Keskustelu:THL:n strategia

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

THL:n strategia Terveydestä hyvinvointia – 2020 – hyvinvoinnista terveyttä

Tässä on kuvattu THL:n strategia 2011 - 2020. Se on hyväksytty THL:n johtoryhmässä helmikuussa 2011.[1]

Millaisessa maailmassa THL vaikuttaa suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?

Globaali muutos on nopeaa ja ulottuu kaikkien terveyteen ja hyvinvointiin. Uudet maat nousevat perinteisten valtaalueiden rinnalle. Suuria ilmiöitä ovat maapallon väestönkasvu, väestön ikääntyminen, ylikansallinen kauppa, markkinointi, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen riittävyys. Niiden heijastuksia ovat talouden heilahtelut, yritystoiminnan liikkuminen maasta toiseen ja maiden välinen muuttoliike. Sähköisen tiedonkulun kehittyminen muuttaa maailmankuvaa ja toimintaympäristöä.

Kun panostetaan väestön terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen ja osaamiseen sekä tuottavuuteen ja innovaatioihin, Suomi voi menestyä 2010- luvun maailmassa. Terve, hyvinvoiva, osaava ja sosiaalisesti eheä väestö tukee sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa, mikä taas tuottaa väestölle terveyttä ja hyvinvointia. Näin syntyy terveyden ja hyvinvoinnin hyvä kehä.

Monet muutokset vaativat yhä valppaampaa seurantaa ja varautumista. Väestöryhmien terveys- ja hyvinvointieroja pitäisi kasvun sijasta pystyä vähentämään. Elintapasairaudet ovat kansanterveyden kannalta ylivoimaisen tärkeitä. Tartuntataudit ja ympäristöterveyden uhkatekijät edellyttävät toimia terveyden suojelemiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmään kohdistuu paljon paineita: palvelujen tarve on kasvussa, kustannustaso nousussa, työvoiman saatavuus vaikeutumassa. Asiakaskunta monimuotoistuu ja teknologian kehitys muuttaa toimintatapoja. Tehokkuus, vaikuttavuus ja palvelujen saatavuus kaikille ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen avainkysymyksiä. Korkeatasoisen asiantuntijatiedon asema johtavana tietolähteenä terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä kyseenalaistetaan enenevästi.

Suomessa tuttu ja arvostettu pohjoismainen hyvinvointimalli on haasteiden edessä. Valtion, kuntien ja kansalaisten, julkisten ja yksityisten palvelujen sekä julkisen vallan ja markkinoiden toimivalta ja vastuut ovat jatkuvasti uudelleen arvioitavina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) strategia vuoteen 2020 asettaa laitokselle vaikuttavuustavoitteet suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yllä kuvatussa maailmassa.

Pekka Puska
pääjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Mikä on THL?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa, kun Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistettiin.

Yli tuhat terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaa työskentelee Helsingissä ja kuudella muulla paikkakunnalla. Tavoitteena on vaikuttaa suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

THL:n lakisääteinen tehtävä

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen palvelujen kehittämiseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Laitos on sosiaali- ja terveysministeriön alainen. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, 668/2008, 1§

Arvot

Vaikuttavuus

Vaikutamme suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseen ja edistämiseen viemällä asiantuntijatietoa aktiivisesti käytäntöön ja päätöksenteon pohjaksi.


Kumppanuus

Toimintamme pohjautuu yhdessä tekemiseen monien eri kumppanien kanssa.


Vastuullisuus

Korostamme ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Olemme viime kädessä vastuussa kaikille suomalaisille terveyden ja hyvinvoinnin edistymisestä.


Riippumattomuus

Olemme riippumaton asiantuntijalaitos, joka pohjaa työnsä tutkimustietoon. Toimimme läheisessä kansainvälisessä yhteistyössä ja pidämme asiantuntemuksemme korkealla tasolla.

Visio

Suomalaisilla on hyvä ja terve elämä sosiaalisesti oikeudenmukaisessa ja kestävässä yhteiskunnassa.

