hahmota sananvapauden arvoa, sillä lukuisissa maissa ihmiset maksavat terveydellään tai hengellään sananvapautensa käyttämisestä. Mitä siis muutamasta mainoksesta sen rinnalla? Media on tarvittaessa propagandakoneisto, joka diktatuureissa valjastetaan valtaapitävien yksiääniseksi vääristetyn totuuden torveksi ja vastustajien mustamaalaamiseen. [28] Pohjoismaat sijoittuvat lehdistön vapauden suhteen kärkisijoille Freedomhousen vertailussa: [29] Tällä hetkellä myös Amerikassa ja EU:ssa harkitaan kyseenalaista lakimuutosta, joka muuttaa verkon arvokasta neutraliteettia. [30]

Suomi ei olisi ensimmäisten maitten joukossa, joissa ääri-ilmiöitä esiintyisi kiitos sosiaalidemokratian, joka on pitänyt tuloerot kohtuullisina Suomessa kansainvälisesti verraten, tietääkseni [31]. Tosin sen saavutuksia puretaan kaikkialla: [32] On kuitenkin maita, joissa valtaan ei pääse ilman miljoonaomaisuutta tai jonkun toisen omaisuuden tukemana. On selvää, kenen etuja tällainen valtakoneisto puolustaa. Poliitikot pysyvät vallassa vain niin kauan kuin tekevät toivotunlaista politiikkaa, eli poliitikoilla on valittavana uransa/toimeentulonsa tai ulkoa tarjotut arvot. Usein, vaikkei aina, se tarkoittaa omistavan vähemmistön etujen ajamista. Jossain määrin tämä valinta pätee kaikkialla, missä käytetään valtaa, myös Suomessa.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa tiivistettiin tarkkanäköisesti globaali nykytodellisuus: ”Ideologisia leirejä oli tasan kaksi: yhteisöön uskovat sosialistit ja yksilömieliset kapitalistit. Nyt tarjolla on kolme kapitalistista leiriä. On ihan sama, onko järjestelmän teoreettisessa ytimessä yksilö (Yhdysvallat), yhteisö (Kiina) vai tiedustelu-upseerien äijäkööri (Venäjä). Ideologia on kulutusyhteiskunta, jonka tavoitteet ovat kansalaisten taulutelevisioiden koon kasvattaminen ja tuloerojen kasvun turvaaminen. Suhde sananvapauteen, vaalilippujen esitäyttöön ja vähemmistöjen sortoon vaihtelee, mutta tavoitteet eivät.” [33] Jos äärikapitalismi ei toimi USA:ssa, Venäjällä eikä Kiinassa köyhtyvän kansan näkökulmasta, miksi se toimisi Euroopassa? [34] Helsingin Sanomien tiivistelmä Thomas Pikettyn tutkimuksesta vahvistaa tämän tukeutumalla usean vuosikymmenen tutkimustietoon. [35] [36]

Tärkeintä kuitenkin on yhteistyö muutoksen eteen, ei syyllisten etsintä. Kuten klassikko "Eläinten vallankumous" alleviivaa, mikäli itse sosioekonomista systeemiä ei muuteta, vallanpitäjien vaihtuessa mikään ei välttämättä mikään muutu, sillä ahneus ja oman edun tavoittelu ovat osa ihmisluontoa. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705259699520776&set=p.705259699520776&type=1&theater

Jotta Rifkinin visiota kohti ponnisteltaisiin tosissaan, esitän toivottoman näkymän tulevasta sen rinnalle: Mikäli tuloerojen kehitys jatkuu tähän suuntaan ja automaatio/robotit korvaavat (ennusteen mukaan 30 - 47%) kaikista ammateista, ollaan tilanteessa, jossa massoja jää työttömäksi. [37] Mikäli tilanteeseen ei varauduta, valtioiden kuihtuvat kassat eivät kykene varmistamaan asuntoa tai ravintoa ihmiselle, jotka päätyvät kaduille. Taistelu eloonjäämisestä johtaa ryöstelyihin ja mellakoihin. Kaventuneet poliisivoimat eivät riitä pitämään yllä järjestystä. Myös poliiseja on todennäköisesti tässä vaiheessa korvattu roboteilla.[38]

