Keskustelu:Näkemysverkko

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Eduskunnan tietokäytäntöjä pitää päivittää

Pitkä versio (arkistoitu) kirjoitettu 26.2.2019, lyhyt versio 1.3.2019, julkaistu 2.3.2019.

Elämme jännittäviä päiviä, kun seuraamme soten huojumista. Lopputuloksesta riippumatta on todettava, että lakivalmistelussa tieto ei virtaa, tietokäytännöt ovat osoittautuneet vanhentuneiksi ja niitä on päivitettävä.

Valiokuntien pöydän paperiröykkiöt kuvastavat ongelmaa: eihän tieto nykykäytännöin edes voi pysyä hallinnassa. On siirryttävä yhteiskirjoitukseen, jossa kaikilla on edessään sama sähköinen dokumentti, ja sitä yhdessä muokataan. Nyt kalenteriaikaa kuluu aivan liikaa, kun yhden valiokunnan sihteeri kirjoittaa ja kaikki muut odottavat.

Sote on erittäin monimutkainen kokonaisuus, joten on sitä tärkeämpää tuottaa siitä johdonmukainen kuvaus. Tämän voisi tehdä näkemysverkkona, kuten Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma tekee kaikki kaupungin toimialat kattavalle, satojen toimenpiteiden ja toimintaa seuraavien mittarien kokonaisuudelle. Silloin voi järjestelmällisesti kuvata, mitkä ratkaisut ovat keskenään epäyhteensopivia tai tutkimustiedon valossa huonoja ja hylätä ne jatkosta.

Jokaisen yksittäisen aiheen on oltava jatkuvasti päivitettävissä ja löydettävissä pysyvästä paikasta. Silloin voidaan rakentaa tietojärjestelmä, joka ymmärtää kokonaisuuden ja jossa yksityiskohdat ovat ajan tasalla.

Näitä periaatteita noudattavia nettisivuja kutsutaan tietokiteiksi, ja niitäkin Helsingissä käytetään. Tämä mahdollistaa jatkuvan valmistelun yli hallituskausien. Kun tietopohja on kattava ja perusteltu, se toimii minkä tahansa poliittisen tavoitteiston pohjana.

Hallituksen kannattaisi avata useita vaihtoehtoisia sotemalleja yhteisen tietopohjan päälle valmisteltavaksi. Jos yksi ratkaisu osoittautuisi mahdottomaksi, voisi helposti vaihtaa hevosta, eikä laukka loppuisi kaatumiseen. Samalla vähentyisi tarve - ja mahdollisuus - myöhäisillan poliittisiin hevoskauppoihin, joiden riimuihin on vaarana myöhemmin sotkeutua.

Tietokäytäntöjen muutos olisi syytä saada liikkeelle jo ennen vaaleja, jotta uudistuksia päästäisiin kokeilujen kautta edistämään heti uuden eduskunnan aloittaessa.

Jouni Tuomisto
Kuopio

Näkemysverkkoabstrakti vaikuttavuuden tutkimuksen päiville 4.-5.12.2018

Abstrakti vaikuttavuuden tutkimuksen päiville. Vastaava posteri on File:Näkemysverkkoposteri.odp.

Näkemysverkot jäsentävät seuranta- ja vaikuttavuustietoa päätöksentekoon

Jouni Tuomisto, THL

Tausta. Näkemysverkot ovat monimutkaisia ilmiöitä kuvaavia verkostoja. Ne noudattavat graafiteorian ja avoimen linkatun datan periaatteita. Ne jäsentävät mm. politiikkatoimien yksityiskohtia, tuottavat kokonaiskuvaa ja auttavat johdonmukaista päättelyä ristiriitaisten näkemysten ja arvojen keskellä. Näkemysverkot ovat mahdollinen linkki ihmisten sanallisten kuvausten ja aineistopohjaisen tekoälypäättelyn välillä. Tätä linkkitoiminnallisuutta ei ole juuri tutkittu.

Tavoite. Työssä tarkasteltiin Helsingin ilmasto-ohjelmaa ja toisaalta päätöksentekoa Itämeren kaloista. Tavoitteena oli a) kartoittaa kykyä kuvata toiminnan kannalta tärkeitä asioita ja b) testata mahdollisuuksia näkemysverkkojen avulla tehtävään päättelyyn ristiriitatilanteissa sekä toissijaisesti c) selvittää näkemysverkkojen selkeyttä viestinnässä.

Menetelmät. Aineistona käytettiin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, GOHERR-tutkimushankkeen silakan hyöty-riskinarviota sekä työpajoissa, netissä tai sähköpostilla käytyjä keskusteluja. Lisäaineistona käytettiin THL:n terveysindikaattorikuvauksia. Aineisto jäsennettiin näkemysverkoiksi aiemman ohjeistuksen mukaan. Puutteiden ilmetessä ohjeistusta päivitettiin. Tavoitteena oli yleispätevä, aiheesta riippumaton ohjeistus. Lisäksi kirjoitettiin koodia automatisoimaan ohjeistuksen mukaista työtä. Yhteistyötä tehtiin aihepiirien tutkijoiden ja virkaniekkojen kanssa. Palautetta kerättiin vapaamuotoisesti suullisesti ja kirjallisesti.

