Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaiset ja asiantuntijalaitokset tuntevat omat vastuunsa ja roolinsa sekä yhteistyömenettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa?

Tehtävänä on:

 1. selvittää ja listata lainsäädännössä määritellyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 2. määrittää ja sopia mitä lainsäädännössä määritellyt tehtävät ja toimivalta tarkoittavat käytännössä huomioiden yhteistoiminta muiden hallinnonalojen kanssa
 3. selvittää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 4. sopia yhteistyön toimeenpanosta käytännössä
 5. sopia viestinnän ja tiedottamisen menettelyt STM:n hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten välillä sekä sopia koordinaatiosta kansalaisille ja medialle tiedottamisessa ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 6. selvittää muut mahdolliset toimenpiteet, mitä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tarvitaan ympäristöterveyden häiriötilanteisiin liittyen toiminnan kehittämiseksi (esim. päivystysjärjestelyt, ostopalvelujen ja yksityisen sektorin huomioiminen)
 7. laatia kohdissa 1-6 tehtyjen selvitysten perusteella sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin
 8. arvioida kohdissa 1-6 tehtyjen selvityksien perusteella mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet toiminnan kehittämiseksi.
 9. säteilyvaaratilanteen osalta tuottaa tietoa kohdissa 1-6 tehtyjen selvitysten perusteella säteilytilanneoppaan (SM:n julkaisuja 38/2012) STM:n hallinnonalan toimintamenettelyiden selvittämiseen ja päivittämiseen.

----#: . Mikä ero on häiriötilanteella ja erityistilanteella? --Jouni Tuomisto (keskustelu) 1. huhtikuuta 2014 kello 13.56 (EEST) (type: truth; paradigms: science: comment)

Vastaus

Tähän tulee yleistä kuvausta häiriötilanteisiin varautumisesta. Sen lisäksi jokaisella tarkemmalla aiheella on Opasnetissä oma sivunsa, jossa varsinainen sisältö on.

 1. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 2. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 3. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 4. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 5. Viestinnän ja tiedottamisen menettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 6. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin#Muut hallinnonalan toimet
 7. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin
 8. Lainsäädännön muutostarpeet ympäristöterveyden häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi
 9. Toimintamenettelyt säteilyvaaratilanteissa

Perustelut

Tausta

Elinympäristössämme saattaa joko ihmisten toiminnan seurauksena tai luontaisesti tapahtua äkillisesti tilanteita, jotka häiritsevät yhteiskunnan normaaleja toimintoja ja saattavat joko suoraan tai välillisesti aiheuttaa yksilölle tai väestölle terveyshaittaa. Ympäristöterveyden häiriötilantilanteita voivat olla esimerkiksi talous- tai uimaveden saastuminen (rankkasateet, putkirikko jne.), radioaktiivisten aineiden vuoto kaivoksista tai ydinvoimalasta, tartuntavaarallisten aineiden pääsy ympäristöön, massiivinen puhdistamattoman jäteveden pääsy vesistöön tai kemikaalionnettomuus asutuskeskuksessa. Riittävällä varautumisella sekä nopealla viranomaistoiminnalla sekä tiiviillä asiantuntij alaitosten ja viranomaisten yhteistyöllä voidaan ehkäistä tapauksiin liittyvien sairauksien syntymistä ja jopa kuolemia.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sen alaisilla viranomaisilla sekä asiantuntij alaitoksilla on merkittävä rooli ja vastuu ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautumisessa. Usein nämä roolit ja vastuut sekä varautumisessa että toiminnassa häiriötilanteessa sivuavat toisiaan ja ovat joskus jopa päällekkäisiä. Toiminnan onnistumisen karmalta on ensiarvoisen tärkeää, että hallinnonalan sisällä eri toimijat tuntevat vastuunsa ja tietävät roolinsa sekä tuntevat myös muiden roolin häiriötilanteessa ja osaavat tehdä yhteistyötä nopeasti ja tehokkaasti. Onnistuneiden toimien kannalta tärkeää on myös eri asiantuntij alaitosten kesken yhtenäinen viestintä kansalaisille.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lainsäädäntö (terveydensuojelulaki, säteilylaki, tartuntatautilaki ja terveydenhuoltolaki) luo puitteet toiminnalle häiriötilanteissa, mutta varautumiseen ja tilanteissa toimimiseen sekä yhteistyön tehostamiseen tarvitaan käytännönläheisen ohjeistuksen kehittämistä. Myös lainsäädännön toimivuutta tulisi tarkastella erityisesti päällekkäisyyksien välttämisen ja yhteistyön toimivuuden näkökulmasta. Toiminnassa tulee soveltuvin osin ottaa huomioon myös valmiuslaki, jossa on säädökset varautumisesta ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta myös poikkeusoloissa. Edellä mainitut yhteiset ohjeet puuttuvat tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2010 ympäristöterveyden erityistilanteita koskevan oppaan (STM, julkaisuja 201022), Oppaassa on käyty laajasti läpi ympäristöterveyden häiriötilanteita ja varautumista niihin. Oppaan linjaukset tulee ottaa huomioon yhteisiä menettelyitä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla kehitettäessä.

