Ympäristöterveyden erityistilanteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
YMPÄRISTÖTERVEYDEN ERITYISTILANTEET. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille ja yhteistyötahoille (2010) on Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas.

Yhteenveto

Ympäristöterveyden erityistilanneoppaan tarkoitus on 1) toimia ympäristöterveydenhuollon ja muun terveydenhuollon oppaana terveysvaaraa aiheuttavissa ympäristöperäisissä erityistilanteissa, 2) määritellä kunnan tehtävät erityistilanteisiin varautumisessa, 3) kuvata varteenotettavia uhkakuvia paikallistasolla, 4) osoittaa, miten kunnassa varaudutaan ympäristöterveyden erityistilanteisiin, 5) opastaa tarkoituksenmukaiseen toimintaan näissä tilanteissa ja 6) selventää, miten keskushallinnon laitoksilta voi saada asiantuntija-apua 24 tuntia vuorokaudessa.

Edelliseen vuonna 2000 painettuun oppaaseen verrattuna näkökulma on laajentunut mm. uusien uhkakuvien, niihin liittyvien EU:ssa tehtyjen päätösten ja uusien kansainvälisten sopimusten toimeenpanon vuoksi. Uusia teemoja ovat mm. ilmastonmuutosnäkökulman huomioiminen eri kappaleissa läpikäyvästi (erityisesti vesihuolto) sekä kylmän ja kuuman sään vaikutusten sekä esimerkiksi laaja-alaisen ja pitkän sähkökatkon ympäristöterveydellisten vaikutusten käsittely omissa luvuissaan. Opas on tarkoitettu sellaisen päätöksenteon tueksi, jota tehdään ympäristöterveyteen liittyvissä erityistilanteissa ilman valmiuslain mukaisia poikkeustilanteen valtuuksia. Keskeiset lait, jotka velvoittavat kuntia varautumaan ympäristöterveyden erityistilanteisiin ovat terveydensuojelu- ja elintarvikelaki. Varautumisen perusta on jokapäiväisten tilanteiden hallintajärjestelyt, jotka normaaliolojen erityistilanteissa otetaan tehostetusti ja yhteistoiminnassa käyttöön muiden viranomaisten kanssa.

Oppaan kohderyhmät ovat samat kuin edellisessä oppaassa: kunnan viranomaiset, erityisesti ympäristöterveydenhuollon henkilöstö. Tartuntatautien ja epidemioiden ehkäisyn ja hoidon vastuuhenkilöt, työterveyshuolto ja muu terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta ovat myös tärkeitä kohderyhmiä. Lisäksi pelastustoimen, ympäristönsuojelun, sosiaali- ja koulutoimen, kunnallistekniikan ja vesi- ja energiahuollon toimijat osallistuvat nyt ja tulevaisuudessa entistä tiiviimmin erityistilanteiden ehkäisyyn, varautumiseen ja toimintaan.

Sekä keskushallinnon erityisesti sen alaisten laitosten uudelleenjärjestely, aluehallinnon uudistaminen eli Aluehallintovirastojen (AVIt) ja Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskusten (ELYt) perustaminen ja suurempien ympäristöterveyden yhteistyöalueiden perustaminen paikallishallinnossa on kuvattu ja huomioitu oppaassa erityistilanteisiin varautumisen sekä niihin liittyvien johtosuhteiden- ja -vastuiden näkökulmista. Suuret hallinnolliset muutokset antavat sekä uusia mahdollisuuksia että myös haasteita ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautumisessa.

Asiasanat: erityistilanteet, kunnan valmiussuunnitelma, kunnan varautuminen, ympäristöterveyden erityissuunnitelma, ympäristöterveys

Sammandrag

EXCEPTIONELLA SITUATIONER INOM MILJÖHÄLSAN EN HANDBOK FÖR ARBETSTAGARE OCH SAMARBETSPARTNER INOM MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET

Avsikten med Handboken om exceptionella situationer inom miljöhälsan är att 1) vara en handbok för miljö- och hälsoskyddet och annan hälso- och sjukvård vid miljömässiga exceptionella situationer som innebär hälsofara, 2) definiera kommunens uppgifter vid beredskap inför exceptionella situationer, 3) beskriva beaktansvärda hotbilder på den lokala nivån, 4) visa hur kommunen kan bereda sig inför miljömässiga exceptionella situationer, 5) handleda i hur man ska agera i sådana situationer och 6) klargöra hur man kan få experthjälp dygnet runt från centralförvaltningens anstalter.