On maita, joissa vähemmistö asuu muurein eristettynä köyhästä enemmistöstä. Jos aiemmin omistavan vähemmistön ongelmana oli massojen enemmistö, robotit tasaavat tämän voimaeron. Mellakoitsijat on helppo löytää, jos ihmisiin on asennettu RFID-siru, jonka avulla poliisirobotti paikallistaa kohteen. [39] Mellakoivat massat eivät mahdu vankiloihin. Pahimmissa diktatuureissa voidaan käyttää jo kehitettyjä ainetta/ruumiita syöviä robotteja siivoamaan kaduilta ne yksilöt, jotka eivät suostu kuolemaan hiljaisesti. [40] Tämän tyyppisiin robottien ominaisuuksiin tulee puuttua lailla. Mikäli ihmismäisissä roboteissa sallitaan tällainen ominaisuus, ei tarvita kuin hallitsemattomasti ja laajasti leviävä tietokonevirus, joka tekee tulevaisuudessa kaikkialla ihmisten arjessa läsnäolevista roboteista tappokoneita. Kuten nykyisyyskin todistaa, ketään ei saada vastuuseen tietokoneviruksista.

Joka ei usko ihmisen kykenevän tällaisiin kauheuksiin, tutustukoon näihin muutaman kuukauden vanhoihin kuviin tämän hetken diktatuurista [41]. Myös historiaan kannattaa tutustua, etenkin Hitlerin ja Stalinin valtakuntiin. Kannattaa myös palauttaa mieleen Suomen sisällissota, jossa valkoiset ja punaiset tappoivat toisiaan. Eihän tällaista kukaan tietoisesti rakenna, mutta tällainen tulevaisuus voi rakentaa itse itsensä luonnonkatastrofien ja kasvavan köyhyyden keskellä. No lohduttavaa havaita, että vielä irrationaalisempiakin huolenaiheita löytyy maailmasta kuin robottien vallankaappaus, kts. linkki. [42]

Robotit ovat todennäköisesti osa tulevaisuuttamme, ja nopeammin kuin arvaammekaan [43]. Nyt tehtävänä on varmistaa, että digitaalinen yhteiskuntamurros on hallittu ja positiivinen lopputulokseltaan. Robotit voivat hyödyttää ihmisiä, muun muassa huolehtimalla tehtävistä, jotka ovat ihmisille vaarallisia ja vapauttamalla ihmisiä suorittavista tehtävistä luovempaan, henkisesti täysipainoisempaan elämään. Niiden riittävä tekninen turvallisuus, eettinen käyttö ja yhteiskunnan murrosvalmius ovat kuitenkin keskeisiä asioita; teknologiaa ei tule työntää markkinoille ennenaikaisesti ja hallitsemattomasti.

Tämän synkistelyn päätteeksi muistutan vielä digitaalisen yhteiskuntamurroksen toiveikkaasta ja toteutettavissa olevasta mahdollisuudesta ja kansalaispalkan ideasta. [44] Ylläkuvattu kauhukuvakin on kuitenkin syytä tiedostaa myös, jotta se ei toteutuisi koskaan eikä missään.

Luultavasti kaikessa maailman talouskirjallisuudessa on puolensa; haasteena on ennemminkin löytää malli, joka toimisi käytännössäkin ihmisluonnon ahneuden huomioon ottaen (ja jatkuvasti muuttuvat olosuhteet). Muutoksen aikaansaaminen ei ole helppoa, sillä enemmistö on riippuvainen omistavasta prosentista, ja riippuvuussuhde tekee mahdolliseksi enemmistön alistamisen vähemmistövaltaan. On eliitin etu varmistaa, etteivät oikeudenmukaisemmat yhteiskuntamallit osoittaudu toimiviksi, koska tällainen esimerkki kyseenalaistaisi vallitsevan tuloeroja kasvattavan talousjärjestelmän. Tällaisia vaikutusyrityksiä löytyy niin historiasta kuin nykyajasta.

