Keinoja päästöjen vähentämiseen sektoreittain ja toimintalinjoittain

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämän sivun teksti on julkaisusta Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 - Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa.

Keinojen valmisteluprosessi

Kuva 1. Ilmastonmuutoksen hillinnän toimintalinjat ja keinot.

Strategian toimintalinjojen ja mahdollisten keinojen valmistelu tehtiin laaja-alaisena kaupunkien sektoriasiantuntijoiden yhteistyönä. Työseminaarieissa luotiin aluksi ilmastovisio (ks. raportin B-osa), joka purettiin toimintalinjoiksi ja edelleen näitä toteuttaviksi käytännön keinoiksi. Pyrkimyksenä oli löytää kaupunkien hallintokuntien toimi- ja ohjausvaltaan kuuluvat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Ilmastostrategialuonnoksesta saaduissa lausunnoissa pidettiin ehdotettuja toimintalinjoja käyttökelpoisina. Palautteen perusteella lisättiin mm. liikenteen sektorille uusi toimintalinja, joka koski pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen edistämistä. Kulutus ja jätteet -teema laajennettiin koskemaan myös julkisia hankintoja.

Keinolistaa on täydennetty saadun palautteen pohjalta. Uusia yksittäisiä keinoja ehdotettiin lukuisia ja osaan C on koottu mahdollisimman laaja valikoima erilaisia päästövähennyskeinoja, joita kukin kaupunki voi soveltaa omaan toimintaansa sopivaksi katsomallaan tavalla. Keinot muodostavat näinollen ”työkalupakin”, josta voi valita kaupungin omaan toimintaan ja ohjaukseen sopivimmat menetelmät päästöjen vähentämiseksi.

Yleiset keinot

A. Vaikutetaan valtakunnan ja kansainvälisen tason päätöksentekoon
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Lainsäädäntöön vaikuttaminen (esim. MRL, rakentamista koskevat määräykset, hankintalainsäädäntö, uusiutuvan energian ja polttoaineiden verotus, työmatkojen verotus). Ko. toiminnasta vastaavat tahot
Kansainväliseen päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan edunvalvontajärjestöjen ja verkostojen kautta. Ko. toiminnasta vastaavat tahot
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen otetaan mukaan uusiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Ko. toiminnasta vastaavat tahot
B. Yhteinen tahtotila
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Ilmastostrategian käsittely ja sisällyttäminen kaupunkien ja sen hallintokuntien omiin strategioihin ja ohjelmiin sekä johtamisjärjestelmiin. Koko hallinto
Ilmastostrategian edistäminen pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan työn kautta. Koko hallinto
Luodaan eri hallinnonalojen yhteinen tahtotila kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä kehitetään seudun kaupunkien yhteistyötä. Koko hallinto
C. Energiatehokkuussopimukset
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Kaupungit toimeenpanevat energiatehokkuussopimuksissa mainitut velvoitteet. Koko hallinto
Kaupungit edistävät alueellaan toimivien yritysten ja yhteisöjen liittymistä oman alansa energiatehokkuussopimukseen. Koko hallinto
D. Kaupungit toimivat esimerkkeinä ja edelläkävijöinä
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Kaupunkien oma aktiivinen toiminta kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja tiedotus esimerkillisestä toiminnasta. Koko hallinto
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien kokonaan uusien toimintamallien ja hankkeiden pilotointi ja niiden arvionti. Koko hallinto
Strategian toimeenpanohankkeiden palkitsevuutta arvioidaan ja lisätään. Koko hallinto, YTV
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen arviointi osaksi hankesuunnittelua ja -seurantaa. Koko hallinto
Jokaiseen pääkaupunkiseudun kuntaan perustetaan/nimetään oma energian säästöön perehtynyt toimielin. Kaupunginhallitukset
Kaikkien julkisten toimitilojen käytön energiatehokkuuden laskenta, seuranta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kaupunginvaltuustot ja -hallitukset
E. Motivointi, valistus ja koulutus
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Perustetaan alueellinen materiaali- ja energiatehokkuusneuvontakeskus. Kaupunginvaltuustot, YTV
Ilmastonmuutos ja sen hillintä sisältyvät opetukseen kaikilla koulutus tasoilla, varhaiskasvatuksesta kaupunkien työntekijöiden koulutukseen ja asukkaiden valistukseen. Yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Koko hallinto, opetusvirasto, YTV
Aurinko- ja tuulienergian asentaminen koulutalojen yhteyteen lähivuosina osana asennekasvatusta. Opetusvirasto, kiinteistötoimi, energiayhtiöt, rakennuttajaorganisaation

