Maahanmuuton ja turvallisuuden yleiskuva

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämän sivun teksti on otettu raportista Maahanmuutto & turvallisuus - arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2016 (191 s.) ISBN 978-952-287-212-8 [1]

Maahanmuuttajat Suomessa

Kansalaisuuslain mukaan henkilö on ulkomaalainen, jos hänellä ei ole Suomen kansalaisuutta.(Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359) Ulkomaan kansalaisia oli vuonna 2014 hieman vajaa 220 000, joista naisia 47 %. Vastaavasti 8 260 henkilöä sai samana vuonna Suomen kansalaisuuden; näistä lähes kaikki säilyttivät samalla myös entisen kansalaisuutensa. Suurin osa Suomen kansalaisuuden saaneista oli Venäjän kansalaisia (2 317), Somalian kansalaisia (834) ja Irakin kansalaisia (405).(Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat) Poliisi- ja oikeusviranomaisten tilastoissa ulkomaalaisella viitataan lähes poikkeuksessa ulkomaan kansalaisiin. Poliisin viestintäohjeistuksen mukaan etnistä taustaa ei anneta julkisuuteen, vaikka se olisi poliisin tiedossakin, jollei tieto ole tarpeellista rikollisen kiinnisaamiseksi tai vaarallisen henkilön tunnistamiseksi.

Tilastokeskus on ottanut vuonna 2012 käyttöön käsitteen ulkomaalaistaustainen, jolla viitataan henkilöihin, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Tämä syntyperäluokitus on ollut jo aiemmin käytössä mm. muissa Pohjoismaissa. 2 Vuoden 2014 lopussa Suomessa asui 322 711 ulkomaalaistaustaista (5,8% koko väestöstä). Heistä suurin osa 273 306 oli itse syntynyt ulkomailla, eli edusti nk. ensimmäistä maahanmuuttajasukupolvea. Ulkomailla syntyneiden vanhempien Suomessa syntyneitä lapsia, eli toista maahanmuuttajasukupolvea oli vuonna 2014, 49 405. Naisia ulkomaalaistaustaisista oli 49 %. (Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)

Tässä tutkimuksessa viitataan ulkomaalaistaustaisella ja maahanmuuttajasukupolvilla edellä kuvattuihin ryhmiin. Määritelmää ovat käyttäneet myös hankekumppanimme Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Tilastokeskus tuoreessa laajassa ulkomaalaistaustaisia koskevassa väestötutkimuksessa (Ulkomaalaistaustaisten Työ ja hyvinvointi, UTH). Ulkomaalaistaustaisen määritelmää on käytetty myös mm. Poliisiammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteisessä Lapsiuhritutkimuksessa (Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013).

Erityisesti opetushallinnossa ja kuntakohtaisissa tarkasteluissa puhutaan edellisten lisäksi myös vieraskielisistä.(Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 1:17§ (25.2.2010/128)) Henkilö on vieraskielinen, kun hän puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Etnisen taustan luokittelua äidinkielen mukaan voidaan kuitenkin pitää osittain epätarkkana, sillä äidinkieli perustuu henkilön omaan ilmoitukseen ja voi myös muuttua elämän aikana. Etenkin toisen polven ulkomaalaistaustaisten kohdalla tieto äidinkielestä vaatii lisäkseen tiedon syntyperästä, jotta taustatieto on luotettava. Henkilöllä on oikeus päättää äidinkielensä itse ja sen voi muuttaa maistraatissa. Suomessa oli vuoden 2014 lopussa noin 310 000 vieraskielistä, joista naisia 49 %. (Lähde: Tilastokeskus, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)

Nuorisobarometrissa on käytetty edellisten yhdistelmätermiä maahanmuuttajataustainen 15-29-vuotiaista henkilöistä, joiden a) äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi ja ainakin toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla, b) jotka ovat itse syntyneet ulkomailla ja joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt ulkomailla, tai c) jotka ovat ulkomailla syntyneiden vanhempien lapsia. Tällä määritelmällä on mm. rajattu pois ne suomalaissyntyisten vanhempien lapset, jotka ovat syntyneet ulkomailla. Ryhmä on jaoteltu kahden sukupolven (itse joko ulkomailla tai Suomessa syntyneiden) lisäksi välisukupolviin Suomeen muuttoiän ja toisen vanhemman syntyperän (suomi tai ulkomaa) mukaisesti. Tässä jaottelussa 1,75 sukupolvi, eli Suomeen alle 6-vuotiaana muuttaneet ovat monessa asiassa verrattavissa Suomessa syntyneeseen toiseen sukupolveen. (Myllyniemi (toim.) 2014.)

Tilastolliset ja tieteelliset määritelmät eivät kuitenkaan sellaisenaan kerro ihmisten omasta identiteetistä. Esimerkiksi Nuorisobarometrin mukaan nuorena Suomeen muuttaneissa oli Suomessa syntyneisiin verrattuna suhteellisesti enemmän heitä, jotka kokivat itsensä vahvasti suomalaisiksi! Maahanmuuttajaksi itsensä kokivat vahvasti lähinnä täysi-ikäisenä Suomeen muuttaneet. Maahanmuuttajaksi samaistuminen oli sitä harvinaisempaa mitä nuorempana maahan oli muuttanut. Eniten itsensä suomalaiseksi kokevia on niiden Suomessa syntyneiden nuorten parissa, joilla vain toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla. Itseä luonnehditaan kuitenkin hyvin yleisesti myös monikulttuuriseksi kaikissa sukupolviluokissa. Erityisesti toinen sukupolvi samaistuu myös vahvasti paikkakuntansa asukkaaksi, jopa voimakkaammin kuin valtaväestön nuoret.(Myllyniemi (toim.) 2014.)

Toisen, kolmannen jne. sukupolvimääritelmien käyttö on kaksiteräinen miekka; toisaalta niitä tarvitaan kotoutumiskehityksen seurannassa eriarvoisuuden paikantamiseksi, toisaalta niiden käyttö voi haitata integroitumista. Voisikin olla mielekästä pohtia esimerkiksi toisen maahanmuuttajasukupolven käsitteen korvaamista ensimmäisen sukupolven suomalaisten käsitteellä niin tieteessä kuin sen uutisoinnissa.

