Keskustelu:Avoin päätöksentekokäytäntö

Kohteesta Opasnet Suomi
Versio hetkellä 4. toukokuuta 2015 kello 08.28 – tehnyt Jouni (keskustelu | muokkaukset) (VNK-haku 8.5.2015 Tietopohjan kokonaiskuva (5.1))
Loikkaa: valikkoon, hakuun


VNK-haku 8.5.2015 Tietopohjan kokonaiskuva (5.1)


Tässä on pohja hakemukselle lähetettäväksi Valtioneuvoston kanslian hakuun 8.5. Linkkejä ja muuta tietoa aiheesta löytyy englanniksi sivulta op_en:Talk:Strategic Research Council#Practicalities related to the VNK call 8th May 2015.
Hakemus/tarjous vuodelle 2015-2016
Dnro VNK/414/48/2015

1 HAETTAVA MÄÄRÄRAHA

 • Painopistealue: Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva
 • Teema: Millaisia välineitä ja toimintamalleja tarvitaan julkisen sektorin kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen? (1 välineet ja toimintatavat)

2 HANKKEEN NIMI

 • Hankkeen nimi: Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätököksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ)
 • Hankkeen avainsanat: päätöksenteko, päätöksentekojärjestelmät, tutkimustoiminta, vaikutukset, arviointi, tieto, tietokannat

3 HANKKEEN TOTEUTTAJAT

 • Organisaation nimi (tutkimuslaitos, yliopisto, muu hakijataho): Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka: Mannerheimintie 166, PL 30, 00271 Helsinki
 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Jouni Tuomisto
 • Puhelinnumero Sähköpostiosoite: +358295246305 jouni.tuomisto(at)thl.fi
 • Yhteyshenkilö (jos eri kuin hankkeen vastuullinen johtaja) Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Muut hankkeen toteuttajatahot, jotka hakevat VN-TEAS -määrärahaa (organisaatio ja yhteyshenkilö)

 • Open Knowledge Finland ry
 • Oxford Research (Jussi Nissilä)
 • Helsingin yliopiston Academy of Finland Center of Excellence in the Philosophy of Social Science (Samuli Pöyhönen)
 • HIIT (Kai Kuikkaniemi, Matti Nelimarkka)

Muut yhteistyötahot, jotka eivät hae VN-TEAS -määrärahaa

 • Sosiaali- ja terveysministeriö?
 • Kuntaliitto?

4 HANKKEEN HINTA JA AIKATAULU

Hinta (+ alv) (tarkempi erittely kohdassa 7): 150000 € (sis. XX € alv)

Hanke alkaa 9/2015. Hanke päättyy 12/2016

Tausta

Päätöstuen tarve (evidence-based decision making) on viime vuosina noussut tärkeäksi politiikkaa ja tutkimuskenttää ohjaavaksi tavoitteeksi. Tästä puhuvat myös sektoritutkimuslaitosten uudelleenjärjestelyt ja rahoituskäytäntöjen muuttaminen. Kuitenkin jo aiemmin on alkanut muutoksia, jotka toisaalta ovat tehneet mahdolliseksi paremman päätöstuen ja toisaalta lisänneet sen tarvetta monimutkaistuvassa maailmassa. Näiden lyhyt esittely on paikallaan tämän hakemuksen viitekehyksen ymmärtämiseksi.

Päätöksenteko tarvitsee tuekseen vaikutusarviointia, kuten OHRA-ryhmäkin on raportissaan todennut. [1]

Aiemmassa tutkimuksessamme olemme todenneet, että vaikutusarviointityö on siirtymässä kohti a) useampien asioiden integroituun tarkasteluun, b) sidosryhmien näkemysten parempaan huomioimiseen, c) tieteellisen tiedon ja arvojen yhdistämiseen ja d) . [2] Hyvän päätöstuen on syytä huomioida näitä tekijöitä.

Avoin data ja massadata

Avointa dataa tulee entistä enemmmän ja nopeammin tarjolle. Samoin massadata (Big Data) eli isot aineistot ja aikasarjat tarjoavat mahdollisuuksia tutkia aiheita, joita ei dataa kerättäessä edes ajateltu. Tämä toisaalta helpottaa näytön saamista päätösten tueksi mutta toisaalta edellyttää parempaa kykyä löytää, seuloa ja jalostaa tieto hyödylliseen muotoon päättäjälle. Tarvitaan yhteenvetämisen taitoa, mutta sen käytännöt eivät ole vielä riittävän kehittyneitä.

Open Government, Avoin hallinto
 • D-Cent ja muut hankkeet: Avoin ministeriö, Appgree, Agora Voting (turvallinen sähköinen äänestäminen), DemocracyOS (päätöksenteko virtuaalikokouksissa) ym. avoimen yhteiskunnallisen osallistumisen välineet.
Vaikutusarvioinnit, LCIA, päätösanalyysi

[3]

Tavoittet

 • Tutkimuskysymys 1: Miten tietoaineistoihin liittyvillä teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla parannetaan valtioneuvoston päätösten laatua ja vaikuttavuutta ja miten digitalisaatio parantaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa?
 • Tutkimuskysymys 2: Millaisia laajoja tietoaineistoja kokoavia, yhteenvetäviä ja hyödyntäviä välineitä ja toimintamalleja on käytettävissä valtionhallinnon päätöksenteon ja hallituksen johtamisen tueksi? Millaisia hyödynnettävyyttä parantavia visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja nämä sisältävät?
 • Tutkimuskysymys 3: Miten tietoa valtioneuvoston ja ministeriöiden TEAS-toiminnasta kootaan, seurataan, muokataan ja visualisoidaan siten, että se on entistä helpommin hyödynnettävissä? (Ml. sekä toiminnan ja seurannan organisointi ja prosessit, joilla selvitys- ja analyysitietoa ja sen luomia aineistoja hyödynnetään, mutta myös tarvittavat tekniset ratkaisut, kuten ”Hankegalleria” (ks. www.hankegalleria.fi) tai muu julkisesti rahoitettua tiedontuotantoa seuraava ja visualisoiva ratkaisu).
 • Tutkimuskysymys 4: Miten digitalisaatio parantaa päätöksentekoa?

Menetelmät

Aiempi työ johon hanke perustuu

Aluksi lienee syytä täsmentää keskeisiä käsitteitä. Toimintamalli on vakioitu ja kirjallisesti kuvattu ohje jonkin työn suorittamiseen. Päätöksenteosta puhuttaessa kyseessä on lähes aina tietotyö, ja siksi nimenomaan siihen keskitytään tässä hankkeessa. Käytäntö tarkoittaa sitä työn suorittamisen tapaa, joka on käytännössä vakiintunut. Työkalu tarkoittaa tietokoneohjelmaa, verkkosivustoa, lomaketta tai jotain muuta teknistä apuvälinettä työn tekemiseen. Tavoitteena tietenkin on, että toimintamallit oikeasti ohjaavat tekemään työn hyvin ja tehokkaasti; että käytännöt vastaavat toimintamalleja; ja että työkalut tukevat toimintamallin mukaista työtä. Ongelmia kuitenkin esiintyy kaikissa näissä kolmessa asiassa. Seuraavaksi esittelemme muutamia jo käytössä olevia ratkaisuja näiden ongelmien vähentämiseen.

