Kansanterveyden turvaaminen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä sivu sisältää pohdintaa, joka on toteutettu 2014 yhteiskehittämällä Opasnetissä, eikä se ole osa THL:n virallista työtä tai valmistelua.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana on sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima ministeriöiden ja THL:n yhteistyöhanke, jossa edistetään terveysnäkökulman huomioimista kaikissa politiikoissa ja hyvinvoinnin roolia yhteiskunnan päätöksenteossa. Yksi sen tärkeistä välietapeista oli Siikarannan työpaja III 13.-14.11.2014. Hankkeessa tuotetaan valmistelumateriaalia ministeriöiden ja tulevan hallituksen työskentelyyn.

Kysymys

Minkälaisia toimenpiteitä pitäisi Suomessa tehdä lähivuosina valitulla osa-alueella

kehittämistarpeisiin liittyen?

Aiemmassa työskentelyssä on tunnistettu seuraavat kehittämistarpeet. Sulkeissa oleva kirjain ja numero viittavat osa-alueeseen ja työryhmään, johon kehittämistarve liittyy ja joka työskenteli Siikarannan työpajassa.

  • Kehittämistarve 11 (D5, D9): Hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja tukevat kannustimet, lisätietoja antavat Meri Larivaara, STM, Kristiina Poikajärvi, STM, ja Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, STM
  • Kehittämistarve 12 (D7): Eriarvoistavat mekanismit eri hallinnonaloilla, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM
  • Kehittämistarve 13 (D6): Ravitsemussuositusten toteutumisen edistäminen, lisätietoja antaa Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, STM
  • Kehittämistarve 14 (D1): Terveellisestä ja turvallisesta ruoasta vientivaltti, lisätietoja antavat Anna-Leena Miettinen, MMM, Minna Huttunen, MMM, ja Petri Koskela, MMM
  • Kehittämistarve 15 (D5): Palvelujen sähköistyminen ja esteettömyys, lisätietoja antaa Meri Larivaara, STM

Vastaus

Ihmisten elinolot vaikuttavat ratkaisevasti terveyskäyttäytymiseen ja terveyteen, ja ne muovaavat kansanterveyttä voimakkaammin kuin terveyspalveluiden saatavuus. Elinoloilla tarkoitetaan mm. asuinoloja, koulutusjärjestelmää, työoloja, sosiaalisia verkostoja, rakennettua ja luonnon ympäristöä sekä yleisiä sosioekonomisia olosuhteita. Tästä syystä kansanterveyttä rakennetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, ei ainoastaan sosiaali- ja terveysalalla.

Väestön keskimääräinen hyvinvointi ja terveys ovat jatkuvasti parantuneet, mutta kehitys ei jatku suotuisana ilman jatkuvia ponnisteluja. Väestön elintavoissa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, jotka uhkaavat kääntää myönteisen kehityksen kielteiseksi.

Elintapoihin vaikuttavat omalta osaltaan sosiaaliset taustatekijät. Terveyttä edistävien elintapojen omaksuminen edellyttää yleensä riittävää toimeentuloa, kodin ja työn välistä tasapainoa, osallisuuden ja mielekkyyden kokemusta sekä psyykkistä hyvinvointia. On tärkeää, että terveelliset eläintavat ovat helppoja ja houkuttelevia valintoja, joita elinolot ja elinympäristö tukevat.

Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa länsieurooppalaista keskitasoa tai sitä suurempia. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuria myös eri alueiden sekä sukupuolten välillä. Erot näkyvät kaikissa ikäryhmissä.

Parempi kansanterveys on itseisarvo, mutta sillä on myös runsaasti kerrannaisvaikutuksia yhteiskunnassa, kuten pidentyneet työurat, vähentynyt palvelujen tarve ja sosiaalimenojen maltillinen kehitys. Kansanterveyden kohentaminen kaikissa ikäryhmissä tuo terveitä ikävuosia ja tukee hyvinvointivaltion taloudellista kestävyyttä.

Kansanterveyttä edistetään vaikuttamalla terveyttä määrittäviin tekijöihin sekä kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa

Kansanterveyttä edistetään tehokkaasti vaikuttamalla keskeisimpiin pitkäaikaissairauksia ja terveysongelmia määrittäviin tekijöihin. Tämä ei onnistu ilman eri hallinnonalojen työtä sekä hyvinvointi- ja terveysnäkökulmien tunnistamista ja huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen politiikkatoimissa.

