Monipuoliset sisällöt

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus

Sivun Monipuoliset sisällöt avainsanat.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Mediasisältöjen jakelu

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt Mediasisältöjen jakelu. Seuraava televisiotoiminnan teknologiasiirtymä antenniverkossa toteutetaan vaiheittain toimijoiden kanssa sovittavan suunnitelman mukaisesti. Laajakaistaverkkoja kehitetään siten, että niiden välityksellä voidaan jakaa koko maahan monipuolisia sisältöpalveluita. Mediasisältöjen jakelu. Edistetään televisio- ja radiolähetysten jakelun siirtymistä kokonaan laajakaistajakeluun varmistaen siirtymäaikana riittävä perustarjonta perinteisillä jakeluteillä. Mediasisältöjen jakelu. Laaditaan suunnitelma, miten tuetaan kaupallisen televisiolähetysten vaiheittaista siirtymistä kokonaan laajakaistajakeluun.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Rohkea linjaus olisi "Päätetään ajankohta, jolloin Suomessa siirrytään kokonaan IP-pohjaiseen jakeluun." -Effi
 • Laajakaistajakeluun siirtymistä suunnitellessa tulee jälleen ottaa huomioon eri kuluttajaryhmät. Nykytilanteessa laajakaistajakelua ei voida pitää realistisena ainoaksi kanavaksi kaupallisiin televisiolähetyksiin.
 • Huolehditaan siitä, että kaikki kotitaloudet valmistautuvat T2-siirtymään hankkimalla tarkoituksenmukaiset vastaanottolaitteet viimeistään vuoteen 2020 mennessä.
 • T1-T2 rinnakkaislähetykset voisi lopettaa vuoteen 2020 mennessä.
 • Ei tule onnistumaan nykyisillä verkoilla. Tällä hetkellä Elisa/Sonera vaatii 24M kaistan että lupaavat nettiTV:n näkyvän jollakin laadulla (SD). Teräväpiirto(HD) lähetykset ovat pakattuja eli laatu on laskenut. Eli kaikilla vastaanottjilla pitäisi vähintään 100M valokuitu ennenkuin voidaan puhua niiden siirtämisestä nettiin teräväpiirtona.
 • ...
 • Televisioverkkojen supistuessa ja siirtyessä langattoman laajakaistan käyttöön huolehditaan siitä että jakelu voidaan pitkällä aikavälillä siirtää laajakaistaverkkoon.
 • Avoin laajakaistaverkko on tarjottava mahdollisuus laadukkaiden (HD-tasoisten) ja laajamittaisten (yli miljoona samanaikaista katsojaa) televisiosisältöjen vastaanottamiseen.
 • Huolehditaan siitä että kotimaisilla televisiotoimijoilla on riittävästi taajuuksia käytettävissään.
 • Televisiotoimijat voivat luopua maanpäällisestä jakelusta vasta silloin kun laajakaistaverkko tarjoaa täysin korvaavan vaihtoehdon.
 • FiCom ry: Edistyvän Suomen II kappaleeksi: ”Tuetaan myös laajakaistaverkkojen markkinaehtoista kehittymistä siten, että niiden välityksellä voidaan jakaa koko maahan monipuolisia sisältöpalveluja.”
 • FiCom ry: Uudistuvasta Suomesta puuttuu ’kaupallisten tv- ja radiolähetysten’ (vrt. Rohkea Suomi). Lisäksi voitaisiin edellyttää Yleisradiolta aktiivisia toimia sisältöjen aika- ja paikkariippumattoman saatavuuden edistämiseksi omilla toimillaan ja voimavaroillaan. Tv-sisältöjen jakelu massoille (sadoille tuhansille tai miljoonalle samanaikaiselle katselijalle) on kustannustehokkainta ja varminta toteuttaa vielä useiden vuosien ajan antenni- ja kaapelitelevisioverkon kautta. Siksi Uudistuva Suomi-malliin tulisi sisällyttää Hybridi-TV:n edistäminen, eli perinteisen broadcast-jakelun ja internet-jakelun yhdistävä ratkaisu, joka yhdistää eri verkkojen parhaat puolet.
 • FiCom ry: Rohkeassa Suomessa laajakaistajakelun suunnitelman tulisi perustua vahvasti markkinaehtoisiin ratkaisuihin. Suurena ja hyvin resursoituna toimijana Yleisradio voi omilla toimillaan ja voimavaroillaan olla ajamassa kehitystä eteenpäin.
 • Viestintäviraston näkemys: Jakelua tulisi tarkastella teknologianeutraalisti eikä edistää vain yhtä teknologiaa. Käyttäjän tulisi voida valita itselleen sopiva tapa vastaanottaa mediasisältöjä. Jakelu tulisi toteuttaa siten, että palvelujen käyttö on edullista ja helppoa. Sisällön tulisi olla käyttäjien saatavissa maantieteellisestä sijainnista ja päätelaitteesta riippumatta.

Sanoma: Edistyvä// Turvataan kotimaisen televisio- ja AV-teollisuuden työllisyys sekä kotimisen kulttuurin asemaa kattamalla television seuraavan teknologiasiirtymän (T1->T2) rinnakkasilähettämisen kustannukset 700 MHz taajuusalueen huutakaupasta saatavilla varoilla.

Sanoma: Uudistuva // Edistetään yleistä tietoyhteiskuntakehitystä ja huippunopeiden laajakaistaliittymien yleistymistä säätämällä ryhmälähetystekniikkojen käyttöön ottaminen kaikissa laajakaistaverkkoissa.