Pohjoismaiset sosiaalidemokratiat ovat kuitenkin vuosikymmenien aikana jo todistaneet toimivuutensa niin yhteiskuntarauhan kuin oikeudenmukaisuuden mahdollistajina. [45] Miksi siis viedä hyväksi havaittua mallia kohti äärikapitalistista mallia, joka kurjistaa kaikkialla, missä se on käytössä. Toimivaa mallia on kehitettävä eteenpäin oikeudenmukaiseksi digitaalisen tulevaisuuden yhteiskunnaksi. Tällä hetkellä sitä vasta visioidaan. Murros tapahtuu kuitenkin vaiheittain, pienin askelin, on keskityttävä sekä nykyhetkeen toimien sen realiteettipuitteissa muutosta hakien että tulevaisuuden visiointiin. Ehkä maailma ilman rahaa (Zeitgeist), bitcoin-valuutyyppisiä valuuttoja käyttävä tulevaisuus, jokin muu.

Tämä nuori mies esittelee mahdollisen, vaikkei haasteettoman, vision maailmasta, jossa ihmisten lisääntynyt valinnanvapaus aikansa käyttämisen suhteen voi suuntautua luovempaan, innovatiivisempaan yhteistoimintaan. [46]

Hän esittää, että samaa teknologiaa, joka luo ongelman, voidaan käyttää korjaamaan se. 3D-tulostimilla voi tulostaa lähes mitä vaan, jopa asumuksen, mikä vähentää näin riippuvuutta rahasta. Yhdellä tulostimella voi tulostaa lisää 3D-tulostimia muiden käyttöön. Ja tosiasiassa emme tarvitse hengissä säilymiseen kuin murto-osan siitä tavaramäärästä, jonka kehittyneiden maiden ihmiset itselleen haalivat. Ruoantuotannossa robotit voisivat auttaa viljelemällä maata, hoitamalla karjaa ja jakelemalla ruoan ihmisille. Emme myöskään tarvitse nykyaikana tarjolla olevaa pitkälle prosessoitua ruokaa. Ihmiset voivat jauhaa viljan kotonaan ja tehdä siitä leipää ym.; tällainen ruoka on terveellisempää ja tuoreempaakin. Kuulemma on jo mahdollista tulostaa ruokaakin, edellyttäen että käytössä on bioainesta raaka-aineeksi. [47]

Mutta haasteitakin on. Tosiasiassa tälläkin hetkellä maailmassa on tarjolla moninkertaisesti ruokaa ihmismäärään nähden. Mutta koska toisilla ei ole rahaa maksaa siitä tai logistiikka ontuu (robottiautot avuksi?), ihmisiä kuolee nälkään. Yllä kuvattu visio törmää samaan haasteeseen. Vaikka robotteja ja materiaa voisikin tulostaa ilmaiseksi, liian korkea ruuan ja veden hinta saattaisi vain globalisoida nykytilanteen järjettömyyden. Ruuantuotantovälineiden ja vedenjakelun tulisi olla voittoa tavoittelemattomien tahojen käsissä. Rahatalouden rooli kaventuu, kun ihmisten ruoan, veden ja joidenkin välttämättömyysesineiden tarve on tyydytetty.

Paitsi että yksinkertaistettu elintapa vähentää ympäristökuormitusta, teknologialla voidaan todennäköisesti ratkaista myös ympäristöongelmat, jos se onnistutaan tekemään ennen kuin tuhot pääsevät liian pitkälle. Teknologian tulee kuitenkin olla kaikkien valtioiden käytössä varallisuudesta riippumatta; maksukyvyttömyys ja voitontavoittelu ei saa olla teknologian hyödyntämisen este.

