Keskustelu:Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Informaatiomuotoilija -kokeilu

Yhtäköyttä (Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa) -tutkimushankkeessa selvitetään ja kokeillaan uusia tietojohtamisen menetelmiä päätöksenteon tukemiseksi. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen tutkimus- ja kehityshaaste kiteytyy kysymykseen “miten tieto sidotaan päätöksentekoon?”.

Suunnittelemme valtionhallinnolle erilaisia kokeiluja, jotka tähtäävät tietojohtamisen parantamiseen. Yksi kokeiluaihiosta tähtää monimutkaisten ja laajojen tietoaineistojen havainnollistamiseen tarjoamalla tiedontuottajille ja päätösvalmistelijoille aiempaa helpompi mahdollisuus käyttää informaatiomuotoilijoiden osaamista.

Kokeilua varten pyydetään tarjouksia informaatiomuotoilun asiantuntijapalvelusta 1 henkilötyökuukauden suuruisesta työsuorituksesta.

Informaatiomuotoilun tarve

 • voi kohdistua ajallisesti äkkinäisiin ja lyhyen vasteajan, mahdollisesti jopa saman päivän, tietotarpeisiin
 • sekä pidempiaikaisiin, laajempiin ja monimutkaisempiin kokonaisuuksin
 • tietolähteet voivat olla valmiiksi annettuja tai ennalta määrittelemättömiä

Työn suorittaminen

 • toteutustekniikat voivat vaihdella käsin piirtämisestä eri ohjelmiin ja koodaamiseen
 • työ voi olla itsenäistä, tiimityötä tai ohjattua. Työn suorittaminen tapahtuu pääsääntöisesti tekijän omissa tiloissa.
 • työt julkaistaan avoimella lisenssillä.
 • tekijänoikeus säilyy tekijällä, mutta asiakas saa kaikki muut rajoittamattomat oikeudet töiden käyttöön, muokkaamiseen ja julkaisuun
 • tietolähteet mainitaan ja linkitetään julkaisuihin

Kokeilun puitteet

 • kokeilun kesto on yksi henkilötyökuukausi, joka ajoittuu alustavan arvion mukaan noin kolmen kalenterikuukauden ajalle
 • aloitusajankohta on marras-joulukuun vaihteessa
 • työn suorittaja käyttää omia työvälineitään ja tulee esittää tarvittaessa käyttämiensä ohjelmien voimassaolevat lisenssit
 • työstä maksetaan alihankintasopimuksen mukainen korvaus. Sopimus tehdään saatujen tarjousten perusteella.


Informaatiomuotoilija-kokeilun suunnittelee Open Knowledge Finland (OKFFI) Yhtäköyttä-hankkeessa. OKFFI vastaa asiantuntijapalvelun hankintaan liittyvästä vuoropuhelusta ja arvioi tarjoukset. Arviointikriteerit ovat 1) monipuolinen informaatiomuotoiluosaaminen 2) työkokemus, erityisesti tutkimuksen ja hallinnon parissa 3) hinta.

Tarjouksiin pyydetään liittämään (linkittämään) kolme työnäytettä. Tarjoukset pyydetään julkaisemaan vapaamuotoisesti verkossa, avoimesti luettavina. Tarjoukset osoitetaan Valtioneuvoston kanslialle, politiikka-analyysi -yksikölle.


Tämä ilmoitus on julkaistu ensin 15.10. Yhtäköyttä-hankkeen Opasnet-sivulla. Ilmoitusta on muokattu 27.10. Haku on voimassa 6.11. saakka, johon mennessä tarjoukset pyydetään toimittamaan.


Nyt toteutettavan rajatun kokeilun kokemuksia ja tuloksia tullaan hyödyntämään hankkeessa tuotettavassa sisäänajosuunnitelmassa ja loppuraportissa. Kokeilun taroituksena on selvittää, onko tukipalvelua vastaavassa muodossa hankittava informaatiomuotoilu kannattava "investointi" tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen parantamiseksi. Kokeilun kokemusten perusteella hanke tuottaa yleisen, hallinnon eri organisaatioille suunnatun mallin informaatiomuotoilun hyödyntämisestä ja käyttöönotosta tietojohtamisen tueksi.

Pyydämme nyt kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä ottamaan yhteyttä tai täyttämään vuoropuhelulomakkeen.

Raimo Muurinen

puh 044-5777 574

raimo.muurinen@okf.fi

Yhtäköyttä -hanke, Open Knowledge Finland

Itsenäisyydenkatu 23, 33100 Tampere

Kysymykset ja vastaukset

Tässä julkaistaan vuoropuhelun aikana saamamme kysymykset ja vastaukset. Käytäntö on otettu käyttöön 4.11.2015.

