Liikenne ja viestintä palveluna

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tulevaisuuskatsaus LVM 2014
LVM logo.png

Pääsivu · Ohje · Sisällönanalyysi· Tulosta: Taustamateriaali · Keskustelut · Yhteenveto
Teema I. Kommentoi: Palvelumarkkinat Energiareformi Digipalvelut Sisällöt Oma painotus
Teema II. Kommentoi: Oma tieto Luottamus Dataliiketoiminta Digi-liikenne Oma painotus
Teema III. Kommentoi: Turvallisuus Yhteydet Arktis Rahoitus Oma painotus


Teeman kuvaus

Voit laajentaa teeman kuvaustekstin klikkaamalla ao. Näytä yksityiskohdat -laatikossa show-kenttää.


Teema I: Liikenne ja viestintä palveluna

Painotus Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
Liikenteen palvelumarkkinat Uudistava lainsäädäntö. Selvitetään ja käynnistetään liikenteen palvelumarkkinoiden ja tietovarantojen lainsäädäntöuudistus, jolla yhtenäistetään sääntelyä ja varmistetaan markkinoiden toimivuus (mm. taksilaki). Selvitetään markkinoilla toimivien liikennepalveluita tuottavien yhtiöiden osalta valtion omistajuudesta luopumista. Uudistava lainsäädäntö. Toteutetaan liikenteen palvelumarkkinoiden ja tietovarantojen lainsäädäntöuudistus (ml. taksilaki), liikennekaari. Luovutaan asteittain valtion omistuksesta markkinoilla toimivissa liikennealan yhtiöissä. Uudistava lainsäädäntö. Kärkihankkeena toteutetaan liikenteen palvelumarkkinoiden ja tietovarantojen lainsäädäntöuudistus laatimalla liikennekaari, jossa mm. poistetaan rohkeasti esteitä joustavilta ja yksilöllisiltä palveluilta (mm. taksilaki). Luodaan Suomeen maailman edistyksellisin ja käyttäjien tarpeita parhaiten vastaava lainsäädäntö. Valtion omistusta säilytetään markkinoilla toimivissa liikennealan yhtiöissä vain erittäin poikkeuksellisista syistä.
Palvelun laatu. Selvitetään asiakkaiden liikkumis- ja kuljetustarpeet eri alueilla. Selvitään matkustajan oikeuksien yhtenäistämistä koko matkaketjun osalta. Palvelun laatu. Käyttäjien liikkumis- ja kuljetustarpeiden selvityksen pohjalta määritetään ja priorisoidaan julkisin varoin tarjottava matkojen ja kuljetusten palvelutaso. Luodaan edellytyksiä liikenteen markkinaehtoisen palvelutarjonnan kehittymiselle. Vaikutetaan EU-lainsäädäntöön matkustajien oikeuksien yhtenäistämiseksi koko matkaketjussa ja tarkastellaan asiaa liikennekaaren laadinnan yhteydessä. Palvelun laatu. Julkisin varoin tarjottavaa matkojen ja kuljetusten palvelutasoa hankitaan kokonaispalveluna. Vahvistetaan erityisesti markkinaehtoisen palvelutarjonnan toimintaedellytyksiä. Vaikutetaan aktiivisesti EU-lainsäädäntöön matkustajien oikeuksien yhtenäistämiseksi koko matkaketjussa ja sisällytetään matkustajan oikeuksia koskeva sääntely laadittavaan liikennekaareen.
Liikkumistili. Edistetään ja kokeillaan liikkumistili –järjestelmää, jonka avulla useat erilliset maksu-, lippu- ja informaatiojärjestelmät saadaan koottua asiakkaille yhdeksi kansalliseksi palvelukokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa asiakkaalle ovelta-ovelle –reitinsuunnittelun, koko matkaketjua ja useita liikennemuotoja koskevan lipun hankkimisen yhdestä paikasta sekä yksilölliset palvelut ja yksityisyyden suojan. Palvelun tarjonnassa hyödynnetään palveluväylää mahdollisuuksien mukaan. Vaikutetaan EU-tasolla siten, että liikennepalveluiden roaming-mahdollisuuksia EU-alueellla tarkasteleva selvitys käynnistetään. Liikkumistili. Matkatuote (liikkumistili) otetaan käyttöön. Edistetään liikennepalveluiden roaming-mahdollisuuksia EU-alueellla. Liikkumistili. Matkatuote (liikkumistili) otetaan käyttöön ja siihen sisältyy hiilijalanjäljen seuranta ja aktiiviset kannustimet, joilla vaikutetaan liikkumiseen ja kulkuvälineiden valintaan. Vaikutetaan aktiivisesti siten, että EU-tasolla toteutetaan liikennepalveluiden roaming.
