Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rajaus

Kysymys

Miten otetaan huomioon ympäristöstä aiheutuvat terveyshaitat kaikessa päätöksenteossa Suomen hallitusohjelman 2011 mukaisesti?

Vastaus

(Koskien ensisijaisesti kunnallista päätöksentekoa) terveyshaittojen huomioon ottaminen edellyttää mm.:

 • Kattavan ympäristöaltisteita koskevan taustatiedon olemassa oloa (TP2)
  • altisteiden prioriteetit
  • altistumisreitit
  • altistukseen vaikuttavien asioiden tunteminen
  • altistuksesta johtuvien vaikutusten tunteminen
  • altistumiseen vaikuttavien päätöstilanteiden ja -mahdollisuuksien ja niiden vaikutusten tunteminen
 • Terveysvaikutusarvioinnin resurssien olemassa oloa (TP3)
  • menetelmät, välineet, arvioijat, arviointiosaaminen
  • toiminnalliset viitekehykset arviointien tekemiseksi
  • kysyntä terveysvaikutusarviointien tuloksille päätöksenteon puolelta
 • Terveysvaikutusarviointien tulosten ja taustatietojen saatavuutta ja käytettävyyttä (TP3)
  • siellä, silloin ja siten kuin tarvitaan
  • päätöksenteon tarpeita palvellen
 • Päätöksentekoprosessien kykyä käyttää taustatietoja ja terveysvaikutusarviointeja päätöksenteon tukena (TP1)
  • prosessien avoimuus ja läpinäkyvyys
  • toimijoiden osaaminen ja tahto
  • prosessien toimivuus
  • päätöksenteon toimintaympäristön tuki, kannusteet ja velvoitteet
 • Terveysvaikutusarviointien vaikuttavuuden ja päätöksenteon toimivuuden arvioitavuus/evaluoitavuus (TP1)
  • prosessien avoimuus, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys
  • seurantamenetelmät, -välineet ja niiden käyttö
  • evaluointimenetelmät, -välineet ja niiden käyttö


Terveyshaittojen arviointiin tarvitaan yleiskäyttöinen, helppo ja moneen aihepiiriin soveltuva menetelmä, joka mahdollistaa arviointien toteuttamisen laajasti. Verkkotyökalu toteuttaa näitä ominaisuuksia parhaiten.

 • Tarjotaan käyttöön arvioinnin ja päätöksenteon verkkotyökalu Opasnet.
 • Motivoidaan päättäjiä muuttamaan toimintatapojaan tarjoamalla mahdollisuutta rajoitteista poikkeamiseen.
 • Opetetaan jaetun ymmärryksen ideaa ja kannustetaan sidosryhmiä vaatimaan sen käyttöä päätöksenteossa.
 • Perustetaan Avointen arvioijien yhdistys Avary levittämään näitä ideoita kansalaisyhteiskunnassa ja tukemaan avointen arviointien tekemistä ympäristöterveyden aiheista.
 • Käynnistetään tutkimushanke, jossa luodaan käsitteellinen malli hyvästä päätöksenteosta ja erityisesti siitä, miten tietoa käytetään ohjaamaan päätöksentekoa.

Perustelut

Suomen hallitusohjelmassa tällaisen menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto on asetettu tavoitteeksi. Jotta se toimisi kaikessa päätöksenteossa (tarkoittanee kaikessa julkisessa eli kunnallisessa, ja kansallisessa päätöksenteossa sekä virkamiesten että poliitikkojen osalta sekä sellaista yksityistä päätöksentekoa, jota säädellään lailla, esim. edellyttämällä ympäristövaikutusten arviointia).

Olennaisia linkkejä:

Visio

Visio eli näky tavoitetilasta, jossa arviointikulttuuri on kehitetty halutunlaiseksi (noin vuonna 2020):

 • Terveysvaikutuksia arvioidaan yleisesti monenlaisten yhteiskunnallisten päätösten yhteydessä. Yhteiskunnallisia päätöksiä ovat kuntien, valtion, AVI- ja ELY-keskusten päätökset sekä sellaiset yritysten, muiden yksityisten toimijoiden ja kansalaisten päätökset, joilla on selkeästi yhteiskunnallista merkitystä.
 • Terveysvaikutuksia arvioidaan jaettuun ymmärrykseen pyrkien siten, että sidosryhmät voivat ymmärtää päättäjien motiivit ja tietävät, mikä heidän näkemystensä merkitys on päättäjien motiiveissa. Vastaavasti päättäjät ovat tietoisia sidosryhmien näkemyksista ja osaavat perustella niiden roolin päätöksenteossa.