Taulukko 1. Suomessa vakituisesti asuva väestö eri kategorioiden mukaan
Vuosi Ulkomaan kansalaiset Vieraskieliset Ulkomaalaistaustaiset
1990 26 255 24 783 37 624
1995 68 566 65 649 79 851
2000 91 074 99 227 113 236
2005 113 852 144 334 157 343
2010 167 954 224 388 237 040
2013 207 511 289 068 301 524
2014 219 675 310 306 322 711

Lähde: Tilastokeskus, Väestörekisteri

Pohjoismaiden välillä on eroja suurimpien maahanmuuttajaryhmien lähtömaiden suhteen. Suomeen on saapunut eniten maahanmuuttajia vuosien 2003-2013 välisenä aikana Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta, Virosta, Ruotsista, Somaliasta ja Irakista. Ruotsiin muuttaneiden yleisimmät lähtömaat ovat väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Suomi, Irak, Puola, entinen Jugoslavia ja Iran. Norjassa yleisimmät lähtömaat ovat olleet samana aikana Puola, Ruotsi, Liettua, Saksa ja Somalia. Tanskaan on puolestaan muuttanut eniten Turkista, Puolasta, Saksasta, Irakista ja Bosnia-Hertzegovinasta.

Kattavaa pidemmän aikavälin tilastollista tai tutkimuksellista seurantatietoa maahanmuuttosyistä ei ole kerätty. Perhesyyt ovat kuitenkin viime vuosina olleet yleisin muuttoperuste; UTH –tutkimuksen mukaan noin 54% on muuttanut Suomeen perhesiteen ja 18% on muuttanut ensisijassa työn vuoksi; pakolaisuus on ollut ensisijainen muuttosyy noin 10%:lle ulkomaalaistaustaisista; niin ikään joka kymmenes on saapunut opiskelun vuoksi.(Sutela & Larja 2015.) Valtaosa työperäisestä maahanmuutosta on tilapäistä Suomessa työssäkäyntiä Virosta ja Venäjältä.

Vuonna 2014 suurin osa maahanmuuttajista oli EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään (11 145 oleskeluoikeuden rekisteröintiä). Seuraavaksi suurin ryhmä ovat kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet oleskeluluvan perhesiteen perusteella (8 609). Perhesidehakemuksista hyväksyttiin noin 76% vuonna 2014. Suurin osa niin myönteisistä kuin kielteisistäkin koski Somalian kansalaisia. Seuraavaksi eniten myönteisiä päätöksiä vuonna 2014 saivat Venäjän, Intian, Irakin, Kiinan, Turkin, Afganistanin, Kosovon, Vietnamin ja Ukrainan kansalaiset (top-10 kansalaisuutta).(Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, Maahanmuuton tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto.)

Työnteon tai opiskelun perusteella myönnettiin lähes yhtä monta oleskelulupaa vuonna 2014 (5 062 saapui töihin ja 5 611 opiskelemaan Suomeen). Työntekijän oleskeluluvan saantia edeltää yleensä kaksivaiheinen harkinta: ensin Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee luvan työvoimapoliittiset ja toimeentuloon liittyvät edellytykset (ns. tarveharkinta), minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee ja päättää oleskeluluvasta. Vuonna 2014 näitä harkinnanvaraisia lupia myönnettiin 2 424 henkilölle. TE- toimistojen harkintaa ei kuitenkaan edellytetä mm. erityisasiantuntijoiksi (1 153 lupaa 2014), tieteellisiksi tutkijoiksi (598), urheiluvalmentajiksi (285) tai harjoittelijoiksi (282) saapuvilta. Elinkeinonharjoittamista varten myönnetään oma erityislupansa; näitä myönnettiin vuonna 2014, 89 kappaletta. Työnteon perusteella eniten lupia vuonna 2014 myönnettiin Intian, Ukrainan, Venäjän, Yhdysvaltain, Kiinan, Filippiinien, Thaimaan, Vietnamin, Turkin ja Brasilian kansalaisille (top-10 kansalaisuutta). Opiskelijat olivat samana vuonna useimmiten Venäjän, Kiinan, Vietnamin, Korean tasavallan, Yhdysvaltain, Nepalin, Japanin, Pakistanin, Brasilian ja Intian kansalaisia.(Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, Maahanmuuton tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto.)

Suomalaistaustaisten paluumuutto Suomeen on vähentynyt viime vuosina; vuonna 2011 saapui 635 paluumuuttajaa, vuonna 2014 heitä oli enää 276. Syynä paluumuuton vähenemiseen on inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmän lakkauttaminen 1.7.2016 päättyvän siirtymäajan jälkeen.(Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, Maahanmuuton tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto.)

Vuonna 2014 Suomessa jätettiin 3651 turvapaikkahakemusta. Eniten hakijoita saapui Irakista (23%), Somaliasta (11%) ja Ukrainasta (8%). Vastaanottokeskusten käyttöaste viime ja sitä edeltävänä vuonna oli noin 83%. Vuoden 2015 aikana Suomeen oli tullut edelliseen vuoteen verrattuna kymmenkertainen määrä, noin 32 500 turvapaikanhakijaa, joita yksin maaha tulleita alaikäisiä noin 2800. Merkittävimmät lähtömaat olivat Irak (noin 64% hakijoista), Afganistan (n. 15%), Somalia (n. 6%), Syyria (n. 3%) ja Albania (n 2%).(Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, Maahanmuuton tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto.) Vuoden 2015 turvapaikanhakijat kasvattanevat irakilaistaustaisten lukumäärää Suomessa (n. 9000 vuonna 2013). Ruotsissa irakilaistaustainen yhteisö on jo huomattavan suuri (n. 129 000 vuonna 2013). Suomalaistaustaisia Ruotsissa on noin 161 000. Somalialaisdiaspora on muissa Pohjoismaissa (Islantia lukuun ottamatta) määrällisesti suurempi kuin Suomessa; Ruotsissa 54 000, Norjassa 26 000, Tanskassa 11 000, Suomessa 9 600 henkilöä. (Lähde: OECD 2015.)

Suomi vastaanottaa pakolaiskiintiössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) pakolaisiksi katsomia henkilöitä tai muita suojelun tarpeessa olevia henkilöitä. Vuodesta 2001 alkaen Suomen kiintiö on ollut 750 henkilöä vuosittain. Vuonna 2014 sovittiin 300 henkilön lisäkiintiöstä Syyrian konfliktin vuoksi, jolloin kokonaismäärä oli 1050 henkilöä. Vuonna 2014 valittiin lähes koko kiintiön verran pakolaisia, 1030 henkilöä, joista noin puolet oli lähtöisin Syyriasta, 165 Sudanista, 146 Kongon demokraattisesta tasavallasta ja 130 Afganistanista.(Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, Maahanmuuton tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto) Vuonna 2015 kiintiö oli niin ikään 1050; vuodelle 2016 kiintiö laskettiin jälleen 750 henkilöön.(YLE, Ulkomaat 18.12.2015, Suomi ottaa syyrialaisia ensi vuonna pakolaisleireiltä – samalla pakolaiskiintiö pienenee [2])

Maahanmuuttajien sukupuolijakauma vaihtelee eri lähtömaiden välillä. Naisvaltaisia ryhmiä ovat Thaimaasta (79% naisia), Kiinasta (59%) sekä Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta maahan muuttaneet (naisia noin 57%). Miesvaltaisia maahanmuuttajaryhmiä ovat puolestaan Iso-Britanniasta (72% miehiä), Turkista (71%), Irakista (63%) ja Intiasta muuttaneet (61%).(Lähde: OECD 2015.)