Tavoite Toimenpiteet Toimijat Aikataulu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen vahvistaminen eri ministeriöiden työssä Kaikki ministeriöt 2015-2020
Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen valtionhallinnossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi Kaikki ministeriöt, päävastuu STM 2015-2020
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin vahvistaminen osana ministeriöiden säädösvaikutusten arviointityötä sekä tuen ja seurannan kehittäminen Kaikki ministeriöt, päävastuu OM, STM ja THL 2015-2020
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ohjaus, tuki ja seuranta STM, THL 2015-2020
Vähennetään eriarvoisuutta vaikuttamalla eri hallinnonalojen eriarvoistaviin mekanismeihin Kattava kartoitus eri hallinnonalojen eri- ja tasa-arvoistavista mekanismeista VNK (TEA-rahoitus) 2015-2016
Aikataulutettu suunnitelma ja sen mukaiset toimet eriarvoistavien mekanismien poistamiseksi, sekä tehtyjen toimien vaikutusten seuranta Kaikki ministeriöt, päävastuu STM Suunnitelma 2016-2017, toimet ja seuranta 2017-2020
Digitalisaation mahdollisten eriarvoistavien vaikutusten torjuminen mm. edistämällä kansalaisten digitaalisia taitoja ja turvaamalla digitaalisten palvelujen saavutettavuus Kaikki ministeriöt, päävastuu LVM 2016-2020
Ehkäistään pitkäaikaissairauksia vaikuttamalla niitä määrittäviin tekijöihin. Kansallinen strategia ja toimeenpanosuunnitelma kansanterveyden parantamiseksi, painopisteenä keskeisimmät riskitekijät (liikkumattomuus, ravitsemus, tupakka, alkoholi ja stressi/psyykkinen kestävyys) ja näiden sosioekonomiset taustatekijät STM, THL, muut ministeriöt, kunnat, sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt, liikuntajärjestöt ja muut toimijat 2015-2016
Kansallisen toimeenpanosuunnitelman toteutus ja seuranta STM, THL, muut ministeriöt, kunnat, sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt, liikuntajärjestöt ja muut toimijat 2016-2020
Osana kansallista toimeenpanosuunnitelmaa tai siitä erillisenä kartoitetaan hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja tukevia kannustimia ja laaditaan suunnitelma niiden käyttöönottamiseksi sekä yksilö- että järjestelmätasolla STM, THL 2016

Esitettyjen toimien vaikuttavuus

Hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta väestön hyvinvointi ja terveys sekä työ- ja toimintakyky ovat kriittisiä tekijöitä. Terveyden tasaisempi jakautuminen väestössä parantaa yhteiskunnallista koheesiota, lisää kokemusta oikeudenmukaisuudesta ja turvaa yhteiskuntarauhaa.

Toimintakokonaisuuden osa-alueet tarvitsevat omat seurantasuunnitelmansa mukaan lukien indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida valittujen toimien vaikutuksia sekä vaikuttavuutta kansanterveyteen.

Tähän kohtaan laitetaan toimenpidesuunnitelmat ja niiden vaikuttatuutta mittaavat toimet.

Hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja tukevat kannustimet (KT11)

Tausta

Mitä tulisi tehdä?

Mitä tulisi tehdä kehittämistarpeen parantamiseksi.
Tavoite Toimenpiteet Toimijat Aikataulu
Tavoite 1 Toimenpide 1 Toimija 1 Aika 1
Toimenpide 2 Toimija 2 Aika 2
Tavoite 2 Toimenpide 3 Toimija 3 Aika 3
Toimenpide 4 Toimija 4 Aika 4

Vaikuttavuusarviointi

Miten vaikuttavuutta mitataan jälkeenpäin.
Mittarit Toimenpiteet asian mittaamiseksi Toimijat Aikataulu
Mittari 1 Mittaustoimenpide 1 Mittaaja 1 Aika 1
Mittari 2 Mittaustoimenpide 2 Mittaaja 2 Aika 2

Eriarvoistavat mekanismit eri hallinnonaloilla (KT12)

Tausta

Luonnos 27.1.2015 / Meri Larivaara, STM

Ihmisten elinolot muovaavat kansanterveyttä voimakkaammin kuin terveyskäyttäytyminen tai terveyspalveluiden saatavuus. Elinoloilla tarkoitetaan mm. asuinoloja, koulutusjärjestelmää, työoloja, sosiaalisia verkostoja, rakennettua ja luonnon ympäristöä sekä yleisiä sosioekonomisia olosuhteita. Tästä syystä kansanterveyttä rakennetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, ei ainoastaan sosiaali- ja terveysalalla.

