THL:n strategia

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) strategia on arviointi, jossa etsitään kymmenen vuoden toiminnallista suuntaa ja painopisteitä THL:lle. Tämä arviointi EI ole osa THL:n strategiatyötä, vaan omaehtoinen avoin arviointi aiheesta kiinnostuneille.

Yleistietoa THL:n strategiasta

Rajaus

Kysymys

Mikä on sellainen THL:n strategia, että

 • se tehokkaasti edistää THL:n keskeisten tavoitteiden saavuttamista,
 • luo edellytyksiä tulevaisuuden työlle tavoitteiden saavuttamiseksi,
 • ohjaa kohti kustannustehokasta toimintaa?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

 • THL:n ylin johto, laitoksen strategisia päätöksiä tehdessään.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotellessaan THL:n tulossopimuksesta ja rahoituksesta.
 • THL:n työntekijät, hahmottaessaan ja suunnatessaan omaa työtään ja toimenkuvaansa.
 • Sidosryhmät, esim. miettiessään THL:n tuottaman tiedon hyödyntämistä tai ryhtymistä THL:n kanssa yhteistyöhön.
 • Muut valtion laitokset ja tutkimuslaitokset, ottaessaan mallia omia strategioitaan varten.

Vastaus

Tämä on pohdintaa tilanteessa, jossa THL:n toimintamenoja uhataan leikata 15 M€ vuodesta 2015 alkaen ja tutkimusmäärärahoja siirtää strategiseen, poliittisesti ohjattuun tutkimukseen epämääräisen suuruinen mutta suuri määrä. Tämä tarkoittaisi jopa 20-30 % leikkausta THL:n valtiolta saamaan budjettiin ja aiheuttaisi nykytoimintojen radikaalin alasajon. Ehdotetut toimet ovat kuitenkin yhteisiä muillekin tutkimuslaitoksille, jotka nyt ovat vastaavanlaisessa tilanteessa. Siksi vastauksessa ei yleensä puhuta nimenomaan THL:stä.
Tästä pitäisi kirjoittaa vieraskynä, jonka pääteema on kohteellisuus, kritisoitavuus ja avoimuus käyttöön suurten ohjelmien (kuten kunta- tai sote-uudistus) valmistelutyössä.
 • Tutkimuslaitoksen pitäisi osoittaa tutkimuksen ja asiantuntemuksen konkreettinen hyöty päätöksenteolle.
 • Tutkimuslaitoksen aineistokartoitus pitäisi tehdä selvästi painokkaammin kuin nyt, kun se on käytännössä vain suositusluontoinen ohje. Aineistot pitäisi nähdä toiminna perustana ja niiden jakaminen muiden käyttöön kunnia-asiana. Lähtökohtana pitäisi olla periaate, että jollei aineiston metadataa ole julkaistu, sitä ei ole olemassa eikä sitä voi käyttää esimerkiksi budjetin perusteluna.
 • Kaikki metadatat pitäisi avata. Tähän liittyen tarvitaan rajapinta, jolla voi kehittää tilastoanalyyseja aineistoihin metadatan ja generoidun harjoitusdatan avulla. Tilastoajojen tulokset avataan vapaaseen käyttöön (6 kk viipeellä, jotta analyysin keksijä ehtii julkaista tuloksen), kunhan ensin on varmistettu, ettei ajo tuota henkilötietosuojaa vahingoittavia tuloksia. Tämä voidaan toteuttaa esim. Opasnetissa.
 • Tutkimuslaitosten pitäisi ruveta jäsentämään keskusteluja, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja tutkimuslaitoksen toimialalla. Tällöin kerätään kaikki aiheeseen liittyvät näkemykset esittäjästä riippumatta. Työn tavoitteena on erityisesti jäsentää yhteiskunnassa esiintyviä näkemyksiä ja lisäksi kumota väitteitä, jotka ovat selkeästi ristiriidassa havaintojen kanssa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus monimutkaisten asioiden ymmärtämiseen päätöksenteon tueksi.
 • Tiedon tuottamine konkreettisiin päätösongelmiin.
 • Kaikkien näkemysten, niin asiantuntijoiden kuin muidenkin, jäsentäminen yhteiseksi kokonaisuudeksi.
 • Perusteltu kritiikki on huomioitava päätösvalmistelussa.
 • Tutkimuslaitosten pitäisi lähteä mukaan julkisuudessa vellovaan keskusteluun omalla alueellaan riippumatta siitä, ovatko ministerit samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa toimenpiteistä. Esimerkkinä tästä on THL:n osallistuminen sote-uudistukseen, joka nykyään on kovin vaisua mutta jossa pitäisi ottaa aktiivinen rooli.

Perustelut

Tämä on aiempi luonnos vastaukseksi.