Ikärakenteeltaan ulkomaalaistaustaiset ovat huomattavasti suomalaistaustaisia nuorempia Vuonna 2013 ulkomaalaistaustaisista työikäisiä eli 15–65-vuotiaita oli 76 prosenttia, kun suomalaistaustaisista työikäisiä oli 63 %. Eläkeikäisiä eli 65 vuotta täyttäneitä ulkomaalaistaustaisista oli vain 5%, kun suomalaistaustaisista heitä oli 20%.(Tilastokeskus 2014.) Ikärakenteeseen vaikuttaa merkittävästi poismuutto, joka on ollut erityisesti viime vuosina varsin yleistä.(VATT-työryhmä 2014.)

Suomen kulttuurinen moninaistuminen ilmenee myös uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien määrissä. Erityisesti Islamilaisseurakuntien jäsenten määrä on kymmenkertaistunut viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Evankelisluterilaiseen kirkkoon, Juutalaisseurakuntiin ja Adventtikirkkoihin kuuluvien määrä on sen sijaan hieman laskenut.

 • Naisten osuus on tasaisesti laskenut Buddhalaisissa yhdyskunnissa (vuoden 2000, 73%:sta vuoden 2014, 56%:iin). Naisten osuus on laskenut myös Islamilaisseurakunnissa, ollen 44% vuonna 2014 (49% vuonna 2000). Sama tilanne on Juutalaisseurakunnissa, joissa naisten osuus oli 48% vuonna 2014 (50% vuonna 2000).
 • Evankelisluterilaisessa kirkossa naisten osuus on sen sijaan pysynyt lähes samana viimeisten 15 vuoden aikana, ollen noin 53 % vuonna 2014. Samoin Katolisen Kirkon jäsenistä naisten osuus (52%, 2014) on pysynyt samana.(Tilastokeskus 2015, Väestö uskonnollisen yhdyskunnan, iän ja sukupuolen mukaan 2000 - 2014, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat.)
 • Ortodoksisen Kirkkokunnan jäsenistä naisia on 56% (2014); naisten suhteellinen osuus on hieman kasvanut 15 vuoden aikana.
 • Babtistiyhdyskuntiin kuuluvien määrät ovat pysyneet lähes samana 15 vuoden aikana.
Taulukko 2. Uskontokuntien jäsenet 2000−2014
Uskontokunnan jäsenet 2000 2005 2010 2014
Evankelisluterilainen kirkko 4 409 576 4 373 556 4 373 556 4 040 787
Ortodoksinen Kirkkokunta 55 692 57 829 58 449 58 361
Islamilaisseurakunnat 1 199 4 239 9 393 12 313
Katolinen Kirkko Suomessa 7 227 8 446 10 640 12 554
Juutalaisseurakunnat 1 157 1 184 1 208 1 145
Buddhalaiset yhdyskunnat 26 68 509 887
Babtistiyhdyskunnat 2 395 2 422 2 356 2 520
Adventtikirkot 4 316 4 015 3 648 3 429

Lähde: Tilastokeskus, Väestö uskonnollisen yhdyskunnan, iän ja sukupuolen mukaan 2000 - 2014

Suomen kansalaisuuden hankkiminen

Suomessa asuva ulkomaalainen voi saada hakiessaan Suomen kansalaisuuden tietyin edellytyksin, jotka liittyvät mm. asumisaikaan, kielitaitoon ja nuhteettomuuteen. UTH -tutkimuksen mukaan Vajaa kolmannes (29 %) vuonna 2014 Suomessa asuneista, ulkomailla syntyneistä 15–64-vuotiaista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä oli Suomen kansalaisia (67 000 henkeä). Reilu neljännes (26 %) oli jonkun muun EU-maan tai Efta-maan kansalaisia (61 000) ja 44 prosentilla oli jonkun kolmannen eli EU:n tai Efta:n ulkopuolisen maan kansalaisuus (102 000).(Sutela & Larja 2015a.)

 • Ulkomaalaistaustaiset naiset ovat hankkineet miehiä useammin Suomen kansalaisuuden (naisista 33 %; miehistä 25 %). Tämä liittyy osittain maahan tulon ja maassa viipymisen syihin, mutta myös siihen, että ulkomaalaistaustaiset naiset olivat asuneet Suomessa keskimäärin hieman pidempään kuin miehet.(Sutela & Larja 2015a.)
 • Eniten kansalaisuuden hankkineita on perhesyistä muuttaneissa ja pakolaistaustaisissa (kummassakin ryhmässä 36 % muuttaneista oli Suomen kansalaisia vuonna 2014). Alle 15-vuotiaina perhesyistä muuttaneilla kansalaisten osuus on suurempi (61%) kuin vasta aikuisena perhesyistä muuttaneilla (28%). Muista syistä muuttaneille, muun muassa paluumuuttajan statuksen saaneilla, vastaava osuus oli vajaa kolmannes (29 %). Ainoastaan reilu kymmenesosa työn (12 %) tai opiskelujen vuoksi (13 %) muuttaneista oli Suomen kansalaisia vuonna 2014. Työn tai opiskelun vuoksi muuttaneet ovat myös asuneet Suomessa keskimäärin vähemmän aikaa kuin muut.(Sutela & Larja 2015a.)

Vähintään 10 vuotta maassa asuneet, yli 15-vuotiaat maahanmuuttajat ovat hankkineet Suomessa kansalaisuuden harvemmin kuin Ruotsissa ja Norjassa.(OECD/European Union 2015.)

 • Siinä missä Ruotsissa ja Norjassa lähes kaikilla on koulutusasteesta riippumatta 10 vuoden jälkeen maan kansalaisuus, Suomessa se on vain noin 60%:lla.(OECD/European Union 2015.)
 • Korkeasti koulutetut ja korkean tulotason maasta muuttaneet hankkivat useammin Suomen

kansalaisuuden (noin 80%). (Tilanne 2012-2013; Tilastolähde: Kansalliset väestötilastot; OECD/European Union 2015.)

Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi vuonna 2015

Turvapaikanhakijoiden määrä kymmenkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2015. Vuoden 2015 loppuun mennessä Suomeen oli saapunut noin 32 500 hakijaa.

 • Suurin kansalaisuusryhmä vuonna 2015 ovat irakilaiset, joita saapui eniten syyslokakuussa (enimmillään n. 3500 hlö/viikko). Loka-marraskuun vaihteessa suurin osa saapuneista oli lähtöisin Afganistanista (enimmillään n. 1000 hlö/viikko).
 • Vuonna 2015 oli toiminnassa noin 200 turvapaikanhakijoiden asumisyksikköä (vastaanottokeskusta, alaikäisten ryhmäkotia ja tukiasuntoa sekä hätämajoitusyksikköä).
 • Yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoista on noin 10 % (3024). Suurin osa nuorista on lähtöisin Afganistanista, Irakista tai Somaliasta.(Lähde: Maahanmuuttovirasto, Turvapaikka- ja pakolaistilastot.)