Polku tavoitteeseen

Arviointikäytännöt kaikkeen päätöksentekoon: edellytyksiä ja keinoja
Edellytys Nykytila Keino Tuotantokäyttö alkaa
Kulttuuriset edellytykset
Toimintatavat ovat jaettua ymmärrystä suosivia. On dokumentoitava käyttötilanteita muille esimerkiksi ja toisaalta virheistä oppimiseksi. 2013
Päätöksentekokulttuuri on kehittynyt niin, että kansalaiset ovat tietoisia osallistumismahdollisuuksistaan ja niin iso osa myös osallistuu, että tämä lähtökohtaisesti otetaan huomioon päätösprosesseissa.
Terveysvaikutuksia arvioidaan verkkotyökaluilla avoimesti eli siten, että a) kiinnostuneet voivat vapaasti osallistua arvioinnin tekoon ja b) arvioinnissa käytetty aineisto, laskenta ja tulokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä esimerkiksi samantapaisten arviointien tekoon.
Arviointikulttuuri on kehittynyt niin, että arviointityössä tarvittavista tiedoista ja näkemyksistä huomattava osa tulee muilta osallistujilta kuin niiltä, jotka arviointia virkansa puolesta tekevät.
Edellytykset motivaation luomiseksi
Kehittyy tietoisuus paremmista käytännöistä. Ongelmakohtia on kentällä tiedossa, mutta uudet keinot eivät tavoita käyttäjiä. On tunnistettava käytännön tarpeita, joissa työkaluista on hyötyä.
On lisättävä ymmärrystä ja motivaatiota siitä, että jaettu ymmärrys pystyy korjaamaan useita nykyisiä järjestelmävirheitä, jotka ovat keskeisinä syinä nykyisiin polttaviin ongelmiin.
Tämä motivaatio on kanavoitava poliittiseksi paineeksi, joka vaatii jaettua ymmärrystä yhteiskunnallisista asioista ennen päätöksentekoa.
Kansalaisyhteiskunta on kehittynyt niin, että yleinen mielipide luo painetta jaettuun ymmärrykseen. Päättäjät perustelevat suunnitelmiaan tämän mukaisesti ennen päätöksentekoa.
Taidolliset edellytykset
Jaetun ymmärryksen työkalut ovat helppokäyttöisiä. On parannettava työkalujen käyttömukavuutta niin, että joku haluaa niitä käyttää nykytarpeidensa ratkomiseen.
Jaetun ymmärryksen työkaluihin on selkeät ohjeistukset. Ohjeet ovat hajallaan Opasnetissä. Kootaan järjestelmällinen nettiopas, joka etenee käytännöllisesti perusteista edistyneempiin asioihin. Kesä 2012
Vaikutusarviointien tekemiseen on kunnissa riittävästi koulutettua väkeä. Tietotaitoa on niukasti, työ ulkoistetaan konsulteille. Eracedu-tyyppistä täydennyskoulutusta jatketaan ja lisätään. Tehdään yliopistoyhteistyötä koulutuksen sisällyttämiseksi opetusohjelmaan. 2013
Kunnissa kuntalaisten tietotaito ei ole käytettävissä. Tuotetaan itseopiskelumateriaalia kansalaisten käyttöön, jotta kansalaiset voivat itse toimia tiedontuottajina.
Valtakunnallisesti erilaiset arviointimenetelmät ja -tahot tekevät tiivistä yhteistyötä. THL:ssä kehitettävää TA1:n ja TA3:n yhteistyössä. IVA- ja SVA-materiaali sisällytetään osaksi Opasnetiä. Kehitetään yhteinen ohjeistus ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arvioimiseksi. 2013
Sosiaaliset ja ryhmäytymiseen liittyvät edellytykset
Jaettua ymmärrystä edistävillä ihmisillä on oma taustaryhmänsä ja -tukensa. Perustetaan Avointen arvioijien yhdistys Avary
THL tukee arviointityötä tuottamalla tyypillisistä ongelmallisista tilanteista yleiskäyttöisiä arviointimalleja, jotka ovat sellaisenaan sovellettavissa lukuisiin yksittäistapauksiin. Esimerkkinä tästä toimintatavasta on Arviointi juomaveden laadun terveysvaikutuksista, joka pienillä lisätiedoilla on helposti sovitettavissa minkä tahansa vesilaitoksen tilanteen arviointiin.
Tiedolliset edellytykset
Kansallinen terveydensuojeluohjelma on käytössä. EBoDE ja Seturi kaipaavat päivitystä ja priorisointia. Tehdään päivitys YMALin johdolla. Kesä 2012
Tekniset edellytykset
On kehitettävä työkalut, joilla jaettua ymmärrystä voidaan tuottaa ja levittää. Opasnet on tuotantokäytössä. Markkinointi. 2008
Taulukkomuotoisen tiedon tuottaminen järjestelmään. op_en:Table2Base, op_en:Uploading to Opasnet Base ovat tuotantokäytössä. Käytännön kokemusta ja esimerkkejä hankittava. Kesä 2011
Synteesien tekeminen keskusteluista. Keskustelu ja jaettu ymmärrys ovat testikäytössä ja kehitteillä. Käytännön kokemusta ja esimerkkejä hankittava. Syksy 2011
Tietojen keruu eri tauluista. Aikakone on kehitteillä. Rakennettava esimerkkejä. Talvi 2012
Kyselylomake. R-tools + op_baseWrite ovat testikäytössä. Rakennettava esimerkkejä. Syksy 2011
Tilanteen tarkastelu omilla lähtötiedoilla. R-tools on tuotantokäytössä. Esimerkkinä Arviointi juomaveden laadun terveysvaikutuksista. Rakennettava lisää. Kevät 2011
Ohjausjärjestelmä päättäjien kannalta tärkeiden puutteiden paikkaamiseen. Argumentit, todo ovat jo tuotantokäytössä. Kehitettävä toimintatapoja ja osaamista. Kesä 2011
Resursseihin liittyvät edellytykset
Jaetun ymmärryksen aktiivisia kannattajia yhteiskunnassa on riittävästi, jotta tietoa saadaan kerätyksi ja jäsennetyksi riippumatta virallisista organisaatioista.
Valtio tukee arviointityötä ja avointa yhteiskuntaa usealla kymmenellä miljoonalla eurolla vuosittain. On osoitettava, että arviointi ja tiedon avoimuus ovat erittäin kustannustehokkaita investointeja.
Juridiset edellytykset
Lainsäädäntö tukee vaikutusarviointien tekemistä ja käyttöä päätöksenteossa. Tehtävä selvitys nykyisen lainsäädännön toimivuudesta vaikutusarvioinnissa. (STM) Kesä 2012
Lait ja muut säädökset tukevat tiedon avaamista arviointien ja päästösten tekemiseksi.