Julkinen liikenne. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä matkaketjujen toimivuutta kehitetään, siellä missä niillä on potentiaalia. Turvataan perusliikkusmahdollisuudet haja-asutusalueilla. Jatketaan käynnissä olevia kokeiluja ja käynnistetään uusia palvelukonseptien mahdollistamiseksi. Julkinen liikenne. Vaikutetaan aktiivisesti ihmisten liikkumisvalintoihin ja sitä kautta kulkumuotojakaumaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa parantamalla. Haja-asutusalueiden liikennettä kehitetään eri sektoreiden välisenä yhteistyönä, joka huomioi ihmisten moninaiset palvelutarpeet. Mahdollistetaan kokeilujen tuloksena syntyvät uudet toimintamallit. Julkinen liikenne. Vaikutetaan siihen, että julkinen liikenne, kävely ja pyöräily ovat ensisijaisia liikkumismuotoja kaupunkiseuduilla, ja kohdennetaan tähän tarvittavat resurssit. Haja-asutusalueiden palvelut järjestetään palvelukokonaisuuksina, digitaalisia ratkaisuja voimakkaasti hyödyntäen.
Kuljetusten yhdistäminen. Selvitetään ja kokeillaan miten muiden kuljetusten tai palvelujen yhteydessä voidaan huolehtia myös postinkuljetuksesta ja lehtijakelusta erityisesti haja-asutusalueilla. Kuljetusten yhdistäminen. Tarkastellaan ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämiseen. Kevennetään säätelyä, jotta eri asiakasryhmille voidaan tarjota innovatiivisia logistisia ratkaisuja. Kuljetusten yhdistäminen. Henkilö-, rahti- ja postikuljetukset ja lehtijakelu toimivat yhtenä logistisena kokonaisuutena käyttäjien tarpeista lähtien tarjoten logistisia ratkaisuja eri asiakasryhmille.
Liikennevakuutus. Lakia uudistetaan, jotta se ei estä henkilöautojen vertais- tai yhteiskäyttöä. Liikennevakuutus. Uudistetaan lakia siten, että liikennevakuutus voisi määräytyä enemmän ajotavan ja -käyttäytymisen perusteella. Liikennevakuutus. Kehitetään lakia käyttäytymiseen ja ajomääriin perustuvan vakuuttamisen mahdollistavaksi.
EU- ja kansainvälinen sääntely. Vaikutetaan EU- ja kansainväliseen sääntelyyn palvelumarkkinoiden syntymisen mahdollistamiseksi ja yksityiskohtaisen sääntelyn purkamiseksi. Vaikutetaan siihen, että EU-tasolla tutkitaan mahdollisuuksia antaa lainsäädäntö liikennemuodosta riippumattomana ja tavoiteperustaisena sekä siirtyä teknologiaperusteisesta sääntelystä palveluperusteisuuteen hyödyntymällä digitalisaatiota. EU- ja kansainvälinen sääntely. Vaikutetaan EU- ja kansainväliseen sääntelyyn palvelumarkkinoiden syntymisen mahdollistamiseksi ja yksityiskohtaisen sääntelyn purkamiseksi. Vaikutetaan siihen, että EU-tasollakin pyritään antamaan lainsäädäntö liikennemuodosta riippumattomana ja tavoiteperustaisena sekä siirtymään teknologiaperusteisesta sääntelystä palveluperusteisuuteen hyödyntymällä digitalisaatiota. EU- ja kansainvälinen sääntely. Vaikutetaan rohkeasti EU- ja kansainväliseen sääntelyyn palvelumarkkinoiden syntymisen mahdollistamiseksi ja yksityiskohtaisen sääntelyn purkamiseksi. Vaikutetaan siihen, että lainsäädäntö annetaan EU-tasollakin liikennemuodosta riippumattomana ja tavoiteperustaisena sekä siirrytään teknologiaperusteisesta sääntelystä palveluperusteisuuteen hyödyntymällä digitalisaatiota.
