HSopen2012 Kilometrikorvaus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Joukkoistettu lainvalmistelu

Ha­lu­ai­sit­ko o­sal­lis­tu­a yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun ja vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon sy­väl­li­sem­min kuin pel­käs­tään ää­nes­tä­mäl­lä tai kom­ment­ti­pals­toil­la huu­te­le­mal­la? Lii­ty mu­kaan e­sit­tä­mään o­mi­a po­li­tiik­ka­eh­do­tuk­si­a­si, pa­ran­te­le­maan hal­lin­non te­ke­mi­ä ja ver­tai­le­maan e­ri eh­do­tus­ten hy­vi­ä ja huo­no­ja puo­li­a. Täl­lä si­vus­tol­la ke­rät­tä­vi­ä tie­to­ja hyö­dyn­ne­tään A­voi­men Mi­nis­te­ri­ön Ki­lo­met­ri­kor­vaus-la­ki­a­loit­teen pe­rus­te­lu­o­san tuot­ta­mi­ses­sa (ks. www.avoinministerio.fi). Ha­em­me jouk­kois­te­tus­ti vas­tauk­si­a ky­sy­myk­seen, mil­lai­nen on yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan kan­nal­ta rei­lu ki­lo­met­ri­kor­vaus-käy­tän­tö. Työ­hön voi­vat o­sal­lis­tu­a kaik­ki kiin­nos­tu­neet am­mat­ti­lai­sis­ta a­ma­töö­rei­hin. Voit e­si­mer­kik­si eh­dot­taa uu­si­a nä­kö­kul­mi­a ai­hee­seen, pa­ran­taa tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­ty­jä mal­le­ja, ke­rä­tä tie­to­a ja läh­de­viit­tei­tä se­kä an­taa ra­ken­ta­vaa kri­tiik­ki­ä val­mis­te­lu­ty­ön poh­jak­si.


Tutustu ratkaisuvaihtoehtoihin VE-1 – VE-5

VE-1 Ny­ky­käy­tän­tö: Se­kä käyt­tö­kus­tan­nuk­set et­tä pää­o­ma­kus­tan­nuk­set kor­va­taan ve­ro­va­paas­ti (45 snt/km).
VE-2 LVM:n kaa­vai­le­ma eh­do­tus: Se­kä käyt­tö­kus­tan­nuk­set et­tä pää­o­ma­kus­tan­nuk­set kor­vataan. Ny­kyi­nen kor­vaus­ta­so säi­lyy ki­lo­met­ri­kat­toon 15000 km as­ti, min­kä jäl­keen kor­vaus­ta­so pie­ne­nee (o­le­tus 23 snt/km)
VE-3 LVM:n eh­do­tus o­mil­la pa­ra­met­reil­la: Ku­ten LVM:n eh­do­tus, mut­ta mää­ri­tät o­man ki­lo­met­ri­kat­to­si ja sen jäl­kei­sen ki­lo­met­ri­kor­vauk­sen suu­ruu­den (voi ol­la pie­nem­pi tai suu­rem­pi kuin ny­kyi­nen).
VE-4 Pelk­kien käyt­tö­kus­tan­nus­ten kor­vaus: Pää­o­ma­ku­lu­ja ei kor­va­ta. Al­la e­si­tet­tä­vät vi­su­a­li­saa­ti­ot o­soit­ta­vat et­tä tä­mä vaih­to­eh­to voi­daan to­teut­taa säi­lyt­tä­mäl­lä ny­kyi­sen suu­rui­nen ki­lo­met­ri­kor­va­us mut­ta kor­vaa­mal­la e­nin­tään puo­let ko­ko­nais­lii­ken­ne­suo­rit­tees­ta.
VE-5 Jo­kin muu kor­vaus­käy­tän­tö: A­lem­pa­na tie­dus­te­lem­me o­maa eh­do­tus­ta­si kor­vaus­käy­tän­nök­si.

Tutki kulukorvausten vaikutuksia

Täyt­tä­mäl­lä tie­dot al­la o­le­viin kent­tiin ja klik­kaa­mal­la nap­pi­a "Vi­su­a­li­soi tu­lok­set" voit tut­kia mil­lai­set o­vat ny­kyi­sen ja vaih­to­eh­tois­ten ki­lo­met­ri­kor­vaus­käy­tän­tö­jen vai­ku­tuk­set o­maa­si ja yh­teis­kun­nan ra­ha­pus­siin. Ko­kei­le e­ri ar­vo­ja va­paas­ti (tie­dot ei­vät tal­len­nu mi­hin­kään). Vi­su­a­li­soi­mal­la po­li­tiik­ka­vaih­to­eh­to­ja voit hah­mot­taa e­ri vaih­to­eh­to­jen hy­vi­ä ja huo­no­ja puo­li­a.

Valitse ajanjakson pituus (auton pitoaika 1-7 vuotta):

VE-1 – VE-4: Uuden auton hinta tai vanhan jäännösarvo (euroa):

VE-1 – VE-4: Kokonaisliikennesuorite (0 - 40000 km/vuosi):

VE-1 – VE-4: Kilometrikorvattava osuus liikennesuoritteesta (%):

VE-3: Ki­lo­met­ri­kat­to (km):

VE-3: Kilo­met­ri­kor­vaus ki­lo­met­ri­ka­ton y­lit­tä­väl­le lii­ken­ne­suo­rit­teel­le (euroa/km):

Jaa ratkaisusi muiden kanssa

Täyt­tä­mäl­lä tie­dot al­la o­le­viin kent­tiin ja klik­kaamal­la nap­pia "Tal­len­na ja vi­su­a­li­soi tu­lok­set" syöt­tä­mä­si tie­dot o­vat itsesi ja muiden käytettävissä avoimena da­ta­na (fi.opasnet.org/fi/Kilometrikorvaus_AM_2012). Täs­tä o­soit­tees­ta saat my­ös ar­vi­oin­ti­mal­li­en läh­dekoo­dit pe­rus­te­lui­neen ym. val­mis­te­lu­ma­te­ri­aa­li­a.

Ehdotuksesi

Millaista kilometrikorvauskäytännöä haluaisit käytettävän:

Aseta kilometrikattosuosituksesi (km) jos valitsit yllä vaihtoehdon VE-3:

Aseta kilomet­ri­kor­vaus­suo­si­tuk­se­si ki­lo­met­ri­ka­ton y­lit­tä­väl­le lii­ken­ne­suo­rit­teel­le (euroa/km) jos va­lit­sit yl­lä vaih­to­eh­don VE-3:

Ehdota omaa kulukorvauspolitiikkaasi (lyhyt vapaamuotoinen kuvaus) jos valitsit yllä vaihtoehdon VE-5:

Taustatietosi

Kokonaisliikennesuoriteesi (km/vuosi):

Kilometrikorvattava osuus liikennesuoritteestasi (%):


__NONSFOOTER__