Liikenne

A. Vaikutetaan liikenteen määrään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Liikkumisen hinnat, infra ja palvelutaso suosimaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä. YTV, kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta
Liikenteen hinnoittelu joukkoliikenteen käyttöä kannustavalla tavalla. Kaupunginvaltuustot, liikennesuunnittelu
Kävelyn ja pyöräilyn suorat ja miellyttävät yhteydet asemille, pysäkeille ja palveluihin ensisijalle kaavoituksessa. Reitit osoitetaan asemakaavoissa myös alueiden ja kortteleiden sisälle. Kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, rakennusvirasto
Kevyen liikenteen reitien rakentaminen, hoito ja myös talvikunnossapito korkeatasoista. Rakennusvirastot, katujen kunnossapitoyksiköt
Joukkoliikenteen asemien yhteyteen määrätään toteutettavaksi riittävä määrä turvallista pyörien pysäköintitilaa. Kaupunginvaltuustot, rakennusvirastot, rakennusvalvonta
Mitoitusnormit pyörien pysäköintiin liike-ja palvelu- ja työpaikkarakennusten kaavoituksessa ja asemien yhteyteen toteutetaan riittävä määrä turvallista pyörien pysäköintitilaa. Kaupunkisuunittelu, kaupunkien valtuustot
Työntekijöiden työmatkasuunnitelmien laatiminen ja etätyön edistäminen. Ympäristökeskukset, liikennesuunnittelu, YTV
Joukkoliikenteen turvallisuuden tunteen, vaihtojen miellyttävyyden sekä reaaliaikaisen informaation kehittäminen. YTV, HKL
Luodaan edellytyksiä viihtyisien kävelyalueiden lisäämiseksi kaupunkien keskustoissa. Kaupunkisuunnittelu, liikennesuunnittelu
Kaupunkien työntekijöiden maksuttomista autopaikoista luopuminen. Koko hallinto, kiinteistövirastot
B. Vähennetään kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen päästöjä
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Hankinnoissa määritellään vähäpäästöisys ja asetetaan vähäpäästöisyys hankintakriteeriksi. Hankintakeskukset ja muut hankinnoista ja kilpailutuksesta vastaavat tahot
Työsuhdelippuetuus otetaan laajaan käyttöön. Koko hallinto
C. Vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä edistetään
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Vähäpäästöisiä ajoneuvoja suosiva taloudellinen ohjaus. Hankinnoista ja kilpailutuksesta vastaavat tahot
Ajoneuvojen päästöihin perustuvat ympäristövyöhykkeet määritellään ja tiedotetaan niistä. Ympäristökeskukset, kaupunkisuunnittelu
Vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintimaksujen poisto ja muut etuudet. Kaupunginvaltuustot
D. Logistiikan kehittäminen
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Kaupungin tavara- ja jakeluliikenteen logistiikan kehittäminen ja tehostaminen (esim. RFID-tunnisteteknologian käyttöönotto kuljetusreittien optimoinnissa ja logistiikassa). Koko hallinto
Yhteisautoilun edistäminen näille varattuja pysäköintimahdollisuuksia parantamalla. Tekniset virastot