Tulokset. Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät avoimesti netistä: https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/624 . Perusajatus osoittautui toimivaksi: monimutkaiset asiat voidaan pilkkoa yksityiskohdikseen ja kuvata verkoston solmuina eli "olioina" ja näiden välisinä yhteyksinä eli "relaatioina". Alkuperäinen ohjeistus osoittautui vajavaiseksi erityisesti olio- ja relaatiotyyppien osalta. Oliot pystyttiin luokittelemaan pääluokkiin kuten substanssiasioihin, toimijoihin tai tiedonkäsittelymetodeihin. Syysuhteita, toimintaa tai arvostuksia kuvaavat relaatiot olivat tyypillisiä. Näkemysverkoilla jäsennettiin paitsi keskusteluja myös näkemyseroja argumenttien totuusarvosta tai relevanssista.

Pohdinta. Näkemysverkot kuvasivat onnistuneesti monimutkaisia ja laajoja aiheita ja niihin liittyvää keskustelua. Parannettu ohjeistus toimi hyvin kaikkiin tarkasteltuihin aiheisiin. Ohjeistus ja työn automatisointia edistävä koodi helpottivat ja selkeyttivät tiedonkeruuta ja mahdollistivat eri lähteistä tulevan aineiston yhdistämisen. Näkemyserot kuvattiin argumenteilla, jotka sallivat useita totuusarvoja. Näkemyserojen kuvaaminen on välttämätöntä, jotta keskusteluaineistosta voidaan koneellisesti selvittää, mitä eri toimijat aineistosta päättelevät (olettaen, että he noudattavat johdonmukaisesti lausumiaan arvoja ja päättelyä).

Päätelmä. Näkemysverkot ovat lupaava menetelmä monimutkaisen tiedon jäsentämiseen. Erityisen hyödyllistä tämä voi olla päätöksenteon ja politiikkatoimien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

+ Näytä koodi

Näkemysverkko-pitch 6.11.2018

Tämä esitys pidettiin Kokeilun paikan tekoälyrahoituksen loppuseminaarissa 6.11.2018. Hanke Näkemysten verkko ympäristöpäätöksenteon tukena on esitelty Kokeilun paikassa. Esityksen kalvot löytyvät täältä. Katso myös aiheeseen liittyvä, vain hieman vanhempi pitch tietokiteistä op_en:Talk:Knowledge crystal#Pitch at WIDE hackathon 26.-29.10.2018.
Dia 1. Otsikko ja tekijät.

Hei.

Olen Jouni Tuomisto ja esittelen näkemysverkkoja.

Monimutkaiset päätökset ovat aina hankalia. Mutta ne muuttuvat viheliäisiksi silloin, jos on monia täysin eriäviä käsityksiä perusasioista. Tilannetta pahentaa, jos jotkut tahallaan yrittävät lisätä hämmennystä ja väärää tietoa.

Dia 2. Lehtileikkeitä Holmström-keskustelusta.

Meidän ratkaisumme on tuottaa jaettua ymmärrystä ja kuvata se näkemysverkkona tietokiteiden avulla. Mitä ne siis ovat?

Jaettu ymmärrys tarkoittaa, että kaikkien osallistujien näkemykset kirjataan osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on ymmärtää, mistä ollaan samaa ja mistä eri mieltä ja miksi.

Dia 3. Holmström-keskustelu näkemysverkkona.

Näkemysverkko tarkoittaa aiheeseen liittyvien väitteiden, tietojen, arvojen ja muiden asioiden linkittämistä toisiinsa johdonmukaisella tavalla. Tähän hankkeemme kehitti työkaluja.

Tässä on näkemysverkko nobelisti Bengt Holmstömin herättämästä keskustelusta. Argumentit on järjestetty niin, että keskeiset asiat korostuvat. Analyysi osoitti, että alkuperäistä väitettä oli syytä päivittää monipuolisemmaksi. Näkemysverkko siis viisastutti.

Dia 4. HNH3025:n osa energiarenessanssista.

Tietokiteet ovat näkemysverkon osia. Ne vastaavat yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka ovat olennaisia kokonaisuuden kannalta. Tietokiteet sisältävät niin yksityiskohtaiset perustelut datoineen, analyyseineen ja keskusteluineen kuin on tarpeen kriittisen ja rationaalisen kuulijan vakuuttamiseksi.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmasta tehty näkemysverkko antaa yleiskuvan ja mahdollisen porautua yksityiskohtiin. Tätä käytetään ohjelman seurannassa.

Dia 5. Ontologiaverkko

Kehitimme myös sanaston näkemysverkkojen rakentamiseen. Se kertoo, minkätyyppisiä asioita kuvataan ja miten niitä linkataan toisiinsa. Meillä on myös kokeiluserveri, jossa näitä toiminnallisuuksia testataan ja käytetään.

Hankkeessa tuotimme kymmenkunta näkemysverkkoa hyvin erilaisista aiheista sotesta aina kalansyönnin riskeihin.

Dia 6. Jatkotoimet.

Seuraavaksi teemme neljä asiaa. Jatkamme yhteistyötä Helsingin ilmasto-ohjelman kanssa. Teemme ohjeistuksen tällaisen työn tekemiseen. Rekrytoimme vapaaehtoisia fasilitaattoreita auttamaan työssä. Ja nostamme esiin päivänpolttavia kysymyksiä, joiden käsittelyyn näkemysverkoista on apua. Tähän jatkotyöhön tarvitsemme sekä rahoitusta että kiinnostuneita osallistujia.

Kiitos.