Väestön keskimääräinen hyvinvointi ja terveys ovat jatkuvasti parantuneet, mutta kehitys ei jatku suotuisana ilman jatkuvia ponnisteluja. Väestön elintavoissa on tapahtunut viime vuosina muutoksia, jotka uhkaavat kääntää myönteisen kehityksen kielteiseksi.

Elintapoihin vaikuttavat omalta osaltaan sosiaaliset taustatekijät. Terveyttä edistävien elintapojen omaksuminen edellyttää yleensä riittävää toimeentuloa, kodin ja työn välistä tasapainoa, osallisuuden ja mielekkyyden kokemusta sekä psyykkistä hyvinvointia. On tärkeää, että terveelliset eläintavat ovat helppoja ja houkuttelevia valintoja, joita elinolot ja elinympäristö tukevat.

Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa länsieurooppalaista keskitasoa tai sitä suurempia. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuria myös eri alueiden sekä sukupuolten välillä. Erot näkyvät kaikissa ikäryhmissä.

Parempi kansanterveys on itseisarvo, mutta sillä on myös runsaasti kerrannaisvaikutuksia yhteiskunnassa, kuten pidentyneet työurat, vähentynyt palvelujen tarve ja sosiaalimenojen maltillinen kehitys. Kansanterveyden kohentaminen kaikissa ikäryhmissä tuo terveitä ikävuosia ja tukee hyvinvointivaltion taloudellista kestävyyttä.

Kansanterveyttä edistetään vaikuttamalla terveyttä määrittäviin tekijöihin sekä kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Kansanterveyttä edistetään tehokkaasti vaikuttamalla keskeisimpiin pitkäaikaissairauksia ja terveysongelmia määrittäviin tekijöihin. Tämä ei onnistu ilman eri hallinnonalojen työtä sekä hyvinvointi- ja terveysnäkökulmien tunnistamista ja huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen politiikkatoimissa.

Mitä tulisi tehdä?

Mitä tulisi tehdä kehittämistarpeen parantamiseksi.
Tavoite Toimenpiteet Toimijat Aikataulu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen vahvistaminen eri ministeriöiden työssä Kaikki ministeriöt 2015-2020
Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen valtionhallinnossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi Kaikki ministeriöt, päävastuu STM 2015-2020
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin vahvistaminen osana ministeriöiden säädösvaikutusten arviointityötä sekä tuen ja seurannan kehittäminen Kaikki ministeriöt, päävastuu OM, STM ja THL 2015-2020
Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ohjaus, tuki ja seuranta STM, THL 2015-2020
Vähennetään eriarvoisuutta vaikuttamalla eri hallinnonalojen eriarvoistaviin mekanismeihin Kattava kartoitus eri hallinnonalojen eri- ja tasa-arvoistavista mekanismeista VNK (TEA-rahoitus) 2015-2016
Aikataulutettu suunnitelma eriarvoistavien mekanismien poistamiseksi Kaikki ministeriöt, päävastuu STM 2016-2017
Sovitut toimet eriarvoistavien mekanismien poistamiseksi sekä niiden vaikutusten seuranta Kaikki ministeriöt 2017-2020
Digitalisaation mahdollisten eriarvoistavien vaikutusten torjuminen mm. edistämällä kansalaisten digitaalisia taitoja ja turvaamalla digitaalisten palvelujen saavutettavuus Kaikki ministeriöt, päävastuu LVM 2016-2020
Ehkäistään pitkäaikaissairauksia vaikuttamalla niitä määrittäviin tekijöihin Kansallinen strategia ja toimeenpanosuunnitelma kansanterveyden parantamiseksi (painopisteenä keskeisimmät terveyttä määrittävät tekijät eli liikkumattomuus, ravitsemus, tupakka, alkoholi ja psyykkinen kestävyys) ja näiden sosioekonomiset taustatekijät STM, THL, muut ministeriöt, kunnat, sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt, liikuntajärjestöt ja muut toimijat 2015-2016
Kansallisen toimeenpanosuunnitelman toteutus ja seuranta STM, THL, muut ministeriöt, kunnat, sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt, liikuntajärjestöt ja muut toimijat 2016-2020
Osana kansallista toimeenpanosuunnitelmaa tai siitä erillisenä kartoitetaan hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja tukevia kannustimia ja laaditaan suunnitelma niiden käyttöönottamiseksi sekä yksilö- että järjestelmätasolla STM, THL 2016