Maankäyttö

A. Yhdyskuntarakennetta eheytetään
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Seudun maankäytön ja liikenteen (PLJ) yhteinen aiesopimus. Kaupunginhallitukset, YTV
Arvioidaan kasvihuonekaasuvaikutuksia yleis- ja maakuntakaavatasolla. Kaupunkisuunnittelu, Uudenmaan liitto
Laaditaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen yleiskaava. Kaupunkisuunnittelu, kaupunginvaltuustot
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tukeva seudullinen maankäytön ja liikenteen yhteinen toteuttamisohjelma. Kaupunkisuunnittelu, liikennesuunnittelu, kaupunginhallitukset
Joukkoliikennepalveluiden kannalta riittävä aluetehokkuus maankäytön suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelu
Raideliikenneasemien lähialueiden tehostettu kaavoitus ja toteuttaminen. Kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirastot, rakennuttajaorganisaatiot
Kunnallistekniikan piirissä olevien rakentamattomien tonttien käyttöönoton tehostaminen (mm. omistajatietojen helppo saatavuus, kiinteistöveron korotus). Kaupunginhallitukset, kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirastot
Kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen osana yleiskaavojen, merkittävien asemakaavojen sekä suurten rakennushankkeiden vaihtoehtojen valintaa ja vaikutusten arviointia. Kaupunkisuunnittelu, rakennusvirastot
Uudet kauppakeskukset sijoitetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin. Kaupunginvaltuustot, kaupunkisuunnittelu
Rakentamismahdollisuuksien parantamiseksi kantakaupungissa ja muilla tehokkaan joukkoliikenteen alueilla autopaikkoja osoitetaan vähemmän kuin muilla alueilla. Kaupunkisuunnitteluvirastot
Lähipalvelujen edellytysten parantaminen. Kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirastot
B. Luodaan edellytykset uusiutuvan energian tuotannon ja energiansäästön lisäämiselle
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Uusiutuvan energiantuotannon huomioon ottaminen kaikilla kaavatasoilla ja rakennusjärjestyksissä. Kaupunkisuunnittelu
Tulevia uusia aluekohteita toteutettaessa tulee tontinluovutusehdoilla edellyttää energiatehokasta rakentamista. Kaupunkisuunnittelu, kiinteistövirastot, rakennusvalvonta, rakennuttajaorganisaatiot
Kaavoituksessa tulee rakennusten suuntauksella ja massoittelulla parantaa edellytyksiä kiinteistökohtaiseen aurinkoenergian hyödyntämiseen. Kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, rakennuttajaorganisaatiot

Sähkönkulutus

A. Kehitetään kaupunkien hankintamenettelyä energiatehokkuuden paranemista tukevaksi
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Laaditaan yhtenäiset energiatehokkuuden huomioivat hankinta- ja kilpailuttamisohjeet. Hankintayksiköt, kaikki hankintoja suorittavat virastot, rakennuttajaorganisaatiot
Sisä- ja ulkovalaistuksessa ja niiden ohjauksessa otetaan käyttöön uusinta, energiatehokkainta teknologiaa. Asiasta vastaavat virastot, rakennuttajaorganisaatiot
Toimistokoneiden ja atk-laitteiden energiankulutuksen vähentäminen. Kaikki virastot
B. Kohdistetaan energiakustannuksia kulutuksen aiheuttajaan ja parannetaan tiedonsaantia tähän liityen
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Energiankulutuksen reaaliaikaista mittausta kehitetään ja laajennetaan. Rakennuttajaorganisaatiot, energiayhtiöt
Vuokramenettelyjä kehitetään siten, että energialaskutus perustuu todelliseen kulutukseen ja laskutuksen yhteydessä tiedotetaan säästömahdollisuuksista. Tilakeskus, kaupungin vuokraamien tilojen ja asuntojen hallinnoinnista vastaavat tahot
C. Tiedotus
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Valistuskampanjoita käynnistetään oman henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi sekä hankinnoissa että laitteiden käytössä. Laaditaan ohjeet sähkön säästämiseksi eri toiminnoissa. Kaikki virastot, hankinnoista ja energiansäästöstä vastaavat tahot
Koulujen ja päiväkotien valistuskampanjoita jatketaan ja parannetaan. Käynnistetään yhteistyössä muiden kaupunkien ja valtion kanssa suurelle yleisölle järjestettäviä energiansäästökampanjoita. Informaatioteknologiaa hyödynnetään tiedottamisessa. Kaikki virastot