Sanoma: Rohkea // Määrätään merkittävästi kotimaiseen AV-sisältöihin ja AV-sektorin työllisyyteen investoivat televisiokanavat siirtoveloitteen piiriin kaikissa jakeluverkoissa. Digita; Miksi mennä "joko tai" maailmaan? Videoiden massajakelu on internet-jakelun suurin kustannushaaste nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa on jo olemassa infrastruktuuri, joka mahdollistaa tv-sisältöjen jakamisen kaikille suomalaisille samanaikaisesti, kustannustehokkaasti, varmasti ja valtakunnallisesti mukaanlukien vapaa-ajan asunnoissa sekä liikkuvissa vapaa-ajan asunnoissa (veneet, asuntovaunut jne.). Siksi tv-sisältöjen jakelu miljoonalle samanaikaiselle katsojalle kannattaa jatkossakin toteuttaa antenni- ja kaapelitelevision kautta (ns. broadcasting-jakeluna), ja personoidut tv-palvelut internet-verkon kautta. Tärkeää kaikille alan toimijoille säilyttää jatkossa myös antenni-tv:n kilpailukyky, koska se on kustannustehokkain tapa sisältöjen massajakeluun, esimerkiksi loppukäyttäjille se merkitsee vain 2 euron vuotuista kustannusta per tv-kanava. Kuluttaja, joka maksaa Yle-veroa 140 euroa vuodessa, maksaa maanpäällisestä tv-jakelusta noin 5€/vuosi. Langattomien laajakaistaverkkojen tv-jakelu on tehotonta (LTE-verkkojen kapasiteetti ei riitä HD-sisältöjen jakamiseen). On myös todennäköistä, että laajakaistapalveluiden hinnoittelumalli ei tule säilymään nykyisenkaltaisena.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry: kohtaan Rohkea Suomi: Mediasisältöjen jakelua on tarkasteltava laajemmalti kuin pelkästään perinteisen televisiotoiminnan näkökulmasta. Eri sisältöjen jakelun siirtämistä tietoverkkoon on tuettava kannustamalla kuluttajia käyttämään uusia palveluita ja puuttumalla aktiivisesti laittomiin palveluihin.

 • Yle: Edistyvä Suomi: Seuraava televisiotoiminnan teknologiasiirtymä antenniverkossa toteutetaan vaiheittain toimijoiden kanssa sovittavan suunnitelman mukaisesti. Laajakaistaverkkoja kehitetään siten, että niiden välityksellä voidaan jakaa koko maahan monipuolisia sisältöpalveluita. Antenniverkon teknologiasiirtymän ensimmäinen välitarkastelu tehdään v. 2018 siten että rinnakkaislähetykset voidaan lopettaa mahdollisimman pian, esimerkiksi vuonna 2020.
 • Yle: Rohkea Suomi: Laaditaan suunnitelma, miten tuetaan televisiolähetysten vaiheittaista siirtymistä kokonaan laajakaistajakeluun, suunnitelman osina mm. kohdat (1)-(3):

(1) 700 MHz taajuuksien huutokauppaehdoissa edellytetään (1a) 99,9%:n väestöpeittoa, (1b) ULA-sisäpeittoa vastaavaa sisäpeittoa sekä (1c) multicasting-jakelupalvelun (eMBMS) tarjoamisvelvollisuutta ULA-toimiluvan haltijoille ja Ylen radiokanaville. Näiden toimilupaehtojen seurauksena Suomeen kehittyy Euroopan paras 4G-peitto, mikä tukee haja-asutusalueiden elinkeinoja ml. matkailupalvelujen kehittymistä. Yleisöllä on mahdollisuus valita Yleisradion ja muiden mediayhtiöiden sisällöistä joka hetki itselleen merkitykselliset ajallisen, paikallisen ja alueellisen kiinnostuksensa mukaan. (2) Olettaen että TekOikL 25 i §:ssä säädetty edelleenlähettämiskorvausoikeuden rajoitus poistetaan TekOikL:n muutoksella, Ylen ja siirtovelvollisuuden piirissä olevien kaupallisten tv- ja radiokanavien siirtovelvollisuuden maantieteellinen määrittely irroitetaan TYK 227 §:n muutoksella maanpäällisissä lähetysverkoissa tapahtuvasta jakelusta. Siirtovelvollisuus määritellään erillisellä hallintopäätöksellä kattamaan koko maassa yleispalveludirektiivin 31 artiklan mukaisesti kaikki yleisön kannalta merkittävät tv-kanavien jakelutiet (verkot, palvelut), kuten useissa muissa EU-jäsenvaltioissa on tehty. (3) Av-sisältöjen julkaisemisen hajaantuessa globaalien ja kotimaisten av-julkaisupalvelujen kesken suomalaisten av-sisältöjen helppo löydettävyys turvataan av-julkaisupalveluille asettavalla suomalaisen sisällön helpon löydettävyyden velvollisuudella (Must-be-found). Yleisöä hyödyttävän helpon löydettävyyden lisäksi velvollisuus tukee suomalaista av-sisältötuotantoa ja siihen perustuvaa tilausmaksu- ja mainostuloansaintaa.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Toimilupajärjestelmä

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt
Toimilupajärjestelmä. Maanpäällisessä lähetysverkossa turvataan toimiluvilla laadukkaat, kotimaiset televisio-ohjelmistot. Radiotoiminnan ohjelmistoluvat myönnetään korostaen paikallis- ja yhteisöradiotoimintaa osana monimuotoista radiotarjontaa. Toimilupajärjestelmä. Arvioidaan television toimilupajärjestelmän tarvetta ja siirrytään maksutelevisiotoiminnan osalta ilmoitusmenettelyyn. Toimilupajärjestelmä. Tuetaan kaupallisen television elinvoimaisuutta luopumalla televisiotoiminnan harkinnanvaraisista ohjelmistoluvista.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • ...