Jämfört med den tidigare handbok som gavs ut år 2000 har perspektivet i den nya handboken utvidgats bland andra i fråga om nya hotbilder och verkställigheten av EU-beslut och nya internationella överenskommelser i samband med dem. Nytt i handboken är bl.a. att klimatförändringsperspektivet beaktas i olika kapitel på ett transparent sätt (speciellt i fråga om vattenförsörjningen) och att effekter av kallt och varmt väder och miljömässiga effekter av t.ex. ett vittomfattande och långvarigt elavbrott diskuteras i separata kapitel. Handboken är avsedd för att stöda sådana beslut som utan undantagsbefogenheter fattas i miljöhälsorelaterade exceptionella situationer som avses i beredskapslagen. Centrala författningar som förpliktar kommunerna att förbereda sig inför exceptionella situationer inom miljöhälsan är hälsoskyddslagen och livsmedelslagen. Grunden för beredskapen utgörs av kontrollsystem för vardagliga situationer som i exceptionella situationer vid normala förhållanden införs på ett effektiverat sätt i samarbete med andra myndigheter.

Målgruppen för handboken är den samma som för den tidigare handboken, dvs. kommunens myndighetspersoner, i synnerhet personalen inom miljö- och hälsoskyddet. Andra viktiga målgrupper är de personer som ansvarar för förebyggandet och vården av smittsamma sjukdomar och epidemier samt personalen inom företagshälsovården och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Därtill ska aktörerna inom räddningsväsendet, miljöskyddet, social- och skolväsendet, kommunaltekniken och vatten- och energiförsörjningen i dag och i framtiden bättre integreras i förebyggandet av, beredskapen inför och verksamheten vid exceptionella situationer.

Omorganiseringen av både centralförvaltningen och inrättningar som lyder under den, regionalförvaltningsreformen, dvs. grundandet av Regionförvaltningsverken (RFV) och Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM), samt grundandet av större samarbetsområden inom miljöhälsan på den lokala nivån har beskrivits och beaktats i handboken utifrån perspektivet av beredskap inför exceptionella situationer och ledningsförhållanden och -ansvar i samband med dem. Stora förvaltningsmässiga ändringar medför

Nyckelord: exceptionella situationer, kommunens beredskap, kommunens beredskapsplan, miljöhälsan, särskild plan inom miljöhälsan både nya möjligheter och nya utmaningar för beredskapen inför exceptionella situationer inom miljöhälsan.

Summary

EXCEPTIONAL SITUATIONS RELATED TO ENVIRONMENTAL HEALTH A HANDBOOK FOR ENVIRONMENTAL HEALTH CARE STAFF AND COOPERATION PARTNERS

The purpose of the handbook is to 1) serve as a handbook in environmental health care and other health care that can be consulted in environment-related exceptional situations involving health risks; 2) define the local authorities’ tasks in preparing for exceptional situations; 3) describe the threats that have to be taken into account at the local level; 4) show how the local authorities should prepare themselves for exceptional situations related to environmental health; 5) advise how to act appropriately in such situations; and 6) specify how the central administration institutions can provide expert assistance on a 24-hour basis.

Compared to the previous handbook printed in 2000 the perspective has expanded i.a. owing to the new threats, EU decisions related to them and the implementation of new international conventions and agreements. The new themes include e.g. taking account of the climate change aspect comprehensively in all the sections (especially water supply), and discussing in specific chapters the impacts of cold and hot weather as well as e.g. the consequences of an extensive and long power failure in terms of environmental health. The handbook is intended to support decision-making in exceptional situations regarding environmental health without using the powers laid down for emergency situations in the Preparedness Act. The most important acts that obligate the local authorities to prepare for exceptional situations related to environmental health are the Health Protection Act and the Food Act. The preparedness is based on such intensified arrangements for management of everyday situations that are introduced in exceptional situations under normal conditions in cooperation with other authorities.

The target groups of the handbook are the same as those of the previous one: the municipal authorities, in particular environmental health care personnel. The persons responsible for the prevention and treatment of communicable diseases and epidemics, occupational health care and other health and medical care personnel are also important target groups. Furthermore, the actors in rescue service, environmental protection, the social and school system, public utility services and energy supply take a more active part at present and in the future in the prevention of, preparedness for and operations in exceptional situations.

The reorganisation of both the central administration and in particular the institutions under it, the reform of the regional administration, i.e. establishing of the Regional State Administrative Agencies and Centres for Economic Development, Transport and the Environment, as well as creating more extensive cooperation areas for environmental health in local administration have been described and taken into account from the perspective of preparedness for exceptional situations and the managerial relations and responsibilities related to them. The major administrative reforms bring about both new opportunities and new challenges for preparedness for exceptional situations regarding environmental health.