THL on päätöksentekoa palveleva sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitos, jossa on vahva huippututkimuspanos. Sen pääalueet ovat:

 • Tietopohjan ja tietovarantojen (sekä myös sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien) pitäminen laadukkaina ja ajan tasalla erityisesti väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilan seuranta ja terveys- ja hyvinvointieroja ja niiden kaventamista koskeva tutkimus.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokas ja näyttöön perustuva toiminta myös hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen.
 • Kansantautien syiden tutkiminen ja tautien ehkäisy sekä tartuntatautien hyvä torjuntavalmius perustavoitteena kansantautien aiheuttaman toimintakyvyn vajauksen vähentäminen.
 • Terveyden edistäminen.

Nykystrategia

Nykyinen, helmikuussa 2011 hyväksytty strategia

Aiempi, laitosfuusion aikainen strategia tiivistettynä: THL on päätöksentekoa palveleva sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitos, jossa on vahva huippututkimuspanos.


Laitoksen perustehtävä

 • LAITOKSEN tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen.
 • LAITOS toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla.
 • LAITOS toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä.


Laitoksen visio 2015

 • Olemme vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden parantumiseen.
 • Olemme vahva vaikuttaja, luotettava asiantuntija ja arvostettu kumppani hyvinvoinnin ja terveyden suojelemisessa ja edistämisessä.
 • Olemme innostava, vastuullinen ja houkutteleva työyhteisö.


Laki THL:stä

Laitoksen tehtävänä on[1]:

 1. tutkia ja seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä, niihin vaikuttavia tekijöitä ja niihin liittyviä ongelmia, ongelmien yleisyyttä ja ehkäisymahdollisuuksia, sekä kehittää ja edistää toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmien vähentämiseksi;
 2. tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja antaa asiantuntijatukea hyvinvointia ja terveyttä edistävien politiikkojen, toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttamiseksi;
 3. harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää innovaatioita sekä tehdä aloitteita ja esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi;
 4. toimia tilastolain (280/2004) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna tilastoviranomaisena ja ylläpitää alan tiedostoja ja rekistereitä siten kuin niistä erikseen säädetään sekä huolehtia tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä;
  • a) huolehtia oikeuslääketieteeseen ja oikeuspsykiatriaan kuuluvista tehtävistä siten kuin niistä erikseen säädetään; (11.12.2009/1067)
 5. kehittää ja ylläpitää sosiaali- ja terveysalan keskeisiä termejä, määrityksiä ja luokituksia; sekä
 6. osallistua toimialansa kansainväliseen toimintaan.

Laitoksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä, jotka laissa tai sen nojalla säädetään sen tehtäviksi tai jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää. Lisäksi laitos voi toimia oikeuslääketieteellisten ja terveydenhuollon palvelujen tuottajana silloin, kun tällainen toiminta liittyy välittömästi sen tutkimus-, asiantuntija- tai kehittämistoimintaan.

THL:n keinot vaikuttaa omaan toimintaansa

THL toimii huomattavassa määrin ulkopuolisen tutkimusrahan varassa. Niinpä se ei voi noin vain päättää tiettyyn alueeseen panostamisesta, koska vain osa resursseista on liikuteltavissa. Merkittävä osa resursseista todellisuudessa tulee kilpailluilta markkinoilta osaavien tutkijoiden ja hyvien tutkimusideoiden avulla. "Iso laiva kääntyy hitaasti, paitsi ylösalaisin," sanoi entinen pääjohtaja Jussi Huttunen. Ainoastaan toimintojen lakkauttamisesta voi päättää strategisilla resurssipäätöksillä; muunlainen strategian toteuttaminen vaatii toki resursseja mutta erityisesti systemaattista ja pitkäaikaista edellytysten luomista haluttujen alueiden kasvun varmistamiseksi.

Ympäristöterveyden erityiskysymyksiä

Eräitä ehdotuksia keskeisiksi muutosilmiöiksi, jotka heijastuvat selkeästi ympäristöterveyteen:

 • ilmastotavoitteista johtuva paine asutusrakenteen tiivistämiseen
 • ympäristön koetun laadun (melu, hajut, ympäristöestetiikka) painoarvon kasvaminen
 • lisääntyvä avoimuus ja kansalaisvaikuttaminen julkisessa päätöksenteossa

Muita (Euroopassa vaikuttavia) muutosilmiöitä: kts. esim. viitteen [2] kpl 2.

Laskenta

Sisäinen keskustelu THL:n tutkimuksesta

+ Näytä koodi

THL:n riskinhallinta 2017

THL:n riskinhallintaa tehdään Granite-työkalulla syksyn 2017 aikana sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Tähän on kuvattu, miten tiedot järjestelmässä rakentuvat ja miten ne kannattaisi rakentaa, jotta ne noudattaisivat jaetun ymmärryksen rakennetta (op_en:Structure of shared understanding).