Liikenteen energiareformi Uudet käyttövoimat. Vähennetään asteittain liikenteen öljyriippuvuutta edistämällä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Säilytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Selvitetään uusiutuvan metaanin jakeluvelvoitteen mahdolliset hyödyt ja haitat. Toteutetaan meriliikenteen LNG-ohjelmaa. Uudet käyttövoimat. Vähennetään liikenteen öljyriippuvuutta edistämällä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Vaikutetaan EU-tasolla, jotta biopolttoaineiden tuotannon ja jakelun velvoitteet ovat pitkäjänteisiä investointeja tukevia. Jakeluvelvoitelaki laajennetaan kattamaan myös kaasumaiset biopolttoaineet. Sähköstä tehdään aito vaihtoehto kaupunkien joukko- ja jakeluliikenteessä. Edistetään nopean latauksen verkoston markkinaehtoista rakentamista. Toteutetaan meriliikenteen LNG-ohjelmaa etupainotteisesti ja edistetään Itämeren alueen asemaa LNG:n pilottialueena. Tehdään suomalaisesta vaihtoehtoisesta lentopolttoaineesta Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailuvaltti. Selvitetään kansallisesti rahoitusmahdollisuuksia erityisesti meriliikenteen viherryttämiseksi. Uudet käyttövoimat. Vähennetään aktiivisesti liikenteen öljyriippuvuutta edistämällä voimakkaasti vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Edistetään rohkeasti Itämeren aluetta LNG:n pilottialueena. Varmistetaan liikenteen biopolttoaineiden sisämarkkinat EU-tasolla myös vuoden 2020 jälkeen. Sähköautojen latauksen järjestäminen asetetaan uusien kiinteistöjen ja keskeisten joukkoliikennekeskusten liityntäpysäköinnin vaatimukseksi. Luodaan edellytyksiä toteuttaa kokonaan päästöttömien ajoneuvojen kaupunkialueita. Jakeluvelvoitelaki laajennetaan kattamaan myös kaasumaiset biopolttoaineet. Varmistetaan, että suomalaista vaihtoehtoista lentopolttoainetta on saatavilla Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi keskeisillä maakuntakentillä. Selvitetään kansallisesti ja kansainvälisesti rahoitusmahdollisuuksia erityisesti meriliikenteen viherryttämiseksi.
Markkinat ja innovaatiot. Puretaan esteitä uusien polttoaineiden ja käyttövoimien jakelun järjestämiseksi tavoitellen jakelun markkinaehtoisuutta. Huolehditaan, että lentoliikenteessä on käytössä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Markkinat ja innovaatiot. Puretaan esteitä uusien polttoaineiden ja käyttövoimien markkinaehtoisen jakelun järjestämiseksi. Kannustetaan innovaatioihin, käyttäen tarvittaessa myös kohdennettua tukea. Tilaajan vastuuta kuljetuspalveluiden hankinnoissa lisätään energiatehokkuuden parantamiseksi. Markkinat ja innovaatiot. Edistetään valtion toimin (muun muassa hankintoja suuntaamalla) uusien polttoaineiden ja käyttövoimien markkinoita ja innovaatioita. Liikenteen energiatehokkuudelle asetetaan toimijakohtaiset suositustasot, joiden toteutumista seurataan.
Älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut Digitaaliset julkiset palvelut. Kehitetään nykyisten hallinnollisten rakenteiden pohjalta kansalaisten arkea ja elinkeinoelämän toimintaa helpottavia digitaalisia palveluita. Painopiste on erityisesti tuottavuutta lisäävissä, käyttäjien arkea helpottavissa ja turhaa liikkumistarvetta vähentävissä palveluissa. Palveluiden kehittämistä nopeutetaan keräämällä käyttäjien kokemuksia jo kehittämisvaiheessa. Hyödynnetään julkisten palveluiden kehitys- ja testausympäristöä (JulkICT Lab). Digitaaliset julkiset palvelut. Palveluiden käyttöä edistetään panostamalla palvelujen helppokäyttöisyyteen sekä erilaisten kannusteiden avulla (esim. veroehdotuksen sähköisestä palauttamisesta pieni hyvitys veroissa). Kaikki hallinnonalat tekevät suunnitelman digitaalisten palvelujen toteuttamiseksi keskenään yhteen toimivin ratkaisuin (avoimet järjestelmät sekä kansallisen sähköisen palveluväylän hyödyntäminen). Otetaan käyttöön innovatiivisia hankintamenettelyitä sen varmistamiseksi, että myös pienet ja keskisuuret kehittäjät pääsevät osallistumaan palveluiden rakentamiseen. Asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet digitaalisten julkisten palveluiden käyttöasteelle. Digitaaliset julkiset palvelut. Siirrytään (Tanskan mallin mukaisesti) täysin digitaaliseen hallintoon tekemällä sähköisten palveluiden käyttö aidosti houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi, ja tarvittaessa pakolliseksi. Esimerkiksi ikääntyneiden ja muiden eritysryhmien tarpeet huomioidaan kehittämällä yhteispisteiden verkostoa ja organisoimalla tehokas käyttäjätuki vapaaehtoisjärjestöjen avulla (mallia digi-tv-siirtymän toimintatavoista).