Toiminta-ajatus

THL on vaikuttava asiantuntija sekä rohkea terveyden ja hyvinvoinnin puolustaja ja edistäjä.

THL vahvistuu ja uudistuu suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi


THL tunnistaa strategiassaan Terveydestä hyvinvointia – 2020 – hyvinvoinnista terveyttä keskeisiä aihealueita, joilla laitoksen toimintaa on vahvistettava 2010-luvulla. Mukana on uusia avauksia, myös globaali-ilmiöiden huomioon ottamiseksi. Laitos vahvistaa aloitteellisuuttaan. Asiantuntijoita kannustetaan verkostoitumaan ja rakentamaan vaikuttavaa toimintaa keskeisillä alueilla.

Kaikessa toiminnassaan THL tähtää korkeatasoiseen ja vaikuttavaan työhön suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolustamiseksi ja edistämiseksi.

Vahvistuva ja uudistuva toiminta on mahdollista, kun THL:n oman työkentän perustoiminnot sekä kumppanuusverkostot päätöksentekijöiden, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisten kanssa ovat kunnossa. Silloin saadaan liikkeelle parhaat aloitteet ja teot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä koskee niin tutkimustoimintaa, sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä tukevaa asiantuntijatyötä kuin tietovarantojen kehittämistä. Suomalaisten terveys ja hyvinvointi kohenevat vain kaikkien näiden tahojen yhteistyöllä.

THL:n työkenttään kuuluu myös paljon STM:n toimintaa välittömästi tukevia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Ne antavat pohjaa laitoksen aktiiviseen, aloitteelliseen ja uudistuvaan työhön.


THL:n kuusi strategista linjausta

1 Väestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi kohentuvat

Kansantautien ehkäisy ja hyvinvoinnin vahvistaminen on edelleen keskeistä 2010-luvulla. Näin edistetään parhaiten myös työurien pidentymistä. Sairauksien, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin taustalla on tarkasteltava laajemmin niiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.

Vaikuttavuustavoitteet

 • THL tunnistaa väestön terveydessä, työ- ja toimintakyvyssä sekä hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät.
 • THL soveltaa lisääntyvää tietoa kansantautien ja sosiaalisen eriarvoisuuden syntymekanismeista ja riskitekijöistä tautien ehkäisemiseksi, väestön toimintakyvyn parantamiseksi ja sosiaalisen tasaarvon edistämiseksi. Täten vaikutetaan väestön sosiaaliseen ja fyysiseen elinympäristöön sekä työurien pidentymiseen.

2 Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat

Terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuus väestöryhmien ja alueiden välillä uhkaa edelleen kasvaa 2010-luvulla. Eriarvoisuuden taustatekijät, kuten elinoloerot tai palvelujen saatavuuserot eri väestöryhmille, vaikuttavat jo lapsuudessa ja ulottuvat työikäisiin ja ikääntyneisiin.


Vaikuttavuustavoitteet

 • THL tuottaa tietoa, vertailee politiikkavaihtoehtoja ja ehdottaa toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin kohentamiseksi kaikissa väestöryhmissä. Erityistä huomiota kiinnitetään toimiin, jotka tähtäävät köyhyyden vähentämiseen ja riittävän perus- ja vähimmäisturvan tarjoamiseen.
 • THL kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja edistämällä koko väestölle suunnattuja palveluja.
 • THL vähentää eriarvoisuutta kiinnittäen huomiota haavoittuviin ryhmiin, erityisesti perheisiin, lapsiin ja nuoriin.

3 Valmius torjua globaaleja ja kansallisia terveys- ja hyvinvointiuhkia on korkealla tasolla

Tartuntatautien ja ympäristöterveyden uhkien torjuminen vaatii 2010-luvulla kasvavaa huomiota, unohtamatta ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Globalisaation sosiaaliset ja terveydelliset seuraukset vaativat toimia ja varautumista myös sosiaali- ja terveysalalla.