Siirtolaisvirrat liittyvät myös ulkopolitiikkaan

 • Ruotsin vastainen raja on ollut merkittävin maahantuloväylä turvapaikanhakijoille. Toisin kuin nk. Dublin -asetus edellyttäisi, Euroopan halki liikkuneita siirtolaisia ei näin ollen ole rekisteröity missään kauttakulkumaassa, Ruotsi mukaan lukien ennen turvapaikanhakijaksi ilmoittautumista Suomessa.(Vuonna 2003 voimaantulleen Dublin II asetuksen (Asetus (EY) N:o 343/2003) mukaan jos (turvapaikan)hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajat luvattomasti, hakemuksen käsittelystä vastaa kyseinen jäsenvaltio. Tämä vastuu päättyy 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona luvaton rajan ylittäminen tapahtui. Jos turvapaikanhakija on ennen hakemuksen tekoa oleskellut yhtäjaksoisesti vähintään viiden kuukauden ajan jossakin jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä. Jos hakija on asunut vähintään viiden kuukauden jaksoja useissa jäsenvaltioissa, se jäsenvaltio, jossa hakija on viimeksi asunut, on vastuussa hakemuksen käsittelystä.) Syyskuun puoliväliin saakka 2015 ennen järjestelykeskusta turvapaikanhakijoita saapui noin 300-500 henkilöä vuorokaudessa. Ennen järjestelykeskuksen perustamista Tornioon saapuneiden henkilöiden oleskelusta ja sijainnista Suomessa ei viranomaisilla ole täyttä varmuutta.(Lähde: PTR -viranomaisten tilastot)
 • Lapin rajanylityspaikoilla Raja-Joosepissa ja Sallassa Venäjän kautta matkustavien turvapaikanhakijoiden määrä nousi loka-marraskuun vaihteessa. Määrä kasvoi tasaisesti syksyn aikana, ollen vuoden 2015 lopussa noin 145 henkilöä viikossa.(Lähde: PTR -viranomaisten tilastot)
 • Tutkivien journalistien arvion mukaan osa pohjoisen reitin kautta Suomeen ja Norjaan pyrkivistä turvapaikanhakijoista oli asunut Venäjällä jo pitkään, vuosikausia, laittomina siirtolaisina ja vierastyöläisinä. Toimittajat niin ikään arvioivat että turvapaikanhakijoiden matkustaminen olisi organisoitua toimintaa ja tapahtuisi jopa Venäjän viranomaisten avustuksella. STT:n haastatteleman venäläisen rajavartijan näkemyksen mukaan kuljetuksia organisoisi Venäjän Federaation Turvallisuuspalvelu FSB, joka priorisoisi lapsiperheitä. Toimittajien haastattelemat turvapaikanhakijaksi pyrkivät olivat myös saaneet väärää informaatiota siitä, että Suomen raja olisi suljettu ja mahdollisuus hakea turvapaikkaa olisi ainoastaan Norjasta.Iltasanomat 11.11.2015, Paananen A., IS-raportti: Venäjältä Norjan syliin; MTV3 11.11.2015, Sipinen M., MTV Uutiset Norjassa – Kommentti: Pakolaisten sujuva venäjäntaito ihmetyttää rajalla; YLE, Kotimaa 23.1.2016, Venäläinen rajavartija kertoo FSB:n organisoivan turvapaikanhakijoita rajalle.)
 • YLE:n haastatteleman venäläisen ihmisoikeusjärjestön edustajan mukaan rajanylitysten salliminen merkitsisi käytännössä satojen tuhansien turvapaikkaa hakevien siirtolaisten saapumisen Suomeen. Venäjällä ei ole turvapaikkajärjestelmää. Vain 795 henkilöä on saanut virallisen pakolaisaseman Venäjällä, joka takaa käytännössä ainoastaan oleskeluluvan. Ihmisoikeusjärjestön arvion mukaan Venäjän viranomaisten käytännöt ovat muuttuneet sallivammaksi rajaliikenteen suhteen. Siirtolaiset ovat tähän saakka tarvinneet joko kauttakulkuviisumin tai tuomioistuimen antaman karkottamispäätöksen päästäkseen Eurooppaan. (YLE Uutiset, Kotimaa 27.1.2016, Venäjä on raottanut porttia Suomeen vasta vähän – "Itänaapurista valmiina lähtemään satoja tuhansia ihmisiä".)

• Loppuvuoden 2015 aikana Venäjältä Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista yli 90% on saanut kielteisen päätöksen. Päätös on tehty 105 itärajan yli tulleelle turvapaikanhakijalle; näistä 82 hakemusta on ollut ilmeisen perusteettomia ja 13 tapauksessa ei ole ollut perustetta kansainvälisen suojelun myöntämiselle. Ilmeisen perusteettoman päätöksen saaneissa hakijoissa on muun muassa Afganistanin, Algerian, Bangladeshin, Guinean, Intian, Irakin, Libanonin, Malin, Marokon ja Nepalin kansalaisia.(Sisäministeriö 2016.)

Turvapaikanhakijat ja ratkaisut vuosina 2013−2015
2013 2014 2015
Hakijat 3 238 3 615 32 547
Hyväksytyt 1 827 (45%) 1 346 (36%) 1 532 (27%)
Tutkimatta jättämiset (Dublin -päätökset) 923 (23%) 861 (23%) 841 (15%)
Hylätyt (sis. perusteettomat) 980 (24%) 1 189 (32%) 1 067 (19%)
Rauennut 325 (8%) 310 (8%) 2 230 (39%)
Päätökset yhteensä 4 055 3 706 5 742

Lähde: Maahanmuuttovirasto, Turvapaikka- ja pakolaistilastot, Turvapaikkapäätökset (1.1.-30.11.2015)

Taulukko 4. Suurimmat turvapaikanhakijaryhmät kansalaisuuksittain
Vuosi Kansallisuus, prosenttiosuus hakijoista (lkm)
2015 Irak 63% (20 495) Afganistan 16% (5241) Somalia 6% (1981) Syyria 3% (879) Albania 2% (762)
2014 Irak 23% (826) Somalia 11% (411) Ukraina 8% (302) Afganistan 6% (205) Venäjä 5% (198)
2013 Irak 25% (819) Venäjä 8% (246) Somalia 7% (217) Nigeria 6% (206) Afganistan 6% (199)