Federicon visio rahatalouden tarpeettomuudesta tarvitsisi ehdottomasti lisää kehittelyä, siinä voisi olla eväät nopeaan, todelliseen ongelmanratkaisuun. Tätä mahdollisuutta tulisi pohtia lisää, jotta sen potentiaali uudenlaiseen vapauteen toteutuisi, eikä vain jatkettaisi vanhaa enemmistön taloudellista riippuvuussuhdetta vähemmistöstä jättämällä vanhat valtarakenteet ennalleen. Tulostimet huomioon ottaen ratkaisevaksi kysymykseksi nousenee ravinto, joka edustaa rajallisia resursseja. [48]

Kansalaisten kannattaa antaa äänensä heidän etujaan ajaville poliitikoille, jotka eivät myy annettua luottamusta oman uramenestyksen vuoksi. Poliitiikassa on helpompaa edetä edustamalla taloudellista valtaa. Maailma tarvitsee poliitikkoja, jotka eivät ole ostettavissa joko tietämättömyyttään tai tietoisesti, ja joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus miettiä ja ratkaista näin vaativia kysymyksiä. Tärkeintä kuitenkin on yhteistyö muutoksen eteen, ei syyllisten etsintä. Kuten klassikko "Eläinten vallankumous" alleviivaa, mikäli itse sosioekonomista systeemiä ei muuteta, vallanpitäjien vaihtuessa mikään ei välttämättä muutu.

Ihmisten tulisikin sitkeästi äänestää asiallisia muutosta hakevia puolueita, vaikkeivät nämä onnistuisikaan saamaan aikaan huomattavaa muutosta nopeasti. Muutos on vaikea, sillä raha=valtaa, jolla on paljon globaalia vääntövoimaa, jopa yksittäisten valtioiden talouden suhteen. Oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa peräänkuuluttavien on pysyttävä vallassa voidakseen muuttaa yhteiskuntia tasa-arvoisempaan suuntaan. Historia ei tue sitä oletusta, että taloudellista ja poliittista eliittiä huolettaisi yksilöiden ahdinko riittävässä mittakaavassa tulevaisuuden haasteet huomioiden. [49] Ihmiset eivät helposti luovu saavutetuista eduista. Vaikka tulevaisuudessa todennäköisesti kaikkien on tingittävä elämäntyylistään, tähän asti jousto on ollut aivan liian yksipuolista mahdollistaen varallisuuden kertymisen harvoille.

Globaalin talouden vuoksi muutosta ei voi saada aikaan yksi ihminen, puolue, eikä edes yksi maa, vaan se vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Ongelmien vakavuuden huomioiden muutosta on kuitenkin yritettävä. Parempi hävitä yrittämällä kuin luovuttaa kokonaan ennen yrittämistä. Muutoksen onnistuminen on mahdollista, sillä tulee hetki, jolloin yksilöt asemasta riippumatta pysähtyvät miettimään lastensa ja näiden jälkikasvun tulevaisuutta, sillä sitä rakennamme tällä hetkellä. Maailman on asetattava yhteinen etu oman edun edelle. Toivottavasti matkalla tavoitteeseen ei tarvita paljon kärsimystä. Esimerkiksi lapsityövoima, lapsiprostituutio ja terveydelle vaaralliset työolosuhteet perustuvat kaikki köyhyyden mahdollistamalle riistolle. [50] [51] [52]

Toivotan tervetulleeksi ruotsalaisen feministisen puolueen. Naisten ja miesten vahvuudet ovat erilaisia; karkeasti yleistäen voisi sanoa naisten suojelu- ja hoivavietin olevan voimakkaampi kuin miehillä. Tulevaisuus tarvitsee pehmeämpiä arvoja. Maailmanlaajuiseksi vaiheittain levittyvä naisten puolue voisi edustaa tasapainottavaa poliittista voimaa tällä hetkellä miesten (globaalisti tarkastellen) hallitsevan aseman rinnalla yhdistäen näin molempien sukupuolten vahvuudet. Äänestäjäkuntanahan olisi noin puolet maapallon väestöstä. Tavoitteena ei olisi kilpailu, vaan tasapainotus ja molempien sukupuolten turvallisuuden takaaminen [53]. Vaikka kiistatta yleistys on liian karkea; historia tuntee esimerkkejä kovia arvoja edustavista naisjohtajistakin.