Rakennukset

A. Parannetaan uudisrakennusten energiatehokkuutta
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Hankinta- ja päätösprosesseja kehitetään niin, että elinkaarikustannukset ohjaavat suunnittelua ja rakentamista kaupungin omassa rakentamisessa. Kaupunginhallitus, tilakeskukset, rakennuttajaorganisaatiot
Laaditaan energiatehokkuuden huomioonottavia suunnittelu- ja toteuttamisohjeita tilahankkeille. Rakennuttajaorganisaatiot
Käynnistetään uuden teknologian hankkeita (mm. matalaenergiarakennukset). Kysynnän käynnistäminen. Tilakeskukset, rakennuttajaorganisaatiot
Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ylläpito-organisaatioiden yhdeksi valintakriteeriksi otetaan energiatehokkuus. Tilaajaorganisaatiot
Kehitetään rakennusoikeuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelua energiatehokkuus huomioonottavaksi. Kaupunginhallitukset, kiinteistövirastot
Matalaenergiarakentamisen taloudellinen kannustaminen. Ko. toiminnasta vastaavat tahot
Asuntorakentamissa siirrytään matalaenergiatalotuotantoon jo 2010-luvulla ja minimienergiatalotuotantoon 2020-luvulla. Kaupunginvaltuustot, rakennuttajaorganisaatiot
B. Parannetaan olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Laaditaan suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet peruskorjaushankkeille. Tilakeskus, rakennuttajaorganisaatiot
Osallistutaan korjausrakentamiseen kohdennettuihin uuden teknologian kehittämishankkeisiin ja käynnistetään koerakentamishankkeita. Tilakeskukset, rakennuttajaorganisaatiot
Jatketaan ja kehitetään kaupunkien omien rakennusten energiakatselmuksia ja säästöinvestointien toteuttamista. Tilakeskukset, rakennusten energiankäytöstä vastaavat virastot
Kehitetään ja ylläpidetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- (esim. säästötakuut ) ja avustusmenettelyjä sekä tiedotetaan niistä tehokkaasti. Hyötyä energiansäästäjälle (revolving funds). Tilakeskukset, rakennuttajaorganisaatiot, asuntoasioista vastaavat virastot
Tiedotetaan aktiivisesti energiansäästömahdollisuuksista, laaditaan ohjeita / esitteitä ja jatketaan energiansäästökampanjoita. Energiansäästöstä vastaavat tahot, Kaikki virastot
Annetaan kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille tietoa rakennusten energiankulutuksesta ja energiansäästötoimien vaikutuksesta siihen (energiatodistukset esim. Display). Ko. toiminnasta vastaavat tahot
C. Lämmitys- ja jäähdytystapavalintojen ohjaaminen
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Laaditaan ohjeita/esitteitä sekä tiedotetaan eri lämmitys- ja jäähdytystapojen vaikutuksista elinkaarikustannuksiin rakennusluvan ym. yhteydessä. Rakennusvalvonta, rakennuttajaorganisaatiot, ympäristökeskukset, energiayhtiöt
Ylläpidetään ja kehitetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- ja avustusmenettelyjä (säästötakuut) ja tiedotetaan niistä tehokkaasti. Tilakeskukset, rakennuttaja organisaatiot, asuntoasioista vastaavat virastot
Kaukojäähdytystä edistetään korvaamaan kiinteistökohtaisia laitteita. Rakennuttajaorganisaatiot, tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Lämpöpumppujen käyttöönoton edistäminen kaukolämpöalueen ulkopuolella. Rakennuttajaorganisaatiot, tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Suositaan asuinrakennuksiin aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkolämpöjärjestelmiä otetaan käyttöön soveltuvissa kohteissa. Rakennuttajaorganisaatiot, tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
D. Ylläpidon ja tilantarpeen arvioinnin kehittäminen ja parantaminen
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Kiinteistöjen hoitohenkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ja tuetaan heidän ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Kiinteistöhoitoyksiköt, koulutusyksiköt
Huoltokirja otetaan entistä aktiivisempaan käyttöön ja hyödynnetään sen tuomia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamisessa. Tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Kulutusmittarointia kehitetään siten, että energiakustannukset voidaan kohdistaa todellisina kulutuksen aiheuttajalle. Energiakustannukset tulee eritellä kiinteistöjen vuokrissa. Rakennuttajaorganisaatiot, tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Uutta informaatio- ja kiinteistön valvonta- ja ohjausteknologiaa kehitetään, otetaan käyttöön ja hyödynnetään ylläpidossa ja energiankulutuksen analysoinnissa. Rakennuttajaorganisaatiot, kiinteistönhoitoyksiköt
Rakennuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelussa huomioidaan energiatehokkuus. Tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Huolehditaan siitä, että energiasäästöinvestoinneista ei aiheudu sisäisen vuokran nousua. Tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Parannetaan huoltokirjojen käyttöönottoa ja huolehtimalla ylläpitohenkilöstön kouluttamisesta uudisrakennushankkeiden luovutusvaiheessa. Tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt
Tilankäytön tehostaminen ja tilojen saatavuus olemassa olevilta tilamarkkinoilta, selvitettävä tarkoin ennen lisärakentamista. Tilakeskukset, kiinteistönhoitoyksiköt