Älykkäät palvelut. Edistetään digitaalisten palveluiden mobiilien, helppokäytöisten ja yhteentoimivien sovelluskehitys- ja käyttökulttuurin syntymistä Suomeen. Jokaisen ministeriön on siirryttävä älystrategioissaan seuraavalle tasolle (älystrategiat 2.0) tavoitellen suurempaa vaikuttavuutta. Ns. suurten haasteiden (terveyspalvelut, ikääntyvä väestö, ympäristön suojelu ja energiatehokkuus) ratkaisemisessa lähtökohtana on tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut. Älykkäät palvelut. Jokaisella hallinnon sektorilla siirrytään älystrategiatyössä alueelliselle tasolle. Etenkin ns. suurten haasteiden (terveyspalvelut, ikääntyvä väestö, ympäristön suojelu ja energiatehokkuus) ratkaisemisessa keskushallinto koordinoi alueellista kehittämistä siten, että jo tehdyt ratkaisut otetaan huomioon uusia kehitettäessä tavoitteena saada aikaan mobiileja ja yhteensopivia järjestelmiä ja palveluita sekä levittää parhaita käytäntöjä. Älykkäät palvelut. Älystrategioiden koordinointia ja etenkin ns. suurten haasteiden ratkaisemista ministeriöiden johdolla avustamaan perustetaan muutaman hengen ryhmä, joka kumppanikoodareiden tapaan toimien muuttaa toimintatapoja organisaatioiden sisältä käsin.
Palvelujen edistäminen ja kokeilut. Edistetään avattua tietoa hyödyntäviä palveluita kaikilla toimialoilla rohkaisemalla kokeiluihin, pilotteihin ja toimijoiden yhteishankkeisiin yksityisyyden suojan teknologioita kehittäen. Edistetään nykyisten digitaalisten palveluiden optimaalista käyttöä. Palvelujen edistäminen ja kokeilut. Raivataan lainsäädännöllisiä esteitä kokeiluhankkeiden tieltä. Perustetaan kansallinen palvelu, joka mahdollistaa henkilötietojen anonymisoinnin. Palvelujen edistäminen ja kokeilut. Suomesta luodaan johtava kokeilusolmukohta alueellisesti rajattujen kokeilulakien avulla. Käytössä on yksityisyyden suojan turvaavia ratkaisuja.
Postipalvelujen tarjonta. Postin peruspalvelut (ml. viisipäiväinen jakelu) turvataan kaikkialla maassa nykyisen sääntelyn mukaisesti ja sisällytetään lehtien jakelu osaksi yleispalvelua. Käynnistetään digitaalisten postipalvelujen kokeiluja ja helpotetaan digitaalisten postipalveluiden tarjontaa lainsäädäntöä kehittämällä. Postipalvelujen tarjonta. Yleispalvelun tarjonnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi yleispalveluvelvoitetta kevennetään siten, että yleispalvelu voidaan toteuttaa tekniikkaneutraalisti joko fyysisesti tai digitaalisesti kuitenkin siten, että fyysisten jakelukertojen määrä viikossa on vähintään kolme. Kannustetaan lehtien jakelua digitaalisessa muodossa. Postipalvelujen tarjonta. Sopeutetaan postin yleispalveluvelvoite vastaamaan muuttuvia käyttötarpeita, jotta jokainen saa postin palvelut käyttöönsä digitaalisesti asiakastarpeita vastaavasti. Myös lehtien jakelu on pääsääntöisesti digitaalista.