Sanoma: Edistyvä // Edisteään kaupallisen televisiotoiminan toimintaedellytyksiä purkamalla kustannuksia aiheuttavaa mediaregulaatiota.

Sanoma: Uudistuva // Näkemyksellisellä mediapolitiikalla huolehditaan toimilupamenettelyllä siitä, että kotimisille televisiokanavaille turvataan niiden tarviste lähetyskapasiteetti maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa.

Sanoma: Rohkea // ROHKEA-skenaarion kehyksessä emme näe oikesuhteista yhteyttä "kaupallisen televisiotoiminan toimintaedellytyksien tukemiseen ja toimilupamenettelyn poistamisen välillä". Sen sijaan; Tuetaan kaupallista televisotoimintaa varmistamalla kaikille alkuperämaasta riippumatta samalla markkinalla sisältöjä tarjoaville toimijoille neutraali regulaatioympäristö sekä purkamalla kaupallista toimintaa rajoittavaa mediaregulaatiota. Lisäksi tuetaan lähettäjäyrityksien kotimaisia AV-investointeja verokannustimin.

DNA:n kommentteja: Ilmoitusmenettely maksu-TV:n osalta lienee tietoyhteiskuntakaaren mukainen linjaus, niin kauan kuin verkkokapasiteettia on riittävästi tarjolla. DNA tukee toimilupamenettelyn uudistamista, kui-tenkin niin, että samaan aikaan ei lisätä muita velvoitteita esim. TV:n jakeluteiden osalta. Kaikista ohjelmistotoimi-luvista tulisi kuitenkin luopua vain tilanteessa jossa sillä voitaisiin ai-dosti edistää myös kau-pallisen tv:n elinvoimaa.

 • Digita; Ohjelmistotoimilupajärjestelmän ei tulisi rajoittaa kaupallista liikkuvuutta tai estää liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä/optimointia. Erillisiä ohjelmistotoimilupia ei tarvita. Maanpäällinen verkko on nyt ja tulevaisuudessakin se varmin verkko, millä varmistetaan tiedonkulku myös poikkeusoloissa. Verkkotoimilupakierroksella on tärkeää pitää mielessä myös huoltovarmuuteen liittyvät näkökohdat. Vastaavalla varmuudella toimivien verkkojen rakentaminen muilla tekniikoilla tulisi tolkuttoman kalliiksi. 20 vuoden verkkotoimilupajärjestelmä on kannatettava.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Median sisältötuotanto

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt
Median sisältötuotanto. Toimilupapolitiikalla ja innovaatioita tukemalla kannustetaan sisältöpalvlujen tuottajia kansainvälisesti kilpailukykyisten palveluiden tuottamiseen. Määräaikainen median innovaatiotuki suunnataan journalistisesti korkeatasoisten digitaalisten sisältöjen kehittämiseen. Median sisältötuotanto. Varmistetaan, että televisiotoimijat sitoutuvat laadukkaan suomalaisen sisältötuotannon tarjontaan. Median sisältötuotanto. Perustetaan sisältöteollinen ohjelma kotimaisen digitaalisen sisältötuotannon edistämiseksi.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry: kohtaan Rohkea Suomi: Kannatetaan ehdotusta.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry: kohtaan Edistyvä Suomi: Sisältötuotantoa on tarkasteltava laajemmalti kuin pelkästään perinteisten journalististen sisältöjen näkökulmasta; myös musiikki, pelit, elokuvat, jne. on huomioitava.

 • TTVK ry: Laillista sisältötuotantoa tulee edistää myös puuttumalla laittomaan tarjontaan.
 • ...
 • Ohjataan valtion tukea televisiodraaman ja kotimaisten innovatiivisten ohjelmaformaattien kehittämiseen, esimerkiksi Tekes kautta.
 • Osoitetaan osa valtion televisio- ja radiorahastosta kotimaisen draaman kehittämiseen.
 • FiCom ry: Sisältötuotanto lienee jo nyt varsin hyvin digitalisoitu, kulutuksen digitalisointia voisi sen sijaan olla paikallaan määrätietoisesti edistää.

Sisältötuotannon tulisi olla ”Rohkea Suomi” –vaihtoehdossakin monipuolista ja korkeatasoista. Lisäksi sen tulisi olla kaikkien suomalaisten saatavilla.


Sanoma: Edistyvä // Ohjataan tukea ja perustetaan kannustinohjelma "Top 5" kotimaisille tv-ohjelmille, elokuvilla ja sarjoille, joilla arvoidaan olevan kansainvälisen menestymisen edellytykset. Kannustetaan verokeinoin kansainvälisiä ohjelmatuottajia kuvaamaan tuotantoja Suomessa edellyttäen, että tuotannot on sovitelluin kustannuksin esitettävissä kotimaisilla televisiokanavilla.