Vaikuttavuustavoitteet

 • THL on varautunut riittävästi väestöön kohdistuviin biologisiin ja ympäristöuhkiin. Laitos vastaa väestön pitkäjänteisestä terveyden suojelusta.
 • THL myötävaikuttaa globalisaation haittojen vähentämiseen, kun haitat kohdistuvat suomalaisten terveyteen, hyvinvointiin, väestöryhmien välisiin eroihin sekä sosiaaliseen kestävyyteen.

4 Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä vastaa tehokkaasti väestön ja yhteiskunnan tarpeisiin

Suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantumisen kulmakiviin kuuluvat kaikkien saatavilla olevat, tehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. 2010-luvulla korostuu palvelujen ja koko palvelujärjestelmän toiminnallisen ja taloudellisen kestävyyden vaatimus.

Vaikuttavuustavoitteet

 • THL tuottaa ajantasaista kokonaiskuvaa palvelujärjestelmästä, sen rakenteesta ja toimivuudesta sekä ratkaisuvaihtoehtoja palvelujen saatavuuden kehittämiseksi ja innovaatiotoimien vahvistamiseksi.
 • THL edistää palvelujen vaikuttavuutta tuottamalla tietoa niiden nykytilasta ja laajentamalla kustannusvaikuttavuuden tarkastelun keskeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
 • THL edesauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan parantamista ja edistää yhteistyöllä tulosten hyödyntämistä palvelujärjestelmässä.

5 Sosiaali- ja terveysalan tietovarantoja käytetään laajasti terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän toimivuuden edistämiseen

Suomen pitkälle kehitetyt tieto- ja näytevarannot tarjoavat kasvavia mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja tutkimiseksi. 2010-luvulla laajeneva sähköinen tietomaailma ja eri alojen kehittyvät analyysikeinot lisäävät näitä mahdollisuuksia entisestään.

Vaikuttavuustavoitteet

 • THL:n tuottama ja kokoama tieto on avoimessa, vapaassa ja tehokkaassa käytössä.
 • THL:n tietovarantoihin perustuvat tuotteet ja aineistot ovat ajantasaisia ja laadukkaita sekä vastaavat asiakkaiden tarpeita.

6 Hyvinvointi- ja terveyskysymykset vaikuttavat vahvasti päätöksentekoon eri tasoilla

Tietoon perustuva toiminta on sosiaali- ja terveyspolitiikan kantavia ajatuksia. Hyvinvointi ja terveys riippuvat päätöksenteosta yhteiskunnan eri tahoilla. 2010-luvulla eri politiikkojen toiminta-alueet ja niiden tietotarpeet kietoutuvat entistä enemmän toisiinsa. Tieto vaikuttaa myös kansalaisten toimiin oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

Vaikuttavuustavoitteet

 • THL:n tuottamaa tietoa ja laitoksen asiantuntemusta käytetään valtakunnallisessa, alueellisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa,

ja laitoksen asiantuntijatieto vaikuttaa julkiseen keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreilla.

 • THL vahvistaa tietojensa ja osaamisensa käyttöä sosiaalisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi sekä kansalaisten omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tueksi.
 • THL edistää laajan kansainvälisen yhteistyön avulla suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukee alan globaalia kehitystä.

THL:n menestystekijät

THL:n työ lähtee siitä, että terveyttä ja hyvinvointia edistetään laajana kokonaisuutena, jolla on yhteydet kaikille elämänaloille. Onnistuminen tässä työssä perustuu laitoksen nykyisiin ja tuleviin menestystekijöihin. Ne ovat jatkuvan kehittämisen kohteena.

Vastuullinen, innostava ja visionäärinen johtajuus

THL:n johtaminen on visionääristä ja toimii suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Johtaminen on ammattimaista ja rakentaa THL:n yhteistä tulevaisuutta.


Arvostettu työkenttä ja hyvä työnantajakuva

THL:n työkenttä on arvostettu ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttavaan työhön suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Laitoksen johtaminen ja työkenttä yhdessä tekevät laitoksesta houkuttelevan työpaikan.


Osaava ja monialainen henkilöstö

THL:n vaikuttavuus syntyy korkeatasoisen osaamisen, osaamisen jakamisen ja yhdessä tekemisen tuloksena. Laitoksen eri toimintojen välistä yhteistyötä vahvistetaan synergiahyötyjen aikaan saamiseksi.