Innokylä

THL on kehittänyt Innokylä-nimisen verkkotyötilan ja virtuaaliyhteisön parantamaan sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja ja jalkauttamaan niitä käytännöiksi kentällä (innokyla.fi). Tämä toiminta on mahdollista laajentaa muillekin toimialoille tietotyötä kehittämään. Tässä hankkeessa hyödynnämme Innokylän periaatteita ja työkaluja.

Avoin päätöksentekokäytäntö

THL:ssä on usean vuoden ajan tutkittu ja kehitetty toimintamalleja ja työkaluja tutkimustiedon paremmaksi tuottamiseksi päätöksentekoon ja toisaalta päätöksenteon kehittämiseksi paremmin tietoa hyödyntäväksi. Tätä kehitettyä kokonaisuutta kutsutaan avoimeksi päätöksentekokäytännöksi.[4] [5] [6] Sen olennaisia piirteitä ovat tietotyön tuloksellisuutta edistävät toimintaperiaatteet (esim. avoimuus ja kritiikki), työn seurannan ja ohjauksen käytännöt sekä työtä tukevat verkkotyökalut (erityisesti Opasnet-verkkotyötila fi.opasnet.org).

Avoimet muuttujat ja avoin arviointi

Kohteellisuus on yksi tärkeimpiä keinoja tuottaa päätöksenteon kannalta hyödyllistä luotettavaa tietoa. Kohteellisuus tarkoittaa sitä, että jokaisella yksittäisellä aiheella on oma kohteensa (käytännössä verkkosivu yhteisessä työtilassa), jonne sitä asiaa koskevat tiedot kerätään ja jossa sitä yhdessä jäsennetään. Jokainen aihe muotoillaan tutkimuskysymykseksi, ja kohteen tärkein tehtävä on tuottaa tähän kysymykseen täsmällinen ja perusteltu vastaus. Vastauksen jalostamisessa käytetään tieteen periaatteita eli erityisesti hypoteesien esittämistä sekä havaintoihin ja muihin tietoihin perustuvaa kritisoimista. Tavoitteena on tuottaa täsmällinen, mielellään kvantitatiivinen perusteltu kuvaus siitä, mitä vastauksesta tiedetään. Epävarmuudet kuvataan todennäköisyyksinä. [7]

Tällaista yhteistyössä tuotettua aihekohtaista sivua kutsutaan avoimeksi muuttujaksi, koska sen tuottamaa vastausta käytetään myös matemaattisten vaikutusarviointimallien osana ja sen koko sisältö on avoimesti nähtävillä. Vaikutusarvioinnissa yhdistetään useita johonkin päätöstilanteeseen liittyviä aiheita tai tekijöitä yhteen niiden välisten syy-seuraussuhteiden avulla. Tarkoituksena on mallin avulla pystyä ennustamaan, mitä vaikutuksia on päätöksen mukaisilla toimenpiteillä tässä syy-seurausverkostossa ja erityisesti niissä asioissa, joihin liittyy yhteiskunnallisia tavoitteita (terveys, kustannukset, taloudellinen kilpailukyky, ympäristön tila).

Avoimet muuttujat ovat olennaisen tärkeitä päätösvalmistelussa, koska ne mahdollistavat paljon nykyistä paremmat toimintamallit. Niiden avulla valmistelutyö voidaan pilkkoa pienempiin ja helpommin hallittaviin osiin, ja eri sidosryhmät voidaan osallistaa sen osan työhön jonka ne tuntevat omakseen. Täsmällinen tutkimuskysymys ja tieteellinen sisällönkritiikki kuitenkin pitävät asiattomuudet loitolla. Samalla myönteisenä sivuvaikutuksena syntyy tilanne, jossa sektoritutkimuslaitosten arviointiin tulee uusia työkaluja: projektiseurannan lisäksi voidaan yksinkertaisesti tarkastella, mitä lisäarvoa laitokset ovat kyenneet tuottamaan päätöksenteon kannalta tärkeisiin avoimiin muuttujiin.

Hankkeessa tehtävä työ

Työpaketti 1. Kirjallisuuskatsaus ja nykyratkaisujen esittely

Työ jatkuu siitä, mihin olemme jo aiemmin päässeet kartoittamalla ympäristöterveyden vaikutusarvioinnin avoimuutta ja menetelmiä. [5] [8] Myös muut ovat tehneet katsauksia asiantuntijoiden roolista päätöksenteon tukena.[9] Nyt painopisteenä on tarkastella kirjallisuuden ja työkalujen nykytilaa nimenomaan niiden toimintamallien osalta, jotka palvelevat käytännön päätöstukea ja valtioneuvoston työtä Suomessa.

Työpaketti 2. Kansainvälisten käytäntöjen kartoitus

Tieteellisen kirjallisuuden lisäksi on erilaisia demokratiahankkeita, joissa on kehitetty toimintamalleja ja työkaluja parempaan päätöksentekoon. Näitä ovat mm. EU-hanke D-Cent (dcentproject.eu), New Yorkin yliopiston the GovLab (thegovlab.org) ja monikansallinen Open Government Partnership (opengovpartnership.org), jossa Suomikin on mukana. Näiden tahojen työtä käydään läpi ja etsitään konkreettisia työkaluja valtioneuvoston työn kehittämiseksi.

Työpaketti 3. Nykyisten käytäntöjen arviointi

Avoimessa päätöksentekokäytännössä on kehitetty myös menetelmiä päätöksentekotyön tuloksellisuuden arviointiin. Näitä samoja menetelmiä voidaan käyttää arvioimaan löydettyjä toimintamalleja ja niiden potentiaalia palvella valtioneuvoston työtä. Tunnistetut toimintamallit ja työkalut käydään järjestelmällisesti läpi ja arvioidaan tästä näkökulmasta. Soveltuvat osat sisällytetään avoimeen päätöksentekokäytäntöön.

Työpaketti 4. Uusien ratkaisujen innovointi kokeilutoiminnalla

Ketterät kokeilut ovat viime aikoina nousseet suosioon hyvästä syystä. Ne antavat käytännöllistä tietoa teorioiden toimivuudesta käytännössä. Ne auttavat hylkäämään hyvältä kuulostavat mutta toimimattomat osat ja vahvistamaan elinkelpoisia toimintamalleja. Tässä hankkeessa kokeillaan työpaketissa 3 tunnistettuja toimintamalleja ja käytäntöjä, ja toimivat osat sisällytetään hankkeen lopputuotteeseen eli päätöksenteon verkkotyötilaan.

Työpaketti 5. Hallinto, viestintä ja koulutus

 • Koordinaattori (THL) hoitaa konsortion työn organisoinnin ja raportoinnin.
 • OKFFI vastaa viestinnästä ulospäin viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman mukaisesti.
 • Operatiivisen kapasiteetin lisääminen tutkimuslaitoksissa perustuu Itä-Suomen yliopiston järjestämän, avointia päätöksentekokäytäntöä opettavan Darm-kurssin sisältöihin. Tästä vastaa THL.