Lähde: Maahanmuuttovirasto, Turvapaikka- ja pakolaistilastot

Hakemuksensa peruuttaneiden määrä on ollut vuoden 2015 lopussa Maahanmuuttoviraston mukaan poikkeuksellisen suuri

 • Joulukuuhun 2015 mennessä hakemuksista oli rauennut noin 40%; suurimmassa osassa tapauksista henkilö on itse peruuttanut hakemuksen; muutamat hakemukset ovat rauenneet, koska henkilöä ei ole tavoitettu.
 • Eniten on rauennut irakilaistaustaisten turvapaikkahakemuksia (1 708); seuraavaksi eniten albanialaistaustaisten hakemuksia 256.
 • Maahanmuuttoviraston mukaan taustalla ovat olleet mm. huoli perheen tilanteesta ja väärät odotukset hakemuksen käsittelynopeudesta, oleskeluluvan saannin edellytyksistä, sekä työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksista Suomessa. Median haastattelemat turvapaikanhakijat arvioivat edellisten lisäksi turvapaikkajärjestelmää väärinkäytetyn myös turistisiin tarkoituksiin. (Irakilaisten joukkopako Suomesta: 41 prosenttia turvapaikkahakemuksista raukeaa, Ilta-Sanomat 10.12.2015)
 • Maahanmuuttovirasto perusti maastapoistamispäätöksen saaneille henkilöille sekä vapaaehtoisesti ja omaehtoisesti palaaville erillisyksiköt pääkaupunkiseudulle vuoden 2016 alussa. Molemmat yksiköt perustettiin jo olemassa olevan turvapaikkakeskusten yhteyteen. (Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma 8.12.2015,

[3])

Muissa Pohjoismaissa ja Saksassa hyväksyttiin Suomen lailla alle 20% kaikista turvapaikkapäätöksistä tehdyistä valituksista vuonna 2014. Suomessa on ensimmäisessä valitusasteessa, eli hallinto-oikeudessa käsitelty viime vuosina noin 1 000 valitusta vuosittain. Valituksista on hyväksytty vain noin 10 % ja noin 10 % on palautettu Maahanmuuttoviraston käsittelyyn esimerkiksi lisäselvitystä varten. Valituksista noin 5-7 % on joko rauennut tai jätetty tutkimatta ja loput on hylätty.(Lähde: Oikeusministeriön tilastot. Huom! European Asylum Support Office:n vuosiraportin (2015) tiedot ovat Suomen osalta virheelliset. European Asylum Support Office 2015, 29-31.)

MTV3:n marraskuussa 2015 teettämän kyselyn mukaan 36% suomalaisista koki turvallisuuden heikentyvän paljon ja 45% jonkin verran turvapaikanhakijoiden suuren määrän myötä. Vain 17% vastanneista koki ettei ilmiöllä ollut vaikutusta turvallisuuteen. Kantaansa tietämättömien osuus oli 2%.(Kyselyyn vastasi 1331 henkilöä; virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä; vastaajat ovat iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen edustava otos täysiikäisistä suomalaisista. MTV3, Uutiset, Kotimaa, 20.11.2015, Turvapaikanhakijatilanne huolettaa suomalaisia - yli 80% kokee turvallisuuden heikentyvän [4])

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa (65%) 15-79 -vuotiaista Suomen väestöön kuuluvista koki vuonna 2015, että Suomi ja suomalaiset elävät seuraavan 5 vuoden aikana turvattomammassa maailmassa (56 % koki näin vuonna 2014). MTS on esittänyt tämän kysymyksen vuodesta 1990 lähtien joka vuosi. Koskaan aiemmin ei tulevaisuutta ole koettu näin laajasti turvattomana. Tähän asti luku on vaihdellut 25 - 57 prosentin välillä.(MTS 2016.)

 • Turvapaikkaa Euroopasta hakevien määrän kasvu huoletti 75%:a ja turvapaikkaa Suomesta hakevien määrän kasvu 71%:a vastanneista.(MTS 2016.)
 • Kielteisesti turvapaikanhakijoiden kasvavaan määrään Suomessa suhtautuu puolet (48 %), miehet (52%) useammin kuin naiset (44%). Vajaa kolmannes (29%) on kannaltaan neutraali, eli ei suhtaudu myönteisesti eikä kielteisesti ja 22% suhtautuu kasvuun myönteisesti. Turvapaikanhakijoiden kasvuun Suomessa suhtautui kielteisesti 91% perussuomalaisten kannattajista, 60% keskustapuolueen, 53% SDP:n, 40% vasemmistoliiton, 34% kokoomuksen 34 ja 23% vihreiden kannattajista prosenttia.(MTS 2016.)
 • Enemmistö (68%) katsoo, että Suomi on varautunut huonosti turvapaikanhakijoiden kasvavaan määrään. Kriittisiä näkemyksiä oli kaikkien puolueiden kannattajissa; Perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee 85%, keskustan 78%, kokoomuksen 69%, SDP:n 64%, vasemmistoliiton 62% ja vihreiden kannattajista 56%.(MTS 2016.)

Maahantulon estäminen

Maahantulija voidaan käännyttää takaisin rajalla tai sisämaassa. Poliisin ja rajavartioviranomaisen toimivaltuus ulottuu kolmeen kuukauteen maahantulosta. Tätä myöhemmin päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Yleisin käännyttämisen tai pääsyn epäämisen peruste rajatarkastuksissa vuonna 2014 oli tarvittavan matkustusasiakirjan tai viisumin puuttuminen. Maahanmuuttoviraston vuonna 2014 tekemistä käännytyspäätöksistä (3 370) 462 tapauksessa henkilö käännytettiin kielteisen oleskelulupapäätöksen ja 2 101 kielteisen turvapaikkapäätöksen yhteydessä. Noin 740 henkilöä käännytti poliisi tai Rajavartiolaitos joko luvattoman oleskelun (n. 60) tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen (n. 680) vuoksi.(Poliisihallitus 2015)

Rikoksiin perustuen (ts. yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen) selkeästi yleisin syy käännyttämiseen vuonna 2014 oli aikaisempien vuosien tapaan omaisuusrikokseen (n. 350 tapausta) tai huumausainerikokseen syyllistyminen (n. 140 tapausta). Lisäksi mm. rattijuopumus, väärennys, petos, salakuljetus ja väkivaltarikokset ovat olleet perusteena. Laittoman maahantulon järjestäminen oli vuonna perusteena 19 kertaa; Ihmiskaupparikos ei kertaakaan. Muutamia päätöksiä tehtiin Dublin-asetuksen perusteella laittomasti Suomessa olleelle, joka oli hakenut turvapaikkaa jostain asetusta soveltavasta valtiosta.(Poliisihallitus 2015)