Sanoma: Uudistuva // "Varmistetaan, että televisiotoimijat sitoutuvat laadukkaan suomalaisen sisältötuotannon tarjontaan. "tarkoittaa käytännössä velvoitetta myös ei-kaupallisesti perrusteltavien sisältöjen tuottamiseen. Johtaa panostuskyvyn alenemiseen ja sisältöjen yksipuolistumiseen. Esitämme kohdan korvaamista seuraavalla: Radio- ja televisiorahaston varoja käytetään rahoittamaan kaupallisten televisiokanavien sellaisia sisältöjä, joiden voidaan katsoa toteuttavan julkista palvelua, kuten tekstitys- ja tulkkauspalvelujen kustannuksia, sekä jakelupeittovelvoitteen täyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Sanoma: Rohkea // Radio- ja televisiorahaston varoja käytetään kotimaisten ohjelmien tuottamiseen ja esitettäviksi kaupallisilla televisiokanavilla. Arvoidaan tarve Yleisradion kanavaportfolion nykyiselle laajuudelle ja mahdollisuudet sen supistamiselle. Otetaan käyttöön laajakaistavero, jonka tuottoja käytetään kotimisten sisältöjen rahoittamiseen. Varmistetaan AV-sektorin kasvui asettamalla sen digitaalisille sisällöille kansalliset BKT-tavoitteet sekä vientitavoitteet. Valmistellaan luovan digitaalisen teollisuuden strategiaohjelma.

 • DNA:n kommentteja: Mediatukea ei pidä ottaa huutokauppatuloista, kokonaan toiselta toimi-alalta. Vaatisi merkittäviä julkisia panostuksia.
 • Digita; Suomalaisten broadcastereiden kilpailukyvyn tulee muodostua monipuolisista ja laadukkaista kotimaisista sisällöistä, joihin yhdistetään erityyppiset uudet palvelut, näin voidaan varmistaa broadcastereiden kilpailukyky kansainvälisiä pelaajia vastaan. Kotimaiset sisällöt saavat jatkuvasti suuria yleisöjä. Tästä syystä kotimaisen sisältötuotannon kustannuksia tulee keventää esimerkiksi tuotantotuen, jakelutuen ja verohelpotusten muodossa. Suomessa pitäisi myös tukea formaattikehitystä. Suomeen rakennettiin systemaattisella tuella peliteollisuus, samalla tukimallilla voidaan synnyttää Suomeen erinomainen kansainvälisesti kiinnostava formaattiteollisuus. Yleisen edun kanaville tulee kehittää myös houkuttimia – ei pelkästään velvollisuuksia. Houkuttimia voisivat olla esimerkiksi: kotimaisen sisällön tuotannon ja hankinnan tuki (laajoja yleisöjä kiinnostavaa sisältöä), tuotannon verohelpotukset sekä yleisen edun kanavien ohjelmistotoimilupiin liittyvien velvoitteiden vähentäminen. Yleisen edun kanavien tulee olla koko valtakunnassa kaikkien saatavilla sekä vastaanotettavissa ilman erillistä maksua. Tämä mahdollistaa kansalaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden nauttia monipuolisista tv-sisällöistä. Kotimaiset sisällöt myös ylläpitävät suomalaista kulttuuria ja identiteettiä.

SES: Kotimainen audiovisuaalinen sisältö tulisi olla saatavilla niin nykysisältöjen kuin (digitoitavien) edellisten vuosikymmenien sisältöjen osalta. Keskeisinä tekijöinä suomalaisen audiovisuaalisen sisällön digitaaliseksi jakelemiseksi esiinnousevat sellaiset ratkaisut, jotka mahdollistavat helppokäyttöiset, oikein hinnoitellut ja lailliset palvelut kuluttajille että oikeudenmukaisesti ratkaistut tekijänoikeuskysymykset.

Elinvoimaisen ja uudistuvan audiovisuaalisen sisällön luomisen yhtenä takeena on, että broadcast- ja verkkojakelukanavat jakavat riittävällä tavalla tuotantoyhtiöiden riskiä osallistumalla mm. tuotannon ennakkorahoitukseen. Sisällöntuotannon yritysten tutkimus- ja kehitystyön rahoittaminen tulisi Suomessa kuulua vahvemmin suomalaisen innovaatiojärjestelmän keskeisten rahoittajien, Sitran ja Tekesin, tavoitteisiin.

 • Yle: Edistyvä Suomi: Toimilupapolitiikalla ja innovaatioita tukemalla kannustetaan sisältöpalvelujen tuottajia kansainvälisesti kilpailukykyisten palveluiden tuottamiseen. Määräaikainen median innovaatiotuki suunnataan journalistisesti korkeatasoisten digitaalisten sisältöjen kehittämiseen. Digitaalisen median ekosysteemi kehittyy sitten että media-alan yritykset voivat ammentaa omaan toimintaansa osaavia resursseja luovien alojen verkostoista.
 • Yle: Uudistuva Suomi: Varmistetaan, että televisiotoimijat sitoutuvat laadukkaan suomalaisen sisältötuotannon tarjontaan. Määräaikainen median innovaatiotuki suunnataan digitaalisten sisältöjen, julkaisutapojen ja kaupallisten hyödyntämismenetelmien kehittämiseen siten että kotimaiset mediayritykset kykenevät kilpailemaan mainostilan ja -kontaktien myynnissä globaalien mainosalustojen (Google ym.) kanssa.
 • Yle: Rohkea Suomi: Perustetaan sisältöteollinen ohjelma kotimaisen digitaalisen sisältötuotannon erilaisten ansaintamallien juurruttamiseksi ja laajentamiseksi käytäntöön. Kootaan media-alan yritykset, oppilaitokset ja muut media-alan toimijat kehittämään digitaalisen median tuottamista ja kaupallistamista tavoitteena kansainvälisessä digisisältöjen ja –palvelujen kilpailussa globaalien mainosalustojen (Google ym.) kanssa erinomaisesti menestyvät tuotteet ja palvelut. Valtakunnallisten (ml. Yle) ja alueellisten mediayritysten ympärille muodostuu digimedian tuotanto- ja kehitystoimijoiden verkosto, jossa niin mediayritykset kuin kansalaisyhteiskunnan yleishyödylliset toimijat voivat kilpailla keskenään taloudellisen ja sosiaalisen arvon tuottamisessa. Verkostomaisella sisällöntuotannolla tuotetaan ja pidetään yllä digiajan tasa-arvon kannalta välttämättömät kaupalliset valtakunnallisesti laajakaistaverkoissa tarjottavat tv- ja radiokanavat kustannustehokkaasti.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Julkinen palvelu

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt
Julkinen palvelu. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun toimintaedellytyksistä huolehditaan tarkistamalla rahoitusta vuosittain valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain mukaisella indeksillä edellyttäen nykyistä suurempaa panostusta kotimaiseen sisältötuotantoon. Julkinen palvelu. Arvioidaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun laajuuden ja rahoituksen tason vaikutuksia sisältöpalvelujen tarjontaan ja kysyntään. Edellytetään julkisen palvelun yhtiöltä toiminnan tehostamista yleisen hallinnon tuottavuuskehityksen mukaisesti. Julkinen palvelu. Mahdollistetaan julkisen palvelun yhtiölle yleishyödyllisten toimijoiden sponsoroimien ohjelmien lähettämien ja edellytetään vastaavaa toiminnan tehostamista julkisen varoin rahoitettavasta toiminnasta.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.¨
 • Edistyvä Suomi: Ylen tuottamat (nykyiset ja tulevat aineistot ostetaan digitaalisena oppilaitosten vapaaseen käyttöön, minkä tueksi tehdään tarvittavat muutokset aineiston käytön mahdollistamiseksi tekijänoikeusjärjestelmään. - Effi.
 • Rohkea Suomi: Ylelle asetetaan lakisääteinen velvollisuus lisensoida itse tuottamansa aineistot CC-BY -lisenssillä. - Effi
 • VKL: Julkisen palvelun tehtävää selkeytetään mediamarkkinoiden muutokset huomioon ottaen. Julkisen palvelun markkinavaikutukset selvitetään ja ryhdytään niiden pohjalta tarvittaviin toimiin. Tehtävän hoitamisen edellyttämää rahoituksen taosa arvioidaan säännöllisesti. Julkinen palvelu rahoitetaan yksinomaan julkisin varoin.
 • Julkiselle palvelulle ei tule missään olosuhteessa mahdollistaa kaupallisia tuloja.
 • Määritellään julkisen palvelun tehtävä vastaamaan muuttunutta mediamaisemaa ja edellytetään, että Yleisradio tilaa 30% kotimaisesta ohjelmistostaan riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä.
 • Poistetaan Yleisradion rahoituksen indeksikorotus.
 • FiCom ry: Uudistuvassa Suomessa tulisi edellyttää Yleisradiolta aktiivisia toimia sisältöjen aika- ja paikkariippumattoman saatavuuden edistämiseksi omilla toimillaan ja voimavaroillaan. Yleisradion tulee hyvin resursoituna toimijana itse vastata julkisen palvelun sisältöjen jakelun kustannuksista.
 • Viestintäviraston näkemys: Julkisen palvelun sisällöt tulisi määritellä ja samalla päättää (julkisen kilpailutuksen kautta), millä yhtiöillä olisi oikeus lähettää ko. sisältöjä. Näin varmistettaisiin EU:n julkista palvelua koskevan tiedonannon suuntaviivojen mukaisesti julkisen palvelun mahdollisimman tehokas toteuttaminen.

Sanoma: Edistyvä // Yleisradion mandaattia ja tehtävää tarkennetaan kattamaan pääasiassa sellaisia erityisryhmille suunnattujen sisältöjen tarjoaminen, joita kaupallisten toimijoiden toimesta ei tuotaisi tarjolle.

Sanoma: Uudistuva // Yleisradion toiminta rahoitetaan budjettivaroista normaalin budjettimenettelyn mukaisesti. Yleiradion toiminnan haitallisiin markkinavaikutuksiin reagioidaan herkästi. Arvoidaan misää määrin kaupalliset toimijat osaltaan voivat hoitaa julkisen palvelun tehtäviä ja saada siihen rahoitusta budejttivaroista.

Sanoma: Rohkea // Yleisradio luopuu markkinajohtajuudesta kuulija- ja katsojaosuuksilla mitattuna. Toimintaan tarvittavia varoja voidaan vähentää. Verkossa Yleisradio keskittyy ohjelmasisältöjen tiedottamiseen ja luopuu markkinahäiriöitä aiheuttavista uutis- ja sisältöpalveluista.

DNA:n kommentteja: Yleisradiolta on syytä edellyttää aktiivisia toimia sisältöjen aika- ja paikkariippumattoman saatavuuden edistämiseksi omilla toimillaan ja voimavaroillaan.

 • Digita;

- Ylen lakisääteisenä tehtävänä on tuoda julkisen palvelun sisältöpalvelut kaikkien saataville yhtäläisin ehdoin. Lähtökohta on, että Yle-veroa vastaan Ylen sisällöt ovat vastaanotettavissa vastikkeetta koko maassa. Tällä hetkellä tämä ei toteudu. Ylen linjausta voidaan pitää ongelmallisena, koska yleisradiolähetysten vastaanottamismahdollisuuden turvaaminen kuuluu viime kädessä julkiselle vallalle. Uudet mediankäyttötavat ovat lähivuosina iso haaste Ylen julkisen palvelun tehtävien täyttämiselle ja kansalaisten tasa-arvolle. - Langattomien laajakaistaverkkojen kautta tv-jakelu on kallista sekä tehotonta. Operaattorit eivät voi jatkossa pyörittää laajakaistaverkkoja kiinteään kuukausipohjaiseen hinnoitteluun perustuen. Mikäli siirrytään käyttöperusteiseen hinnoitteluun, kaikilla kuluttajilla ei ole enää varaa ottaa näitä palveluja. Yle ei voi rakentaa omaa sisältöjakeluaan pelkän laajakaistan varaan vielä vuosiin. Siksi massayleisöjä kiinnostavien tv-ohjelmien jakelu on kustannustehokkainta ja varminta tehdä antenni- ja kaapeliverkkojen kautta ja pienemmän yleisön TV-palvelut laajakaistan kautta.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Verotus