Aikataulu

Hankkeen toteuttajat ja työnjako

 • THL, HIIT, HY: tutkimustaho, joka tuo hankkeeseen aiheeseen tutkimuksellisuutta ja aihepiirin erityisasiantuntemusta
 • Oxford Research, OKFFI: konsulttitaho, joka edistää hankkeen ja sidosryhmien hankkeen aikaista yhteistyötä ja tulosten hyödyntämistä
 • THL, HIIT: taho, jolla olisi hands-on-osaamista tietoaineistojen hyödyntämisestä ja niihin liittyvistä työkaluista.
 • Toimintamallien soveltajat: Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto, muita?

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suomi on sikäli erinomaisessa tilanteessa, että avoimien näyttöön perustuvien päätöksentekomallien edistäjiä on niin hallinnossa, tutkimuslaitoksissa kuin kansalaisjärjestöissäkin. Ongelmana onkin parempien käytäntöjen leviämisen vitkaisuus pikemmin kuin osaamisen tai tiedon puute yhteiskunnassa. Tämä hanke tarttuu ongelmaan nimenomaan näiden tahojen yhteistyöllä.

Hankkeesta viestiminen

Yhteystiedot

Palkkaerittely ja hankkeen vaatima työpanos

 • Kokonaisbudjetti 150000 €.
 • Tästä 5000 € matkoihin ja muuhun kun partnerien palkkakuluihin.
 • 145000 € / 1.87 (YK-kerroin) / 1.52 (sivukulukerroin) / 3500 €/htkk (keskipalkka) = 14.5 htkk
 • THL 4 htkk
 • Open Knowledge Finland ry 2.5 htkk
 • Oxford Research 2.5 htkk
 • Helsingin yliopisto, CoE Philosophy of Social Science (Samuli Pöyhönen) 2.5 htkk
 • HIIT (Kai Kuikkaniemi, Matti Nelimarkka) 2.5 htkk
Palkkaerittely ja työpanos(€)
ObsOrganisaatioTyöntekijäTyöpanosPalkkaHenkilösivukulutYhteensä
1THLN.N.43500
2OKFFI2.53500
3Oxford Research2.53500
4HY2.53500
5HIIT2.53500

Yleiskustannus- ja henkilösivukuluprosentit tulevat sivulta [[]].

Kustannusarvio(€)
ObsMenolaji20152016Selite
1Kotimaan matkakulut10001500
2Ulkomaan matkakulut
3Ostopalvelut
4Tarvikkeet ja aineistot
5Viestintäkulut10001500
6Arvonlisävero340510
7Valtion henkilötyökuukaudet24

Kirjallisuus

 1. OHRA LISÄÄ VIITE
 2. Pohjola MV, Leino O, Kollanus V, Tuomisto JT, Gunnlaugsdóttir H, Holm F, Kalogeras N, Luteijn JM, Magnússon SH, Odekerken G, Tijhuis MJ, Ueland O, White BC, Verhagen H. State of the art in benefit-risk analysis: Environmental health. Food Chem Toxicol. (2012) 50: 1: 40-55. [1]
 3. Tijhuis, M.J., Pohjola, M.V., Gunnlaugsdóttir, H., Kalogeras, N., Leino, O., Luteijn, J.M., Magnússon, S.H., Odekerken, G., Poto, M., Tuomisto, J.T., Ueland, Ø., White, B.C., Holm, F., Verhagen, H., 2011. Looking beyond Borders: Integrating best practices in benefit-risk analysis into the field of food and nutrition. Food and Chemical Toxicology (2012) 50: 1: 77-93. doi
 4. Pohjola, M.V., Pohjola, P., Paavola, S., Bauters, M., Tuomisto, J.T., 2011b. Pragmatic knowledge services. Journal of Universal Computer Science 17, 472-497. doi
 5. 5,0 5,1 Pohjola MV, Tuomisto JT. Openness in participation, assessment, and policy making upon issues of environment and environmental health: a review of literature and recent project results. Environ Health. 2011 Jun 16;10:58. [2]
 6. Tuomisto, Jouni T.; Pohjola, Mikko; Pohjola, Pasi. Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä. Yhteiskuntapolitiikka 1/2014, 66-75. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014031821621
 7. Muuttujia ja avointa arviointia on tarkemmin kuvattu Opasnetin sivuilla http://en.opasnet.org/w/Variable ja http://en.opasnet.org/w/Open_assessment.
 8. Mikko V. Pohjola, Pasi Pohjola, Marko Tainio, Jouni T. Tuomisto: Perspectives to Performance of Environment and Health Assessments and Models—From Outputs to Outcomes? (Review). Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 2621-2642; doi .
 9. Pita Spruijt, Anne B. Knol, Eleftheria Vasileiadouc, Jeroen Devileeb, Erik Lebret, Arthur C. Petersen. Roles of scientists as policy advisers on complex issues: A literature review. Environmental Science & Policy 40 (2014): 16-25. doi

Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma

Tavoite

Mikä on keskeisin tavoite, jota vuorovaikutuksella ja viestinnällä tuetaan?

 1. Uusien toimintamallien sisäänajo yhteiskunnallisten päättäjien ja sektoritutkimuslaitosten joukossa.
 2. Operatiivisen kapasiteetin lisääminen sektoritutkimuslaitoksissa avoimen päätöksenteon tukemiseen.
 3. Kansalaisyhteiskunnan tietoisuuden ja vaatimustason lisääminen tietoon pohjautuvan päätöksenteon osalta.

Kohderyhmät ja tiedon hyödyntäjät

Kenelle viestitään? Keiden on hyvä tietää tutkimuksesta tilaajan lisäksi?

 • Avoin tiede ja tutkimus -hanke
 • Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto
 • Kuntaliitto ja kuntien päättäjät
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Valtion sektoritutkimuslaitokset
 • Avoimen demokratian kansalaisverkostot ja -yhdistykset

Viestinnän ja vuorovaikutuksen välineet, työkalut ja resurssit

Mitä ovat vuorovaikutuksen tavat ja kanavat hankkeen eri vaiheissa?

 • Verkkotyötila Opasnet
 • OKF:n verkkosivu
 • Projektiblogi?
 • THL:n viestintäkanavat
 • Oxford Resaerchin viestintäkanavat?

Tiedonhallinta

Aineisto

Hankkeessa tuotetaan päivitetty ohjeisto tutkimuslaitoksille, päättäjille ja sidosryhmille avoimesta päätöksentekokäytännöstä. Lisäksi hankkeessa kerätään tapaustutkimuksissa tarvittavaa tietoa. Tietoa tuotetaan kirjallisuuskatsauksen, ketterien kokeilujen ja sidosryhmäpalautteen avulla.

Omistus-, hallinta- ja tekijänoikeudet

Kaikki tieto tuotetaan avoimesti verkkoon avoimella lisenssillä, tyypillisesti CC-BY-SA. Näin varmistetaan tiedon hyödynnettävyys ja jatkokäyttö.

Aineiston tietosuoja

Koska tieto on avointa, ei salausta tai lukemisen rajoituksia tarvita. Eheyden ja säilyvyyden osalta katso seuraava kohta.

Aineiston säilytys ja saatavuus

Tiedot kerätään ja varastoidaan THL:n ylläpitämään avoimeen Opasnet-verkkotyötilaan. THL on sitoutunut Opasnetin ylläpitoon lähivuosina, ja tuotetut tiedot pysyvät kaikkien vapaasti käytettävissä riippumatta projektin päättymisestä. Opasnetistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot ja vuosittain arkistokopio Kansalliskirjastoon pysyvään säilytykseen.