Säteilyn osalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan rooli on hyvin merkittävä, erityisesti säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa. siirryttäessä pelastustoiminnasta elinympäristön turvallisuuden varmentamiseen liittyviin toimiin, päävastuu on STM:n hallinnonalalla.

Sisäasiainministeriö julkaisi 2012 laajana yhteystyönä valmistellun oppaan (SM:n julkaisuja 38/2012) eri viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävistä ja vastuista sekä yhteistoiminnasta säteilyvaaratilanteessa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimijoiden ja palvelun tuottajien tehtäväkuvausten riittävyys tulee varmistaa ja puuttuvilta osin täydentää.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020) edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa.

Organisointi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös STM093:00/2013 (14.2.2014)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta ja yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla -yhteistyöverkosto

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta ja yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla -yhteistyöverkoston. Yhteistyöverkoston toimikausi on 14.2.2014 - 31.3.2015.

Puheenjohtaja Jari Keinänen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja Olli Haikala, valmiusj ohtaj a, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Mikko Paunio, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö

Taina Mäntyranta, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Kaisa Mäntynen, ryhmäpäällikkö, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Henkilökohtainen varaj äsen Katariina Rautalahti, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Hannu Kiviranta, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Henkilökohtainen varajäsen Hannu Komulainen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tapani Tuomi, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Henkilökohtainen varajäsen Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos

Tarja K. Ikäheimonen, johtaja, Säteilyturvakeskus Henkilökohtainen varajäsen Kyllikki Aakko, johtava asiantuntija, Säteilyturva- keskus

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Marilla Lahtinen, ryhmäpäällikkö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Henkilökohtainen varajäsen Hinni Papponen, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Erja-Riitta Tarhanen, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Henkilökohtainen varaj äsen Aila Halonen, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tarja Hartikainen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry Henkilökohtainen varajäsen Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittärnispäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry

Sihteeri Marika Sironen, suunnittelija, sosiaali- ja terveysministeriö

Verkostostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus

Yhteistyöverkoston tulee työskennellä virka-aikana ilman erillistä korvausta. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston edustajan matkakustannukset korvataan. Yhteistyöverkoston kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenomomentilta 33.01.01.