Strateginen uudistuminen

THL toimii joustavasti ja ennakoi toimintaympäristön muutoksia vuorovaikutteisella strategiatyöllä. THL kehittää ja uudistaa sekä toimintatapojaan, prosessejaan että organisaatiotaan.


Kestävä ja strategisesti suunnattu rahoitus

THL hyödyntää monipuolisesti eri rahoituslähteistä saatavan rahoituksen. Rahoitus kohdentuu strategian sisältötavoitteiden kannalta vaikuttavimmalla tavalla; samalla huolehditaan rahoituksen kestävyydestä. THL:n toiminta on järjestetty taloudelliseksi ja tuottavaksi ja laitoksella on vahva osaaminen rahoituskysymyksissä.


Vaikuttava ja vuorovaikutteinen yhteistyö

THL toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa strategisten kumppaneiden ja keskeisten asiakasryhmien kanssa. Laitos tuntee asiakasryhmiensä eli päätöksentekijöiden, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, alan elinkeinotoimijoiden sekä kansalaisten odotukset ja tietotarpeet. THL:lla on toimivat välineet ja kanavat vuorovaikutusta varten. Erityinen haaste on sähköisten kanavien ja välineiden hyödyntämisessä.


Väestön ja eri asiakasryhmien tarpeisiin vastaavat tuotteet, palvelut, tieto ja osaaminen

THL pystyy terveyden ja hyvinvoinnin kysymysten kokonaistarkastelun pohjalta tuottamaan riittävän monipuolisen osaamisen, tuotteiden ja palveluiden valikoiman, joka vastaa eri asiakasryhmien tarpeisiin.


Toiminnan uudistamista tukeva moderni tietohallinto

THL:n tietohallinnon kokonaisuus ja sen hallinta on hyvin järjestetty ja organisoitu. Tietojärjestelmien rakentaminen ja suunnittelu on aikaa kestävää ja samalla joustavaa. Laitoksen tietohallinnon kehittäminen on integroitunut valtion IT-toiminnan kehittämisen kanssa.

Strategian toimeenpano 2011–2015

THL:n vuoteen 2020 ulottuva strategia Terveydestä hyvinvointia – 2020 – hyvinvoinnista terveyttä on laitoksen kaiken toiminnan ohjenuorana koko laitoksen tasoisista toimista yksittäisten hankkeiden käynnistämiseen.

Strategia ohjaa vuosittaista toiminnan suunnittelua kaikkialla laitoksessa. Vuosisuunnittelu on myös strategian toteuttamisen tärkein areena. Avainasemassa strategian toimeenpanossa ovat THL:n neljä toimialaa ja niiden osastot ja yksiköt.

Strategian toimeenpanosuunnitelma laaditaan strategiakauden ensimmäiselle puoliskolle ja se tarkistetaan kauden puolivälissä. Vuosittain toiminnan arvioinnin yhteydessä tarkastellaan perusteellisesti laitoksen strategian toteutumista.

Laitoksen eri toimintayksiköiden vuosisuunnittelussa tehtävien ratkaisujen rinnalla strategian toteutumista tuetaan kohdistamalla koko laitoksen tasolla erityistä huomiota muutamiin strategisiin toimiin. Niissä halutaan saada aikaan konkreettisia muutoksia jo strategiakauden ensimmäisellä puoliskolla.

Laitoksen tason strategisia toimia ohjaa THL:n johtoryhmä ja niihin osallistuvat kaikki toimialat. Kaikki neljä toimialaa sekä Tieto-osasto ja Viestintä ja vaikuttaminen -osasto ovat lisäksi nimenneet yhden vastuullaan olevan keskeisen strategisen toimen, johon koko laitos osallistuu. Lisäksi laitoksen menestystekijöiden kehittämiseksi käynnistetään strategisia toimia erillisen ohjelman mukaan.