Jos ulkomaalaisella on ollut tai on edelleen voimassa oleskelulupa, maasta poistamista nimitetään karkottamiseksi. Yleisin karkottamisperuste vuonna 2014 oli, ettei henkilölle myönnetty uutta määräaikaista oleskelulupaa tai aikaisempi lupa oli peruutettu. Kolmasosassa näistä tapauksista hakijalla oli rikostausta. Vuonna 2014 vireytettiin yhteensä 418 karkottamisasiaa, joista 69 % avattiin luvattoman oleskelun ja 31 % rikosten perusteella (vuonna 2013 luvaton oleskelu 64 % ja rikokset 36 %). Poliisi poisti maasta vuonna 2014, 2802 henkilöä. Maasta poistettujen kansalaisuus oli yleisimmin Viro (403), Venäjä (368) ja lrak (249).(Poliisihallitus 2015)

Suomessa tavattujen, maahantulokiellosta huolimatta Suomessa oleskelevien henkilöiden määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Tyypillinen tapaus on lähialueelta Suomeen matkustava EU-kansalainen, joka käy toistuvasti Suomessa maahantulokiellosta huolimatta ja jatkaa täällä rikollista toimintaansa.(Poliisihallitus 2015) Vuonna 2014 kirjattiin 405 rikosilmoitusta tai rangaistusvaatimusta. Määrä on nelinkertaistunut vuoden 2010 lukumäärästä. Poliisihallituksen ja Sisäministeriön arvioiden mukaan yhtenä syynä kasvuun on vaatimaton rangaistus (sakko) toistuvastakin rikkomuksesta, joka ei toimi riittävänä ennaltaehkäisevänä pelotteena; Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä vankeusrangaistus.(Poliisihallitus 2015)

Maahantulon estäminen
2014 2015
Käännyttämispäätökset 5654 -
Karkottamispäätökset 258 -
Vapaaehtoinen paluu (IOM:n avustusta saaneet) 318 441
Poliisin toimeenpanema maasta poistaminen 2802 3174

Lähde: PolStat, Poliisihallitus

Laiton maahantulo, ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa

Laittomasti ilman oleskelulupaa olevia on tavattu aikaisempina vuosina muutamia tuhansia. Vuonna 2015 näiden henkilöiden määrä kasvoi huomattavasti; suurin osa tavatuista ilmoittautui turvapaikanhakijaksi. Suurin osa tavatuista on ollut Irakin, Somalian tai Afganistanin kansalaisia. (Laittomasti maassa oleskelevina tavattujen henkilöiden lukumäärä lasketaan lainvalvontaviranomaisten turvapaikkatutkinnasta tai ulkomaalaisrikkomuksesta kirjaamista rikosilmoituksista. Turvapaikkatutkinnan osalta mukaan lasketaan henkilöt, jotka on tavattu sisämaassa ilman maassa oleskeluun oikeuttavaa matkustusasiakirjaa ja jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Ulkomaalaisrikkomusten osalta mukaan lasketaan henkilöt, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Keskusrikospoliisi 2015, Laittoman maahantulon tilastoja Lokakuu 2015.)

Laittoman maahantulon järjestämisestä (ml. törkeästä maahantulon järjestämisestä) on niin ikään epäilty aikaisempia vuosia enemmän. Maahantulon järjestämisestä epäiltyjen tyypillinen kansalaisuus on vuonna 2015 ollut Irak, Ruotsi, Syyria, Somalia tai Venäjä.(Poliisihallitus 2015.)

 • Poliisin tilastojen mukaan Suomeen järjestettiin laittomasti vuonna 2014, 385 ja vuonna 2013, 396 henkilöä. Vuonna 2014 maahan laittomasti järjestettyjen viisi yleisintä kansallisuutta oli Irak, Somalia, Afganistan, Iran ja Nigeria. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2015, Maahanmuuton tunnusluvut 2014, Maahanmuuttovirasto.)
 • Vuonna 2015 Rajavartiolaitos aloitti tammi-marraskuun välisenä aikana 189 esitutkintaa rikosperusteella (törkeä) laittoman maahantulon järjestäminen; Näistä 21 tapauksessa oli epäily törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Vuonna 2014 vastaavia rikosilmoituksia oli yhteensä 113, joista 17 törkeitä tapauksia. (Rajavartiolaitos 2015.)
Laiton maassaolo ja maahantulo 2012−2015
Vuosi 2012 2013 2014 2015
Laittomasti maassa ilman oleskelulupaa tavatut henkilöt 3 623 3 368 2 933 13 373 (10/2015)
Laittomasti maahan järjestetyt henkilöt 669 396 385 2355 (10/2015)
Laittoman maahantulon järjestämisestä epäillyt henkilöt 98 112 124 234
Törkeästä maahantulon järjestämisestä epäillyt henkilöt 15 23 50 106
Ihmiskaupasta epäillyt henkilöt 21 20 18 24
Törkeästä ihmiskaupasta epäillyt henkilöt 10 6 3 10

Lähde: PolStat, Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi

Poliisin tietoon tulleet ihmiskauppaepäilyt eivät ole merkittävästi lisääntyneet viime vuosina. Vakavamman asteiseen törkeään ihmiskauppaan epäiltiin kuitenkin vuonna 2015 syyllistyneen useampia henkilöitä (10) kuin vuonna 2014 (3 henkilöä).(Poliisihallitus 2015)

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on viime vuosina tullut vuosittain keskimäärin noin 50 uutta mahdollista tai tunnistettua ihmiskaupan uhria. Auttamisjärjestelmän tilastojen mukaan vain harvat näistä ovat Suomessa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneita tai rikolliseen toimintaan pakotettuja henkilöitä.(Sisäisen turvallisuuden rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014–2020)

 • Keskeiset ihmiskaupan uhrien parissa työtä tekevät kansalaisjärjestöt ovat arvioineet, että Suomessa tunnistetaan yhä heikosti seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä rikolliseen toimintaan pakottamiseen liittyvää ihmiskauppaa.
 • Pelkäävien uhrien määrästä ja piiloon jäämisilmiön laajuudesta tai näiden seikkojen todellisesta vaikutuksesta auttamisen piiriin hakeutumiseen tai rikostorjuntaan ei ole ollut mahdollista koota täsmällisempää tietoa tai tehdä tarkempia johtopäätöksiä.
 • Ihmiskaupan uhrien tunnistamistoiminnan kehittäminen tästä näkökulmasta edellyttääkin tarkempaa tietoa ilmiöstä. Lisäksi edellytetään hyviä viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyörakenteita sekä eri toimijoiden keskinäistä luottamusta.(Sisäisen turvallisuuden rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014–2020)

Vuoden 2014 lopussa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli 85 henkilöä, joista 5 alaikäistä. Pitkäaikaisimmat asiakkaat ovat saaneet tukea jo 14 vuotta. (Maahanmuuttovirasto, Joutsenon vastaanottokeskus 2015)