Hankinnat, kulutus ja jätteet

A. Kaupunkien hankinnoissa edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Hankintojen koko elinkaaren aikaisten ympäristöpäästöjen ja materiaalitehokkuuden huomioiminen valintaprosessissa. Hankintatoimi
Hankintamallin kehittäminen työkaluksi kunnille (sisältää myös laskentamallin, jonka tuloksia tilastoidaan ja seurataan, mittari ja tavoite). Hankintatoimi, YTV
Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta ja käytön edistäminen. Hankintatoimi, YTV
Luodaan yhteiset ympäristökriteerit hankinnoille. Hankintatoimi, YTV
Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankinta kiinteistöissä. Hankintatoimi, tilakeskukset, kiinteistönhoito
Hankittaville elintarvikkeille ympäristökriteerit. Hankintatoimi
Kertakäyttötuotteiden korvaaminen kestokäyttöisillä elinkaariselvitysten perusteella. Hankintatoimi
Työkoneille ympäristökriteerit, joissa määritellään polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt. Hankintatoimi, rakennusvirasto, HKL, YTV
B. Valistetaan kuntalaisia jätteen synnyn ehkäisyssä
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Valistetaan asukkaita jätteen synnyn ehkäisystä ja liitetään teema osaksi päiväkotien ja koulujen suunnitelmia. Toimitaan yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden kesken. YTV, kuluttajaneuvonta, sosiaalitoimi, opetustoimi
C. Teollisuuden ja palvelutoiminnan jätteiden synnyn ehkäisyä jatketaan
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Velvoitteita jätteen synnyn ehkäisylle teollisuuden ympäristölupiin. Jätteen synnyn ehkäisyn ja materiaalitehokkuuden edistäminen PK-yritysten toiminnassa. Ympäristökeskukset
Julkiset yritysten jätemäärävertailut vuosittain (Petra-jätevertailu.). Tilastoidaan lajittelu- ja hyötykäyttöaste. YTV, ympäristökeskukset
Jätepolitiikan taloudellinen ohjaus, johon voidaan vaikuttaa jätemaksujen hinnoittelulla. YTV
Vuosittainen Luonnonvarojen säästäjä -palkinnon jako. YTV
D. Materiaalikierrätystä tehostetaan
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Kehitetään hyötykäyttöjakeiden keräystä ja lisätään tarvittaessa uusia lajitteluvelvoitteita jätehuoltomääräyksiin. YTV
Jäteneuvonta syntypaikkalajittelun tehostamiseksi. YTV
Jätteen keräyksen logistiikan optimointi ja vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden käyttö jäteautoissa. YTV
E. Jätteen käsittelyratkaisuissa huomioidaan kaikki elinkaaren aikana syntyvät päästöt
Keino Esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Jätteiden energiasisällön hyödyntäminen. YTV
Elinkaarivertailut jätteenkäsittelyratkaisuissa. YTV