Laitoksen yhteiset johtoryhmän koordinoimat strategiset toimet vuoteen 2015 mennessä

THL toimii niin, että…

 • Eriarvoisuutta torjutaan jo lapsuudessa.
 • Palvelujen kustannusvaikuttavuuden tarkastelu laajennetaan erikoissairaanhoidon lisäksi kattamaan keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmän kokonaiskuva tehdään päättäjille ja kansalaisille entistä selkeämmin näkyväksi
 • THL:n tietovarantojen – tilasto-, rekisteri-, tutkimus- ja näyteaineistojen – käyttöä helpotetaan


Toimialojen ja erillisosastojen vastuulla olevat yhteiset strategiset toimet vuoteen 2015 mennessä

 • THL ottaa käyttöön mikrosimulointimallin, jolla se pystyy arvioimaan perus- ja vähimmäisturvan riittävyyttä ja toimivuutta, vertailemaan toimenpideehdotuksia ja tuottamaan politiikkavaihtoehtoja uusilla menetelmillä oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi ja huono-osaisuuden torjumiseksi.
  Hyvinvointi- ja terveyspolitiikat -toimiala
 • THL:n asiantuntijatyöllä väestön lihominen pysäytetään ja käännetään laskuun väestön terveyden lisäämiseksi ja toimintakykyisten työvuosien kartuttamiseksi. Tämä toteutuu ravitsemuksen ja liikunnan keinoin sekä viestinnän ja kumppanuuden toimilla.
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -toimiala
 • THL parantaa tartuntatautien seurantajärjestelmää epidemioiden nopeaksi havaitsemiseksi ja rokotusohjelman vaikutusten seuraamiseksi.
  Terveyden suojelu -toimiala
 • THL parantaa potilasturvallisuutta tukemalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä niiden kehittämistyössä ja kiinnittämällä erityistä huomiota sairaalainfektioiden torjuntaan.
  Sosiaali- ja terveyspalvelut -toimiala
 • THL toimii sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan uudistuksen tehokkaana toteuttajana ja ottaa uudistuksen tulokset käyttöön tilasto- ja rekisterityössä.
  Tieto-osasto
 • THL:n asiantuntijatyön sisältö viedään asiakkaiden ja väestön tehokkaaseen käyttöön aktiivisesti hyödyntäen sähköistä tiedonvälitystä ja uusia keinoja.
  Viestintä ja vaikuttaminen -osasto

Miten THL:n strategia syntyi?

THL aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa, kun sen edeltäjälaitokset Kansanterveyslaitos (KTL) ja Stakes yhdistyivät. Vuonna 2008 annettu laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta määritteli laitoksen tehtäväkentän ja organisaatiorakenteen. Yhdistymisen valmisteluvaiheessa kesäkuussa 2008 laadittiin laitokselle fuusiostrategia. Fuusiostrategia hahmotti suuntaviivat edeltäjälaitosten työkentän kehittämiseksi edelleen. Vuoden 2011 alussa julkaistun täydentävän strategian Terveydestä hyvinvointia – 2020 – hyvinvoinnista terveyttä keskeinen uusi anti on laitoksen toiminnan vaikuttavuudessa. Strategia tarkentaa vaikuttavuustavoitteita, jotka fuusiostrategiassa olivat vasta yleisellä tasolla.

Strategian valmisteluun osallistui eri vaiheissa ja työryhmissä satoja laitoksen asiantuntijoita. Strategiaa käsiteltiin lukuisissa henkilöstötilaisuuksissa sekä koko henkilöstön että laitoksen eri osastojen kanssa. THL:n neuvosto, joka koostuu laitoksen keskeisten sidosryhmien edustajista ja sosiaali- ja terveysalan vaikuttajista, osallistui aktiivisesti kaikissa vaiheissa strategian valmisteluun.

THL2020-strategian valmistelussa on otettu huomioon vuoden 2011 alussa valmistunut sosiaali- ja terveysministeriön strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 sekä Työterveyslaitoksen strategia Hyvinvointia työstä syksyltä 2010.

Katso myös

Viitteet

 1. THL:n strategia. THL, 2011. [1]

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>