Maailman varallisuuden täytyy alkaa jakautua oikeudenmukaisemmin. Maakohtaiseen voittoon perustuva yritysten verottaminen, varallisuusveron nostaminen, porsaanreikien tukkiminen, veroparatiiseihin puuttuminen, pien-/osuuskuntayrittäjyyteen kannustaminen, progressiivinen yritys-/varallisuusverotus ym. voisivat olla kehitysaskelia varallisuuserojen kaventamiseen. Progressiivinen yritysverotus ei tappaisi alkavia tai vaikeuksissa olevia yrityksiä. Yrityksille voitaisiin myöntää verohelpotuksia sen perusteella, missä määrin ne investoivat yhteiseen hyvään ja/tai palkkaavat ihmisiä. Tämä kannustaisi yrityksiä sosiaaliseen vastuunkantoon pelkän voitontavoittelun sijasta. Tälläkin hetkellä on jo yrityksiä/yksilöitä, jotka noudattavat tätä periaatetta, mutta tämä verotusmalli voisi kannustaa lisää yrityksiä/yksilöitä samaan.

Esimerkiksi Eurooppa on todennäköisesti talousalueena riittävän suuri, jotteivät yritykset/(huippurikkaat yksilöt) jättäisi sitä väliin siinäkään tapauksessa, että Eurooppa onnistuisi kitkemään veronkierron alueeltaan? Veron harmonisoinnissa saattaa ehkä olla liian suuri väärinkäytön riski, maakohtainen verotus toimii tehokkaammin. Ehdotettu minimitaso, jota alemmas ei saa mennä, on pohdinnan arvoinen, kunhan ennakoidut vaarat torjutaan: "– Yritysverotuksen osalta olisi järkevää pyrkiä jonkinlaiseen minimitasoon. Mutta siinä on aina vaarana se, että minimistä tulee normi tai peräti maksimi. Siksi pitää edetä varovasti senkin suhteen."

Vaikka yritysten päämajat siirrettäisiin muualle, maakohtainen verotus kuitenkin takaisi verotulot. Veronkierron sallivat/verokilpailua harrastavat alueet saattaisivat seurata esimerkkiä omien verotulojen toivossa. Mutta veroummikkona jätän pidemmälle menevät veropohdinnat asiantuntijoille. Oma oikeudentajuni ei jättäisi varallisuusjakoa ennalleen, sen historialliset juuret ovat orjuudessa ja riistossa. Ja lisäverovarat tarvitaan hallitun siirtymävaiheen rahoitukseen.

Federicon visio rahatalouden tarpeettomuudesta tarvitsisi ehdottomasti lisää kehittelyä, siinä voisi olla eväät nopeaan, todelliseen ongelmanratkaisuun. Tätä mahdollisuutta tulisi pohtia lisää, jotta sen potentiaali uudenlaiseen vapauteen toteutuisi, eikä vain jatkettaisi vanhaa enemmistön taloudellista riippuvuussuhdetta vähemmistöstä jättämällä vanhat valtarakenteet ennalleen. Tulostimet huomioon ottaen ratkaisevaksi kysymykseksi nousenee ravinto, joka edustaa rajallisia resursseja.

Vastaisuudessa jokainen poliitikko tai lobbari päätöksiä tehdessään tai etujaan ajaessaan toivottavasti kysyy itseltään kumpaa tulevaisuutta haluaa rakentaa ja tekee päätöksiä/toimii sen vastauksen pohjalta. Mieluummin pois EU:sta/peruutus vain kauppayhteistyöhön/Pohjoismainen yhteistyö kuin Suomelle epäedulliseen vapaakauppasopimukseen, joka vaarantaa tutkijoiden mukaan niin demokratian kuin ehkä jopa terveytemmekin geenimanipuloidulla ruualla. Mikä kiire EU:lla on solmia itselleen epäedullinen vapaakauppasopimus sitoen itsensä yhä tiukemmin rahasysteemiin, jonka ennustetaan jopa romahtavan pian [54]. [55] [56] [57]