Yhteistyöverkoston työsuunnitelma

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden yhteistyöverkoston työsuunnitelma
Tehtävä Tarkempi kuvaus Vastuu Aikataulu
1. Selvittää ja listata lainsäädännössä määritellyt STM:n hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa. Määritellään mitkä ovat keskeisimmät ympäristöterveyden häiriötilanteet ja käydään läpi niitä koskevat lainsäädännöt ja vastuut. STM, AVI, Fimea, STUK, THL, TTL, Tukes, Valvira 7.4.2014 kokouksessa (1. kokous) annetaan tehtäväksi valmistella ennen 2. kokousta.
2. Määrittää ja sopia mitä lainsäädännössä määritellyt tehtävät ja toimivalta tarkoittavat käytännössä huomioiden yhteistoiminta muiden hallinnonalojen kanssa. Yllä olevaan liittyen keskustellaan, mitä määrittelyt tarkoittavat käytännössä, selvitetään yhteistyövelvoitteet ja -mahdollisuudet sekä johtosuhteet ja -vastuut ja viestintä.

Kuvataan n. viisi casea, esim.:

 1. säteilyvaaratilanne
 2. säteilylähdeonnettomuus
 3. laajamittainen vesiepidemia
 4. kemikaalitehtaan räjähdys (monialaonnettomuus, esim. Talvivaara)
 5. metsäpalot Venäjällä (vaikutukset ja toimenpiteet Suomessa)

Pohjana Ympäristöterveyden erityistilanteet. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille ja yhteis-työtahoille.(STM:n julkaisuja 2010:2) [1]

Kaikki Toukokuussa (2. kokous)
3. Selvittää STM:n hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa. Kaikki Toukokuussa (2. kokous)
4. Sopia yhteistyön toimeenpanosta käytännössä. Ehdotus mallista yhteistyöasioiden osalta. Kaikki Elo-syyskuussa (3. kokous)
5. Sopia viestinnän ja tiedottamisen menettelyt STM:n hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijoiden välillä sekä sopia koordinaatiosta kansalaisille ja medialle tiedottamisessa ympäristöterveyden häiriötilanteissa. Kaikki Lokakuussa (4. kokous)
6. Selvittää muut mahdolliset toimenpiteet, mitä STM:n hallinnonalalla tarvitaan ympäristöterveyden häiriötilanteisiin liittyen toiminnan kehittämiseksi (esim. päivystysjärjestelyt, ostopalvelujen ja yksityisen sektorin huomioiminen). B- ja C-osaamiskeskukset ja laboratorioverkosto, päivystys; miten huomioidaan? Kaikki Marraskuussa (5. kokous)
7. Laatia kohdissa 1-6 tehty-jen selvitysten perusteella STM:n hallinnonalan toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin. Yhteenvetokokouksessa sovitaan loppuraportin sisällöstä Kaikki Tammikuussa 2015 (6. kokous)
8. Arvioida kohdissa 1-6 tehtyjen selvityksien perusteella mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet toiminnan kehittämiseksi. Loppuraportti; tehtävät, johtaminen, vastuut, viestintä + muutamasta casesta tehdään toimintaohje Kaikki Helmikuussa (7. kokous)
9. Säteilyvaaratilanteen osalta tuottaa tietoa kohdissa 1-6 tehtyjen selvitysten perusteella säteilytilanneoppaan (STM:n julkaisuja 38/2012) STM:n hallinnonalan toimintamenettelyiden selvittämiseen ja päivittämiseen. Kaikki
Loppuraportti valmis Kaikki Maaliskuussa (8. kokous = päätöskokous)

Avainsanat

Ympäristöterveys, häiriötilanne, sosiaali- ja terveysministeriö, yhteistyöryhmä, toimintaohje, säteily

Katso myös

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta on sosiaali- ja terveysministeriön tuottama ohjeistus, jota työstetään 2014-2015. Sen eri osat on kuvattu näillä sivuilla:

 1. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 2. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 3. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 4. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 5. Viestinnän ja tiedottamisen menettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 6. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin#Muut hallinnonalan toimet
 7. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin
 8. Lainsäädännön muutostarpeet ympäristöterveyden häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi
 9. Toimintamenettelyt säteilyvaaratilanteissa
Katso myös aiheeseen liittyviä muita sivuja:

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja