Biojäte projekti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Biojätteen käsittely ympäristöterveyskysymyksenä

Kompostointilaitosten ympäristössä tai lähialueella asuvat voivat altistua monenlaisille biologisille pölyille ja hajuyhdisteille. Haitat voivat olla koettuja haittoja, kuten hajuhaitat usein ovat, tai mitattaviin terveysvasteisiin johtavia, esimerkiksi ärsytys-, allergisia tai toksisia oireita. Asukkaiden altistumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, muun muassa vuodenaika, tuulen suunta, asunnon ja päästölähteen välinen etäisyys sekä toiminta päästölähteellä.

Tämän projektin tavoitteena on selvittää kompostointilaitosten sekä eläinsuojiin liittyvien oheistoimintojen (esim. lannanlevitys) aiheuttamien päästöjen pitoisuuksia, ominaisuuksia, leviämistä ja vaikutusmekanismeja sekä arvioida altistuneille henkilöille aiheutuvia terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Projekti jakautuu kolmeen osa-alueeseen.

Ympäristötutkimuksessa selvitetään päästöjen biologista koostumusta ja niiden mahdollista leviämistä ympäristöön. Mikrobiologisia ja toksikologisia määrityksiä varten on kerätty näytteitä jätteenkäsittelyalueilta ja jätevedenpuhdistamolta, joissa on kompostointilaitos sekä niiden lähiympäristöstä. Lisäksi näytteitä on kerätty lietteenlevityksen aikana ja sen jälkeen eri etäisyyksiltä levityspaikasta laajalla peltoaukealla. Näytteiden tulehduksellinen aktiivisuus ja toksisuus mitataan nisäkässoluviljelmiä hyväksikäyttäen. Mikrobiologisten hiukkasten laatu ja määrä selvitetään kvantitatiivisen PCR:n avulla sekä analysoimalla eri mikrobiryhmille tyypillisiä kemiallisia markkereita. Lisäksi selvitetään elinkykyisten mikrobien suvusto ja määrä 6-vaiheimpaktorilla otetuilla näytteillä ja viljelymenetelmällä. Ulkoilman biologisten hiukkasten pitoisuusjakaumista ja niiden vaihtelusta on vasta vähän tutkimustietoa. Tämän vuoksi ulkoilmanäytteitä on kerätty myös kolmesta erilaisesta ympäristöstä eri vuodenaikoina. Näistä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää varsinaisista kohteista saatuja tuloksia tulkittaessa.

Kompostointilaitosten lähellä asuvan väestön terveyttä ja hyvinvointia selvitetään projektin epidemiologisessa osiossa. Tavoitteena on tutkia hajun esiintymistä ja häiritsevyyttä, koettua terveydentilaa (erityisesti hengityselinten oireet ja sairaudet) sekä näiden välisiä yhteyksiä kompostointilaitosten lähellä asuvassa väestössä. Tutkimuskohteiksi valittiin kaikki Suomen jätekeskukset, joissa kompostoidaan vuosittain vähintään 5000 tonnia yhdyskuntajätettä tai lietettä ja joiden lähistöllä on riittävästi pientaloasutusta. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastattelulla touko-kesäkuussa 2006. Haastatteluun osallistui yhteensä 1144 satunnaisesti valittua 25 – 64-vuotiasta henkilöä. Aineiston tilastoanalyysejä tehdään parhaillaan. Tässä tutkimusosiossa selvitetään lisäksi biojätteen käsittelyn päästöille asuinympäristössään altistuvan väestön määrää paikkatietoanalyysien avulla.

Tutkimusryhmä

 • Dos. Aino Nevalainen
 • FM Marjaleena Aatamila
 • Tekn.lis. Mona Arnold (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus)
 • Dos. Maija-Riitta Hirvonen
 • FT Kati Huttunen
 • DI Pasi Kaarakainen
 • FaL, PhD Maarit Korhonen (Kuopion yliopisto)
 • MMM Kari Pasanen
 • FT Helena Rintala
 • Dos. Pia Verkasalo
 • FM Marja Viluksela (Työterveyslaitos)
 • PhD Tarja Yli-Tuomi

Rahoittaja

 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhdyshenkilöt

 • Aino Nevalainen (projektin johtaja, mikrobiologia)
 • Maija-Riitta Hirvonen (toksikologia)
 • Pia Verkasalo (epidemiologia)

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>