Olisiko kritisoitavuus parempi termi

#: Huomasin, että Kokonaisarkkitehtuurissa olin käyttänyt termiä kritisoitavuus. Olisiko se kuvaavampi tässäkin kuin falsifikaatio? --Jouni Tuomisto 19. maaliskuuta 2013 kello 05.18 (EET)

#: Kuulostaa hyvältä. Onko merkitys kuitenkin täsmälleen sama vai pitäisikö selitystä jotenkin täsmentää uuden termin mukaiseksi? --Mikko Pohjola 19. maaliskuuta 2013 kello 10.34 (EET)

Keskustelua mm. menetelmän ja sen osien nimistä

#: Evaluointi ja hallinta → seuranta ja ohjaus. --Mikko Pohjola 21. helmikuuta 2013 kello 12.01 (EET)

--#: kutsutaan toistaiseksi Tekaisu-menetelmäksi kunnes keksitään parempi nimi. --Mikko Pohjola 25. helmikuuta 2013 kello 16.24 (EET)

--#: Nimimuutoksia tulossa mm.:

 • Tahdonilmaus → tahdonilmaisu
 • yhteenvetämisen taito ja työ → yhteenvetämisen taito? Eri värillä kuin toteutus sekä seuranta ja ohjaus, koska ei ole menetelmä/tekemistä vaan osaamista.
 • avoin arviointi → avoin valmistelu
 • yhteiskirjoitus → kollaboraatio
 • hyvän arvioinnin ominaisuudet → hyvän valmistelun ominaisuudet
 • tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutus → kattavuus
 • avoimuuden näkökulmat → avoimuus
 • jaettu ymmärrys → hyväksyttävyys

--Mikko Pohjola 22. helmikuuta 2013 kello 12.38 (EET)

#: Tämä uudempi pohdinta näyttää paremmalta kuin tämänpäiväinen klo 13 versio.

 • Ilmaus on lopputulos, ilmaisu on tekemistä. Eli varmaan ilmaisu.
 • Hyvän valmistelun ominaisuudet on hyvä, koska siinä katsotaan koko valmisteluprosessia, joka puolestaan sisältää avoimen arvioinnin mutta muutakin.
 • Yhteenvetämisen taito (ilman työ-sanaa) korostaa nimenomaan kykyä eikä tekemistä. Ehkä se on paikallaan sikäli, että yhteenvetämisen työ sisältyy toteutukseen ja seurantaan, eikä ole hyödyllistä yrittää eri tekemisistä erotella mikä on toteutusta ja mikä yhteenvetämistä (tämähän ei meiltä onnistunut kun yritimme). Korostuu siis se, että tämän taidon pitää jollakulla olla, ja nyt se kuvassakin näyttäytyy ulkopuolelta tulevana apuna. Ehkä se kuvaan pitäisi piirtää eri värillä korostamaan sitä, että kyseessä on taito, jota tällä hetkellä pitää korostaa mutta jonka on tarkotus käytäntöjen kehittyessä sulautua varsinaisiin tekemisen osiin eli toteutukseen ja seurantaan/ohjaukseen.
 • Tuo aikaisempi pohdinta, vaikken siitä varsinaisesti löytänyt virhettä, ei tuntunut hyvältä. Siitä tuli mieleeni sellaiset muinaiset pohdinnat, kun mietimme metodin ja työkalun välisiä eroja ja päädyimme siihen, että työkalu on komposiittiolio, jossa on yhdessä ylemmältä metatasolta työn kuvaus ja alemmalta itse työn tekeminen (tai algoritmi), kun taas metodi oli muistaakseni ylemmän tason kuvaus. Kaiken tämän viisastelun jälkeen osoittautui, että käytännön työn kannalta jaottelu on hyödytön ja pelkästään hämäävä vaikka se ehkä olikin epistemologisesti perusteltavissa.
 • Vielä nimityksistä: olisiko yleisnimi: Jaetun päätösvalmistelun ajatus? Siinä on neljä osaa: tahdonilmaisu, toteutus, seuranta ja ohjaus sekä yhteenvetämisen taito. Niissä puolestaan on menetelmiä: avoin arviointi, keskustelu, kollaboraatio; hyvän valmistelun ominaisuudet ja sen apuna kattavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys (pieni kauneusvirhe on, että seurannan menetelmät ovat valmistelun ominaisuuksia eivätkä tekemistä); ja yhteenvetämisen taito (joka puolestaan on tekijän ominaisuus).

--Jouni Tuomisto 25. helmikuuta 2013 kello 23.16 (EET)

Kaiken kaikkiaan: elegantilta alkaa näyttää. Kriittinen kysymys kuitenkin on: miten tämä myydään?

 1. Edellisten onnistuneen yhdistämisen edellyttämä ns. vuorovaikutukselliseen asiantuntijuuteen (yhteenvetämisen taito ja työ) #: sisältyy toteutukseen ja seurantaan ja ohjaukseen? → pois? --Mikko Pohjola 22. helmikuuta 2013 kello 16.52 (EET)--#: Vai ajatellaanko tämä "tahdonilmaukseen" verrattavaksi operationaaliseksi kapasiteetiksi/edellytykseksi, jota vaaditaan homman toimimiseksi? Tekeminenhän on kummankin osalta toteutusta, seurantaa ja ohjausta. --Mikko Pohjola 25. helmikuuta 2013 kello 13.34 (EET)--#: Tästä herää kysymys: mitä/missä avoimen arvioinnin alle ajatellut muut periaatteet ovat? Olisiko niin, että kuvataankin periaatteet omina asioinaan ja sitten niiden mukaiset toteutuksen, seurannan ja ohjauksen menetelmät ominaan? Yhteenvetämisen taito ja työ ei kuitenkaan ole periaate, vaan pikemminkin kykyä ja halua. → 1) periaatteet, 2) menetelmät, 3) vaatimukset? --Mikko Pohjola 25. helmikuuta 2013 kello 13.34 (EET)

--#: Pidettyäni pienen neuvonpidon itseni kanssa, ehdotan kuitenkin, että mennään mahdollisimman pitkälti aiemman rakenteen pohjalta:

 1. Tahdonilmaus (vai ilmaisu?) esitetään omana entiteettinään, edellytyksenä tietoa hyödyntävälle päätöksenteolle.
 2. Toteutuksessa avoin arviointi soveltaa em. periaatteita, edellytyksinä ilmaistun tahdon toteutumiselle. Muut toteutuksen osat/menetelmät (keskustelu, kollaboraatio, ...) ovat avoimen arvioinnin alla olevia em. periaatteiden operationalisointeja (vrt. PoGA ja muut seurannan ja ohjauksen menetelmät).
 3. Seuranta ja ohjaus tarkastelevat em. periaatteiden toteutumista hyvän arvioinnin (valmistelun?) ominaisuuksien kautta, seurannan ja ohjauksen muiden osien/menetelmien avulla.
 4. Yhteenvetämisen taito (ja työ) tunnistetaan erityisenä kykynä/kapasiteettina/osaamisena, jota tietoa hyödyntävässä päätöksenteossa tulee olla. Se voi olla osallistuvissa tahoissa itsessään, tulla ulkopuolelta tai sekä että, mutta sitä kuitenkin tarvitaan ja pitää kehittää. Kuntapiloteissa lähdettäneen siitä, että se tulee aluksi pääasiassa projektin puolesta, mutta sitä pyritään kehittämään myös kuntien osaamiseksi. --Mikko Pohjola 25. helmikuuta 2013 kello 14.51 (EET)

