Arvoprofiili

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Arvoprofiili on ihmisen henkilökohtaisia arvostustietoja sisältävä omadatapalvelu. Sitä käytetään mm. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tuottamaan yhteisön arvojakauma, joka toimii päätöksenteon perusteena.

ONGELMA: Nykyinen demokratia on enemmän kauniiden ja rohkeiden demokratiaa eikä ota tarpeeksi hyvin huomioon hiljaisten näkemyksiä.
LÄHESTYMISTAPA: Avoin ja datalähtöinen demokratia.
INNOVAATIO: Otetaan käyttöön ihmisten henkilökohtainen arvoprofiili.

Kysymys

Millainen nettityökalu toimii ihmisen henkilökohtaisten arvojen tietovarastona siten, että

 • se on omadataa (MyData) ja ihminen voi itse hallinnoida ketkä tietoja näkevät,
 • sen avulla voidaan ennustaa, miten ihminen haluaisi erilaisissa päätöstilanteissa toimittavan,
 • yhteisön jäsenten arvoprofiilien avulla voidaan muodostaa yhteisön arvojakauma, jota voidaan käyttää yhteisön päätöksenteon perusteena,
 • työkalu skaalautuu pienten yhdistysten tarpeista monikansallisen päätäksenteon tarpeisiin.

Vastaus

Arvprofiili-mobiilisovelluksen mahdollisia toiminnallisuuksia puhelimemssa.

Nykyinen demokratia on enemmän kauniiden ja rohkeiden demokratiaa eikä ota tarpeeksi hyvin huomioon hiljaisten näkemyksiä.

Ongelman lähestymistapana tässä on avoin ja datalähtöinen demokratia. se mahdollistaa ihmisten henkilökohtaisen arvoprofiilin hyödyntämisen. Se on henkilökohtaista omadataa, jota ihminen hallitsee itse. Kuka tahansa voi esittää arvoihin tai päätöksiin liittyviä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. Ihminen päättää itse, mihin kokee tärkeäksi vastata. Kaikkien arvot kerätään yhteen aggregoiduksi julkiseksi datasetiksi, joka kuvaa väestön mielipiteiden jakaumaa ja jota kuka tahansa voi tarkastella. Henkilön arvoprofiiliin ja väestön arvojakaumaan kerätään tietoa kaikista mahdollisista lähteistä, kuten vaalikoneista, kyselyistä, tutkimuksista ja väittelyistä.

Päätöksenteossa agenda asetetaan ja päätösvaihtoehdot muotoillaan avoimilla päätöksenteon alustoilla. Päätösten tulee perustua näyttöön, ja välttämätön osa näyttöä on väestön arvodata. Ympäristövaikutusten tai lapsivaikutusten arvioiminen on tunnettu pakollinen osa joitakin päätöksentekoprosesseja. Avoimessa datalähtöisessä demokratiassa kaikkiin päätöksiin tulee pakolliseksi vaatimukseksi kirjoittaa auki, mihin kysymyksiin ja vastausten jakaumaan eli arvodataan päätökset perustuvat. Tämä luo mekanismin, joka pakottaa valmistelemaan vain sellaisia päätöksiä, joita ei heti perään uudelleenpolitisoida, kuten esimerkiksi aidon avioliittoaloitteen, brexitin tai Skotlannin itsenäisyysäänestyksen kohdalla kävi.

Toimintamalliin liittyy useita tuntemattomia tekijöitä, joita pitää kokeilla käytännössä. Onnistuuko esimerkiksi arvodatan kerääminen ja jalostaminen? Pystytäänkö sitä käyttämään järkevästi päätöksenteossa? Skaalautuuko työkalu yhdistyksistä ylikansallisiin sopimuksiin? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi Arvoprofiilia on syytä testata jonkin todellisen yhdistyksen päätöksenteossa. Kokeilu suunnitellaan ja toteutetaan Kokeilun paikassa.

Perustelut

Matemaattinen kuvaus näkemysverkossa

Matemaattinen kuvaus siitä, miten arvoprofiilit tuottavat velvollisuuksia populaatiossa.

On toimijoita I joilla kullakin on lista arvoja Vi. Arvot kohdistuvat määrällisesti mitattaviin asioihin O, jotka ovat kausaaliverkossa keskenään. Arvo tarkoittaa, että yksilön i mielestä asioiden O pitäisi saada lukuarvot Vio, ja asioiden tärkeyttä hänelle Mi mitataan sillä, kuinka paljon omaa aikaansa yksilö i on valmis käyttämään tavoitteen edistämiseksi. Aika on alustavasti 10 h/d, koska ajatellaan, että fysiologiseen lepoon, ruokailuun, kuntoiluun ja palautumiseen tarvitaan 14 h/d eikä sitä aikaa tule vaatia käyttäväksi yhteiskunnallisten arvojen edistämiseen.