Energiantuotanto ja -jakelu

A. Tiivistyvän kaupunkirakenteen mahdollisuuksia käytetään hyväksi entistä tehokkaammassa energiantuotannossa ja -jakelussa. Energiayritykset parantavat edelleen energiatehokkuuttaan tehostamalla toimintaansa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti
Keino Energiayhtiöt ja esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Yhteistuotantoa hyödynnetään pääkaupunkiseudulla mahdollisimman tehokkaasti. Energiayhtiöt
Käytetään parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisuuksien mukaan optimoidaan kaukolämmön ja sähkön tuotantosuhde ja voimaloiden polttoaineet hyötysuhteen parantamiseksi. Energiayhtiöt
Energiayritykset osallistuvat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa selvityshankkeisiin, joissa selvitetään kaukolämmön paluuvesien hyödyntämistä soveltuvissa kohteissa (esim. jätevesilietteen lämmitys, jäähdytys). Energiayhtiöt, kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta
Energiayritykset osallistuvat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa selvityshankkeisiin, joissa selvitetään hukkalämpökohteita ja lämmön talteenottomahdollisuuksia pienissä (esim. jäähallien jäähdytyksen lauhdelämpö) ja suurissa (esim. jätevedenpuhdistamot) kohteissa. Energiayhtiöt, kiinteistöjä hallinnoivat tahot
Energia-alan energiantuotannon, kaukolämmön, sähkönsiirron ja -jakelun energiansäästösopimusten mukaiset mm. auditoinnit, energiakatselmukset ja aloitepalkkiot toteutetaan. Energiayhtiöt
Kaukojäähdytysverkostoa laajennetaan ja korvataan kiinteistöjen erillisiä jäähdytyslaitteita. Selvitetään ja pilotoidaan kaukojäähdytysmahdollisuuksia uusimmilla tekniikoilla myös kantakaupungin ulkopuolella (kerrostaloissa, ostoskeskuksissa ja suurissa liikekiinteistöissä). Energiayhtiöt, rakennusvalvonta
B. Keskitetty energiantuotanto kuuluu kokonaisuudessaan tiukentuvan päästökaupan ohjauksen piiriin. EU:n päästökauppajärjestelmä ohjaa keskitettyä energiantuotantoa niukkenevien päästöoikeuksien myötä vähäpäästöisempään suuntaan.
Keino Energiayritykset ja esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Energiayritykset edistävät uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja ovat mukana uusiutuvien energialähteiden seudullisissa tutkimus- ja hyödyntämishankkeissa. Energiayhtiöt
Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä tarjotaan asiakkaille. Energiayhtiöt
Kivihiilen ja maakaasun puhtaan teknologian käyttöä edistetään. Energiayhtiöt
Kivihiiltä ja maakaasua korvataan pääkaupunkiseudun alueella osittain jäteperäisillä polttoaineella ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä (esim. tuulivoima, biovoima, aurinkosähkö). Energiayhtiöt
Tuulisähkön tuotannolle etsitään sopivia kohteita (esim.off-shore tuulipuisto, teollisuus- ja varastoalueet). Uudenmaan liitto, energiayritykset
C. Hajautetun energiantuotannon ekotehokkuutta edistetään ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään.
Keino Energiayritykset ja esimerkkejä kaupungin vastuutahoista
Kaukolämpöverkon ulkopuolella edistetään uusiutuvien energialähteiden ja muiden vähäpäästöisten lämmitystekniikoiden käyttöönottoa, esim. maalämpöä. Kaupunkisuunnittelu, energiayhtiöt, rakennuttajaorganisaatiot
Laaditaan kuntakohtaiset ja yliseudullinen potentiaalikartoitus alueen uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä kaupunkien kanssa. Kaupunkisuunnittelu, energiayhtiöt, Uudenmaan liitto
Aurinkosähkön- ja lämmön hyödyntämistä edistetään. Energiayhtiöt, kaupunkisuunnittelu, kiinteistöhuolto, rakennuttajaorganisaatiot
D. Kaukolämpöverkkoa laajennetaan ja laajentamisen reunaehtoja selvitetään
Keino Vastuutaho
Kaukolämpöverkolle epäedullisia reunaehtoja selvitetään ja poistetaan kaupunkien ja valtiovallan toimin. Yhteistuotantoon perustuvan keskitetyn kaukolämmityksen toimintaedellytyksiin ja laajenemiseen vaikuttaa voimakkaasti päästökauppa. Hajautettu lämmöntuotanto taajamissa voi saada päästökaupan ulkopuolisena muotona kilpailuetua, vaikka se ei ole suotavaa ilmaston ja ilmansuojelun kannalta. Energiayhtiöt
Energiayritykset markkinoivat aktiivisesti kaukolämpöverkon laajentamista potentiaalisten alueiden kiinteistöille. Energiayhtiöt
E. Lisätään energiansäästöneuvontaa ja -tutkimusta
Keino Vastuutaho
Jatketaan energiansäästökoulutusta ja viestintää kouluissa ja osallistutaan valistuskampanjoihin (Energiansäästöviikko yms.) ja korostetaan energiansäästön ensisijaista merkitystä asiakkaille. Energiayhtiöt
Edistetään kaukolämmön ja sähkön reaaliaikaista kulutustiedon kehittämistä ja hyödyntämistä kaikissa kiinteistöissä. Energiayhtiöt
Sisälämpötilojen mitoitusohjeistusta ja neuvontaa erityyppisiin käyttökohteisiin. Energiayhtiöt
Energian kuluttajahinnoittelun kehittäminen. Selvitetään esim. hinnoittelun sitominen käyttöön eli ”energiaruuhkamaksu” Energiayhtiöt

Katso myös