--#: pitäisikö seurantaan ja ohjaukseen lisätä (eli keksiä) "selkeys" tms. auttamaan mm. käytettävyyden ja tehokkuuden määrittämisessä? --Mikko Pohjola 22. helmikuuta 2013 kello 16.52 (EET)

#: Kuulostaa periaatteessa hyvältä, mutta ei taida tähän hätään keritä. Käytettävyyden osalta "selkeys" kuulostaa oikein hyvältä, mutta tehokkuuden mittarina se ei ehkä ole paras. Toisaalta hyvän valmistelun ominaisuustaulukossa on erinomaisia kysymyksiä noidenkin asioiden evaluoimiseen. Miksi siis pitäisi keksiä uusi? --Jouni Tuomisto 27. helmikuuta 2013 kello 00.24 (EET)

Jounin kommentit 22.2.2013

--#: Huomio kiinnittyy tähän tekstiin:

"Tekaisu-menetelmän mukaisessa lähestymistavassa huomio kiinnittyy neljään keskeiseen osa-alueeseen:

 • Tietoa avoimesti ja laajasti etsivään ja vastaanottavaan päätösten valmisteluun
 • Tietoa avoimesti ja tehokkaasti päätöksenteon tarpeiden mukaisesti jäsentävään päätöksenteon tietotukeen, kuten vaikutusarviointiin
 • koko päätöksentekoprossin (valmistelusta seurauksiin) kattavaan, joskin päätösvalmisteluun painottuvaan, seurantaan ja ohjaukseen
 • Edellisten onnistuneen yhdistämisen edellyttämään ns. vuorovaikutukselliseen asiantuntijuuteen"


ja kokemani ongelma on se, että vaikka asia kieltämättä ovat olennaisia osia Tekaisussa, kuvauksesta saa vaikutelman että tämä on jokin itsenäinen jaottelu. Kuitenkin minusta näyttää, että eka kohta on kokonaiskuva, toinen on toteutus, kolmas on evaluaatio ja neljäs fasilitaatio. Jos näin on, ylimääräinen luettelo on hämäävä, ja asiat pitäisi upottaa seuraavan alaotsikon alle. Jos taas ei ole, en hahmota miten tämä jaottelu eroaa tuosta mitä sanoin.

Tässä kuvastuu kuvauksen tämänhetkinen heikkous ylipäänsä: siinä on liian monta näkökulmalistausta:

 • tiivistelmä (7 kohtaa)
 • tavoitteet (5)
 • osa-alueet (4)
 • näkökulmat (3)
 • työkalut (2)
 • toteutuksen puoliskot (2)
 • toteutuksen osamenetelmät (3) (kollaboraatio muuten nimenä on OK)
 • seuranta ja ohjaus (4)
 • hyvän arvioinnin ominaisuudet (3+9)
 • avoimuuden näkökulmat (5)
 • tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutus (5+22)
 • jaettu ymmärrys (4)
 • yhteenvetämisen taito ja työ (3-4)

Pointtini ei suinkaan ole se, etteikö tuollaisia listauksia saa olla - niitä pitää olla asian jäsentämiseksi. Mutta niiden ymmärtäminen on tehtävä lukijalle mahdollisimman helpoksi. Osa-alueet ja näkökulmat ovat liian lähellä toisiaan, ja se hämää. Se että toteutus jakautuu kolmeen ja seuranta neljään on selkeää, kunhan osamenetelmät ovat selkeitä, ja se että osamenetelmät jakautuvat on myös selkeää, kunhan osat ovat selkeitä.

Ongelmallisimmat näkökulmat minusta ovat nyt siis

 1. Osa-alueet
 2. Tiivistelmä (tämä listaus rakennettava niin, että se istuu yksi yhteen muun osan kanssa eikä tuota uusia näkökulmia)
 3. Toteutuksen puoliskot

Nämä kolme ongelma-aluetta sisältävät siis tärkeitä ajatuksia, mutta ehkä niiden suorasanainen tai kuvaileva kirjoittaminen toimisi paremmin kuin listaus (joka muilta osin on rakennettavissa melko suoraviivaiseksi hierarkiaksi). --Jouni Tuomisto 22. helmikuuta 2013 kello 11.28 (EET)

#: Viimeiseen lauseeseen täydennyksenä: tiivistelmään voisi tehdä listauksen, joka ei ole suoraan jokin hierarkia mutta jossa jokainen bulletti liittyisi selkeästi yhteen kohtaan menetelmässä (ja tähän tiivistelmässä viitattaisiin, ks. yritelmäni. --Jouni Tuomisto 22. helmikuuta 2013 kello 11.40 (EET)

THL:n lisämääräraha 11.2.2012: Tekaisu-menetelmän sisäänajo YMTOssa


TEKAISU (ympäristöstä aiheutuvien TErveyshaittojen arviointi KAIkkeen SUunnitteluun ja päätöksentekoon) on kolmevuotinen, Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke (2012-2014), jonka tavoitteena on saattaa alkuun sellainen yhteiskunnallinen päätöksentekokäytäntöjen muutos, että ympäristöterveystietoa ja -arviointeja (erityisesti avointa dataa ja avoimia arviointeja) käytettäisiin järjestelmällisesti osana päätöksentekoa. Hankkeen nimi Tekaisu viittaa siihen, että terveysvaikutusten arviointi esimerkiksi kunnallista suunnitteluprosessia varten ei saisi olla kuukausimäärien työ, joka kiireen takia jää tekemättä, vaan nopea tekaisu, joka tuottaa hyödyllistä ja tieteellisesti pätevää tietoa päätösprosessin tiukkojen aikapaineiden puitteissa. Tekaisu on osa tietohallintolain mukaista kokonaisarkkitehtuurityötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Kokonaisarkkitehtuuri on johtamisjärjestelmä, jossa päähuomio on toiminnan ja sitä tukevan tiedon ja tietojärjestelmien yhteensovittamisessa.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa sanotaan "Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa." Tämä lause asettaa hankkeen tavoitteen. Samanlainen tavoite on myös Sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa, jossa Ympäristöterveys on yksi kolmesta painopisteestä. Myös THL:n strategiassa vaikuttavuus ja tieteellisen tiedon käytettävyys on nostettu täskeiksi tavoitteiksi. Miksi arviointi sitten on tärkeää? Arvioinnit jäsentävät päätöksentekoa tukevaa tietoa päättäjille ja sidosryhmille. Parempi tieto tuottaa parempia päätöksiä ja siten toimintaa. Ja loppujen lopuksi tavoitteena on synnyttää parempia, terveyttä edistäviä ja suojelevia vaikutuksia yhteiskunnassa.