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt
Verotus. Hyödynnetään EU:n arvonlisäverosääntelyn mahdollisuudet digitaalisten kirjojen ja lehtien arvonlisäverokannan laskemiseksi painettujen julkaisujen tasolle. Verotus. Digitaalisessa muodossa jaeltavien lehtien ja kirjojen arvonlisäverokanta lasketaan samalle tasolle painettujen julkaisujen kanssa. Lehdistön arvonlisäverokantaa ei nosteta. Verotus. Digitaalisten sisältöjen arvonlisäverotuksessa ajetaan EU:ssa linjaa, joka mahdollistaa alennetun verokannan soveltamisen kaikkiin digitaalisessa muodossa tarjottaviin sisältöpalveluihin.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry: kohtaan Rohkea Suomi: Alennettu verokanta on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin sisältölajeihin, mukaan lukien elokuvat ja musiikki.

 • VKL: Huolehditaan siitä, että painetut ja digitaaliset julkaisut ovat samassa, mahdollisimman alhaisessa verokannassa.
 • Elisan näkemys: Lainsäädännön tulee olla tasapuolinen saman sisältöisille tuotteille. Sähköisen kirjan alv tulee olla sama painetun kirjan kanssa, joten ehdotukset on hyviä.
 • Kaikilla sisältötuotteilla pitää olla sama verokanta. Digisisältöjen alv lasketaan alhaisimmalle tasolle.

Sanoma: Edistyvä // Säilyteään lehdet ja kirjat alimmassa mahdollisessa arvonlisäverokannassa ja tuetaan lehtien transformaatioa digitaalisiin palveluihin sekä moniaravoisen lehtitarjonnan säilyttämiseksi myös digi-muodossa.

Sanoma: Uudistuva // Säilytetään lehtien ja kirjoijen arvonlisverkokanta alimmassa mahdollisessa sekä alennetaan digitaalisen julkaisujen verkokanta samaan. Arvoidaan kotitalousvähennyksen ulottamista kotimaisiin kulttuurituotteisiin, kuten sanomalehtiin ja kirjoihin.

Sanoma: Rohkea // Palautetaan neuvotteluiden kautta lehtien ja kirjojen 0 % arvonlisäverkokanta tai kompensoidaan verokanojen erotusta mm. tukemalla lehtien jakelua. Toteutetaan IPR-oikeudet kattava "innovaatioboksi" Hollannin tapaan. Edistetään yleistä tietoyhteiskuntakehitystä ja sisältöpalveluiden painottumista tietoverkkoihin laskemalla digitaalisttn sisältöpalveluiden, mukaan lukiena AV-palveluiden, arvonlisävero alimpaan mahdolliseen kantaan.

Kuluttajaliitto: Arvonlisäverotuksen tulisi olla teknologianeutraalia eikä julkaisualustalla pitäisi olla merkitystä veron määrään. Siksi digitaalisesa muodossa olevien sisältöjen verotuksen tulee olla samalla tasolla kuin muilla alustoilla tarjottavien.

DNA: Rohkea Suomi: Johtaisi yhteiskunnan nopeampaan digitaliositumiseen ja nostaisi yhteyksien kysyntää.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Tekijänoikeudet