 • Noin joka toinen asiakkaista oli seksuaalisen hyväksikäytön uhri ja he olivat uhriutuneet ulkomailla, yleisimmin Välimeren maissa. Työvoiman hyväksikäytön uhreja oli 37% ja he olivat uhriutuneet yleensä Suomessa ja työskennelleet siivous- tai ravintola-alalla.(Joutsenon vastaanottokeskus 2014; Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto 2014)
 • Eniten uhreja ovat tunnistaneet turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset. Toisaalta myös paikallispoliisit ja Keskusrikospoliisi ovat ohjanneet asiakkaita auttamisjärjestelmään. Sen sijaan Rajavartiolaitos ja järjestöt ovat esittäneet hyvin vähän asiakkaita.(Joutsenon vastaanottokeskus 2014; Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto 2014)
 • Yksittäisistä kansalaisuuksista eniten asiakkaita on Nigeriasta (36%), seuraavaksi eniten on Vietnamin, Suomen ja Filippiinien kansalaisia.(Joutsenon vastaanottokeskus 2014; Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto 2014)
 • Auttamisjärjestelmän asiakkaalle voidaan tarjota neuvontaa ja ohjausta, sosiaalipalveluita, terveydenhuoltopalveluita, vastaanottorahaa tai toimeentulotukea, turvallisen majoitus, sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Auttamisjärjestelmän asiakkaan oikeuksiin kuuluu myös tuettu vapaaehtoinen kotiinpaluu, mikäli asiakas haluaa palata kotimaahansa. Ihmiskaupan uhrin majoitus järjestetään tilanteen mukaan esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, vuokra-asunnoissa, turvakodissa tai turvatalossa, tai tuetussa asumismuodossa.(Maahanmuuttovirasto, Joutsenon vastaanottokeskus 2015.)

Vuonna 2104 Maahanmuuttovirasto havaitsi viitteitä ihmiskaupasta 59 turvapaikan- tai oleskeluluvanhakijan kohdalla. Samana vuonna 23 henkilölle myönnettiin ihmiskaupan uhrin oleskelulupa; vuonna 2013 vastaavia oleskelulupia myönnettiin 13. Edellisten lisäksi vuonna 2014 myönnettiin 9 henkilölle ihmiskauppaviitteellinen oleskelulupa.(Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto 2014.)

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän uudet asiakkaat vuosina 2010−2014
Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014
Uudet asiakkaat 44 51 48 56 50

Lähde: Joutsenon vastaanottokeskus, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Talouden kehitys ja maahanmuutto

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreimman kansalaisten turvallisuutta kartoittavan haastattelututkimuksen mukaan Suomen ja muun Euroopan taloustilanne sekä Euroopan pakolaiskriisi ovat yleisimpiä turvattomuuden aiheita.(MTS 2016.)

 • Paljon tai jonkin verran huolta ihmisissä aiheuttavat tekijät vuonna 2015 suuruusjärjestyksessä olivat: työllisyystilanne Suomessa (87%), kansainvälinen terrorismi (83%), Euroopan talouden näkymät (79%), turvapaikkaa Euroopasta hakevien määrän kasvu (75%), Syyrian tilanne (72%), ilmaston lämpeneminen (72 %), turvapaikkaa Suomesta hakevien määrän kasvu (71%) joukkotuhoaseiden leviäminen (71%), uskonnolliset ääriliikkeet (70%), kehitys Venäjällä (69%), maahanmuuttajien määrän kasvu Suomessa (67%; 43 % vuonna 2014), tietoverkkoihin kohdistuvat uhat (62%) ja Ukrainan tilanne (56%). (MTS 2016.)

Ihmisten huolenaiheet liittyvät käytännössä osin toisiinsa. Sosiaali- ja terveysministeri Mäntylän mukaan turvapaikanhakijoiden takia Suomella on edessään suuria taloudellisia haasteita turvapaikanhakijoiden voimakkaan kasvun myötä.(Haastattelu, Huomenta Suomi -televisiolähetys, 4.12.2015) • Kustannukset aiheutuvat erityisesti poliisitoiminnan ja terveydenhuollon sektoreilla. Ministerin arvion mukaan kokonaiskustannukset kohoavat useaan miljardiin euroon. Kuntien kotouttamistoimien määräraha on 144 miljoonaa euroa vuonna 2016 (noin 15 000 turvapaikan saanutta varten).Noin joka kolmas hakija on valittanut päätöksestä hallintooikeuteen; tulevien oikeuskäsittelyiden arvioidaan maksavan noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2016.(Haastattelu, Huomenta Suomi -televisiolähetys, 4.12.2015)

Ruotsissa turvapaikanhakijoiden myötä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan vuonna 2016 huomattavia, enimmillään noin 60 miljardia kruunua (6,4 miljardia euroa) ja vuonna 2017, 73 miljardia kruunua (noin 7,7 miljardia euroa). Vuonna 2016 kulut olisivat siis henkilöä kohden keskimäärin noin 38 000 euroa. Mukaan on huomioitu Kriminaalihuollon ja oikeusistuinten kulut.(Ruotsin maahanmuuttovirasto arvioi maahan saapuvan 100 000 - 170 000 turvapaikanhakijaa 2016, joista 16 000 - 33 000 olisi yksintulleita lapsia. Vuoden 2015 arvioksi esitettiin lokakuun lopussa 140 000 - 190 000, joista yksintulleita lapsia olisi 29 000 -40 000. Keskeinen haaste on majoituspaikkojen tarve; vuoden 2015 lokakuussa arvioitiin puuttuvan 25 000 - 45 000 majoituspaikkaa. Arvioajankohtaan (viikko 42) mennessä hakijoita oli saapunut 95 500, joista 19 500 yksintulleita lapsia. Migrationsverket 2015.)

IMF:n tutkimusryhmän arviot osoittavat, että turvapaikanhakijoista huolehtimisen taloudelliset kustannukset ovat muutamilla mailla huomattavan suuria; kustannusten kasvu on merkittävä erityisesti Ruotsissa ja Suomessa.(Aiyar 2016, 12)

Turvapaikanhakijat kulut euroopassa.png

Maahanmuutolla voi olla myös myönteisiä talousvaikutuksia, mikäli maahanmuuttajasukupolvet integroituvat hyvin työelämään. VATT -työryhmä on arvioinut maahanmuuton vaikutusta julkiseen talouteen. Tarkastelun pohjana on ollut kolme elinkaarimalliin perustuvaa skenaariota. Arvion mukaan työikäisten maahanmuuttajien positiivinen vaikutus julkiseen talouteen edellyttää, että sekä maahanmuuttajat itse että heidän lapsensa työllistyvät ja ansaitsevat yhtä hyvin kuin suomalaistaustainen väestö.(VATT-työryhmä 2014)