Tekaisu-hanke on nyt siinä vaiheessa, että kehitettyjä arviointimenetelmiä ja työkaluja aletaan soveltaa ja testata käytäntöön kuntapiloteissa. Nämä ovat kuntien kanssa toteutettavia, kuntien omaa päätöksentekoa tukevia arviointihankkeita. Kuntapilottivaiheessa jokin kunnan oma päätösvalmisteluprosessi otetaan kehitystyön kohteeksi, ja yhdessä THL:n kanssa suunnitellaan, miten siinä sovelletaan Tekaisu-ajattelua. Tämä vaatii THL:n puolelta sekä Tekaisu-ajattelun että päätökseen liittyvien tärkeimpien ympäristöterveyskysymysten asiantuntijuutta. Tällä hetkellä YMTOn asiantuntijoilla ei ole riittävää Tekaisu-ajattelun ja sitä tukevien työkalujen osaamista.

Tämän lisämäärärahan tavoitteena on siis

 • järjestää YMTOn sisäistä koulutusta ja perehdyttää asiantuntijat Tekaisu-ajatteluun ja menetelmiin,
 • sitouttaa YMTOn asiantuntijat mukaan kuntapilottien toteutukseen jo päätösvalmistelun suunnitteluvaiheessa,
 • antaa YMTOn asiantuntijoille valmiudet toimia fasilitaattoreina (tietojen ja ihmisten yhteen vetämisen taitajina) tulevissa pilottien terveysvaikutusarvioinneissa.

Toteutus

Lisämäärärahan käyttö perustuu parastaikaa Itä-Suomen yliopistossa meneillään olevaan Decision analysis and risk management (DARM) -kurssiin (http://en.opasnet.org/w/Darm), jossa opetetaan Tekaisu-ajattelun keskeisiä osia. Kymmenen YMTOn tutkijaa tai Tekaisu-hankkeen kuntapilotin edustajaa otetaan mukaan vastaavansisältöiseen koulutukseen, jossa tehdään käytännön vaikutusarvioinnin harjoituksia heidän omalta asiantuntijuusalueeltaan. Darm-kurssi on laajuudeltaan 6 opintopistettä eli vastaa noin kuukauden täysipäiväistä työtä.

Koulutus hyödyntää osallistujien omia työtehtäviä ja tuottaa niihin suoraa lisäarvoa. Kuitenkin Tekaisu-ajattelun soveltaminen vaatii perehtymistä ja uusien menetelmien opiskelua, ja käytäntö on osoittanut, ettei tällainen lisätyö juuri mahdu tutkijan tai virkamiehen arkirutiineihin. Siksi opetus on järjestettävä niin, että osallistujat saavat riittävästi lisäresurssia pystyäkseen irrottautumaan arkirutiineistaan.

Alustavat aiheet, joita Tekaisun osamenetelmien kautta koulutuksessa edistetään, ovat

 • talousveden riskit ja niiden arviointi.


Osallistujia otetaan mukaan kaikista YMTOn yksiköistä ja Tekaisun alkavista kuntapiloteista, jotta tietämys saadaan levitettyä mahdollisimman tehokkaasti koko osastoon ja kaikille osaamisalueille.

Kustannukset
 • 10 tutkijan osallistuminen à 1 htkk henkilösivukuluineen 10 * 4000 € = 40000 €
 • opetusassistentti koulutuksen järjestelyihin 2 htkk * 4000 € = 8000 €
 • järjestly-, tila- ja materiaalikulut 1000 €
 • YHTEENSÄ 49000 €

Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii johtava tutkija Jouni Tuomisto.

Tekaisu-menetelmän tuotteistus- ja markkinointisuunnitelma

Suuntaa antava aikataulu:

 1. Tekaisu-hankkeen ja -menetelmän esittely YT-lehden 12/2012 numerossa
 2. Menetelmän tuotteistus: riittävä kokonaiskuva menetelmäkokonaisuudesta, sen osista ja niiden soveltamisesta kunnallisen päätöksenteon kehittämisessä sekä materiaalit asian esittelyä varten, 2/2013 loppuun
  • sisältää myös menetelmää esittelevät tieteelliset artikkelikäsikirjoitukset (1-2 kpl)
 3. Osamenetelmien ja välineiden testausta ja pilotointia talven (ja edelleen kevään, kesän, syksyn) aikana
 4. Selvitys (T)VA:n käytöstä ympäristönsuojelun alueellisissa yksiköissä huhtikuuhun mennessä
 5. Tekaisu-menetelmän markkinointikampanja: esittely kunnille ja houkuttelu mukaan Kaste-hakuun 5-6(8)/2013
  • kuntia mukaan osamenetelmätastaukseen ja -kokeiluihin jo kesästä alkaen
  • osuuko tähän väliin sopivia tapahtumia (esim. Terve-SOS tms.), joissa voisi asiaa rummuttaa?
 6. Kaste-hakemus: suunnittelu, kirjoitus ja lähetys 8-9/2013
 7. Tekaisu-menetelmän täsmentäminen, arviointi- ja evaluointivälineiden jatkokehitys, tausta-aineistojen täydennys: "kehitysvaiheen" viimeistely (ennen soveltamiseen siirtymistä) 10/2012-2/2013
 8. Päätöksenteon uusien käytäntöjen tapaustutkimukset 3/2014→? (rahoituspäätökset 12/2013)
  • TVA-tuki (välineet, aineistot, ohjeistus, arviointityö)
  • evaluointi-/hallintatuki (välineet, ohjeistus, evaluointityö?)
  • uuden päätöksenteon valmennus (käytäntöjen yhteiskehityksen koordinointi, avoimen päätösvalmistelun fasilitointi, koulutus ja opastus, ...)

--#: Nordemin (Mikon) työmäärä 3/2013-2/2014 (vaiheessa 1B) arviolta 6-7 htkk, kohdistuen ensisijaisesti kohtiin 5-7. --Mikko Pohjola 13. marraskuuta 2012 kello 09.15 (EET)

#: Viime aikoina on vahvistunut käsitys, että lähtemällä liikkeelle joukosta Rauma, Pori, Kuopio, Mikkeli, Lahti, saataneen kyllä riittävästi tapauksia tapaustutkimuksiin ja Kaste-hakuun. Näin isoa markkinointirumbaa ei tarvitse masinoida, vaan pikemminkin pannaan huomiota tapausten suunnitteluun kuntien kanssa. Mikon työpanostakin voi siten vähän leikata n. 4-5 htkk:n suuruiseksi välille 3/2013 - 2/2014 (eli tapaustutkimusten alku), joka lienee ongelmaton 2013 saatavan rahoituksen suhteen. --Mikko Pohjola 19. joulukuuta 2012 kello 11.30 (EET)

Markkinointihan on paitsi myyntiä, pikemminkin koko tuotesuunnittelusta tuotteen käyttöön ulottuvan ketjun hallintaa. Toisaalta, kun tuote on kunnossa, myynti on helppoa (toki myynti silloinkin vaatii työtä, mutta tuottaa tuloksia).

Tekaisun markkinointia varten tarvitaan kunnollinen Tekaisu-menetelmään pohjautuvan päätöksenteon uudistus-/kehityspaketin konseptointi:

 • tarkoitus/tavoitteet
 • käyttökohde
 • menetelmät
 • sovellettavat käytännöt
 • mukaan tarvittavat toimijat
 • käytettävät apuvälineet
 • oheen muutama hyvä demonstraatio esim. Opasnetin käyttöcaseista ja Innokylän käytäntökehityshankkeista
  • jatkossa myös tapaustutkimusten caseista
 • (tuki osallistujalle: Kaste-rahoitus)

Siltä pohjalta on hyvä alkaa myymään, eli 1) soitella ja 2) lähetellä meiliä kuntiin sekä 3) järjestää kunnissa kokouksia, joissa esitellään menetelmää ja jo hahmotellaan mahdollista tulevaa casea ja sen toteutusta (ml. Kaste-rahoituksen haku).