Postikilpailu. Postitoimilupia myönnetään postilain mukaisesti. Tehostetaan postimarkkinoille pääsyä edellyttämällä postiyritykset avaavan kilpailijoilleen pääsyn jakeluverkkoon kohtuullisin ehdoin. Postinumeroiden ja osoiterekisterin avoimuutta ja hyödynnettävyyttä edistetään. Kannustetaan uudenlaisiin toimintatapoihin lähetysten jakelun järjestämsiessä. Postikilpailu. Tehostetaan postimarkkinoiden toimintaa kehittämällä määräävässä markkina-aseman sääntelyä ja tarkentamalla postinumerojärjestelmää ja postin osoiterekistereitä koskevaa sääntelyä. Siirretään postitoimilupien käsittely Viestintävirastoon. Postikilpailu. Siirrytään postitoiminnassa toimiluvanvaraisuudesta ilmoitusmenettelyyn.
Monipuoliset sisällöt Mediasisältöjen jakelu. Seuraava televisiotoiminnan teknologiasiirtymä antenniverkossa toteutetaan vaiheittain siten, että vuonna 2020 laaditun välitarkastelun pohjalta siirtymä toteutetaan viimeistään vuoteen 2026 mennessä. Laajakaistaverkkoja kehitetään siten, että niiden välityksellä voidaan jakaa koko maahan monipuolisia sisältöpalveluita. Mediasisältöjen jakelu. Laaditaan suunnitelma, miten tuetaan kaupallisen televisiolähetysten vaiheittaista siirtymistä kokonaan laajakaistajakeluun varmistaen siirtymäaikana riittävä perustarjonta perinteisillä jakeluteillä. Luodaan edellytykset perinteisen televisiolähettämisen ja laajakaistajakelun yhdistäville ratkaisuille ("hybridi-tv"). Mediasisältöjen jakelu. Laaditaan suunnitelma televisiolähetysten siirtymisestä kokonaan laajakaistajakeluun vuonna 2026 eri käyttäjäryhmät huomioiden.
Toimilupajärjestelmä. Maanpäällisessä lähetysverkossa turvataan toimiluvilla laadukkaat, kotimaiset televisio-ohjelmistot. Radiotoiminnan ohjelmistoluvat myönnetään korostaen paikallis- ja yhteisöradiotoimintaa osana monimuotoista radiotarjontaa. Toimilupajärjestelmä. Arvioidaan television toimilupajärjestelmän tarvetta ja siirrytään maksutelevisiotoiminnan osalta ilmoitusmenettelyyn. Toimintaympäristön muutos huomioiden kevennetään televisio- ja radiotoimintaan liittyvää sääntelyä. Toimilupajärjestelmä. Tuetaan kaupallisen television elinvoimaisuutta luopumalla televisiotoiminnan harkinnanvaraisista ohjelmistoluvista. Lainsäädännön kehittämisessä tavoitteena on ylläpitää vain sellaista sääntelyä, joka voidaan tekniikkaneutraalisti kohdistaa kaikkiin samantyyppistä sisältöä tarjoaviin toimijoihin.
Median sisältötuotanto. Lainsäädäntöä kehittämällä, toimilupapolitiikalla ja innovaatioita tukemalla kannustetaan sisältöpalvlujen tuottajia kansainvälisesti kilpailukykyisten palveluiden tuottamiseen. Määräaikainen median innovaatiotuki suunnataan journalistisesti korkeatasoisten digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kehittämiseen. Median sisältötuotanto. Varmistetaan, että televisiotoimijat sitoutuvat laadukkaan suomalaisen sisältötuotannon tarjontaan. Arvioidaan mahdollisuuksia osoittaa nykyistä enemmän julkista panostusta sisältötuotantoon ja otetaan sisältöteollisuus ja luovat alat osaksi kansallista innovaatiopolitiikkaa. Median sisältötuotanto. Perustetaan sisältöteollinen ohjelma kotimaisen digitaalisen sisältötuotannon ja siihen liittyvän osaamisen edistämiseksi tavoitellen kansainvälisesti kilpailukykyisiä sisältötuotteita. Hyödynnetään laaja-alaisesti digitaalisen ja luovien alojen osaamista.