Key words:environmental health, exceptional situations, local authority preparedness, municipal preparedness plan, specific plan for environmental health

Lyhenteitä

 • AVI aluehallintovirasto
 • B-osaamiskeskus Biologisten uhkien osaamiskeskus
 • C-osaamiskeskus Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus
 • ELY elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Evira Elintarviketurvallisuusvirasto
 • EFSA Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 • Fimea Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
 • IL Ilmatieteen laitos
 • KUV Kuluttajavirasto
 • LVM liikenne- ja viestintäministeriö
 • Metla Metsäntutkimuslaitos
 • MIKES Mittatekniikan keskus
 • MMM maa- ja metsätalousministeriö
 • MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
 • NBC säteily-, biologiset ja kemialliset uhat
 • OKM opetus- ja kulttuuriministeriö
 • OVA-ohjeet onnettomuuden vaaraa aiheuttavilta aineilta suojautumisen ohjeet
 • RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
 • RYMY-järjestelmä ruokamyrkytysepidemioiden raportointitieto järjestelmä
 • SM sisäasiainministeriö
 • STM sosiaali- ja terveysministeriö
 • STUK Säteilyturvakeskus
 • SYKE Suomen ympäristökeskus
 • THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • TEM työ- ja elinkeinoministeriö
 • TTL Työterveyslaitos
 • Tukes Turvatekniikan keskus
 • Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • VERIFIN Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti
 • YETT-strategia Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia
 • YM ympäristöministeriö
 • YMTO Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ympäristöterveyden osasto
 • WHO Maailman terveysjärjestö

Sisällys

1. Johdanto Mikko Paunio

2. Kunnan varautuminen Tarja Hartikainen, Anne-Kaarina Lyytinen

3. Aluehallinnon varautuminen Anne-Kaarina Lyytinen

4. Tilannejohtaminen ja viestintä Jouko Söder, Olli Haikala, Jari Keinänen, Terhi Hulkko

5. Avoin arviointi Jouni Tuomisto

6. Talousvesi Jarkko Rapala, Jaana Vaitomaa, Ilkka Miettinen, Tiina Torkkeli-Pitkäranta

7. Uimarannat Outi Zacheus

8. Ruokamyrkytysten torjunta Taina Niskanen

9. Zoonoosit Taina Niskanen

10. Epidemian selvittäminen Taina Niskanen, Markku Kuusi

11. Kemikaalipäästöt Tiina Santonen

12. Maaperä Merja Kurki-Suonio, Outi Pyy, Jussi Reinikainen

13. Yhdyskuntailma Jari Viinanen

14. Sisäilma Aino Nevalainen, Jaana Kusnetsov, Erkki O. Vuori, Pertti Metiäinen

15. Kylmä ja kuuma ympäristö Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo, Simo Näyhä

16. Säteilyvaaratilanne Päivi Kurttio

17. Kulutustavarat ja kuluttajapalvelut Janne Niemelä

18. Pitkä sähkökatko Suvi Vainio

19. Tahallisesti aiheutetut NBC-tilanteet Päivi Kurttio, Simo Nikkari, Tapio Kuitunen

20. Puolustusvoimien antama virka-apu Tapio Kuitunen, Ava Sovijärvi, Simo Nikkari

21. Laboratoriovalmius Terttu Vartiainen

22. Työntekijöiden suojaaminen Erja Mäkelä, Päivi Kurttio, Helena Mäkinen

Liitteet

LIITE 1. Esimerkki kunnan ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelman rungoksi

LIITE 2. Varautumisen käsitteitä ja määritelmiä

LIITE 3. ELYN päätoimipaikat, toimipaikat ja osoitteet

LIITE 4. Aluehallintovirastojen päätoimipaikat, toimipaikat ja osoitteet

Julkaisutiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:2
Helsinki 2010
ISBN 978-952-00-3012-4 (nid.)
ISBN 978-952-00-3013-1 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1236-2050 (painettu)
ISSN 1797-9854 (verkkojulkaisu)
URN:ISBN:978-952-00-3013-1
http://urn.f/URN:ISBN:978-952-00-3013-1
www.stm.f/julkaisut
Kustantaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Kannen kuva: Plugi
Taitto ja paino: Yliopistopaino, Helsinki 2010

Katso myös

Avainsanat

Suomeksi: erityistilanteet, kunnan valmiussuunnitelma, kunnan varautuminen, ympäristöterveyden erityissuunnitelma, ympäristöterveys

Ruotsiksi: exceptionella situationer, kommunens beredskap, kommunens beredskapsplan, miljöhälsan, särskild plan inom miljöhälsan både nya möjligheter och nya utmaningar för beredskapen inför exceptionella situationer inom miljöhälsan.

Englanniksi: environmental health, exceptional situations, local authority preparedness, municipal preparedness plan, specific plan for environmental health

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>