--#: Jonkinlaista, ainakin osakokonaisuuksien, testausta pitää kyllä pyrkiä tekemään sopivan kuntayhteistyön kautta jo 2013 aikana. Hakusessa ainakin Rauma ja Kuopio, vähintäänkin URGENCHE-projektin kautta. --Mikko Pohjola 9. marraskuuta 2012 kello 12.35 (EET)

Tekaisu-hankkeen sisällä markkinoidaan ja myydään ensisijaisesti sitä pakettia, joka toteutetaan hankkeen puitteissa. Konseptiin pitää toki kuulua myös se miten menetelmä voi toimia myös ilman hankeperustaista tukea, eli normalisoitua yleiseksi ja jatkuvaksi käytännöksi ja levitä siten myös hankkeen ulkopuolisiin kuntiin.

Asiaa kehitellään tällä sivulla, joten ajan myötä tämän sivun on tarkoitus kehittyy sellaiseksi kuvaukseksi, joka sisältää yllä mainittujen asioiden kompaktit kuvaukset ja jota voi käyttää asian markkinoinnissa. Lisäksi tarvittaneen myös: --#: Vai pitäisikö ehkä perustaa oma "Tekaisu-menetelmä" -sivu ja pyhittää tämä sivu menetelmäkehityksen sivuksi? Mennään tällä toistaiseksi ja jaetaan sisältöä useampaan sivuun jos/kun tarvitsee. --Mikko Pohjola 9. marraskuuta 2012 kello 12.35 (EET)

 • Lyhyt mainoslehtinen/esite (pdf + paperi)
 • PowerPoint (tms.) esitys, jota voi sekä jakaa että esittää kokouksissa ja muissa tapahtumissa
 • Selkeä, helppokäyttöinen Tekaisun Opasnet-sivujen kokonaisuus

Kunta-alalla tapahtuvia muutoksia ja kehityshankkeita tarkastelemalla voidaan nähdä (esim. viime viikolla Kunnallistieteen päivillä), että kunnissa on sekä tarvetta että halua uudistaa/kehittää päätöksentekokäytäntöjään. Työntäviä ja vetäviä voimia on erilaisia ja näkemyksiä on varmaan yhtä monta kuin mukana olevia ihmisiä, mutta ihan selvästi yleinen pyrkimys on "demokratian lisäämiseen", mm. alueiden, kylien, ryhmien ja yksittäisten kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parantamalla, avoimuutta lisäämällä ja etenkin erilaisia mielipiteitä mutta myös tutkimustietoa paremmin huomioon ottavalla päätöksenteolla. Niinpä kunnille kannattaakin myydä apua ja apuvälineitä tuonsuuntaisten valmistelu- ja päätösprosessien suunnitteluun ja toteutukseen (eli ns. kehityspaketteja). Tähän toki sisältyy erilaisia härpäkkeitä ja käytäntöjä, mutta ei niitä varsinaisesti myydä, vaan muutosta kohti paremmin tietoa ja mielipiteitä hyödyntävää päätöksentekoa (ja kykyä ylläpitää ja edelleen kehittää sitä).

Eli: 1. Pannaan konsepti kuntoon 2. Haetaan muutokseen halukkaita (!) kuntia tapaustutkimuspartnereiksi 3. Etsitään ko. kuntien kanssa kullekin sopivat kehityksen kohteet ja kokeiltavat keinot 4. Yritetään onnistua ja vakuuttaa kunnat keinojen toimivuudesta 5. Evaluoinnin avulla yritetään vakuuttaa edelleen kehittämisen mahdollisuudesta ja kannattavuudesta

Tässä on oikeastaan paljon enemmän kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä kuin teknisistä härpäkkeistä, niiden ominaisuuksista ja niiden takana olevista teoreettisista menetelmistä. Toki ne ovat tärkeitä, mutta tuote on myytävissä vasta sitten kun niiden ympärille on rakentunut niitä hyödyntävä toimintamalli. Tätä toimintamallia voi ja pitää rakentaa jo konseptointivaiheessa, mutta osin ne tulevat rakentumaan vasta kuntien sovellushankkeissa tehtävän yhteiskehittämisen myötä. Vähän jo vanhentuneita ilmaisuja käyttääkseni ajatus on, että meillä on taustalla päätöksenteon ideaalimalli, sitä ilmentäviä (jossain määrin modulaarisia?) välineitä ja käytäntöjä niin päätösprosessien toteutukseen kuin evaluointiin ja hallintaankin, sekä tilannekohtaisesti käytännön tarpeiden/mahdollisuuksien mukaan sovitettuja päätöksentekokäytäntöjä, jotka enemmän tai vähemmän hyödyntävät ko. välineitä ja käytäntöjä ja siten enemmän tai vähemmän lähestyvät ideaalimallia.

Vielä ympäristöterveyskeskeisyydestä. Ympäristöterveysarviointi täytyy pitää keskiössä, mitä tulee päätöksenteon tietotuen tekniseen analyysiin, koska rahoittaja niin haluaa. Tämä ei estä monien muiden vaikutusten arviointia osana samaa arviointia tai etenkään niitä koskevan tiedon ottamista osaksi tulosten tulkintaa koskevaa laajaa keskustelua osana päätösprosessia. Mitä tulee päätöksentekokäytäntöjen kehittämiseen, se ei ole mitenkään rajattu ympäristöterveyteen vaan koskee tiedonhankintaa osana päätösvalmistelua ihan yleisesti. Samoin päätöksenteon evaluoinnin/hallinnan näkökulma on yleinen. Tekaisu-hankkeessa tarjottu eksplisiittinen asiantuntijatietotuki kuitenkin tulee ympäristöterveyskeskeisen vaikutusarvioinnin muodossa.

Markkinoitava ja myytävä tuote (ensisijassa tavoiteltavia tapaustutkimuksia ajatellen) on muutos. Muutos, joka on yhdenmukainen kunnan omien kehittämistarpeiden ja halujen sekä yhdensuuntainen esittämämme idealistisen päätösmallin kanssa. Sekä tekniset että sosiaaliset härpäkkeet (eli välineet ja menetelmät, joita yhdessä niiden käytön ja käyttäjien kanssa voidaan kutsua käytännöiksi) ovat apuvälineitä tämän muutoksen toteuttamisessa.

Muistiinpanoja keskustelusta Mikko, Jouni 12.11.2012

Tekaisussa kaksi tasoa/ulottuvuutta, jotka pitää käsitellä toisaalta omina asioinaan, mutta kuitenkin tiukasti yhteenkuuluvina:

 • TP3:n TVA/avoin arviointi vs. TP1:n päätöksenteon toimintatapojen kehittäminen/muuttaminen
 • nopeampi käytäntöön eteneminen/pilotointi vs. hitaampi tuotteistus + markkinointi
 • Opasnetin toimialue vs. REAn toimialue
 • ...