En ole yksin sen mielipiteen kanssa, että tämä on maailman viimeinen tilaisuus muuttua. Käytetään se siis hyvin. [58]

Olen huolissani puheista äänestyksen muuttamisesta sähköiseksi. Kaikki tietokonerautamme on valmistettu muualla. Sähköisen äänestyksen demokraattisuuteen ei voi luottaa aukottomasti, koska tietokoneiden rautaa/ohjelmistoja on mahdollista manipuloida siten, ettei tuloksiin vaikuttamista voida todistaa, saati havaita. Viimeisimmät Snowden ja Heartbleed ym. kohut todistanevat tämän väitteen; on hyvä pitää mielessä, että todellisuudessa tiedämme vain murto-osan siitä, millainen digitaalinen manipulaatio on mahdollista. On kolmisenkymmentä vuotta ensimmäisten virusten havaitsemisesta, eikä vieläkään ole algoritmia/ohjelmaa, joka tunnistaisi ne aukottomasti. Tähän todennäköisesti vaikuttaa myös se, ettei kaikkia haittaohjelmia ym. edes haluta havaita, koska nämä haavoittuvuudet mahdollistavat kybersodankäynnin verkossa ja samalla globaalin yksilöiden valvonnan. [59] [60]

Puhumattakaan tilanteesta, jossa haavoittuvuus on raudan tasolla, eli lähes täysin käyttäjän havaitsemattomissa/vaikutettavissa ja siten alttiina niin rikollisille, taloudellisille kuin poliittiisille manipulointimahdollisuuksille. Vaikken ole tietoturva-ammattilainen, pystyn jopa itse keksimään tapoja, joilla vaalituloksia voisi manipuloida raudan/softan tasolla. Linkissä tutkijat todistavat huoleni aiheelliseksi: [61]

Uskonnollisesta näkökulmasta luonnonkatastrofit tulkitaan herätyshuudoiksi ihmisille. Ihminen ei voi estää niitä, vaan voi ainoastaan valita puolensa.

Nimimerkki future end.


 • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry: Automaattiautoilu ja sitä tukeva infrastruktuuri ovat erittäin hyvä kehitysympäristö suomalaiselle osaamiselle ja alan yritystoiminnan kehittymiselle.
 • Suomen robotisaatiosta puhuttaessa kannattaa huomioida seuraavat tapahtumat, videotallenteet, keskusteluryhmät sekä kirjat:

Suomen ensimmäisen Robottiviikko -tapahtuman [62] puheiden ja paneelikeskusteluiden tallenteet ovat Yle Areenassa nähtävissä:

 • keskiviikko 27.11.2013 klo 10.00 [63]
 • keskiviikko 27.11.2013 klo 14.00 [64]
 • torstaina 28.11.2013 klo 10.00 [65]
 • torstaina 28.11.2013 klo 14.00 [66]
 • perjantaina 29.11.2013 klo 10.00 [67]
 • perjantaina 29.11.2013 klo 14.00 [68]
 • lauantaina 30.11.2013 klo 14.00 [69]

Tapahtuman yhteydessä järjestettiin lukuisia muitakin robotisaatiota käsitteleviä tapahtumia: [70]

Teknologialla kyllästettyä iloista ja mielekästä tekemistä oli tarjolla lapsille 9.-10.5.2014 Tampereella Hyhkyn koululla Tekemisen ilo -tapahtumassa. [71]

Cristina Andersson ja Jari Kaivo-oja: BohoBusiness - ihmiskunnan voitto koneesta -kirja [72]

Elina Hiltunen ja Kari Hiltunen: Teknoelämää 2035 - Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? -kirja [73]

Twitter-viesteistä koostettua paper.li-sovelluksella tehtyä The Robotics Weekly -viikkokatsauksen avulla voi seurata robotisaation etenemistä maailmalla [74]. Lisäksi Delicious-palveluun on kerätty lukuisia robotteja koskevia linkkejä [75].