Toimenpiteet Aio ovat tekoja, jonka i kohdistaa asiaan o saavuttaakseen jotain tavoitetta. Toimenpiteen kuvaus sinänsä ei kerro, mitä teolla tavoitellaan, vaan se päätellään kausaaliverkosta. Tämä siksi, että huomio kiinnitetään tekojen vaikutuksiin eikä tavoitteisiin seurausetiikan mukaisesti. Toki toimenpiteitä suunniteltaessa mietitään sitä, mitkä teot ovat tehokkaimpia tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Mutta sitten kun toimenpiteet on välittu, tavoitteet kuvataan osana mittareita eli olioiden O tavoitearvoina eikä toimenpiteen ominaisuutena. [Onko järkevää näin?]

Raha onkin mielenkiintoinen peluri tässä, koska rahalla voidaan ostaa nimenomaan aikasäästöä, kun muut voidaan palkata tekemään asioita omasta puolesta. Miten tämä pitäisi suhteuttaa muuhun arvostukseen? Tämä ratkaistaan myöhemmin.

Paitsi että ihmiset käyttävät aikaansa omien tavoitteiden saavuttamiseen, heillä on velvollisuus auttaa muita saavuttamaan heidän omia tavoitteitaan. Tämän velvollisuuden määrä on monimutkainen yhtälö, jossa on mukana

 • kuinka tärkeä tavoite on toiselle ihmiselle
 • tukeeko tavoite samalla kolmansien osapuolten tavoitteita
 • kuinka tehokasta auttaminen on verrattuna johonkin muuhun yhteiskunnalliseen työhön
  • sisältäen sen, kuinka taitava yksilö on tekemään kyseistä työtä.

Ihanneyhteiskunta tavoittelee

mino(∑i((|O-Vi| * Mi | Aio) - (|O-Vi| * Mi | BAU))),

eli kaikkien ihmisten tavoitteiden saavuttamista painottamalla niitä tevoitteiden tärkeydellä kullekin ihmiselle. Kaavasta voidaan päätellä muutamia asioita.

 • Jos kahdella ihmisellä on vastakkaiset tavoitteet, ne summautuvat pois eivätkä vaikuta yhteiskunnan asettamiin tavoitteisiin.
 • Toimenpiteen aiheuttama muutos asiassa verrattuna tätä menoa -skenaarioon (BAU) on ratkaiseva.
 • Asioiden nykytila O vaikuttaa siihen, mihin ihmiset ovat valmiita käyttämään aikaansa M, joten yhtälön taustalla on monimutkaisia riippuvuuksia. Niitä voidaan tunnistaa erilaisilla skenaariotarkasteluilla.

Aiempaa pohdintaa

 • Valassafari
 • Jaetun ymmärryksen menetelmä
 • Avoin päätöksentekokäytäntö
 • Avoin arviointi
 • Asiaa testataan Kokeilun paikassa [1]
 • Arvoprofiilitutkimuksia
  • Ossi Mantylahti (blogi). Henkilökohtainen arvoprofiili 7.12.2012 14:46 [2]
  • Schwartz. S.H. (2006), Basic Human Values: An Overview. [3]
  • Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Lipsanen, J. and Helkama, K. (2009), European norms and equations for a two dimensional presentation of values as measured with Schwartz's 21-item portrait values questionnaire. Eur. J. Soc. Psychol., 39: 780–792.
  • Yle. Suomalaistutkijat selvittävät kaveripiirin arvot Facebookin avulla. 10.6.2012 [4]

Suomi.fi-palvelut

Arvoprofiili voisi olla osa suomi.fi-palvelua. Tässä pohditaan sitä, miten asia voitaisiin käytännössä toteuttaa.

THL:n rooli

THL voisi tuottaa tietojärjestelmän henkilökohtaisen arvoprofiilin ylläpitämiseksi. Tällöin se ehkä painottuisi erilaisten terveystietoihin liittyvien arvotietojen ylläpitämiseen, kuten hoitotestamenttiin, oirepäiväkirjoihin sisältäen oireiden häiritsevyyden tai mistä henkilö olisi valmis luopumaan päästäkseen eroon oireesta, tai tietoon siitä haluaako saada henkilökohtaista rokotusneuvontaa tai Kanta-palvelun tietojen avulla räätälöityä elämäntapaneuvontaa.

Kuitenkin jos arvoprofiilijärjestelmä rakennettaisiin joustavasti, sama järjestelmä voisi kerätä tietoja myös henkilön terveyteen liittymättömistä arvoista. Silloin vähäisellä lisävaivalla järjestelmä olisi paitsi terveyttä edistävä myös tarjoaisi mehdollisuuden tuottaa poliittisista kysymyksistä väestön arvojakaumia järjestelmässä ylläpidettyjen arvoprofiilien avulla.

 • Suomi.fi-palvelut THL:ssä [5] (suojattu sivu)
  • Suunnitelma THL:n palvelujen toteuttamisesta suomi.fi-palvelussa [6] (suojattu sivu)
  • Palveluväylän testiliityntäpalvelu STM-konsernille [7] (suojattu sivu)
 • Suomi.fi-palveluväylä
  • Liityntäkatalogi suomi.fi-palveluväylän palveluille [8]

Katso myös

Viitteet