Vaikuttavuusarviointi

Hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta väestön hyvinvointi ja terveys sekä työ- ja toimintakyky ovat kriittisiä tekijöitä. Terveyden tasaisempi jakautuminen väestössä parantaa yhteiskunnallista koheesiota, lisää kokemusta oikeudenmukaisuudesta ja turvaa yhteiskuntarauhaa.

Toimintakokonaisuuden kolme osa-aluetta tarvitsevat omat seurantasuunnitelmansa mukaan lukien indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida valittujen toimien vaikutuksia sekä vaikuttavuutta kansanterveyteen.

Ravitsemussuositusten toteutumisen edistäminen (KT13)

Tausta

Mitä tulisi tehdä?

Mitä tulisi tehdä kehittämistarpeen parantamiseksi.
Tavoite Toimenpiteet Toimijat Aikataulu
Tavoite 1 Toimenpide 1 Toimija 1 Aika 1
Toimenpide 2 Toimija 2 Aika 2
Tavoite 2 Toimenpide 3 Toimija 3 Aika 3
Toimenpide 4 Toimija 4 Aika 4

Vaikuttavuusarviointi

Miten vaikuttavuutta mitataan jälkeenpäin.
Mittarit Toimenpiteet asian mittaamiseksi Toimijat Aikataulu
Mittari 1 Mittaustoimenpide 1 Mittaaja 1 Aika 1
Mittari 2 Mittaustoimenpide 2 Mittaaja 2 Aika 2

Terveellisestä ja turvallisesta ruoasta vientivaltti (KT14)

Tausta

Mitä tulisi tehdä?

Mitä tulisi tehdä kehittämistarpeen parantamiseksi.
Tavoite Toimenpiteet Toimijat Aikataulu
Tavoite 1 Toimenpide 1 Toimija 1 Aika 1
Toimenpide 2 Toimija 2 Aika 2
Tavoite 2 Toimenpide 3 Toimija 3 Aika 3
Toimenpide 4 Toimija 4 Aika 4

Vaikuttavuusarviointi

Miten vaikuttavuutta mitataan jälkeenpäin.
Mittarit Toimenpiteet asian mittaamiseksi Toimijat Aikataulu
Mittari 1 Mittaustoimenpide 1 Mittaaja 1 Aika 1
Mittari 2 Mittaustoimenpide 2 Mittaaja 2 Aika 2

Palvelujen sähköistyminen ja esteettömyys (KT15)

Tausta

Mitä tulisi tehdä?

Mitä tulisi tehdä kehittämistarpeen parantamiseksi.
Tavoite Toimenpiteet Toimijat Aikataulu
Tavoite 1 Toimenpide 1 Toimija 1 Aika 1
Toimenpide 2 Toimija 2 Aika 2
Tavoite 2 Toimenpide 3 Toimija 3 Aika 3
Toimenpide 4 Toimija 4 Aika 4

Vaikuttavuusarviointi

Miten vaikuttavuutta mitataan jälkeenpäin.
Mittarit Toimenpiteet asian mittaamiseksi Toimijat Aikataulu
Mittari 1 Mittaustoimenpide 1 Mittaaja 1 Aika 1
Mittari 2 Mittaustoimenpide 2 Mittaaja 2 Aika 2

Perustelut

Tähän kohtaan laitetaan perusteluja sille, miksi juuri mainitut toimenpiteet on valittu.

Katso myös

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana
Hankkeen sivut Katso myös

Kommentoi sisältöä