 1. K: Voiko tarjouksen tehdä tuntihinnalla? V: Pyydämme ilmoittamaan kiinteän hinnan 1 henkilötyökuukauden suuruiselle työlle, jonka lisäksi voi ilmoittaa tuntihinnan ylimeneville tunneille, joiden tilaamisesta asiakas voi päättää aina erikseen.
 2. K: Voiko tarjousen lisäksi toimittaa ei-julkisia referenssejä? V: Jos immateriaalioikeuksien vuoksi ei ole mahdollista julkaista joitakin referenssejä, tällaisia voi toimittaa poikkeuksellisesti sähköpostilla.
 3. K: Vastaako 1 henkilötyökuukauden työpanos 168 tuntia? V: Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa kiinteän hinnan 1 henkilötyökuukauden suoritukselle. On toimittajan asia, kuinka tämä jakaantuu työpäiville tai -tunneille. Kiinteän hinnan lisäksi voi ilmoittaa viitehinnan työtunnille tai henkilötyöpäivälle, jota voidaan käyttää mahdollisesti erikseen sovittaviin lisätyötilauksiin.
 4. K: Mille sivulle saadut tarjoukset linkitetään? V: Tarjoajalla on vapaus julkaista tarjouksensa valitsemassaan sijainnissa. Linkki tarjoukseen toimitetaan OKFFI:lle Google Form -vuoropuhelulomakkeella. OKFFI linkittää tarjoukset tälle sivulle.
 5. K: Voitteko tarkistaa tarjouksen sisältövaatimusten täyttymisen etukäteen? V: Emme anna tarjouksista palautetta etukäteen, mutta vastaamme yksilöityihin kysymyksiin sekä puhelimessa että sähköpostilla -samalla julkaisten kysymykset anonyymeinä vastausten kera tällä Opasnet-sivulla. Tarjouksia ei tulla kuitenkaan hylkäämään muotoseikkojen vuoksi, koska tarjoukset pyydetään vapaamuotoisina. Jos tarjouksista puuttuu tietoja tai ne ovat monitulkintaisia, pyydämme lisätietoja.
Yhtäköyttä-hanke
Hankkeen osa-alueet

Hankkeen pääsivu · Tehtävä 1. Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut · Tehtävä 2. Tietopohjaisen päätösvalmistelun kehitystarpeet · Tehtävä 3. Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut · Tehtävä 4. Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma · Tehtävä 5. Yhtäköyttä-hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma · Tehtävä 6. Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti

Kokeilut

Informaatiomuotoilija talossa · Yhteiskirjoittaminen · Avoin arviointi maahanmuuttajien tuomasta lisäarvosta · Turvattomuusillan keskustelun jäsentäminen

Menetelmiä ja työkaluja

Avoin päätöksentekokäytäntö · Avoin arviointi · Avoimen päätöksentekokäytännön kuntapilotti · Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi · Tekaisu-hanke · Luokka:Tekaisu

Julkaisuja ja muuta hyödyllistä

Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (julkaistu) · Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti (wikiversio) · Yhtäköyttä (hankkeen esittely) · Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä · Ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskeva tieto kunnallisessa päätöksenteossa · Kaikki Yhtäköyttä-luokkaan kuuluvat sivut

Tämä sivu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Sivun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö edusta valtioneuvoston näkemystä.

Kokeilujen onnistumiskriteerit

Millaisia mittareita pitäisi käyttää mittaamaan tiedolla johtamisen kokeilujen onnistumista? Erityisesti on tärkeää tarkastella

 • mitkä olivat kokeilun konkreettiset tavoitteet,
 • mitä nimenomaista sisäänajosuunnitelman osaa kokeilulla testataan ja miten (eli mikä hypoteesi on siitä, mitä suunnitelmassa pitäisi olla, ja miten kokeilu auttaa varmistamaan (tai hylkäämään) tuon hypoteesin),
 • käytännön onnistumista (saatiinko tehtyä aiotut toimet),
 • saavutettiinko kokeiluille asetetut välittömät tavoitteet (opittiinko halutut asiat),
 • syntyikö toimintamalli, joka on levitettävissä yleiseen käyttöön,
 • tunnistettiinko toimintamallin käytön tai leviämisen esteitä,
 • tunnistettiinko toimintamallin käyttöä edistäviä tekijöitä,
 • onko toiminta avoimen päätöksentekokäytännön periaatteiden mukaista?

Mitkä ovat konkreettiset mittarit eri kokeiluissa? Huom! Kokeilut eivät ole juuri nämä, mutta tällaisista aihepiireistä on puhuttu, ja yritän ideoida millaisia arviointikriteerejä pitäisi käyttää näissä aiheissa.

Informaatiomuotoilija

Informaatiomuotoilija on todellinen kokeilu, joka on kuvattu sivulla Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut. Arviointikysymykset voisivat olla tämäntapaisia:

 • Hypoteesi: usein kaikki tarvittava tieto on olemassa ja myös saatavilla, mutta ongelmana on tiedon jäsentäminen siten, että olennaiset asiat näkyvät kiireisen päättäjän silmään nopeasti ja havainnollisesti. Tässä auttaa tiedon jäsentäminen.
 • Testaaminen: Palkataan informaatiomuotoilija, jonka tehtävänä on tuottaa jäsennyksiä ja konkretisointeja tärkeistä politiikkakysymyksistä. Mittarina käytetään kohderyhmän mielipidettä siitä, onko tilanne jäsennyksen jälkeen selkeämpi (ja millä tavalla eli mitä konkreettisia asioita informaatiojäsennys auttoi näkemään)?
 • Arvioidaan toimintaa avoimen päätöksentekokäytännön näkökulmasta suunnitteluvaiheessa ja toiminnan jälkeen. Miten periaatteet saatiin nivottua osaksi toimintaa? Missä asioissa jäi puutteita ja miksi? Oliko periaatteista hyötyä asian toteuttamisessa ja miksi?

Jaetun ymmärryksen tuottaminen aiheesta

Maahanmuuton vaikutusarviointi

Yhteiskirjoittamisalusta