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt
Tekijänoikeudet. Selvitetään ja arvioidaan tekijänoikeusjärjestelmän muutostarpeita digitaalisessa toimintaympäristössä. Tekijänoikeudet. Tekijänoikeusjärjestelmää muutetaan siten, että palveluiden tarjoajat voivat joustavasti laajentaa tarjontaansa uusiin jakeluteihin. Otetaan käyttöön sopimuslisenssijärjestelmä. Tekijänoikeudet. Journalististen sisältöjen digitaalista jakelua edistetään tekijänoikeusjärjestelmää kehittämällä. Entisiä toimintamalleja, erityisesti hyvitysmaksujärjestelmää, uudistetaan siirtämällä mahdolliset korvaukset budjettirahoitteiseksi.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Rohkeaan linjaukseen tulee lisätä: "Suomi linjaa ensimmäisenä maana selkeät säännöt sisältöpuolen pilvipalveluille, missä määritellään täsmällisesti käyttäjien yksityisen käytön sallittu sisältö. Tekijänoikeusjärjestelmä päivitetään kokonaisuutena toimimaan maailmassa, jossa kuluttajilla on mahdollisuus tallentaa itselleen kaikki koskaan tehdyt teokset ja jakaa tämä sisältö edelleen ilman, että tähän käytetään kolmansia osapuolia kuten operaattoreita." - Effi
 • Yle: (Uudistuva Suomi) Otetaan käyttöön yleinen sopimuslisenssisäännös. Yleinen sopimuslisenssisäännös antaa joustavuutta uusien palvelujen käynnistämiseen. Uusista palveluista sopimiseksi ei tarvitse säätää kyseiseen käyttötilanteeseen rajattua erityistä sopimuslisenssisäännöstä. Oikeuksista on tällöin mahdollista sopia nopeasti, kun sopimiseen tarvittavat rakenteet ovat laissa valmiina.
 • Musiikkituottajat - IFPI Finland ry: Yksikään skenaarioista ei huomioi viimeisen 10 vuoden aikana markkinoilla tapahtunutta kehitystä. Nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä on mahdollistanut lukuisten erilaisten digitaalipalveluiden syntymisen Suomessa ja Euroopassa. Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisellä ei tule pyrkiä tekijänoikeuden heikentämiseen sisältötuotannon vahingoksi ja Yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden hyödyntämiseksi.
 • TTVK ry: kohtaan Uudistuva Suomi: Tekijänoikeusjärjestelmä on elävä kokonaisuus, jossa haetaan tasapainoa oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja kuluttajien välillä. Tasapaino säilyy parhaiten kannustamalla käyttölupiin perustuvaa sopimustoimintaa ja edistämällä tasapainoisen neuvotteluaseman toteutumista eri osapuolten välillä.
 • No tuo Teostomaksujen siiirtäminen veroihin TV-luvan tapaan kuulostaa ihan älyttömältä. Eli kaikki maksaa vaikkei käyttäisikään. Ja tietysti summa olisi inflaatio sidottu.
 • VKL: Turvataan kotimaisen luovan alan sisältöyritysten investoinnit ja edistetään oikeuksista sopimista digitaalisessa ympäristössä.
 • Tekijänoikeusjärjestelmää muutetaan siten, että oikeuksien lisensointia helpotetaan kehittämällä neuvotteluprosesseja, mahdollistamalla tarvittavien oikeuksien saanti yhdestä paikasta ja huolehtimalla hinnoittelumallien läpinäkyvyydestä.
 • FiCom ry: Uudistuvassa Suomessa pitäisi olla "otetaan käyttöön yleinen sopimuslisenssijärjestelmä". Lisäksi jo tässä vaihtoehdossa tulisi olla hyvitysmaksun uudistaminen siten, että laitemaksusta asteittain luovutaan.
 • FiCom ry: Rohkeassa Suomessa tulisi ottaa vahvasti markkinoita edistävä ote. Sopimuslisenssijärjestelmää tulisi kehittää niin, että ainakin julkisin varoin tuotettujen ja arkistoitujen sisältöjen tulisi olla helposti kaupallisten toimijoiden hyödynnettävissä. Lisäys Rohkeaan Suomeen: Otetaan käyttöön määräaikainen kokeilulisenssi taikka ohjataan lisensointikäytäntöä muuten siten, että teokset ovat saatavissa kohtuullisin ehdoin kehitysvaiheessa oleviin palveluihin.

Sanoma: Edistyvä // Edistetään tekijänoikeuskien vaihdantaa tekijöiltä kustantajille, sekä parannetaan tekijöitä työllistävien kustantajien asemaa. Säädetään kustantajien ja lähettäjäyrityksien lähioikeussuojasta Saksan aloitteen tapaan. Edisteään luvallisten sisältöjen käyttöä ja kunnioitusta kattavalla tiedottamisella.

Sanoma: Uudistuva // Edistetään kotimaisten sisällöntarjoajien kilpailuedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä vahvaa suoraan sopimiseen pohjautuvaa tekijänoikeussuojaa. Puututaan nopeilla ja tehokkailla toimilla luvattomaan sisältöjen jakeluun. Tuetaan uusia luvallisia sisältöpalveluita niiden käynnistysvaiheessa.

Sanoma: Rohkea // Säädetään työsuhdetekijänoikeudesta.

DNA: Uudistuva Suomi: Monikanavaisuus vaikuttaa tuettavalta tavoitteelta, mutta jää epäselväksi, mitä tässä linjauksessa tarkoitetaan kohdassa "otetaan käyttöön sopimuslisenssijärjestelmä". Sopimuslisenssijärjestelmä on jo nykyisellään käytössä ja sitä on OKM:n valmistelemassa tekijänoikeuslakipaketissa tarkoitus laajentaa myös tv-ohjelmien verkkotallennukseen.

DNA: Rohkea Suomi: Yksityisen kopionnin vähennyttyä digitaalisten palveluiden ja mm. streamingpalveluiden seurauksena, hyvtysmaksun tarve kokonaisuutena on arvioitava. Hyvitysmaksu tulee erottaa yleisestä kulttuurin tukemisesta. Digitalisen ajan tarpeisiin soveltuen ja nykytilanteesta rajattuna on erittäin kannatettavaa, että hyvitysmaksu korvattavattaisiin valtion varoista.

Kuluttajaliitto: Nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä ehkäisee palvelujen tarjoamista useilla jakeluteillä, samoin vanhaa käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä ei pystytä tarjoamaan laillisesti verkossa. Laillisen tarjonnan puute lisää omalta osaltaan laitonta tarjontaa. Tämän vuoksi tekijänoikeuslainsäädäntöä pitää kehittää siten, että sisältöjen tarjontaa pystytään joustavasti siirtämään uusiin jakeluteihin. Hyvitysmaksujärjestelmän osalta tulisi korvaukset siirtää budjettirahoitteisiksi.

SES: Tekijänoikeuslainsäädännön laatu on keskeistä sellaiselle liiketoiminnalle, joka perustuu tekijänoikeuksien arvoon ja niiden edelleen kauppaamiseen. Tekijänoikeuslainsäädäntö myös säätelee yksittäisen kuluttajan oikeuksia. Näistäkin syistä laadukkaan tekijänoikeuslainsäädännön tulee olla selkeää, mahdollisimman ennakoitavaa ja sen tulee antaa riittävä oikeusvarmuus. Tekijänoikeuksia pitää tekijän pystyä helposti sopimusteitse siirtämään ja tekijänoikeuslainsäädännössä on tärkeää säilyttää ns. kollektiivisen sopimisen mahdollisuus sekä turvattava ns. riippumattomien tuotantoyhtiöiden neuvotteluasema tekijänoikeuskysymyksissä.