Sosiaalisessa mediassa keskustelu robotisaatiosta käy vilkkaana, mm. Facebook-ryhmissä Robottiliikenteen hyödyt, ratkaisut ja esteet [76] ja Robotics Finland [77] sekä LinkedInissä Älykkäät koneet klusteri-ryhmässä [78].

Facebook-tapahtumasivu Robottiviikko kick-off 11.6.2014 [79] avaa tämän vuoden Robottiviikko-tapahtuman.

Risto Linturin laatima Automaattisen liikenteen metropolivisio -loppuraportti kannattaa myös huomioida [80]

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Suuret tietomassat

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet
Suuret tietomassat. Vahvistetaan suurten tietomassojen käsittelyyn (big data) liittyvää osaamista Suomessa. Suuret tietomassat. Toteutetaan kansallinen suurten tietomassojen (big data) käsittelyyn perustuvan toiminnan strategia. Suuret tietomassat. Perustetaan kansallinen suurten tietomassojen (big data) käsittelyyn keskittyvä osaamis- ja kehittämiskeskus.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • FiCom ry: Big Datan osalta tulee huomioida koulutus ja tutkimus, jotta ilmiö saadaan otetuksi haltuun niin, että dataa ei ainoastaan käsitellä vaan sitä opitaan hyödyntämään kestävällä tavalla.
 • tarvitaan ehdottomasti lisää Big Data osaamista Suomeen. Osaamis- ja kehittämiskeskus edistäisi Big Datan hyödyntämistä
 • onko "osaamis- ja kehittämiskeskus" tulevaisuuden organisaatiomuoto?
 • Big dataan liittyen tulisi huomioida paitsi sen potentiaali, niin myös mahdolliset negatiiviset lieveilmiöt kuten syrjivien käytäntöjen kehitys esimerkiksi automaattisissa päätöksentekojärjestelmissä tai tuotteiden hinnoittelussa.
 • Big dataa pitäisi ehdottomasti hyödyntää laajemmin ja systemaattisemmin julkisen talouden tehostamisessa, nykyinen julkissektorin kustannusrasite on kestämätön. Esimerkiksi terveydenhuollossa (mm. potilasturva, erilaisten resurssien ja toimenpiteiden parempi allokointi) ja verotuksessa (mm. harmaan talouden katvealueiden löytäminen vrt. Ruotsin veroviranomainen).

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Vihreä ICT

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet
Vihreä ICT. Toimeenpannaan toimintaohjelma vihreän tieto- ja viestintätekniikan edistämiseksi. Vihreä ICT. Tieto- ja viestintätekniikan oman energiankulutuksen vähentämiseen asetetaan tavoitteet ja aikataulut. Vihreä ICT. Varmistetaan, että Suomesta tulee maailman johtava vihreän tieto- ja viestintätekniikan osaajamaa. Suomeen sijoittautuvien konesalien energiatehokkuutta parannetaan yhteisin tutkimusponnistuksin edistäen samalla Suomen mainetta konesalien sijoittautumispaikkana.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • ...


Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Oma toimenpide-ehdotus

 • Lisää omat kommenttisi ja ideasi tämän rivin alle. Voit ottaa kantaa skenaarioittain (Edistyvä, Uudistuva, Rohkea) tai yleisesti.
 • Viestintäviraston näkemys: Suomen menestyminen digitaalisessa toimintaympäristössä edellyttää tietoturvan huomioimista niin että tavoitteet ja käytettävyys ovat sopusoinnussa. Tietoturvan pelisäännöt koskettavat pilvipalveluita, suurten tietomassojen käsittelyyn perustuvia palveluita, mobilitettia, esineiden internetin sovelluksia kuin myös big dataa tai paikkatieto- ja navigointipalveluja. Tämä tulisi huomioida tietoturvastrategiassa.

Linkkejä

Paluulinkki katsauksen pääsivulle