 • Ensimmäisessä skenaariossa maahanmuuttaja ja hänen lapsensa pärjäävät työmarkkinoilla, eli työllistyvät ja ansaitsevat yhtä hyvin kuin samanikäinen suomalaistaustainen väestö. Tällöin työiässä (20-62 -vuotiaana) Suomeen muuttavan nettovaikutus julkiselle taloudelle on selvästi myönteinen
 • Toisessa skenaariossa maahanmuuttaja pärjää työmarkkinoilla yhtä hyvin kuin 1983-2002 aikavälillä Suomeen saapuneet keskimäärin, mutta hänen lapsensa (eli toinen maahanmuuttajasukupolvi) menestyy yhtä hyvin kuin suomalaistaustaiset. Tällöin alle 30-vuotiaana Suomeen muuttavan nettovaikutus julkiselle taloudelle on hieman negatiivinen ja muuttuu selvästi negatiiviseksi kun maahantuloikä kasvaa.
 • Kolmannessa skenaariossa oletetaan, että sekä maahanmuuttaja että hänen lapsensa pärjäävät samalla tavalla kuin vuosina 1983-2002 Suomeen muuttaneet keskimäärin. Tällöin työiässä Suomeen muuttavien nettovaikutus on selvästi negatiivinen riippumatta maahantuloiästä.(VATT-työryhmä 2014)

IMF:n tutkijaryhmän mukaan maahanmuuton kansantaloudelliset vaikutukset eivät liity maahanmuuttajien määrään vaan näiden muihin ominaisuuksiin. Työikäisten ja korkeamman osaamistason maahanmuuttajien nettovaikutus on positiivisempi, pakolaistaustaistenpuolestaan negatiivisempi. Keskeinen tekijä on pakolaistaustaisten työllistyminen joko palkkatyöhän tai yrittäjänä.(Aiiyar 2016.)

OECD:n arvion mukaan maahanmuuttajien kansantaloudellinen vaikutus Suomessa on lähes nolla, kun huomioidaan palkka- ja muiden tulojen sekä eläkkeiden lisäksi julkiset menot (kuten koulutus- ja terveyspalveluiden kustannukset).(OECD 2013, 158-160.)

Suomen Pankin asiantuntijoiden arvion mukaan Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen puolittaminen maahanmuuton avulla edellyttäisi noin 47 000 hengen vuosittaista maahanmuuttoa. Tällöin maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaisi 28% vuonna 2060. Samalla maahanmuuttajien työllisyysasteen ja keskiansioiden tulisi olla sama kuin kantaväestön.(Kinnunen, Mäki-Fränti & Viertola 2012.)

Uusien turvapaikanhakijoiden ja heidän perheenjäsentensä työllistäminen on Suomen nykyisessä taloustilanteessa vaativa tehtävä. Euroopan Komission talousennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu on Kreikan jälkeen heikointa koko Euroopassa (Euroalue mukaan lukien) vuosina 2015 ja 2016. Vuonna 2017 sen arvioitiin olevan kaikista vaatimattominta, vain n. 1,1% (Saksa 1,9; Ruotsi 2,7; Tanska 1,8). Suurista talousmaista vain japanin BKT kehitys arvioitiin Suomea heikommaksi vuonna 2017. Talouskasvua odotetaan erityisesti rakennusteollisuudesta ja yksityisistä ja asiantuntijapalveluista (erit. ICTpalveluista). Bruttokansantuotteeseen suhteutetun valtionvelan määrän arvioidaan kasvavan hieman tulevina vuosina (62.5% vuonna 2015, 64.5% vuonna 2016 ja 65.7% vuonna 2017). Työttömyysprosentin arvioidaan kohoavan 9,6 %:iin vuonna 2015 ja pysyvän tällä tasolla myös seuraavien kahden vuoden aikana, ollen hivenen EU:n keskitasoa ylempänä. Työllisyysasteen arvioidaan nousevan vain vähän (0,3% vuonna 2016 ja 0,6% vuonna 2017). (Euroopan komissio 2015.)

Taloustieteen professori Matti Viren peräänkuuluttaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka tukee positiivista talouskehitystä. Virenin mukaan Suomessa tarvittaisiin talouskasvun luomiseksi korkean arvonlisän työpaikkoja, joilla rahoitetaan tuonti että hyvinvointivaltion kustannuksia. Viren nostaa esiin vertauskuvan: samalla kun pakolaisten vastaanottokeskukset työllistävät yli 2000 työntekijää, yliopistoista vähenee tuhansia työpaikkoja. Viren ennustaa, että pakolaiskriisi jatkuu, suuret elintasoerot Euroopan maiden, konflikteista kärsivien ja kehittyvien maiden välillä johtavat nykyisessä täydellisen tiedonvälityksen maailmassa entistä mittavimpiin muuttoliikkeisiin. Jo yksin väestömäärän kehitys on haaste kehittyvien maiden kantokyvylle. Afrikan väestö on ennusteiden mukaan vuonna 2050 yli kaksinkertainen nykyiseen nähden, 2,5 miljardia. Afganistanin, Syyrian, Iranin, Irakin ja Somalien yhteenlaskettu väkiluku vuonna 2050 on arviolta 285 miljoonaa. Pelkästään Somalian väkiluku lähes kolmikertaistuu seuraavan 35 vuoden aikana. Tavoitteet siirtolaisten työllistämisestä "mihin tahansa" eivät hänen mukaansa tue kestävällä tavalla positiivista talouskasvua.(Viren 2016.)

IMF:n tutkimusryhmän arvioi niin ikään turvapaikanhakijoiden muuton Eurooppaan jatkuvan pidemmän aikaa. Syyriassa on noin 8 miljoonaa kodistaan paennutta sisäistä pakolaista; tämän lisäksi noin 4 miljoonaa syyrialaista asuu naapurimaissa. Konfliktit Irakissa, Afganistanissa ja Eritreassa jatkuvat ja muuttovirrat muualta Afrikasta ovat kasvamassa.(Aiyar ym. 2016, 7.)

Katso myös

Maahanmuutto ja turvallisuus - arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle -raportti

Raportin pääsivu · Yleiskuva · Kotouttaminen · Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi · Asuinalueiden etninen segregaatio · Yleinen järjestys ja turvallisuus · Radikalisoituminen ja vakoilu · Maahanmuuton yhteys rikollisuuteen · Turvallisuuden kannalta haavoittuvat maahanmuuttajat · Tulevaisuus · Lähteet ja viitteet · Alkuperäinen raportti: Maahanmuutto ja turvallisuus | Raporttia vastaan esitetty kritiikki

YLE A2-turvattomuusilta 2.3.2016 · Otakantaa-keskustelu turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä · Yhteenveto ja vastaukset kysymyksiin · Ihmisten vuorovaikutusten kuvaaminen

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta · Mielipidekysely 2015: MTS_mielipidetutkimus_15_raportti_suomeksi