Välineiden, menetelmien käytäntöön vieminen on mahdollista ja tärkeää jo nyt (osamenetelmien testailua esim. Kuopion ja/tai Rauman kanssa), mutta tapaustutkimusten (toimintatapojen muutoken) suurisuuntaisempi markkinointi edellyttää kunnon tuotteistusta ja suunnittelua sekä erillistä keskitettyä panostusta. Ns. Härpäkevetoinen pilotointi on osaltaan apuna toisaalta Tekaisu-menetelmän tuotteistamistyössä, toisaalta myös valmistamassa mahdollisia tulevia tapaustutkimuskumppaneita sen edustamaan ajattelu-/toimintatapaan.

Rakennetaan menetelmästä modulaarinen kokonaisuus, jossa on toisaalta avoimen arvioinnin (päätösvalmistelun) osa-alue ja päätöksenteon evaluoinnin ja hallinnan (ja kehityksen) osa-alue. Kummankin alla olkoon kokoelma yhteensopivia, mutta myös erikseen toimivia osamenetelmiä. Tuotteistetaan tämä päätöksenteon kehityksen/muutoksen paketiksi, jossa me kehittäjät/toteuttajat otamme valmentajan roolin (teetämme erilaista käytäntöä uusin apuvälinein yhdessä sovitun tavoitteen eteen).

Jounille (mm.):

 • yhteistyö IHME:n kanssa
 • yhteistyö USEPA:n Sustainable & Healthy communities -ohjelman kanssa?
 • global BoD-päivityksen huomiointi TP2:ssa
 • härpäkepilotoinnin ym. yhteistyö Kuopion ja/tai Rauman kanssa

Mikolle (mm.):

 • Tekaisu-menetelmän kehitys ja tuotteistus (mahdollisimman valmis paketti 2/2013 loppuun mennessä)
 • Tekaisu-menetelmän markkinointirumba 5-6/2013?
 • Kaste-haku 30.9.2013?

Vielä keskusteltavaa tai yleistä hoidettavaa (mm.):

 • Tekaisun suunnitelmapäivitys: Keskustelu:Tekaisu
 • Ohjausryhmät terveydensuojeluohjelmalle (TP2, TP3) sekä päätöksenteon kehittämiselle (TP1, TP4)
 • Kysely/selvitys TVA:n käytöstä ympäristönsuojelun alueellisissa yksiköissä: Keskustelu:Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi
  • Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa – Perusraportti kuntajohdon tiedonkeruusta 2011 (kts. meili)
  • Healthy cities (kts.meili)
 • Tekaisun Opasnet-sivut ojennukseen: kaikki oleellinen projektin tuotos sekä etenemistä koskeva info pitää löytyä sivun Tekaisu kautta!
 • Mikon sopimus 3/2013 alkaen?

Idea Tekaisu-menetelmän vertaamisesta joukkueurheilun valmennukseen

Karkea ja epäjohdonmukainen taulukko, mutta jatkokehittelyn pohjaksi.

Taito tai ominaisuus Päätöksenteon osa-alue Taitoa edistäviä harjoituksia Taitoa tukevia työkaluja
Hapenottokyky Avoimuus Opasnet.org
Kyky ottaa vastaan tietoa ja näkemyksiä ulkopuolelta Jaettu ymmärrys
Kyky jakaa tietoa Julkisen ja salaisen tiedon erottelu
Motoriikka Tieto kulkeutuu ja jäsentyy osaksi päätöksentekoa ja toimintaa Avoimet arvioinnit
Joukkuepeli Oma tietämys jaetaan muille toimijoille ja muiden päätöksistä opitaan itse.
Tahto Tavoitteet ja arvot ovat tiedossa. otakantaa.fi,
Lihasvoima Tavoitteet muutetaan toiminnaksi. avoinministeriö.fi

Evaluointimenetelmien testausta: selvitykset kunnallisen päätöksenteon tietokäytännöistä

Rakennetaan seikkaperäisiä ja kattavia luonnehdintoja toteutuneista päätöksentekoprosesseista. Tavoitteena on toisaalta selvittää kunnallisen päätöksenteon käytäntöjä esimerkkien valossa ja toisaalta kokeilla eri tarkastelunäkökulmien toimivuutta ja yhteensopivuutta.

Selvitystyötä ohjaavia kysymyksiä:

 • Minkälainen oli prosessin kulku asian esille otosta/nousemisesta päätökseen (valmistelu, suunnittelu, päätöksenteko, ...)?
 • Mitä eri tietosyötteitä prosessiin liittyi ja miten ne liittyivät prosessiin?
 • Minkälaista tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten tuotettiin sekä missä muodossa ja miten sitä tarjoiltiin?
 • Mitä eri tahoja prosessiin osallistui, minkälaisissa rooleissa?
 • Miten eri tahot osallistuivat prosessiin?
 • Miten eri tahojen osallistuminen ajoittui suhteessa prosessin kulkuun?
 • Mitä vaikutusmahdollisuuksia eri tahoilla oli toisaalta selvityksiin ja suunnitelmiin ja toisaalta päätöksiin?
 • Kuinka eri tahot ja tiedot lopulta vaikuttivat päätöksiin ja sen toimeenpanoon?

Lähestytään asiaa eri näkökulmista ja erilaisiin tietoprosesseja luonnehtiviin viitekehyksiin tukeutuen. Kuvaillaan prosessia ja sen tietovirtoja kustakin näkökulmasta ja yritetään yhdistää niistä hyvä kokonaiskuva. Mikäli hyvää kokonaiskuvaa ei tällä tavoin synny, katsotaan mitä puuttuu ja kuinka se voidaan selvittää. Eri näkökulmien/viitekehyksien päällekkäisyyksistä ei kannata välittää, vaan pyrkiä (riittävään) yksityiskohtaisuuteen ja kattavuuteen kustakin näkökulmasta katsottuna (päällekkäisyyksien yhtymäkohtien ja yhteisten puutteiden tunnistaminen esimerkin avulla palvelee TP1:ssä tehtävää päätöksentekoprosessien evaluoinnin ja hallinnan menetelmäkehitystyötä).

Huomattavaa on, että valitut menetelmät tarkastelevat paikoin pikemminkin tiedon tuotannon (esim arvioinnit) kuin tiedon käytön puolta. Tässä tarkoitus on kuitenkin yrittää soveltaa niitä päätöksentekoprosessien tarkasteluun kokonaisvaltaisesti, sisältäen paitsi tietotuen (valmistelu) myös päättämisen ja sen seuraukset sekä päätöksenteon käytäntöjen kehityksen.

Puijon metsien käyttösuunnitelma

Aluksi tarkastellaan ainakin Kuopion kaupungin Puijon metsien käyttösuunnitelman kehitystä, valmistelua ja päätöksentekoa. Perimmäinen kysymys selvityksen taustalla on: Miten tiedon tuotanto ja tiedon käyttö toteutuivat suhteessa päätöksentekoprosessiin ja sen seurauksiin? Materiaalia aiheesta löytyy mm.:

Selvitystyötä tehdään sivulla Puijon metsien käyttösuunnitelman päätöksenteko.

Muita tapauksia

Kun Puijo-case on saatu kunnialla pakettiin, otetaan tarkasteluun seuraavia:

 1. Rauman yleiskaava (sataman laajennus)
 2. Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma
 3. Haapaniemen voimalan polttoainevalinta (kts. esim. op_en:fuels used by Haapaniemi energy plant)