Pilottiprojekteja

Pilottiprojektien tarkoitus on käytännössä tehdä sellaista vaikutusarviointityötä, jolla on suora kytkentä päätöksentekoon. Tavoitteena on toisaalta demonstroida menetelmien toimivuutta, toisaalta testata ja kehittää menetelmien toimivuutta. Kaikkia näitä tehdään kaikissa piloteissa, eli kehittäminen ja demonstrointi kulkevat aina käsi kädessä.

Pilotteja demonstroitavita ja kehitettävistä menetelmistä, jotka palvelevat terveysvaikutusten jalkauttamista. Kaikki kuvatut pilotit ovat avoimia, joten muutkin kuin varsinainen kohderyhmä voivat niihin tutustua.
Menetelmä Tavoite Projekti Kuvaus
Energiantuotannon kuvaaminen kaupunkitasolla Kuntapäättäjä voi tarkastella erilaisten energian kysyntään ja tarjontaan liittyvien politiikkojen ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Urgenche
Liikennesuoritteen ja -suunnittelun kuvaaminen kaupunkitasolla Kuntapäättäjä voi tarkastella erisuuruisten joukkoliikennetukien vaikutusta. Kansalainen voi tarkastella omien matkatapavalintojensa vaikutusta. Urgenche, Eracedu
Yksittäisen talon lämmitysjärjestelmä ja sen päästöt Talonrakentaja voi tarkastella omaa lämmityssuunnitelmaansa. Bioher
Valtakunnallisen energiantuotannon päästöt Energiantuotannon päästöjen terveys- ja ilmastovaikutusten tarkastelu. Claih
Hyvinvointivaikutukset Urgenche-arvioinneissa voidaan tarkastella myös hyvinvointivaikutuksia terveyden lisäksi. Urgenche
Talousveden riskit Vesilaitos voi tarkastella raakaveden ja puhdistamistekniikoiden vaikutusta talousveden käyttäjien terveyshaittoihin. Polaris
Melun terveysvaikutukset Melu 2011
Jatropan viljelyn ja kalaöljyn vaikutukset bioenergian tuotannossa Energiantuottaja voi tarkastella mahdollisten uusien bioenergiaraaka-aineiden ilmasto-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia Jatropa

Katso myös

Avainsanat

Terveyshaitat, ympäristö, Suomen hallitusohjelma 2011

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>