Julkinen palvelu. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun toimintaedellytyksistä huolehditaan tarkistamalla rahoitusta vuosittain valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain mukaisella indeksillä edellyttäen nykyistä suurempaa panostusta kotimaiseen sisältötuotantoon. Julkinen palvelu. Arvioidaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun laajuuden ja rahoituksen tason vaikutuksia sisältöpalvelujen tarjontaan ja kysyntään sekä mahdollisia muutostarpeita toimintaympäristön muutos huomioiden. Edellytetään julkisen palvelun yhtiöltä toiminnan tehostamista yleisen hallinnon tuottavuuskehityksen mukaisesti. Julkinen palvelu. Mahdollistetaan julkisen palvelun yhtiölle yleishyödyllisten toimijoiden sponsoroimien ohjelmien lähettäminen ja edellytetään vastaavaa toiminnan tehostamista julkisen varoin rahoitettavasta toiminnasta. Edellytetään Yleisradio Oy:ltä aktiivisia toimia sisältöjen aika- ja paikkariippumattoman saatavuuden edistämiseksi.
Verotus. Hyödynnetään EU:n arvonlisäverosääntelyn mahdollisuudet digitaalisten kirjojen ja lehtien arvonlisäverokannan laskemiseksi painettujen julkaisujen tasolle. Verotus. Digitaalisessa muodossa jaeltavien lehtien ja kirjojen arvonlisäverokanta lasketaan samalle tasolle painettujen julkaisujen kanssa. Lehdistön arvonlisäverokantaa ei nosteta. Verotus. Digitaalisten sisältöjen arvonlisäverotuksessa ajetaan EU:ssa linjaa, joka mahdollistaa alennetun verokannan soveltamisen kaikkiin digitaalisessa muodossa tarjottaviin sisältöpalveluihin.
Tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksien lisensioinnin helpottamiseksi kehitetään neuvotteluprosesseja, mahdollistetaan oikeuksien saanti yhdestä paikasta ja parannetaan hinnoittelumallien läpinäkyvyyttä. Selvitetään pilvipalveluihin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Tekijänoikeudet. Tekijänoikeusjärjestelmää muutetaan siten, että palveluiden tarjoajat voivat joustavasti laajentaa tarjontaansa uusiin jakeluteihin. Otetaan käyttöön yleinen sopimuslisenssijärjestelmä ja edistetään erityisesti julkisin varoin tuotettujen sisältöjen saatavuutta. Tekijänoikeudet. Journalististen sisältöjen digitaalista jakelua edistetään tekijänoikeusjärjestelmää kehittämällä. Entisiä toimintamalleja, erityisesti hyvitysmaksujärjestelmää, uudistetaan siirtämällä mahdolliset korvaukset budjettirahoitteiseksi.
EU-sääntely. Huolehditaan siitä, että EU-tason lainsäädäntö ja muut käytännöt eivät muodosta pullonkauloja digitaalisen sisältöjen kehittämiselle, jakelulle ja käytölle. EU-sääntely. Vaikutetaan EU-sääntelyyn siten, että audiovisuaaliseen sisältöön kohdistuva sääntely kevenee ja muodostuu jakelutieneutraaliksi. EU-tason sääntelyssä tulee tavoitteena olla, että kaikkiin samoilla markkinoilla toimiviin sisällön- ja palveluntarjoajiin sovelletaan samoja sääntöjä. EU-sääntely. Vaikutetaan aktiivisesti EU-lainsäädännön kehittämiseen, sen varmistamiseksi, että eurooppalaisten toimijoiden ja käyttäjien edut tulevat huomioiduiksi. Vaikutetaan siihen, että suotuisten olosuhteiden luominen sisältö- ja luovan alan kehitykselle nousee yhdeksi EU:n prioriteetiksi.

Yhteystiedot, kysymykset, kommentit

  • Kommentointi ja keskustelu noudattaa samaa logiikkaa kuin Wikipediassa. Moderaattoreiden tehtävänä on pitää sivut luettavina.
  • Osallistujien apuna moderaattoreina toimivat Sami Majaniemi (wiki-nimimerkki Smxb, email: sami.majaniemi(at)lvm.fi) ja Pauliina Mäkelä (wiki-nimimerkki PauliinaMakela, email: pauliina(at)kinda.fi). Voit myos ottaa heihin yhteyttä myös sähköpostitse.

Linkkejä