Lainsäädännön uudistustarpeista huolimatta on tärkeää myös tulevaisuudessa pidättäytyä nk. työsuhdetekijänoikeusolettaman käyttöönotosta. Tekijänoikeuden syntymisen ja teoksen tekijän välisen suhteen saumattomuus auttaa myös kansalaisia ymmärtämään ja hyväksymään tekijänoikeuden kautta syntyvät teoksen edelleenkäyttörajoitteet. Tekijänoikeuslainsäädännön legitiimisyys suuren yleisön silmissä mahdollistaa myös laittoman (digisisällön) lataamisen välttämättömät tekijänoikeusrikkomusten rangaistusseuraamukset.

Hyvitysmaksun siirtyminen budjettirahoitteiseksi on kannatettava suuntaus korvaamaan maksun merkittävää jäämistä jälkeen niin teknologisesta kehityksestä kuin digitaalisen sisällön kopioinnin määrästä. Mikäli hyvitysmaksukertymää ei saada budjettirahoitteiseksi, tulee yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua kerätä mm. tallentavista puhelimista, niiden muistikorteista, usb-muisteista sekä laajakaistayhteyksistä.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan EU-sääntely

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Monipuoliset sisällöt
EU-sääntely. Huolehditaan siitä, että EU-tason lainsäädäntö ja muut käytännöt eivät muodosta pullonkauloja digitaalisen sisältöjen kehittämiselle ja jakelulle. EU-sääntely. Vaikutetaan EU-sääntelyyn siten, että audiovisuaaliseen sisältöön kohdistuva sääntely kevenee ja muodostuu jakelutieneutraaliksi. EU-sääntely. Vaikutetaan aktiivisesti EU-lainsäädännön kehittämiseen, sen varmistamiseksi, että eurooppalaisten toimijoiden ja käyttäjien edut tulevat huomioiduiksi.


 • Lisää omat kommenttisi tämän rivin alle, älä yllä olevaan taulukkoon suoraan.
 • Uudistuva Suomi: ja nykyinen "tekijänoikeuden suojan korkea taso" -tavoite korvataan "koko yhteiskunnan etua ajavalla tasapainotettullla suoja":lla. - Effi
 • Rohkea Suomi: Kielletään kategorisesti sopimukset, jotka rajoittavat kuluttajien oikeutta käyttää sisältöjä rajat ylittävästi EU:n alueella. Luovutaan tekijänoikeuden EU-raukeamiseta. - Effi
 • Musiikkituottajat - IFPI Finland ry: kohtaan Rohkea Suomi: Eurooppalainen tekijänoikeusjärjestelmä on kehitettävä niin, että se turvaa sisältötuotannon toimintaedellytykset. Sääntelyllä ei saa rajoittaa oikeudenhaltijoiden ja palveluntarjoajien mahdollisuuksia alueelliseen lisensiointiin, ja oikeuksien täytäntöönpano on kehitettävä niin, että se mahdollistaa tehokkaan puuttumisen laittomiin palveluihin.
 • TTVK ry: EU-tason lainsäädännön ja oikeuskäytännön tulee osaltaan turvata tekijänoikeusjärjestelmän tasapainon säilyminen.
 • VKL: Vaikutetaan aktiivisesti EU-lainsäädännön kehittämiseen siten, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyky ja työllistämismahdollisuudet paranevat.

...

 • Erittäin tärkeä asia. Kaikilla sisällöilla on oltava samat pelisäännöt.
 • Television erityissääntelystä luovutaan myös kansallisella tasolla, esimerkiksi poistamalla televisioon kohdistetut mainonnan rajoitukset.
 • FiCom ry: Ehdotus Rohkeaan Suomeen: Eurooppalainen av-sääntely on mahdollisimman kevyttä, jotta alalla on mahdollisuus vastata rakennemuutoksen haasteeseen.

Sanoma: Edistyvä // Säilyteään median toimintaedellytyksiin, sisältöön ja jakeluun kotimassa vaikuttava päätöksenteko kansallisessa päätäntävallassa. Turvataan tietosuojasääntelyllä nykytila mm. evästetietojen käyttämisessä kohdennettuihin sisältöpalveluihn ja mainontaratkaisuihin.

Sanoma: Uudistuva // Säädetään EU-tasolla yhdenmukaisista kustantajien ja lähettäjäyritysten oikeudesta käyttää omia arkistojaan.

Sanoma: Rohkea // Mahdollistetaan voimassa olevan sääntelyn yhdenmukainen täytäntöönpano kaikkiin samalla markkina-alueella palveluita tarjoaviin.

SES: Digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa luomisessa tulee olla kansallisesti itsekäs silloin kun EU-lainsäädäntö mahdollisesti heikentäisi kulttuurista itsemääräämisoikeutta.

Ehdotuksesi ja kommenttisi kohtaan Oma toimenpide-ehdotus

 • Lisää omat kommenttisi ja ideasi tämän rivin alle. Voit ottaa kantaa skenaarioittain (Edistyvä, Uudistuva, Rohkea) tai yleisesti.
 • VKL: Mainosrahoitteiden median toimintaedellytykset:

Huolehditaan siitä, että mainonnan ja markkinoinnin kansallinen sääntely tukee digitaalisten sisältömarkkinoiden kasvua ja työllisyyttä. ...

Linkkejä

Paluulinkki katsauksen pääsivulle