Granitessa tiedot ovat kahdessa taulussa (Riskilomake ja Hallintatoimilomake) useassa sarakkeessa. Nämä saa näkyviin kirjautumalla järjestelmään ja menemällä yhteenvetosivulle. Alareunasta avataan Lomakkeet ja Näytettävät kentät -valikosta valitaan kaikki kentät Riskilomakkeesta. Sivu tallennetaan muotoon täydellinen verkkosivu (*.htm). Sen jälkeen valitaan uusi näkymä eli Hallintatoimilomake ja sille kaikki näytettävät kentät. Sivu tallennetaan uudella nimellä. Nyt nämä tiedot voidaan hakea R:ään data.frameiksi koodilla

 library(rvest) # html_nodes, html_table
 library(xml2) # read_html
 library(reshape2) # melt
 riskit <- html_table(read_html("//cesium/jtue$/_Documents/Granite_riskit.htm"))[[7]]
 toimet <- html_table(read_html("//cesium/jtue$/_Documents/Granite_toimet.htm"))[[7]]

Jaetun ymmärryksen mukainen rakenne on sellainen, että kukin riski on oliotyypiltään keskustelu (discussion), jonka väite on tyypiltään "Asia X on riski, jonka toteutuminen haittaisi THL:n tavoitteiden saavuttamista." X on riskilomakkeen Riski-sarakkeen sisältö. Keskustelun argumentaatiossa kuvataan tarkemmin sarakkeissa Tarkennus, Muistiinpanot, Omistaja ja Omat liitteet olevat asiat. Riskiolio kytkeytyy sisältää tägin -relaatiolla useanlaisiin tägeihin. Tägättäessä valitaan kultakin tägilistalta yksi tai useampi relevantti vaihtoehto. Käytetyt tägilistat ovat Graniten mukaiset Tarkastelukohde (organisaation osa), Riskialue (karkea aihepiiri), Sisäalue (tarkka aihepiiri), Todennäköisyys, Vakavuus ja Tila. Myös muita tägilistoja voidaan tarpeen mukaan luoda.

Kukin hallintatoimi on oliotyypiltään toimi (action). Jokaisella toimella on osat Mitä, Kuka ja Milloin, joiden tiedot tulevat suoraan sarakkeista Hallintatoimi (täydennettynä Tilalla ja Omilla liitteillä), Vastuuhenkilö sekä Määräpäivä vastaavassa järjestyksessä.

Edut ja haitat Granite-järjestelmään verrattuna

Etuna tässä tarkastelussa on, että yksi riski voi liittyä useampaan organisaation osaan ja riskialueeseen sekä se, että riskin todennäköisyys ja vakavuus voivat saada eri ihmisiltä erisuuruisia arvoja eikä keskiarvoistusta tarvita lähtökohtana (tägilisäykset leimautuvat automaattisesti käyttäjäänsä joten on mahdollista tarkastella asiaa yleisesti, keskimäärin tai yhden käyttäjän näkökulmasta).

Toinen olennainen etu on, että yksi toimi voi liittyä useamman riskin hallintaan. Toimet liittyvät riskeihin vaikuttaa (vähentävästi) -relaatiolla.

Hyvänä puolena jaetun ymmärryksen tarkastelussa on myös se, että koska kaikki Graniten tieto sisällytetään jaettuun ymmärrykseen, on mahdollista tuottaa kaikki samat yhteenvetokuvaajat ja tarvittaessa muitakin.

Haittana on, että jaettua ymmärrystä varten ei ole (vielä) kehitetty järkevää käyttöliittymää joten tiedot pitäisi kerätä jollain kankeammalla tavalla. Yllä kuvattu yksisuuntainen toimintatapa Granitesta R:ään on toteutettavissa melko vähällä vaivalla, mutta se ei ratkaise käyttöliittymäongelmaa. Niinpä ensisijaisesti olisi hyödyllistä pyrkiä järjestelmään, jossa käytetään Granitea tietojen keruuseen mutta lisätoiminnallisuuksia tuotetaan jaetun ymmärryksen avulla.

Tässä lähestymistavassa on se ongelma, että Granite sallii yhdelle riskille vain yhden kutakin tägiä ja yhdelle toimelle vain yhden riskin. Lisätägit ja -riskit pitäisi sitten kerätä erikseen jollain toisella käyttöliittymällä. Toisaalta tämä ei vaadi käyttöliittymältä kovin kummoisia ja sen rakentaminen esim. Opasnettiin on muutaman tunnin työ. Eri paikoista tulevat tiedot sitten yhdistettäisiin R:ssä.

Riskilomake id# Tarkastelukohde Riskialue Sisäalue / sisältösivu Riski Tarkennus Todennäköisyys Vakavuus Riskiluku Hallintatoimet Muistiinpanot Omistaja Tila Hallintatoimien valmius-% Omat liitteet Luotu Päivitetty

Hallintatoimilomake Hallintatoimi Määräpäivä Vastuuhenkilö Tila Omat liitteet Luotu Päivitetty

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>