Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä/Talousveden jakelu ja käyttö

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä kerää tietoja kunnallista ja valtakunnallista ympäristöterveydenhuoltoa varten. Tällä sivulla kerätään terveydensuojelutoimintaan liittyvää tietoa talousveden jakelusta ja käytöstä.

Vesilaitoksia koskevat tiedot

Tämä kyselyn avulla järjestelmään lisätään talousvettä toimittavia laitoksia ja muita asetuksen 461/2000 mukaisia kohteita ja laitoskohtaisia tietoja ja päivitetään niiden tietoja.

Anna laitokselle yksilöllinen tunniste:

Käyttötapa:

Toimitettavan veden määrä (m3/vrk):

Veden käyttäjien määrä (henkilöä):

Pakattavan veden määrä (3/vrk):

Raakaveden laatu

Pintavesi (m3/vrk):

Pohjavesi (m3/vrk):

Tekopohjavesi, josta (m3/vrk):

Tekopohjavesi, rantaimeytettyä (%):

Tekopohjavesi, allas/sadetettua (%):

Tekopohjavesi, muulla tavalla tuotettua (%):

Tekopohjavesi, muulla tavalla tuotettua, miten?:

Ostovesi (m3/vrk):

1. veden toimittajan y-tunnus (9 merkkiä):

2. veden toimittajan y-tunnus (9 merkkiä):

3. veden toimittajan y-tunnus (9 merkkiä):

:
Elintarviketeollisuus käyttää vedestä yli 50 %

Mitä vedenkäsittelyprosesseja on käytössä?:
Suodatus
Saostus
Desinfiointi
Kloorikemikaalit
UV
Otsonointi
Muu

Muu vedenkäsittely, mikä?:

Käytetyt vedenkäsittelykemikaalit:

Valvontatutkimusohjelma (pvm):

Vesilaitoksen veden vähimmäistutkimustiheys:

Jatkuva valvonta (asetuksen minimivaatimus) (lkm):

Jaksottainen seuranta (asetuksen minimivaatimus) (lkm):

Jatkuva valvonta (valvontatutkimusohjelman mukainen) (lkm):

Jaksottainen seuranta (valvontatutkimusohjelman mukainen) (lkm):

Yksittäisen toimijan tietojen hakeminen

Tällä voit hakea tietoja tietokannasta.

Tunniste *:

Usean toimijan tietojen hakeminen

Tällä voit hakea useita toimijatietoja tietokannasta kerralla.


Näytä tulokset


Vedenvalvontatiedot

Tämä kysely koskee järjestelmässä olevan vesilaitosten vedenlaadun valvontatietoja. Yhdelle vesilaitokselle voi syöttää valvontatietoja useampaan kertaan.

Mikä on vesilaitoksen tunniste?:

Jaksottaisessa seurannassa määritetty vuonna:

Mitä asioita määritetty jaksottaisessa seurannassa?:
Akryyliamidi
Epikloorihydriini
Vinyylikloridi
Bromaatti
Trihalometaanit
Torjunta-aineet
Muuta

Valvontaan otetut lisämuuttujat:

Aineiden tutkimusvuosi:

Mitä aineita on tutkittu?:
Antimoni
Boori
Seleeni
Kloorifenolit
Bentseeni
Syanidit
Tetrakloorieteeni
Trikloorieteeni
Bentso(a)pyreeni
Bromaatti (pintavedessä, jota ei otsonoitu)
1.2-dikloorietaani
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Radioaktiivisuutta koskevat tutkimukset

Tritiumin tutkimusvuosi:

Tritiumin tutkimustulos (bequerel/l):

Viitteellisen kokonaisannoksen tutkimusvuosi:

Viitteellisen kokonaisannoksen tutkimustulos (mSv/vuosi):

:
Tutkimustiheyttä on vähennetty puoleen

Vähennys koskee seuraavia muuttujia:

Erityistilannesuunnitelma hyväksytty (pvm):

Laitoksen hyväksyminen (pvm):

Toiminnasta vastaava henkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Valvontayksikkö Nro:

Kuntanumero:

:
Tämä on ensisijaista toimintaa

Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma):

Tarkastustiheys tarkistettu: dd.mm.yyyy: